Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çarpışma sonrası oluşan yitim etkili manto kökenli alkalen lavlar: Elazığ volkanitleri

Yıl 2024, Cilt: 15 Sayı: 2, 481 - 494
https://doi.org/10.24012/dumf.1439466

Öz

Bu çalışmada, Elazığ yakın çevresinde üç farklı bölgede bulunan volkanik kayaçların jeokimyasal ve Sr-Nd izotop verilerine dayalı olarak deneştirilmeleri yapılmıştır. Bölgedeki volkanizma, esas olarak bazaltik lav akıntıları ile daha az yayılımlı bazik cüruf konileri ve piroklastik kayaçlardan oluşmuştur. Kuvaterner yaşlı bu bazaltik lavların jeokimyasal verileri, kayaçların silise doymamış alkali ve yüksek K’lu özellikte; potasik trakibazalt, hawaiit ve bazanit bileşiminde olduğunu gösterir. Volkanitlerin ana ve iz elementlerinin SiO2 ile değişimleri ve element içerikleri, genelde birbirleriyle uyumlu olarak bulunur. Benzer dağılım kondrit ve ilksel mantoya göre normalize edilmiş çoklu element değişim diyagramlarında da görülmektedir. Örneklerde büyük iyon litofil elementlerin zenginleşmesine karşın yüksek alan kuvvetine sahip elementlerin tükenmesi, düşük 87Sr/86Sr(i) (0.7034988-0.7039231) ve yüksek 143Nd/144Nd(i) (0.512829-0.512884) izotop içerikleri ve pozitif ɛNd (3.76-4.84) değerleri ile jeokimyasal verilerin değerlendirilmesi sonucunda, bu volkanitlerin tüketilmiş mantodan türemiş, kalınlaşan kıtasal kabuğa bağlı kirlenmeyle beraber yitime bağlı olarak yitim ergiyiklerinin neden olduğu metasomatizmadan da etkilendiğini göstermektedir.

Etik Beyan

“Hazırlanan makalede etik kurul izni alınmasına gerek yoktur”

Destekleyen Kurum

Fırat Üniversitesi

Proje Numarası

FÜBAP-MF.19.42

Teşekkür

Yazarlar, bu çalışma için “FÜBAP-MF.19.42” protokol numaralı proje ile destek sağlayan Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (FÜBAP) teşekkür ederler.

Kaynakça

 • [1] R. Hall, “Ophiolite emplacement and the evolution of the Taurus Suture Zone, Southeast Turkey”, Bulletin of Geological Society of American, vol.87, pp.1078-1088, 1976.
 • [2] M. Berberian, G. King, “Towards a Paleogeography and Tectonic Evolution of Iran”, Canadian Journal of Earth Sciences, vol.18, pp.210-265, 1981.
 • [3] A.M.C. Şengör, Y. Yılmaz, “Tethyan Evolution of Turkey: A Plate Tectonic Approac”, Tectonophysics, vol.75, pp.181-241, 1981.
 • [4] M. Alavi, “Tektonics of the Zagros orogenic belt of İran –Nev data and interpretations”, Tectonophysics, vol. 229, pp. 211-238, doi: 10. 1016/0040-1951 (94)90030-2, 1994.
 • [5] L. Jolivet, and C. Faccenna, “Mediterranean extension and the Africa –Eurasia collision”, Tectonics, vol. 19, pp. 1095-1106, 2000.
 • [6] P. Agard, J. Omrani, L. Jolivet, and F. Mauthereau, “Convergence history across Zagros (İran): Constraints from collisional and earlier deformation”, International Journal of Earth Sciences, vol. 94, pp. 401-419, doi:10. 1007/s00531-005-0481-4, 2005.
 • [7] M. Allen and H. A. Armstrong, “Arabia-Eurasia collision and the forcing of mid- Cenozoic global cooling. Palaeogeography”, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 265, pp. 52-58, 2008.
 • [8] A.M.C. Şengör, N. Görür and F. Saroğlu, “Strikeslip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study, in Biddle”, K.D., and Christie- Blick, N., eds., “Strike-Slip Deformation, Basin Formation and Sedimentation”, Societr of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication, vol. 17, pp. 227-264, 1985.
 • [9] A.M.C. Şengör et al., “Easern Turkish high plateau as a amal Turkic –type orogen:Ç implications for post- collisional crust-forming processes in Turkic-type orogens”, Earth Science Revıevs, vol. 90, pp.1-48, 2008.
 • [10] J.F. Dewey et al., “Shortening of continental lithosphere: the neotectonics of eastern Anatolia—a collision zone, in collision tectonics”, Society, Special Publications, vol. 19, pp. 3–36, 1986.
 • [11] Y. Yılmaz, “New evidence and model evolution of the southeast anatolian orogen”, Geological Society of America Bulletin, vol. 105, pp. 251-271, 1993.
 • [12] A.H.F. Robertson et al., “Tectonic evolution of the South Tethyan ocean: evidence from the Eastern Taurus mountains (Elazığ region, SE Turkey), in Deformation of the Continental Crust: The Legacy of Mike Coward”, Eds. A.C. Ries, R.W.H. Butler, R.H. Graham, Geological Society of London, Special Publications, vol. 272, pp. 233-272, 2007.
 • [13] A. Okay, M., Zattin, and W. Cavazza, “Apatite fissiontrack data fort he Miocene-Eurasia collision”, Geology, vol. 38, pp. 35-38, 2010.
 • [14] G, Aktaş and A.H.F. Robertson, “Late Cretaceous–Early Tertiary fore-arc tectonics and sedimentation: Maden Complex, SE Turkey”, In: M.Y. Savaşçin, A.H., Eronat, (eds.) Proceedings of the International Earth Sciences Congress on Aegean Regions, pp. 271-276, 1990.
 • [15] T. Taymaz, J. Jackson and D. McKenzie, “Active tectonics of the north and central Aegean Sea”, Geophysical Journal International, vol. 106, pp. 433–490, 1991.
 • [16] Y. Dilek and S. Pavlides, “Post-collisional Tectonics and Magmatism in the Mediterraneanand Asia”, Geological Society of America, Special Papers, pp. 409, 2006.
 • [17] C. Faccenna et al., “Slab detachment beneath eastern Anatolia: a possible cause for the formation of the North Anatolian fault”, Earth and Planetary Science Letters, vol. 242, pp.85–97, 2006.
 • [18] A.M.C. Şengör and W.S.F. Kidd, “Post-collisional tectonics of the Turkish-lranian plateau and a comparison with Tibet”, Tectonophysics, vol. 55, pp. 361-376, 1979.
 • [19] T. M. Yürür and J. Chorowicz, “Recent volcanism tectonics and plate kinematics near the junction of the African, Arabian and Anatolian Plates in the Eastern Mediterranean”, J. Volcan. Geotherm. Res., vol. 85, pp. 1–15, 1998.
 • [20] A. H. F. Robertson, “Mesozoic–Cenozoic tectonic-sedimentary evolution of a south Tethyan oceanic basin and its margins in southern Turkey, in Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area”, Eds. E. Bozkurt, J.A. Winchester, J.D.A. Piper, Geological Society, Special Publications, vol. 173, pp. 97–138, London. 2000.
 • [21] A. Robertson, S. J. Boulton et al., “Late Cretaceous–Miocene sedimentary development of the Arabian continental margin in SE Turkey (Adıyaman Region): implications for regional palaeogeography and the closure history of Southern Neotethys”, Journal of Asian Earth Sciences, vol. 115, pp. 571–616, 2016.
 • [22] M. Keskin, “Domal uplift and volcanism in a collision zone without a mantle plume: Evidence from Eastern Anatolia”, http://www.MantlePlumes.org/Anatoia.html. 2005.
 • [23] Y.-C. Lin et al., “Diachronous initiation of postcollisional magmatism in the Arabia-Eurasia collision zone”, Lithos, vol. 356-357, pp.105394, 2020.
 • [24] E. Zor et al., “The crustal structure of the East Anatolian plateau (Turkey) from receiver functions”, Geophysıcal Research Letters, vol. 30(24), 8044, doi:10.1029/2003GL018192, 2003.
 • [25] E.A. Vanacore, T. Taymaz and E. Saygin, “Moho structure of the anatolian plate from receiver function analysis”, Geophys. J. Int., vol. 193, pp. 329-337. 2013.
 • [26] A. Al-Lazki et al., “Tomographic Pn velocity and anisotropy structure beneath the Anatolian plateau (eastern Turkey) and the surrounding regions”, Geophysical Research Letters, this section, 2003.
 • [27] R. Gök et al., “Sn Attenuation in the Anatolian and Iranian Plateaus and Surrounding Regions”, Geophysical Research Letters, this section, 2003.
 • [28] D.A., Angus, D.C., Wilson, E., Sandvol, J.F., Ni, “Lithospheric structure of the Arabian and Eurasian collision zone in eastern Turkey from S-wave receiver functions”, Geophys. J. Int., vol. 166, pp. 1335–1346, 2006.
 • [29] S. Agostini et al., “Neogene volcanism in Elazığ-Tunceli area (eastern Anatolia): geochronological and petrological constraints”, Italian Journal of Geosciences, vol. 138, pp. 435-455, 2019.
 • [30] P. Di Giuseppe et al., “Transition from compression to strike-slip tectonics revealed by Miocene-Pleistocene volcanism west of the Karlıova Triple Junction (East Anatolia)”, Journal of Petrology, vol. 58 (10), pp. 2055-2087, 2018.
 • [31] A. Koçyiğit, A. Yılmaz, S. Adamia, S. “Kuloshvili, Neotectonics of East Anotalian plateau (Turkey) and lesser caucasus: implication for transition from thrusting to strike-slip faulting”, Geodinamica Acta, vol.14, pp. 177-195, 2001.
 • [32] İ. Kuşçu et al., “Magmatism in the southeastern Anatolian orogenic belt: transition from arc to postcollisional setting in an evolving orogen”, İn: M. Sosson, N. Kaymakcı, R.A. Stephenson, F. Bergerat, V. Starostenco, (Eds.), “Sedimentary Basin Tektonics from the Black Sea and Caucasus to the Arabian Platform”, Geological Society Special Publications, London, pp. 437-460, 2010.
 • [33] P. Di Giuseppe et al., “From subduction to strike slip-related volcanism: insights from Sr, Nd, and Pb isotopes and geochronology of lavas from Sivas-Malatya region, Central Eastern Anatolia”, Int. J. Earth Sci., vol.110, pp. 849–874, 2021.
 • [34] J.A. Pearce et al., “Genesis of collision volcanism in Eastern Anatolia, Turkey”, Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 44, pp. 189–229, 1990.
 • [35] K. Notsu et al., “Geochemical features of collision-related volcanic rocks in central and eastern Anatolia, Turkey”, Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 64, pp. 171-192, 1995.
 • [36] E. Buket and A. Temel, “Major-element, trace-element, and Sr-Nd isotopic geochemistry and genesis of Varto Muş volcanic rocks, Eastern Turkey”, Jour. of Volcanology and Geothermal Res., vol. 85, pp.405-422, 1998.
 • [37] Y. Özdemir, Ö. Karaoğlu, A.Ü. Tolluoğlu, N. Güleç, “Volcanostratigraphy and petrogenesis of the Nemrut stratovolcano (East Anatolia Hight plateau): The most recent post- collisional volcanism in Turkey” Chemical Geology, vol.226, pp.189-211, 2006.
 • [38] Y. Özdemir and N. Güleç, “Geological and Geochemical evoluation of Süphan Stratovolcano Eastern Anotolia, Turkey: Evidence fort he lithosphereasthenosphere interaction on post collisional volcanism on post collisional volcanism” Journal of Petrology, vol.55, pp. 37-62, 2014.
 • [39] A. Aktağ, K. Sayit, B.J. Peters, T.Furman, J. Rickli, “Trace element and Sr-Nd-Hf-Pb isotopic constraints on the composition and evolution of eastern Anatolian sub-lithospheric mantle”, Lithos, vol.430-431, pp. 106849, 2022.
 • [40] Y. Yılmaz, Y. Güner, F. Şaroğlu, “Geology of the Quaternary volcanic centres of the East Anatolia”, Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 85, pp. 173-210, 1998.
 • [41] P.A. Şen, A. Temel, A. Gourgaud, “Petrogenetic modeling of Quaternary post- collisional volcanism: a case study of central and eastern Anatolia”, Geological Magazine, vol. 141, pp. 81-98, 2004.
 • [42] M. Keskin, “Eastern Anotalia:a hot spot a collision zone without a mantle pluma”, In: G.R. Foulger and D. Jurdy, (eds) “Plates, plumes and planetary processes”, Geological Society of America, Special papers, vol. 430, pp. 693-722, 2007.
 • [43] M. Lustrino and M. Wilson, “The Circum-Mediterranean anorogenic Cenozoic Igneous Province”, Earth-Science Reviews, vol. 81, pp. 1–65, 2007.
 • [44] S. Agostini et al., “Recent studies on Central and Eastern Anatolia Volcanism”, In: S. Agostini, P. Manetti, andM. Lustrino (eds), “The contribution of Italian Scientists to the Geology of the Turkey”, Acta Vulcanol., vol. 26-27, pp. 37–50, 2016.
 • [45] M. Keskin, “Magma generation by slab steepening and breakoff beneath a subduction-accretion complex: An alternative model for collision-related volcanism in Eastern Anatolia, Turkey”, Geophysical Research Letters, vol. 30(24), pp. 1-4, 2003.
 • [46] M. Keskin, J. A. Pearce and J. G. Mitchell, “Volcanostratigraphy and geochemistry of collision-related volcanism on the Erzurum-Kars plateau, North Eastern Turkey”, Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 85, pp. 355-404, 1998.
 • [47] A. Kaygusuz, “K/Ar ages and geochemistry of the collision related volcanic rocks in the Ilıca (Erzurum) area, eastern Turkey”, Neues Johrbuch Für Mineralogie, vol. 186(1), pp. 21-36, 2009.
 • [48] V.A. Lebedev, E.V. Sharkov, M. Keskin, V. Oyan, “Geochronology of the Late Cenozoic volcanism in the area of Van Lake (Turkey): an example of the developmental Dynamics for macmatic processes”, Doklady Earth Sciences, vol. 433, pp. 1031-1037, 2010.
 • [49] S. Kürüm, M. Altunbey, “Şavak – Ayazpınar (Pertek / Tunceli) köyleri arasındaki magmatik kayaçların petrografik ve jeokimyasal özellikler”, Yerbilimleri/Geosound, vol. 39, pp. 85-108, 2001.
 • [50] S. Kürüm et al., “40Ar/39Ar age and geochemistry of the post-collisional Miocene Yamadağ volcanics in the Arapkir area (Malatya Province), eastern Anatolia, Turkey”, Journal of Asian Earth Sciences, vol. 33, 3-4, pp. 229-251, 2008.
 • [51] A. Seyrek et al., “Late Cenozoic uplift of the Amanos Mountains and incision of the Middle Ceyhan river, southern Turkey: Ar-Ar dating of the Duzici basalt”, Geomorphology, vol.97(3-4), pp. 321-355. 2008.
 • [52] V. Trifonov et al., “The Lower Pleistosene in THE Euphrates Valley of Eastern Turkey and inhabitance of earliest hominine in the Caucasus region”, XIX INQUA Congress Quaternary Perspectives on Climate Changes, Natural Hazards and Civilization, Poster Prosentation, Nagoya, Japan, 2015.
 • [53] A. Kaya, “Keban (Elazığ) civarındaki metamorfitlerin yapısal analizive tektonik evrimi”, Doktora Tezi. F.Ü. Fen Bil. Enst., 2001.
 • [54] B. Akgül, “Piran köyü (Keban) çevresindeki magmatik kayaçların petrografik ve petrolojik özellikleri”, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 125s. (yayımlanmamış) 1993.
 • [55] E. Aksoy, “Elazığ batı ve güneyinin genel jeolojik özellikleri”, Tübitak Doğa Türk Yerbilimleri Dergisi, vol.2, pp.113-123, 1993.
 • [56] S. Köksal, “The Upper Cretaceous intrusive rocks with extensive crustal contribution in Hacımahmutuşağı Area (Aksaray/Turkey)”, Geologica Carpathica, vol. 70, pp. 261-276, 2019.
 • [57] A. Okay, O. Tüysüz, “Tethyan sutures of northern Turkey”, Geological Society of London. Special Publications, vol.156(1), pp. 475-515, 1999.
 • [58] MTA, “1/500.000 Türkiye Jeoloji Haritası”, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara. 2002.
 • [59] S. Kürüm, S. Aydemir, İ. Yıldırım, “Cip, Harput, Yeniköy Çevresindeki Elazığ Volkanitlerinin Saha, Petrografik ve Mineral Kimyası Özellikleri, Elazığ”, Fırat Ün. Mühendislik Bilimleri Derg., (İncelemede).
 • [60] W.F. McDonough and S.-S. Sun, “Composition of the Earth”, Chemical Geology, vol.120, pp.223-253. 1995.
 • [61] M.J. Le Bas, R. W. Lemaıtre, A. Streckeısen, And B. Zanettın, “A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram”, Journal of Petrology, vol. 27, pp. 745-750, 1986.
 • [62] S. Kürüm, B. Akgül, E. Erdem, “Examples of Neogene volcanism in eastern Turkey: Comparative petrographic, geochemical and petrologic features of Malatya-Elazig-Tunceli volcanics”, Journal of Geological Society of India, vol.68, pp. 129-136, 2006.
 • [63] S. Kürüm, E. Özbulut, M. Ural, “Polijenetik bir volkanizma ve petrografik-jeokimyasal özellikleri: Harput (Elazığ) Karataş tepe volkanizması”, Yerbilimleri/Geosound, vol. 50-51, pp. 47-64, 2007.
 • [64] S. Kürüm, Ö. Tanyıldızı, “Geochemical and Sr-Nd isotopic characteristics of Upper Cretaceous (calc-alkaline) and Miocene (alkaline) volcanic rocks: Elazığ, Eastern Taurides, Turkey”, Journal of African Earth Sciences, vol. 134, pp. 332-344, 2017.
 • [65] T.N. Irvine and W.R.A. Baragar, “A guide to the chemical classification of common volcanic rocks”, Canadian Journal of Earth Sciences, vol. 8, pp. 523-548, 1971.
 • [66] G. Faure and T.M. Mensing, “Isotopes: Principles and Applications”, 3rd ed. John Wiley and Sons, USA, pp.897, 2005.
 • [67] A. Zindler and S. Hart, “Chemical Geodynamics”, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, vol.14, pp. 493–571, 1986.
 • [68] H. Rollinson, “Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation”, New York: John Wiley & Sons, pp.352, 1993.
 • [69] N. Güleç, “Magmatik kayaçların izotop jeokimyası”, D. Boztuğ, N. Otlu, (ed.), “Magmatik petrojenez”, Tübitak Lisansüstü Yaz Okulu, Haziran, Akçakoca-Düzce, pp.343-381, 2001.
 • [70] S.S. Sun, W. F. McDonough, “Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes, in Magmatism in the Ocean Basins”, A.D. Saunders, M.J. Norry, (eds.), “Geological Society of London”, Special Publications, vol.42, pp.313-347, 1989.
 • [71] T.C. Liew, A.W. Hofmann, “Precambrian crustal components, plutonic associations, plate environment of the Hercynian Fold Belt of central Europe: Indications from a Nd and Sr isotopic study”, Contrib. Mineral. Petrol., vol.98, pp.129-138, 1988.
 • [72] D.J. De Paolo and E.E. Daley, “Neodymium isotopes in basalts of the southwest basin and range and lithospheric thinning during continental extension”, Chemical Geology, vol.169, pp.157-185, 2000.
 • [73] J.A. Pearce, “Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries”, In: R.S. Thorps, (ed.), Andesites. Wiley, Chichester, pp.525-548, 1982.
 • [74] J.A. Pearce, D.W. Peate, “Tectonic implications of the composition of volcanic arc magmas”, Annu. Rev. Earth Planet. Sci., vol.23, pp.251-285, 1995.
 • [75] N. Güleç, “Crust-mantle interaction in western Turkey: implications from Sr and Nd isotope geochemistry of Tertiary and Ouaternary volcanics”, Geol. Mag., vol.128(5), pp.417-435, 1991.
 • [76] Y. Huang, C. Hawkesworth, I. Smith, P. Calsteren, P. Black, “Geochemistry of late Cenozoic basaltic volcanism in Northland and Coromandel, New Zealand: implications for mantle enrichment processes”, Chemical Geology, vol.164, pp.219-238, 2000.
 • [77] R.N. Thompson, M.A. Morrison, “Asthenospheric and lower lithospheric mantle contributionsto continental extensional magmatism: an example from the British Tertiary Province”, Chemical Geology, vol. 68, pp.1-15, 1988.
 • [78] H. Azizi, N. Daneshvar, A. Mohammadi et al., “Early Miocene post-collision andesite in the Takab area, northwest Iran”, Journal of Petrology, pp.1–19, 2021.
 • [79] J.G. Fitton, D. James, P.D. Kempton, D.S. Ormerod, W.P. Leeman, “The role of lithospheric mantle in the generation of late Cenozoic basic magmas in the Western United States”, Journal of Petrology, Special Issue, pp.331-349, 1988.
 • [80] M. Wilson, “Igneous Petrogenesi”s, Oxford University Pres., pp.466 , 1989.
 • [81] M.T. McCulloch, J.A. Gamble, “Geochemical and geodynamic constraints on subduction zone magmatism”, Earth and Planetary Science Letters, vol.102, pp.358-374, 1991.
 • [82] R. Kerrich, D.A. Wyman, “The trace element systematics of igneous rocks in mineral exploration: an overview, Trace Element Geochemistry of Volcanic Rocks”, D.A. Wyman, (ed.), “Applications for Massive Sulfide Exploration”, Geological Association of Canada, Short Course Notes, 12, 1996.
 • [83] A. Peccerillo, L. Dallai, M.L. Frezzotti, P.D. Kempton, “Sr–Nd–Pb–O isotopic evidence for decreasing crustal contamination with ongoing magma evolution at Alicudi volcano (Aeolian arc, Italy): implications for style of magma-crust interaction and for mantle source compositions”, Lithos, vol.78, pp.217-233, 2004.
 • [84] S.P. Verma, “Geochemistry of evolved magmas and their relationship to subduction-unrelated mafic volcanism at the volcanic front of the central Mexican Volcanic Belt”, Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 93, pp.151-171, 1999.
 • [85] G. Faure, “Principles of isotope geology”, John Wiley and Sons, Canada, pp.589, 1986.
 • [86] Y. Dilek, E. Sandvol, “Seismic structure, crustal architecture and tectonicof the Anatolian-African Plate Boundary and the Cenozoic Orogenic Belts in the Eastern evolution Mediterranean Region”, Geological Society of London Special Publications, vol.327, pp.127-160, 2009.
 • [87] K.C. Condie, “Geochemical changes in basalts and andesites across the Archean-Proterozoic Tavşan adalarındaki (KB Anadolu) Tersiyer Volkanizmasmın özellikleri”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, vol.117, pp.55-86, 1989.
 • [88] N.B.W. Harris, J.A. Pearce, A.G. Tindle, “Geochemical characteristicsof collision-zone magmatism”, In M.P. Coward, A.C. Reis, (eds.), “CollisionTectonics”, Spec. Publ. Geol. Soc., vol.19, pp.67-81, 1986.
Toplam 88 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mineraloji-Petrografi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevcan Kürüm 0000-0001-6121-5564

Safiye Aydemir 0000-0002-8966-1424

Abdullah Sar 0000-0002-9752-7807

İsmail Yıldırım 0000-0001-5588-1210

Proje Numarası FÜBAP-MF.19.42
Erken Görünüm Tarihi 30 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi
Gönderilme Tarihi 19 Şubat 2024
Kabul Tarihi 22 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 15 Sayı: 2

Kaynak Göster

IEEE S. Kürüm, S. Aydemir, A. Sar, ve İ. Yıldırım, “Çarpışma sonrası oluşan yitim etkili manto kökenli alkalen lavlar: Elazığ volkanitleri”, DÜMF MD, c. 15, sy. 2, ss. 481–494, 2024, doi: 10.24012/dumf.1439466.
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456