Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Counterfeiting Private Documents (TCC art.207)

Yıl 2019, Cilt: 24 Sayı: 41, 229 - 255, 23.12.2019

Öz

The crime of counterfeiting private documents is regulated under the title of offences against public confidence of the Turkish Criminal Code. In the first paragraph of article 207 of Turkish Criminal Code, any person who issues, and uses a counterfeit private document, or who uses and alters a genuine private document in order to deceive others is punished. According to second paragraph of the article, any person who knowingly uses a counterfeit private document shall be sentenced any person who uses a counterfeit personal certificate being aware of this fact shall be sentenced. The characteristic of deceptiveness in the private document is the basic element of the crime and the document that can not be determined the orginal unless it is subjected to come up for review is considered as a forged document.
In this article, the crime of counterfeiting private documents is examined taking into consideration the decisions of the Supreme Court

Kaynakça

  • ARTUK, M. Emin / GÖKCEN, Ahmet: Ceza Hukuku Özel Hükümler,16. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017. BAYRAKTAR, Köksal: “Türk Ceza Kanunu‟nda Kamu Düzeni; Kamunun Ġtimadı ve Kamunun Selameti Aleyhine ĠĢlenen Cürümler” Türk Ceza Kanunu‟nun 50. Yılı ve Geleceği Sempozyumu, Ġstanbul 1977, s. 591-617. DOĞAN, Koray: Ceza Hukukunda Belge Kavramı, CHD Aralık 2010, S.14, s. 51-66. ERBAġ, Rahime: Sağlık Mesleği Mensuplarının Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Suçu (TCK m. 210/2), ĠÜHFM, C.LXXI, S.1, (2003), s. 331-351. ERMAN, Sahir: Sahtekarlık Suçları: Ticari Ceza Hukuku, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul 1987. EREM, Faruk / TOROSLU, Nevzat: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı, SavaĢ Yayınevi, Ankara 2000. ERMAN, Sahir / ÖZEK, Çetin: Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu Güvenine KarĢı ĠĢlenen Suçlar (TCK 316-368), Dünya Yayıncılık, Ġstanbul 1996. GÖKCAN, Hasan Tahsin: Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m. 207), Ankara Barosu Dergisi, Yıl:68, S. 2010/1, s. 209-236. GÖKCEN, Ahmet: Belgede Sahtecilik Suçları (5237s.lı TCK m. 204- 212), 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2010. HAKERĠ, Hakan: Tıp Hukuku,10. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015. KOCA, Mahmut / ÜZÜLMEZ, Ġlhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018. ÖZBEK, Veli Özer / DOĞAN, Koray / BACAKSIZ, Pınar / TEPE, Ġlker: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018. SOYASLAN, Doğan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8.Baskı, Ankara 2010. TEZCAN, DurmuĢ / ERDEM, Mustafa Ruhan / ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 16. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018. TOROSLU, Nevzat; Ceza Hukuku Özel Kısım, SavaĢ Yayınevi, Ankara 2005. YAġAR, Osman / GÖKCAN, Hasan Tahsin / ARTUÇ, Mustafa: Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu 5. Cilt, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2014. YARGITAY ve BAM KARARLARI için bkz. www.kazanci.com.tr; www.yargitay.gov.tr (03.08.2019). YCGK, 11.12.2018, E. 2017/21-240, K. 2018/626. Y15.CD, 2.4.2019, E. 2017/17626, K. 2019/3302. Y15.CD, 25.3.2019, E. 2018/5204, K. 2019/2741. Y15.CD, 28.2.2019, E. 2017/9074, K. 2019/1539. Y11.CD, 13.11.2018, E. 2017/13383, K. 2018/9025. Y11.CD, 28.9.2017, E. 2016/11167, K. 2017/6066. Y21.CD, 16.2.2017, E. 2015/9054, K. 2017/772. Y15.CD, 30.3.2017, E. 2014/18189, K. 2017/8449. Y15.CD, 30.3.2017, E. 2014/18189, K. 2017/8449. Y15.CD, 21.9.2017, E. 2015/12379, K. 2017/18773. Ġstanbul BAM, 21.CD, 8.2.2017, E. 2017/277, K. 2017/355. YCGK, 17.01.2019, E. 2016/319, K. 2019/22. YCGK, 17.1.2019, E. 2017/11-212, K. 2019/20. YCGK, 22.5.2018, E. 2016/38, K. 2018/241. YCGK, 23.5.2017, E. 2017/11-22, K. 2017/287. Y15.CD, 2.4.2019, E. 2017/37894, K. 2019/3180. Y15.CD, 1.4.2019, E. 2017/31563, K. 2019/3149. Y11.CD, 1.2.2018, E. 2017/4748, K. 2018/780. Y15.CD, 22.10.2018, E. 2018/4192, K. 2018/6942. Y15.CD, 23.5.2018, E. 2015/5924, K. 2018/3772.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.207)

Yıl 2019, Cilt: 24 Sayı: 41, 229 - 255, 23.12.2019

Öz

Özel belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nda kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinin birinci fıkrasında, bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen ve kullanan kişi ile gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi cezalandırılmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişinin cezalandırılacağı öngörülmüştür. Özel belgede sahteciliğin aldatıcılık niteliği, suçun temel unsuru olup, özel bir incelemeye tabi tutulmadıkça gerçek olmadığı belirlenemeyen belge, sahte belge olarak kabul edilir.
Bu makalede özel belgede sahtecilik suçu, Yargıtay kararları dikkate alınarak incelenmektedir.

Kaynakça

  • ARTUK, M. Emin / GÖKCEN, Ahmet: Ceza Hukuku Özel Hükümler,16. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017. BAYRAKTAR, Köksal: “Türk Ceza Kanunu‟nda Kamu Düzeni; Kamunun Ġtimadı ve Kamunun Selameti Aleyhine ĠĢlenen Cürümler” Türk Ceza Kanunu‟nun 50. Yılı ve Geleceği Sempozyumu, Ġstanbul 1977, s. 591-617. DOĞAN, Koray: Ceza Hukukunda Belge Kavramı, CHD Aralık 2010, S.14, s. 51-66. ERBAġ, Rahime: Sağlık Mesleği Mensuplarının Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Suçu (TCK m. 210/2), ĠÜHFM, C.LXXI, S.1, (2003), s. 331-351. ERMAN, Sahir: Sahtekarlık Suçları: Ticari Ceza Hukuku, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul 1987. EREM, Faruk / TOROSLU, Nevzat: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı, SavaĢ Yayınevi, Ankara 2000. ERMAN, Sahir / ÖZEK, Çetin: Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu Güvenine KarĢı ĠĢlenen Suçlar (TCK 316-368), Dünya Yayıncılık, Ġstanbul 1996. GÖKCAN, Hasan Tahsin: Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m. 207), Ankara Barosu Dergisi, Yıl:68, S. 2010/1, s. 209-236. GÖKCEN, Ahmet: Belgede Sahtecilik Suçları (5237s.lı TCK m. 204- 212), 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2010. HAKERĠ, Hakan: Tıp Hukuku,10. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015. KOCA, Mahmut / ÜZÜLMEZ, Ġlhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018. ÖZBEK, Veli Özer / DOĞAN, Koray / BACAKSIZ, Pınar / TEPE, Ġlker: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018. SOYASLAN, Doğan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8.Baskı, Ankara 2010. TEZCAN, DurmuĢ / ERDEM, Mustafa Ruhan / ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 16. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018. TOROSLU, Nevzat; Ceza Hukuku Özel Kısım, SavaĢ Yayınevi, Ankara 2005. YAġAR, Osman / GÖKCAN, Hasan Tahsin / ARTUÇ, Mustafa: Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu 5. Cilt, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2014. YARGITAY ve BAM KARARLARI için bkz. www.kazanci.com.tr; www.yargitay.gov.tr (03.08.2019). YCGK, 11.12.2018, E. 2017/21-240, K. 2018/626. Y15.CD, 2.4.2019, E. 2017/17626, K. 2019/3302. Y15.CD, 25.3.2019, E. 2018/5204, K. 2019/2741. Y15.CD, 28.2.2019, E. 2017/9074, K. 2019/1539. Y11.CD, 13.11.2018, E. 2017/13383, K. 2018/9025. Y11.CD, 28.9.2017, E. 2016/11167, K. 2017/6066. Y21.CD, 16.2.2017, E. 2015/9054, K. 2017/772. Y15.CD, 30.3.2017, E. 2014/18189, K. 2017/8449. Y15.CD, 30.3.2017, E. 2014/18189, K. 2017/8449. Y15.CD, 21.9.2017, E. 2015/12379, K. 2017/18773. Ġstanbul BAM, 21.CD, 8.2.2017, E. 2017/277, K. 2017/355. YCGK, 17.01.2019, E. 2016/319, K. 2019/22. YCGK, 17.1.2019, E. 2017/11-212, K. 2019/20. YCGK, 22.5.2018, E. 2016/38, K. 2018/241. YCGK, 23.5.2017, E. 2017/11-22, K. 2017/287. Y15.CD, 2.4.2019, E. 2017/37894, K. 2019/3180. Y15.CD, 1.4.2019, E. 2017/31563, K. 2019/3149. Y11.CD, 1.2.2018, E. 2017/4748, K. 2018/780. Y15.CD, 22.10.2018, E. 2018/4192, K. 2018/6942. Y15.CD, 23.5.2018, E. 2015/5924, K. 2018/3772.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Yazarlar

Handan Yokuş Sevük Bu kişi benim 0000-0003-0517-9540

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 24 Sayı: 41

Kaynak Göster

APA Yokuş Sevük, H. (2019). Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.207). Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24(41), 229-255.
AMA Yokuş Sevük H. Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.207). DÜHFD. Aralık 2019;24(41):229-255.
Chicago Yokuş Sevük, Handan. “Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.207)”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 24, sy. 41 (Aralık 2019): 229-55.
EndNote Yokuş Sevük H (01 Aralık 2019) Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.207). Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 24 41 229–255.
IEEE H. Yokuş Sevük, “Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.207)”, DÜHFD, c. 24, sy. 41, ss. 229–255, 2019.
ISNAD Yokuş Sevük, Handan. “Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.207)”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 24/41 (Aralık 2019), 229-255.
JAMA Yokuş Sevük H. Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.207). DÜHFD. 2019;24:229–255.
MLA Yokuş Sevük, Handan. “Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.207)”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 24, sy. 41, 2019, ss. 229-55.
Vancouver Yokuş Sevük H. Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m.207). DÜHFD. 2019;24(41):229-55.