Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 18, 203 - 224, 30.11.2019

Öz

ÖZ

Bu çalışmada, kriz dönemlerinde devletin işsizliği azaltmak amacıyla bir emek piyasası politikası olarak uyguladığı kısa çalışma uygulaması incelenmektedir. Bu yönüyle kısa çalışma, çalışanın korunması temel anlayışının bir uzantısı olarak istihdam güvencesinin ve çalışma hakkının tesis edilmesini sağlamaktadır. Çalışmada, kısa çalışmanın emek piyasalarında yeniden yapılanma stratejileri içerisindeki işlevi ve Türkiye’de kısa çalışma uygulamasının incelenmesi amaçlanmaktadır. Kısa çalışma uygulamasına yönelik yasal düzenleme çeşitli boyutlarıyla ortaya konularak, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara yönelik bazı çözüm önerileri geliştirilmektedir. Özellikle, son 10 yılda yaşanan ekonomik krizlerde kısa çalışma uygulamasının işsizliğin sosyal maliyetlerini azaltmada önemli bir pasif emek piyasası politikası olduğu ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz, işsizlik, kısa çalışma, emek piyasaları, pasif emek piyasası politikaları.

Kaynakça

 • Abraham, K. G. ve Houseman, S. N. (2012). “Short-Time Compensation as a Tool to Mitigate Job Loss? Evidence on the U.S. Experience During the Recent Recession”, https://research.upjohn.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=up_workingpapers (Erişim Tarihi: 06.03.2019).
 • Akyiğit, E. (2004). Kısa Çalışma Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Ağustos-Kasım. s. 1-35, http://www.tuhis.org.tr/upload/dergi/1348752326.pdf (Erişim Tarihi: 07.03.2019).
 • Aydın, U. (2009). Kısa Çalışma Uygulaması ve Güncel Gelişmeler, MESS Sicil, 13, s. 29 – 40
 • Aykaç, M. ve Güllü, G. (2006). "Avrupa'da İşsizlik ve Emek Piyasalarının Performansı", Stratejik Öngörü, 8, s. 34-46.
 • Balleer, A., Gehrke, B., Lechthaler, W. ve Merkl, C. (2016). “Does short-time work save jobs? A business cycle analysis”, European Economic Review, 84, s. 99-122.
 • Bayram, S. (2010). Kısa Çalışma Ödeneğinde Son Durum Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mart. Sayı:75
 • Cahuc, P. ve Nevoux, S. (2017). Inefficient Short-Time Work, IZA DP No. 11010, http://ftp.iza.org/dp11010.pdf (Erişim Tarihi: 08.04.2019).
 • Demir, F. ve Gerşil, G. (2008). Çalışma Hayatında Esneklik ve Türk Hukukunda Esnek Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), s. 68-89.
 • Görücü, İ. (2008). Türk Çalışma Hayatında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Hikmet Yurdu, 1 (2), s. 77-89
 • Hekimler, A. (2015). Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 68, s. 155-185,
 • Hijzen, A. ve Martin, S. (2013). “The Role Of Short-Time Work Schemes During The Global Financial Crisis and Early Recovery: A Cross-Country Analysis”, IZA DP No: 7291, http://ftp.iza.org/dp7291.pdf (Erişim Tarihi: 04.03.2019).
 • Hijzen, A. ve Venn, D. (2011). “The Role of Short-Time Work Schemes During the 2008-09 Recession“, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 115. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kgkd0bbwvxp-en.pdf?expires=1562289025&id=id&accname=guest&checksum=65BDA736ABFFD9312BE6A3B1B8E82A43 (Erişim Tarihi: 07.04.2019).
 • Kapar, R . (2011). “Aktif İşgücü Piyasası Politikaları” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 55 (1), s. 341-371.
 • Kayalı-Çetinkaya, T. (2014). Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği, Ankara Barosu Dergisi, 4, s. 414-474.
 • Koçak, O. (2018). Kısa Çalışma Ödeneği (2018 – 2019), Çalışma Mevzuatı, 20 Ekim 2018, https://www.calismamevzuati.com/2018/10/kisa-calisma-odenegi/ (Erişim Tarihi: 07.04.2019).
 • Kuzgun, İ. (2005). Türkiye’de Kısa Çalışma, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (2), s. 33-52.
 • Küpeli, O. (2014). Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında İşyeri Analizi ve Türkiye İş Kurumu İçin Model Önerisi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Mahiroğlu, A. ve Korkmaz, A. (2007). İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları, Bursa: Ekin Yayınları.
 • Makas, R. (2012). Bakanlar Kurulu'nca Üç Aydan Altı Aya Uzatılan Kısa Çalışma Dönemi Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır Mı? Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (7)1-2, s.1-26.
 • Martin, J. M. (2014). Activation and Active Labour Market Policiesin OECD Countries: Stylized Facts andEvidence on their Effectiveness, IZA Policy Paper No. 84, http://ftp.iza.org/pp84.pdf (Erişim Tarihi: 08.04.2019).
 • Ocak, S. (2008). Türk İş Hukukunda Kısa Çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Özer, U. (2018). Güvenceli Esneklik Stratejisi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı.
 • Parlak, Z. (2011), Emek Piyasalarında Esneklik, Sarajevo: International University of Sarajevo Press.
 • Seçkin, M. İ. (2013). Kriz Dönemlerinde Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”, İstanbul Barosu Dergisi, (87)1, s. 128-155, İstanbul.
 • Sonkaya, Ç. (2009). Fesih ve Ücret Ekseninde Kısa Çalışma, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Şubat, 62.
 • Tiryaki, H. (2019). Kısa Çalışma Ödeneği ve İşverenlerin Başvuru Yapması, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 181.
 • Türcan -Özşuca, Ş. (2003). Esneklik ve Güvenlik İkileminde Türkiye Emek Piyasası, Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Türkiye İş Kurumu (2019). İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni Şubat 2019, https://media.iskur.gov.tr/25581/02_subat.pdf (Erişim Tarihi: 09.05.2019).
 • Türkiye İş Kurumu (2019). Kısa Çalışma Ödeneği https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi (Erişim Tarihi: 09.05.2019).
 • Uğraş, B. (2014). İş Hukukunda Kısa Çalışma Kavramı ve Kısa Çalışma Ödeneğine Hak Kazanmanın Koşulları; Çalışma İlişkileri Dergisi, Ocak. (5)1, s. 49-68.
 • Vroman, W. ve Brusentsev, V. (2009). “Short-Time Compensation as a Policy to Stabilize Employment.” https://www.urban.org/sites/default/files/publication/30751/411983-Short-Time-Compensation-as-a-Policy-to-Stabilize-Employment.PDF (Erişim Tarihi: 04.03.2019).
 • Yüksel, F. (2018). Yapılan Son Düzenlemeler Sonrasında Kısa Çalışma Ödeneği ve Hesaplanması, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık, 180.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İskender GÜMÜŞ (Sorumlu Yazar)
0000-0002-1428-0512
Türkiye


Muzaffer KOÇ
0000-0003-2188-1196
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2019
Başvuru Tarihi 19 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 29 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 18

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { duiibfd594122, journal = {Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4602}, eissn = {2587-0106}, address = {http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi}, publisher = {Dicle Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {203 - 224}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Gümüş, İskender and Koç, Muzaffer} }
APA Gümüş, İ. & Koç, M. (2019). TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI . Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (18) , 203-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duiibfd/issue/50400/594122
MLA Gümüş, İ. , Koç, M. "TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI" . Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 203-224 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duiibfd/issue/50400/594122>
Chicago Gümüş, İ. , Koç, M. "TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI". Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 203-224
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI AU - İskender Gümüş , Muzaffer Koç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 224 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-4602-2587-0106 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI %A İskender Gümüş , Muzaffer Koç %T TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI %D 2019 %J Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4602-2587-0106 %V 9 %N 18 %R %U
ISNAD Gümüş, İskender , Koç, Muzaffer . "TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI". Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 18 (Kasım 2019): 203-224 .
AMA Gümüş İ. , Koç M. TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(18): 203-224.
Vancouver Gümüş İ. , Koç M. TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(18): 203-224.
IEEE İ. Gümüş ve M. Koç , "TÜRKİYE’DE PASİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI", Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 18, ss. 203-224, Kas. 2019

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dicle University, Journal of Economics and Administrative Sciences