Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE ATTRIBUTES OF PROPHETS IN THE CONTEXTS OF THE QURAN

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, 51 - 84, 31.07.2018

Öz

Prophets are one of the three basic principles of the Islamic belief system. The prophet is in the center of Allahrevelation- prophet and human relation. The Prophets carry out the duty of the actualize /model and tablig of the revelation. Thus, prophecy reveals the practical dimension of the correct understanding of Islam. There are many concepts related to prophecy in the Qur'an. These concepts reveal different aspects of prophecy. In the light of Islam, a certain concept related to the adjectives of the prophets has been emphasized. In the Qur'an, there are concepts that have undergone meaning shifts, as are the different concepts outside these attributes. The concepts related to the attibutes of the prophets, which reveal an important aspect of Prophecy, will contribute to the understanding of Prophecy in a correct plane.

Kaynakça

 • Abdulbaki, M. F. (1408/1988), “Mu’cemü’l-Mufehres li Efâzi’l-Kur’an”, Daru’l-Hadis, II. Baskı, Kahire .
 • Abdulğaniy, Abdulhâlik (1986), (tsz.) “Huccetu’s-Sünne”. Daru’l-Kur’an’il-Kerim, Beyrut.
 • Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi‘ es-San‘ânî el-Himyerî (tsz). “el-Musannef”, thk. Habiburrahman el-A’zamî, el-Meclisu’l-İlmi, Beyrut, I-XI.
 • Ahterî, Muslihiddîn Mustafa bin Şemseddin Karahisârî, (1310), “Ahterî-i Kebîr” Neşr. Hacı Ahmed Hulusî, Hacı Mustafa Derviş, Beyrut.
 • Akbulut, A. (1992), “Nübüvvet Meselesi”, Birleşik Yayınları: Ankara.
 • el-Amidî, Seyfuddîn Ebu’l-Hasen Ali b. Ebî Ali, (1405/1985), “el-İhkam fî Usuli’l-Ahkam” Beyrut.
 • el-Bağdâdî, (1401/1982), Ebu Mansur Abdulkahir, Usulu’d-Dîn, Beyrut.
 • el-Cürcânî, (1257) Seyyid Şerif, Şerhu’l-Mevâkıf, İstanbul.
 • ,(1990) Kitâbu’t Ta’rifât, Beyrut,
 • Düzgün, Ş. A. (2011), İsimler’den Kelimeler’e Adem’den İbrahim’e İnsan Zihninin Tekamülü, Kelâm Araştırmaları, 9:1.
 • Esed, M. (1997), Kur’an Mesajı, İşaret Yayınları.
 • Firuzâbâdî, Muhammed b. Yakub, (1272) Kamus Tercemesi, Mütercim Asım Efendî, İst.,
 • Hallaf, A. (1985), İslam Hukuk Felsefesi, (İlmu Usuli’l-Fıkh), çev. Hüseyin Atay, Ank.
 • Hamidullah, M. (1988), ‘Abd’ maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansilopedisi, (DİA), İstanbul, Cilt: 1, sayfa: 57.
 • el-Heysemî, Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleymân, (1982), Mecmau’z-Zevâid ve Menbau’l-Fevâid, , Daru’l-Kitabi’l-Arabî, Beyrut, (I-X).
 • İbn Haldun, Abdurrahmân Ebû Zeyd Veliyyüddîn Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî (2012), Mukaddime, I-II. Hazırlayan: Süleyman Uludağ, İstanbul.
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdu’l-Melik, es-Sîretü’n-Nebeviyye, thk. Mustafa es-Sakâ, (1995), İbrahim el Ebyârî, Abdulhafîz Şelebî, Kahire. 1995.
 • İbn Kesîr, İmâdu’d-Dîn Eb’ul-Fidâ İsmail b.Ömer, (1421/2000), Tefsiru’l-Kur’anîl-Azîm, Kahire.
 • el-İcî, Adududdin Abdurrrahman bin Ahmed, (tsz) el-Mevâkıf fi İlmi’l-Kelâm, Kahire.
 • İbn Manzûr, Ebi'l-Fadl Cemalüddîn Muhammed b. Mükerrem, (1414/1994), Lisânü’l- Arab, 3. Baskı, Daru Sadır, Beyrut.
 • el-İsfehânî, Rağıb, (1418/1997) Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, thk. Safvan Adnân Davûdî, 2. Baskı, Daru’l-Kalem-Şam, Daru’s-Şamiyye-Beyrut.
 • İbn Sa’d, Muhammed, (1405/1985), Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, Beyrut, I-IX.
 • İslâmoğlu, M. (2010), Hayat Kitabı Kur’an Gerekçeli Meâl Tefsir, Düşün Yayıncılık, 11. Baskı, İstanbul.
 • Izutsu, Toshihiko, Kur’an’da Dinî ve Ahlaki Kavramlar, çev. Selahaddin Ayaz.
 • Kâdî Abdulcebbar, Abdullah b. Ahmed, (1965), “Şerhu’Usûli’l-Hamse, Kahire.
 • Kâdî İyaz, Ebu’l-Fadl, (tsz.) ,”eş-Şifâ, bi Ta’rîfi Hukûki’l-Mustafa”, Beyrut.
 • Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, (2006), (Karaman, Hayreddin- Çağrıcı, Mustafa-Dönmez İ. Kafi-Gümüş, Sadreddîn), DİB, Ankara.
 • Kurtûbî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensarî, (1414/1994), “el-Câmiu li Ahkâmi’l- Kur’an”, Kahire.
 • “el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhid ve’l-Adl” (1965), (nşr. A.F. El-Ehvânî) Kahire.
 • Mâturîdi, Ebû Mansûr, (2005), “Te’vîlâtü’l-Kur’an”, İlmi Neşre Hazırlayan, Mehmet Boynukalın, İlmi Kontrol, Bekir Topaloğlu, İstanbul.
 • Merâğî, Ahmed Mustafa, (1365/1946), “Tefsîru’l-Merâğî”, Mısır.
 • Mukâti’l b.Süleyman, Ebü'l-Hasen b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî 1424/2003) “Tefsiru’l-Kebîr”, IIII Lübnan/Beyrut.
 • Önkal, A. (1992), “Beşîr” (DİA) c. 5, İst.
 • Öz, M. (2010), "İmam-ı Azam'ın Beş Eseri" İFAV, 5.baskı, İstanbul .
 • er-Râzî, Fahreddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b.Hüseyin, (1307- 1308), “Mefâtihu’l Ğayb”, İstanbul.
 • Reşid Rıza, Muhammed (1414/1993), “Tefsiru’l-Kur’ani’l-Hakîm”; Beyrut.
 • Sâbûnî, N. (1995), “Mâtürîdiyye Akâidi”, Çev., Bekir Topaloğlu, DİBY, Ankara.
 • Sâbunî, Muhammed Ali, “Safvetü’t-Tefasir”, Ensar Neşriyat.
 • Şâfii, Muhammed b. İdris, 1358/1940. “er-Risâle”, tahkik, A. Muhammed Şakir, Mısır.
 • (1996)“er-Risâle” çev.(Abdulkadir Şener, İbrahim Çalışkan), TDV Yay. Ankara.
 • Şâtibî, Ebû İshâk İbrahim, b. Musâ b. Muhammed el-Gırnâtî, (1990-1993) el-Muvafakât, fî Usuli’l-Ahkam, thk. Abdullah Dıraz, Türkçesi, Mehmet Erdoğani, İst.
 • Tâberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr, (1422/2001) Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, Kahire.
 • et-Taftazânî, Sâduddîn Mesud b. Ömer, (1989) Serhu’l Makâsıd, thk. Abdurrahman Umeyre, Beyrut.
 • Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali, (1984), Kitâbu Keşşâf-ı Istılahâtu’l-Fûnun, İst.
 • Tözluyurt, M. (2015), Kur’ani Bir Kavram Olarak Mele’nin Semantik İncelemesi, Kelam Araştırmaları Dergisi, 8(2), ss. 807-826.
 • Uludağ, S. (1992), İslam’da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler, Marifet yay. İst.,
 • Vâkidî, Muhammed b. Ömer, (1989), Kitabu’l-Meğâzî li’l-Vâkidî, thk. Dr. Marsden Jones, Beyrut.
 • Yazır, Hamdi, (tsz) Hak Dinî Kur’an Dili, İst.
 • Yeprem, M. S. (2011), "Mâturîdî'nin Akîde Risâlesi ve Şerhi", TDV, 1.baskı, Ankara.
 • ez-Zebîdi, Muhammed Murtaza el-Hüseyni, (1988) Tâcü’l-Arûs.

KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, 51 - 84, 31.07.2018

Öz

Peygamber inancı İslam inanç sisteminin üç temel ilkesinden biridir. Allah-vahiy-peygamber ve insan ilişkisinin merkezinde peygamber yer almaktadır. Peygamber vahyi tebliğ etmekle görevli olmasının yanında vahyin yaşanması noktasında örneklik teşkil etmekle yükümlüdür. Bu yüzden nübüvvet İslam'ın doğru anlaşılmasının pratik boyutunu ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim'de nübüvvet ile ilgili çok sayıda kavram geçmektedir. Bu kavramlar nübüvvetin farklı yönlerini ortaya koymaktadır. İslam düşüncesinde peygamberlerin sıfatları ile ilgili belli kavramlar üzerinde durulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bu sıfatların dışında farklı kavramlar bildirildiği gibi, anlam kaymasına uğramış kavramlar da bulunmaktadır. Nübüvvet'in önemli bir yönünü ortaya koyan peygamberlerin sıfatları ile ilgili kavramlar, nübüvvetin doğru bir düzlemde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

 • Abdulbaki, M. F. (1408/1988), “Mu’cemü’l-Mufehres li Efâzi’l-Kur’an”, Daru’l-Hadis, II. Baskı, Kahire .
 • Abdulğaniy, Abdulhâlik (1986), (tsz.) “Huccetu’s-Sünne”. Daru’l-Kur’an’il-Kerim, Beyrut.
 • Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi‘ es-San‘ânî el-Himyerî (tsz). “el-Musannef”, thk. Habiburrahman el-A’zamî, el-Meclisu’l-İlmi, Beyrut, I-XI.
 • Ahterî, Muslihiddîn Mustafa bin Şemseddin Karahisârî, (1310), “Ahterî-i Kebîr” Neşr. Hacı Ahmed Hulusî, Hacı Mustafa Derviş, Beyrut.
 • Akbulut, A. (1992), “Nübüvvet Meselesi”, Birleşik Yayınları: Ankara.
 • el-Amidî, Seyfuddîn Ebu’l-Hasen Ali b. Ebî Ali, (1405/1985), “el-İhkam fî Usuli’l-Ahkam” Beyrut.
 • el-Bağdâdî, (1401/1982), Ebu Mansur Abdulkahir, Usulu’d-Dîn, Beyrut.
 • el-Cürcânî, (1257) Seyyid Şerif, Şerhu’l-Mevâkıf, İstanbul.
 • ,(1990) Kitâbu’t Ta’rifât, Beyrut,
 • Düzgün, Ş. A. (2011), İsimler’den Kelimeler’e Adem’den İbrahim’e İnsan Zihninin Tekamülü, Kelâm Araştırmaları, 9:1.
 • Esed, M. (1997), Kur’an Mesajı, İşaret Yayınları.
 • Firuzâbâdî, Muhammed b. Yakub, (1272) Kamus Tercemesi, Mütercim Asım Efendî, İst.,
 • Hallaf, A. (1985), İslam Hukuk Felsefesi, (İlmu Usuli’l-Fıkh), çev. Hüseyin Atay, Ank.
 • Hamidullah, M. (1988), ‘Abd’ maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansilopedisi, (DİA), İstanbul, Cilt: 1, sayfa: 57.
 • el-Heysemî, Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleymân, (1982), Mecmau’z-Zevâid ve Menbau’l-Fevâid, , Daru’l-Kitabi’l-Arabî, Beyrut, (I-X).
 • İbn Haldun, Abdurrahmân Ebû Zeyd Veliyyüddîn Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî (2012), Mukaddime, I-II. Hazırlayan: Süleyman Uludağ, İstanbul.
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdu’l-Melik, es-Sîretü’n-Nebeviyye, thk. Mustafa es-Sakâ, (1995), İbrahim el Ebyârî, Abdulhafîz Şelebî, Kahire. 1995.
 • İbn Kesîr, İmâdu’d-Dîn Eb’ul-Fidâ İsmail b.Ömer, (1421/2000), Tefsiru’l-Kur’anîl-Azîm, Kahire.
 • el-İcî, Adududdin Abdurrrahman bin Ahmed, (tsz) el-Mevâkıf fi İlmi’l-Kelâm, Kahire.
 • İbn Manzûr, Ebi'l-Fadl Cemalüddîn Muhammed b. Mükerrem, (1414/1994), Lisânü’l- Arab, 3. Baskı, Daru Sadır, Beyrut.
 • el-İsfehânî, Rağıb, (1418/1997) Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, thk. Safvan Adnân Davûdî, 2. Baskı, Daru’l-Kalem-Şam, Daru’s-Şamiyye-Beyrut.
 • İbn Sa’d, Muhammed, (1405/1985), Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, Beyrut, I-IX.
 • İslâmoğlu, M. (2010), Hayat Kitabı Kur’an Gerekçeli Meâl Tefsir, Düşün Yayıncılık, 11. Baskı, İstanbul.
 • Izutsu, Toshihiko, Kur’an’da Dinî ve Ahlaki Kavramlar, çev. Selahaddin Ayaz.
 • Kâdî Abdulcebbar, Abdullah b. Ahmed, (1965), “Şerhu’Usûli’l-Hamse, Kahire.
 • Kâdî İyaz, Ebu’l-Fadl, (tsz.) ,”eş-Şifâ, bi Ta’rîfi Hukûki’l-Mustafa”, Beyrut.
 • Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, (2006), (Karaman, Hayreddin- Çağrıcı, Mustafa-Dönmez İ. Kafi-Gümüş, Sadreddîn), DİB, Ankara.
 • Kurtûbî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensarî, (1414/1994), “el-Câmiu li Ahkâmi’l- Kur’an”, Kahire.
 • “el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhid ve’l-Adl” (1965), (nşr. A.F. El-Ehvânî) Kahire.
 • Mâturîdi, Ebû Mansûr, (2005), “Te’vîlâtü’l-Kur’an”, İlmi Neşre Hazırlayan, Mehmet Boynukalın, İlmi Kontrol, Bekir Topaloğlu, İstanbul.
 • Merâğî, Ahmed Mustafa, (1365/1946), “Tefsîru’l-Merâğî”, Mısır.
 • Mukâti’l b.Süleyman, Ebü'l-Hasen b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî 1424/2003) “Tefsiru’l-Kebîr”, IIII Lübnan/Beyrut.
 • Önkal, A. (1992), “Beşîr” (DİA) c. 5, İst.
 • Öz, M. (2010), "İmam-ı Azam'ın Beş Eseri" İFAV, 5.baskı, İstanbul .
 • er-Râzî, Fahreddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b.Hüseyin, (1307- 1308), “Mefâtihu’l Ğayb”, İstanbul.
 • Reşid Rıza, Muhammed (1414/1993), “Tefsiru’l-Kur’ani’l-Hakîm”; Beyrut.
 • Sâbûnî, N. (1995), “Mâtürîdiyye Akâidi”, Çev., Bekir Topaloğlu, DİBY, Ankara.
 • Sâbunî, Muhammed Ali, “Safvetü’t-Tefasir”, Ensar Neşriyat.
 • Şâfii, Muhammed b. İdris, 1358/1940. “er-Risâle”, tahkik, A. Muhammed Şakir, Mısır.
 • (1996)“er-Risâle” çev.(Abdulkadir Şener, İbrahim Çalışkan), TDV Yay. Ankara.
 • Şâtibî, Ebû İshâk İbrahim, b. Musâ b. Muhammed el-Gırnâtî, (1990-1993) el-Muvafakât, fî Usuli’l-Ahkam, thk. Abdullah Dıraz, Türkçesi, Mehmet Erdoğani, İst.
 • Tâberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr, (1422/2001) Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, Kahire.
 • et-Taftazânî, Sâduddîn Mesud b. Ömer, (1989) Serhu’l Makâsıd, thk. Abdurrahman Umeyre, Beyrut.
 • Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali, (1984), Kitâbu Keşşâf-ı Istılahâtu’l-Fûnun, İst.
 • Tözluyurt, M. (2015), Kur’ani Bir Kavram Olarak Mele’nin Semantik İncelemesi, Kelam Araştırmaları Dergisi, 8(2), ss. 807-826.
 • Uludağ, S. (1992), İslam’da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler, Marifet yay. İst.,
 • Vâkidî, Muhammed b. Ömer, (1989), Kitabu’l-Meğâzî li’l-Vâkidî, thk. Dr. Marsden Jones, Beyrut.
 • Yazır, Hamdi, (tsz) Hak Dinî Kur’an Dili, İst.
 • Yeprem, M. S. (2011), "Mâturîdî'nin Akîde Risâlesi ve Şerhi", TDV, 1.baskı, Ankara.
 • ez-Zebîdi, Muhammed Murtaza el-Hüseyni, (1988) Tâcü’l-Arûs.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Furat AKDEMİR
0000-0002-1426-6489

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { dusbed449755, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {51 - 84}, doi = {}, title = {KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI}, key = {cite}, author = {Akdemir, Furat} }
APA Akdemir, F. (2018). KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 51-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/38695/449755
MLA Akdemir, F. "KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 51-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/38695/449755>
Chicago Akdemir, F. "KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 51-84
RIS TY - JOUR T1 - KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI AU - Furat Akdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 84 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-5975 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI %A Furat Akdemir %T KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2146-5975 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Akdemir, Furat . "KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 1 (Temmuz 2018): 51-84 .
AMA Akdemir F. KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI. DÜSOBED. 2018; 8(1): 51-84.
Vancouver Akdemir F. KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(1): 51-84.
IEEE F. Akdemir , "KUR’AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN SIFATLARI", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 51-84, Tem. 2018