Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

APPLICATION OF THE GENERAL PRINCIPLES OF EUROPEAN UNION LAW TO PUBLIC PROCUREMENTS BELOW THE THRESHOLD VALUE

Yıl 2023, Cilt: 28 Sayı: 49, 579 - 620, 30.12.2023

Öz

Tied credit agreements are agreements made by the consumer exclusively to finance certain goods or services. In a tied credit relationship, the consumer makes two contracts. Firstly, the contract is made with the seller/supplier and secondly with the lender. In the tied credit relationship, there is an objective economic unity between these contracts made by the consumer. The main feature that distinguishes a tied loan contract from a regular loan contract is that the consumer can use the loan contract only for the supply of certain goods or services. In this sense, there is no restriction against the consumer in the ordinary loan agreement. For this reason, the Legislator has foreseen some provisions that protect the consumer in the contracts made by the consumer, who is the weak party of the contract, with both the seller and the creditor. If the consumer exercises his right to withdraw from the contract or reduce the price as a result of the seller or supplier not performing the goods or services at all or performing them defectively after the contract is made, the creditor becomes jointly liable to the consumer together with the seller.

Kaynakça

 • ACAR, Faruk: “Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Bağlı Kredi Kavramının Yapısı ve Hukuksal Niteliği”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Yetkin Yayınları, Ankara 2018, s. 115 – 123.
 • AKINCI, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, Sekizinci Baskı, Sayram Yayınları, Konya 2015.
 • AKİPEK ÖCAL, Şebnem: “Genel Olarak Tüketici Kredileri”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı 5- 6 Aralık Makaleler ve Tebliğler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 395 – 411.
 • AKİPEK ÖCAL, Şebnem; KARA, İlhan: “Tüketici Hukuku Ders Kitapları”, Yetkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2023.
 • ALTOP, Atilla: “Bankaların Düzenledikleri Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Akdi Faiz, Erken Ödeme, Temerrüt, Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması, Sigorta Yaptırılması, Bağlı Krediler ve Sözleşmenin Feshi”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı 5- 6 Aralık Makaleler ve Tebliğler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 411 – 437.
 • ANTALYA, O. Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt V/2 Temel Kavramlar Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.
 • ARKAN, Sabih: “Tüketici Kredileri”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XVII, S. 1-2 Ankara 1995, s. 35 – 42. (Kısaltma: ARKAN, Tüketici)
 • ARKAN, Sabih: “Tüketici Kredisi ve Uygulaması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XV, S. 1, Ankara 1989, s. 19 – 47. (Kısaltma: ARKAN, Uygulama)
 • AYAN, Mehmet: Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.
 • AYDOĞDU, Murat: “Konut Finansman Sistemi ve Sözleşmelerin Tüketici Hukukuna Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, İzmir 2007, s. 553 – 632.
 • CEYLAN, Ebru: “Tüketici Kredileri - II”, Tüketicinin Korunması Semineri (2-4 Kasım 2006, Ankara), Ankara 2007.
 • ÇABRİ, Sezar: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi”, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2021.
 • ÇALDAĞ, Coşkun: “Bağlı Tüketici Kredi Sözleşmesinin Tespiti ve Kredi Kartı Sözleşmesinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi”, Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, C. 4, S. 1, Diyarbakır 2020, s. 30 – 52.
 • DALKILIÇ DEMİR, Müge: “Bağlı Kredi ile Ön Ödemeli Konut Satışı”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.
 • DÖNEK, Berna: “Bağlı Kredi Sözleşmesi”, Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi, C.3, S.1, Konya 2020, s.37-82.
 • ERDEMİR, Kıymet: “Tüketici Hukukunda Bağlı Kredi Sözleşmeleri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2021.
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015. (Kısaltma: EREN, Genel)
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015. (Kısaltma: EREN, Özel)
 • GEZDER, Ümit: “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul 1998.
 • GÜLTEKİN, Esra: “6502 Sayılı Kanun Kapsamında Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Borçları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 29, S. 4, Konya 2021, s. 3079-3120.
 • FURRER, Andreas/ MULLER – CHEN, Markus/ ÇETİNER, Bilgehan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2022.
 • KALENDER, Ahmet: “Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan, 2015.
 • KAPAĞAN, Gönül: “Bağlı Tüketici Kredileri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TC. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004.
 • KAYAR, İsmail: “Tüketici Kredilerinde Tüketicinin Korunması”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 16, Kayseri 2000, s. 75 – 98.
 • KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku: Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2022. (Kısaltma: KILIÇOĞLU, Borçlar Özel)
 • KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2022. (Kısaltma: KILIÇOĞLU, Borçlar Özel)
 • KİTİZ EKER, Ece Ayça: “Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları”, Yetkin Yayınevi, Ankara 2020.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku: Genel Hükümler Cilt 2, 17. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2022.
 • ÖZ, Turgut: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Uygulanmasında Borçlar Kanunu Hükümlerinin Yeri ve Rolü”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı 5- 6 Aralık Makaleler ve Tebliğler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 175 – 197.
 • ÖZÇELİK, Ş. Barış: “Tüketici Hukuku Bakımından Gayrimenkullerde Ayıp”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı 5- 6 Aralık Makaleler ve Tebliğler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 257 – 283.
 • ÖZTEK, Selçuk: “Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar”, Bankacılar Dergisi, S. 67, Ankara 2008, s. 6 – 27.
 • REİSOĞLU, Seza: “Tüketici Kredileri Hukuki Sorunlar: 4077 Sayılı Yasada Değişiklik Öngören Taslak”, Bankacılar Dergisi, S. 69, Ankara 2007, s. 50 – 73. (Kısaltma: REİSOĞLU, Tüketici)
 • REİSOĞLU, Seza: “Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları”, Bankacılar Dergisi, S.61, Ankara 2007, s.75 – 84. (Kısaltma: REİSOĞLU, Konut)
 • USTA, Salih: “Yeni Tüketici Kanununa Göre Tüketici Kredileri”, Gümrük ve Ticaret Dergisi, S. 9, Ankara 2017, s. 30 – 40.
 • ÜNLÜTEPE, Mustafa: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Taksitle Satış Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2, Ankara 2014, s. 293 – 358.
 • ÜREM, Müge: “Bağlı Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Unsurları”, Yargıtay Dergisi, C. 47, S. 3, Ankara 2021, s. 963-1016.
 • ÜZELER, Rabia Sanem: “Tüketici Hukukunda Bağlı Kredi Sözleşmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011.
 • VON TUHR, Andreas (Çev: Cevat Edege): Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1-2, Ankara 1985.
 • YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Birinci Cilt, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2022.
 • YENİCE ÖZGÖZ, Hava: “Bağlı Tüketici Kredilerinde Bankanın Sorumluluğu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.
 • YILDIRIM, AKKAYAN, Ayça: “Kredi Kartı Sözleşmelerinin Bağlı Tüketici Kredisi Olarak Nitelendirilip Nitelendirilemeyeceği Sorunu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 73- 1, İstanbul 2016, s. 261-278.
 • YILMAZ, Yasemin: "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri", İstanbul Hukuk Mecmuası, C. 77, S. 1, İstanbul 2019. s. 389-424.
 • YILMAZ, Abdülhamit: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2017. (Kısaltma: YILMAZ, Belirli).

BAĞLI TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ

Yıl 2023, Cilt: 28 Sayı: 49, 579 - 620, 30.12.2023

Öz

Bağlı kredi sözleşmeleri tüketicinin münhasıran belirli mal varlığı ya da hizmetin finansmanını sağlamak için yapmış olduğu sözleşmedir. Bağlı kredi ilişkisinde tüketici iki tane sözleşme yapmaktadır. İlk olarak satıcı/sağlayıcı ile ikinci olarak kredi veren ile sözleşme yapmaktadır. Bağlı kredi ilişkisinde tüketicinin yapmış olduğu bu sözleşmeler arasında objektif açıdan ekonomik birlik söz konusudur. Bağlı kredi sözleşmesini olağan kredi sözleşmesinden ayıran temel özellik, tüketicinin kredi sözleşmesini yalnızca belirli mal varlığı ya da hizmetin tedariki amacıyla kullanabilmesidir. Bu anlamda olağan kredi sözleşmesinde tüketici aleyhine bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bundan dolayı Kanun Koyucu sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketicinin hem satıcı ile hem de kredi veren ile yapmış olduğu sözleşmelerde, tüketiciyi koruyan birtakım hükümler öngörmüştür. Sözleşmenin yapılmasından sonra satıcı ya da sağlayıcının mal veya hizmeti hiç ifa etmemesi ya da ayıplı ifa etmesi sonucu tüketicinin sözleşmeden dönme ya da bedelden indirim hakkını kullanması halinde kredi veren, satıcıyla birlikte tüketiciye karşı müteselsilen sorumlu olmaktadır.

Kaynakça

 • ACAR, Faruk: “Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Bağlı Kredi Kavramının Yapısı ve Hukuksal Niteliği”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Yetkin Yayınları, Ankara 2018, s. 115 – 123.
 • AKINCI, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, Sekizinci Baskı, Sayram Yayınları, Konya 2015.
 • AKİPEK ÖCAL, Şebnem: “Genel Olarak Tüketici Kredileri”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı 5- 6 Aralık Makaleler ve Tebliğler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 395 – 411.
 • AKİPEK ÖCAL, Şebnem; KARA, İlhan: “Tüketici Hukuku Ders Kitapları”, Yetkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2023.
 • ALTOP, Atilla: “Bankaların Düzenledikleri Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Akdi Faiz, Erken Ödeme, Temerrüt, Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması, Sigorta Yaptırılması, Bağlı Krediler ve Sözleşmenin Feshi”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı 5- 6 Aralık Makaleler ve Tebliğler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 411 – 437.
 • ANTALYA, O. Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt V/2 Temel Kavramlar Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.
 • ARKAN, Sabih: “Tüketici Kredileri”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XVII, S. 1-2 Ankara 1995, s. 35 – 42. (Kısaltma: ARKAN, Tüketici)
 • ARKAN, Sabih: “Tüketici Kredisi ve Uygulaması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XV, S. 1, Ankara 1989, s. 19 – 47. (Kısaltma: ARKAN, Uygulama)
 • AYAN, Mehmet: Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.
 • AYDOĞDU, Murat: “Konut Finansman Sistemi ve Sözleşmelerin Tüketici Hukukuna Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, İzmir 2007, s. 553 – 632.
 • CEYLAN, Ebru: “Tüketici Kredileri - II”, Tüketicinin Korunması Semineri (2-4 Kasım 2006, Ankara), Ankara 2007.
 • ÇABRİ, Sezar: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi”, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2021.
 • ÇALDAĞ, Coşkun: “Bağlı Tüketici Kredi Sözleşmesinin Tespiti ve Kredi Kartı Sözleşmesinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi”, Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, C. 4, S. 1, Diyarbakır 2020, s. 30 – 52.
 • DALKILIÇ DEMİR, Müge: “Bağlı Kredi ile Ön Ödemeli Konut Satışı”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.
 • DÖNEK, Berna: “Bağlı Kredi Sözleşmesi”, Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi, C.3, S.1, Konya 2020, s.37-82.
 • ERDEMİR, Kıymet: “Tüketici Hukukunda Bağlı Kredi Sözleşmeleri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2021.
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015. (Kısaltma: EREN, Genel)
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015. (Kısaltma: EREN, Özel)
 • GEZDER, Ümit: “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul 1998.
 • GÜLTEKİN, Esra: “6502 Sayılı Kanun Kapsamında Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Borçları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 29, S. 4, Konya 2021, s. 3079-3120.
 • FURRER, Andreas/ MULLER – CHEN, Markus/ ÇETİNER, Bilgehan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2022.
 • KALENDER, Ahmet: “Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan, 2015.
 • KAPAĞAN, Gönül: “Bağlı Tüketici Kredileri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TC. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004.
 • KAYAR, İsmail: “Tüketici Kredilerinde Tüketicinin Korunması”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 16, Kayseri 2000, s. 75 – 98.
 • KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku: Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2022. (Kısaltma: KILIÇOĞLU, Borçlar Özel)
 • KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2022. (Kısaltma: KILIÇOĞLU, Borçlar Özel)
 • KİTİZ EKER, Ece Ayça: “Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları”, Yetkin Yayınevi, Ankara 2020.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku: Genel Hükümler Cilt 2, 17. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2022.
 • ÖZ, Turgut: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Uygulanmasında Borçlar Kanunu Hükümlerinin Yeri ve Rolü”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı 5- 6 Aralık Makaleler ve Tebliğler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 175 – 197.
 • ÖZÇELİK, Ş. Barış: “Tüketici Hukuku Bakımından Gayrimenkullerde Ayıp”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı 5- 6 Aralık Makaleler ve Tebliğler, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 257 – 283.
 • ÖZTEK, Selçuk: “Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar”, Bankacılar Dergisi, S. 67, Ankara 2008, s. 6 – 27.
 • REİSOĞLU, Seza: “Tüketici Kredileri Hukuki Sorunlar: 4077 Sayılı Yasada Değişiklik Öngören Taslak”, Bankacılar Dergisi, S. 69, Ankara 2007, s. 50 – 73. (Kısaltma: REİSOĞLU, Tüketici)
 • REİSOĞLU, Seza: “Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları”, Bankacılar Dergisi, S.61, Ankara 2007, s.75 – 84. (Kısaltma: REİSOĞLU, Konut)
 • USTA, Salih: “Yeni Tüketici Kanununa Göre Tüketici Kredileri”, Gümrük ve Ticaret Dergisi, S. 9, Ankara 2017, s. 30 – 40.
 • ÜNLÜTEPE, Mustafa: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Taksitle Satış Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2, Ankara 2014, s. 293 – 358.
 • ÜREM, Müge: “Bağlı Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Unsurları”, Yargıtay Dergisi, C. 47, S. 3, Ankara 2021, s. 963-1016.
 • ÜZELER, Rabia Sanem: “Tüketici Hukukunda Bağlı Kredi Sözleşmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011.
 • VON TUHR, Andreas (Çev: Cevat Edege): Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1-2, Ankara 1985.
 • YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Birinci Cilt, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2022.
 • YENİCE ÖZGÖZ, Hava: “Bağlı Tüketici Kredilerinde Bankanın Sorumluluğu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.
 • YILDIRIM, AKKAYAN, Ayça: “Kredi Kartı Sözleşmelerinin Bağlı Tüketici Kredisi Olarak Nitelendirilip Nitelendirilemeyeceği Sorunu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 73- 1, İstanbul 2016, s. 261-278.
 • YILMAZ, Yasemin: "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri", İstanbul Hukuk Mecmuası, C. 77, S. 1, İstanbul 2019. s. 389-424.
 • YILMAZ, Abdülhamit: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2017. (Kısaltma: YILMAZ, Belirli).
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk Teorisi, İçtihat ve Hukuki Yorum, Hukuk (Diğer)
Bölüm Özel Hukuk
Yazarlar

Bahadır Demir 0000-0001-5658-8665

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 28 Sayı: 49

Kaynak Göster

APA Demir, B. (2023). BAĞLI TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28(49), 579-620.
AMA Demir B. BAĞLI TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ. DÜHFD. Aralık 2023;28(49):579-620.
Chicago Demir, Bahadır. “BAĞLI TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28, sy. 49 (Aralık 2023): 579-620.
EndNote Demir B (01 Aralık 2023) BAĞLI TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28 49 579–620.
IEEE B. Demir, “BAĞLI TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ”, DÜHFD, c. 28, sy. 49, ss. 579–620, 2023.
ISNAD Demir, Bahadır. “BAĞLI TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28/49 (Aralık 2023), 579-620.
JAMA Demir B. BAĞLI TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ. DÜHFD. 2023;28:579–620.
MLA Demir, Bahadır. “BAĞLI TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 28, sy. 49, 2023, ss. 579-20.
Vancouver Demir B. BAĞLI TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ. DÜHFD. 2023;28(49):579-620.