Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Bağlantıcılık Açısından Öğrenme: Öğrenme Süreci, İlkeler ve Öğrenen Rolleri

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 253 - 271, 31.12.2023
https://doi.org/10.55179/dusbed.1332953

Öz

Gelişen teknoloji günlük hayatımıza her geçen gün daha fazla nüfuz etmektedir. Öğrenmenin formal ya da informal şekilde yaşam boyu devam etmesi ve teknolojiye kolay erişimle de yeni ortamlarda yeni şekillerde ve hatta kollektif şekillerde öğrenme yolları ortaya çıkmaktadır. Bu makale öğretim süreçlerini teknoloji destekli olarak yürütmek isteyen eğitimcilere bağlantıcılığı tanıtarak katkı sunmayı amaçlamaktadır. Derleme türündeki bu çalışmada, yurtdışı literatürde connectivism olarak adlandırılan bağlantıcılık bağlamında dinamik bilgi kavramı ve buna göre öğrenme süreci, ilkeleri ve öğrenen özellikleri yer almaktadır. Bağlantıcı öğrenmenin, gelişen teknolojiler ile internetin büyük bir öğrenme ortamına dönüşmesi sebebiyle ağlar üzerinde öğrenmeye dayalı kollektif bir yapısı vardır. Bağlantıcılık bilgiyi zengin, yapılandırılabilir ve anlık değişebilir yapıda görmektedir. Bilgi her an değişebilir. Bu durum öğrenmeyi bireylerin ağlar üzerinden bilgileri edindikleri ve başkalarıyla da paylaştıkları bir çeşit döngüye dönüştürür. Öğrenenler, bağlantıcı öğrenme ortamlarında aktif öğrenenlerdir, hem öğrenen hem de öğretici rollerinde olabilirler. Onlardan bilgi okuryazarlığı ve bağlantıcı öğrenmeye hazırbulunuşluk beklenmekte, özerk öğrenenler olmaları teşvik edilmektedir. Bu bağlamda öğretmenlere yöntem ve ortamlar ve öğretim tasarımının odağı konusunda öneriler getirilmektedir.

Kaynakça

 • Al Maawali, W.S. (2022). Experiential writing through connectivism learning theory: a case study of english language students in oman higher education. Reflective Practice, 23(3), 305-318.
 • Alam, A. (2023). Connectivism learning theory and connectivist approach in teaching and learning: a review of literature. Bhartiyam International Journal Of Education & Research, 12(2).
 • AlDahdouh, A.A. (2018). Individual learning experience in connectivist environment: a qualitative sequence analysis. International Journal of Research in Education and Science, 5(2), 488-509.
 • Altınay Aksal, F., Altınay Gazi, Z. & Menemenci Bahçelerli, N. (2013). Practice of connectivism as learning theory: enhancing learning process through social networking site (Facebook). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(2), 243-252.
 • Anderson, T. & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 80-97.
 • Baldan, B., Alagöz Hamzaj, Y. & Çardak, Ç.S. (2018). Yaratıcı düşünmeyi destekleyici bir bağlantıcı öğrenme etkinliği: analoji duvarı. İlköğretim Online, 17(4), 2049-2074.
 • Baque, P.G.C., Cevallos, M.A.M., Natasha, Z.B.M. & Lino, M.M.B. (2020). The contribution of connectivism in learning by competencies to ımprove meaningful learning. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 7(6), 1-8. https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n6.1002
 • https://sloap.org/journals/index.php/irjmis/article/view/1002 (E.T.: 13.11.2023)
 • Bates, A. W. (2022). A Review of Stephen Downes’ Latest Contribution to the Theory of Connectivism. https://www.tonybates.ca/2022/02/27/a-review-of-stephen-downes-theory-of-connectivism/ (E.T.: 13.11.2023)
 • Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
 • Bell, F. (2011). Connectivism: Its place in theory-informed research and innovation in technology-enabled learning. The International Review Of Research In Open And Distributed Learning, 12(3), 98-118.
 • Borna, M. & Fouladchang, M. (2018) The comparison of effectiveness connectivism instructional method with grammar-translation method on students’ academic engagement in EFL. Modern Journal of Language Teaching Methods, 8(4), 88-98.
 • Boyraz, S. & Ocak, G. (2021). Connectivism: a literature review for the new pathway of pandemic driven education. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 6(3), 1122–1129.
 • Bozkurt, A. (2016). Bağlantıcı kitlesel açık çevrimiçi derslerde etkileşim örüntüleri ve öğreten-öğrenen rollerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Brande, L.V. (1994). Flexible and Distance Learning. John Wiley & Son.
 • Cabiria, J. (2012). Connectivist Learning Environments: Massive Open Online Courses. The 2012 World Congress in Computer Science Computer Engineering and Applied Computing.
 • Castells, M. (2013). The Rise of the Network Society: Information Age: Economy, Society, and Culture v. 1 (Information age series). Wiley-Blackwell.
 • Clarà, M. & Barberà, E. (2013). Three problems with the connectivist conception of learning. Journal of Computer Assisted Learning, 30(3), 197-206.
 • Conole, G., Galley, R. & Culver, J. (2010). Frameworks for understanding the nature of interactions, networking, and community in a social networking site for academic practice. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 119-138.
 • Conradie, P.W. (2014). Supporting self-directed learning by connectivism and personal learning environments. International Journal of Information and Education Technology, 4(3), 254-259.
 • Corbett, F. & Spinello, E. (2020). Connectivism and leadership: harnessing a learning theory for the digital age to redefine leadership in the twenty-first century. Heliyon, 6(1).
 • Cotterall, S. (1995). Readiness for autonomy: Investigating learner beliefs. System, 23(2), 195-205.
 • Crawford, R.D. (1992). In the Era of Human Capital: The Emergence of Talent, Intelligence and Knowledge as the Worldwide Economic Force and What It Means to Managers and Investors. New York: Harper Business.
 • Downes, S. (2007). Learning networks in practice. Emerging technologies for learning, 2(4), 20.
 • Downes, S. (2008). Places to Go: Connectivism & Connective Knowledge. Innovate: Journal of Online Education, 5(1), 6.
 • Downes, S. (2010). Learning networks and connective knowledge. İçinde H. Yang & S. Yuen (Eds.), Collective Intelligence and e-Learning 2.0: Implications of Web-Based Communities and Networking (pp. 1-26). Information Science Reference.
 • Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge: Essays on Meaning and Learning Networks. https://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf (E.T.: 17.06.2023)
 • Downes, S. (2019). Recent work in connectivism. European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), 22(2), 113-132.
 • Downes, S. (2022). Connectivism. Asian Journal of Distance Education, 17(1), 58-87.
 • Doyle, C. S. (1994). Information Literacy in an Information Society: A Concept for the Information Age. Darby, PA, U.S.A: Diane Publishing.
 • Duke, B., Harper, G. & Johnston, M. (2013). Connectivism as a digital age learning theory. The International HETL Review, 4-13.
 • Dunaway, M.K. (2011). Connectivism: Learning theory and pedagogical practice for networked information landscapes. Reference Services Review, 39(4), 675–685.
 • Dziubaniuk, O., Ivanova-Gongne, M. & Nyholm, M. (2023). Learning and teaching sustainable business in the digital era: a connectivism theory approach. International Journal of Educational Technology in Higher Education.
 • Ford, B.J. (1995). Information literacy as a barrier. IFLA journal, 21(2), 99-101.
 • Foroughi, A. (2015). The theory of connectivism: Can it explain and guide learning in the digital age?. Journal of higher education theory and practice, 15(5), 11.
 • Goldie, J.G.S. (2016). Connectivism: A Knowledge Learning Theory for the Digital Age? Medical Teacher, 38(10), 1064-1069.
 • Gottipati, S., Shim, K.J. & Shankararaman, V. (2023). AI for Connectivism Learning - Undergraduate Students’ Experiences of ChatGPT in Advanced Programming Courses. AMCIS 2023 Proceedings. https://aisel.aisnet.org/amcis2023/sig_ed/sig_ed/16 (E.T.: 13.11.2023)
 • Guerra, F.C.H. (2022). A model for putting connectivism into practice in a classroom environment. Unpublished Master Thesis, Universidade Nova de Lisboa, Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, NOVA Information Management School, Portekiz.
 • Hardof-Jaffe, S. & Peled, R. (2022). A connectivism-based learning model for special education teachers training. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, April, Nevada.
 • Hendricks, G.P. (2019). Connectivism as a learning theory and ıts relation to open distance education. Progressio, 41(1), 1-13.
 • Herlo, D. (2016). Connectivism, a New Learning Theory?. 7th International Conference EDU-WORLD on education facing contemporary world issues, Haziran, Romanya.
 • Holt, P. (2023). Connectivist Learning Theory: Leveraging Technology to Promote Learning. https://e-student.org/connectivist-learning-theory/ (E.T.: 13.11.2023)
 • Horowitz, B. (2006). Creators, Synthesizers, and Consumers. https://blog.elatable.com/2006/02/creators-synthesizers-and-consumers.html (E.T.: 17.06.2023)
 • Husaj, S. (2015). Connectivism and connective learning. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 4(1S2), 227. Karaduman, G. (2018). Bağlantıcılık temelli mikro-öğrenmenin yabancı dil öğreniminde uygulanabilirliği: voscreen örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kerr, B. (2006). A Challenge to Connectivism. https://billkerr2.blogspot.com/2006/12/challenge-to-connectivism.html (E.T.: 17.06.2023)
 • Khan, T., Kend, M. & Nguyen, L.A. (2023). Social media academic networking–ınsights from first-year accounting university students’ experiences. Higher Education Research & Development, 42(2), 306-321.
 • Kilag, O.K.T., Abalo, S.J.R., Retes, G.P., & Dalogdog, L.G. (2023). Enhancing student learning through the ıntegration of connectivism theory in blended learning environments. European Journal of Innovation in Nonformal Education, 3(6), 1–10.
 • Kop, R. (2011). The challenges to connectivist learning on open online networks: learning experiences during a massive open online course. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 19-38.
 • Kop, R., & Hill, A. (2008). Connectivism: learning theory of the future or vestige of the past? The International Review of Research in Open and Distance Learning, 9(3).
 • Kropf, D.C. (2013). Connectivism: 21st century's new learning theory. European Journal of Open, Distance and E-learning, 16(2), 13-24.
 • Lee, J.X., Azman, A.H.A., Ng, J.Y. & Ismail, N.A. (2020). Reflection of connectivism in medical education and learning motivation during Covid-19. MedRxiv.
 • Lenox, M.F., & Walker, M.L. (1992). Information literacy: challenge for the future. International journal of information and library research, 4(1), 1-18.
 • Leow, F.T., & Neo, M. (2023). Critical factors for enhancing students’ collaborative learning experiences in a project-based connectivism learning environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 22(7), 388-410.
 • Littlewood, W. (2000). Do Asian students really want to listen and obey? ELT Journal, 54(1), 31-36.
 • MacLellan, D. (2022). Connectivism applied to english as an additional language students. Integration of Instructional Design and Technology: Volume 2. https://pressbooks.pub/idandtech/chapter/connectivism-applied-to-english-as-an-additional-language-students/
 • Mafenya, N.P. (2022). Exploring technology as an enabler for sustainable teaching and learning during covid-19 at a university in south africa. Perspectives in Education, 40(3), 212–223.
 • Martin, F.G. (2012). Will massive open online courses change how we teach?. Communications of the ACM, 55(8), 26-28.
 • Mohammedeen, E.A., Shehata, G.M. & Ali, A.B. (2023). The effect of a connectivism-based program on developing secondary school students' communicative writing skills. Sohag University International Journal of Educational Research, 7(7), 95-121.
 • Mosquera Camargo, O.J. (2022). Integrating connectivism learning theory on oral production in efl a2 level students. Unpublished Master's Thesis, La Universidad Técnica del Norte, Ekvador.
 • Masuda, Y. (1990). Managing in the ınformation society. New Jersey, ABD: Blackwell Publishers, Inc.
 • Mattar, J. (2018). Constructivism and connectivism in education technology: active, situated, authentic, experiential, and anchored learning. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 21(2).
 • McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G. & Cormier, D. (2010). The MOOC Model for Digital Practice. https://www.oerknowledgecloud.org/archive/MOOC_Final.pdf (E.T.: 17.06.2023)
 • Melrose, S., Park, C. & Perry, B. (2013). Teaching Health Professionals Online: Frameworks and Strategies. Athabasca University Press.
 • Niu, S.J., Niemi, H., Harju, V. & Pehkonen, L. (2021). Finnish student teachers’ perceptions of their development of 21st-century competencies. Journal of Education for Teaching, 47(5), 638–653.
 • Omodan, B.I. (2023). Analysis of connectivism as a tool for posthuman university classrooms. Journal of Curriculum Studies Research, 5(1), 1-12.
 • Ozan, Ö. (2013). Bağlantıcı mobil öğrenme ortamlarında yönlendirici destek. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Poo, S.M., & Funn, P.L. (2017). Using metacognitive awareness in learning vocabulary with cloud-based ımmersive technology. International Journal of Information and Education Technology, 7(2), 114.
 • Prastika, A.F., Saifulloh, A.I. & Mardiana, W. (2023). Examining the connectivism method with ecofeminism approach to teaching writing narrative text in senior high school. Unpublished Doctoral Dissertation, Universitas Islam Majapahit, Endonezya.
 • Rablin, A. (2012). Connecting the theory of connectivism to practice. Australian Computers in Education Conference, 2-5 Ekim, South Perth.
 • Rader, H. B. (1991). Information Literacy: a Revolution in the Library. Rq, 31(1), 25-30.
 • Salas-Valdivia, L., & Gutierrez-Aguilar, O. (2021). Key factors for the success of connectivism in the e-learning modality in the context of Covid-19. XVI Latin American Conference on Learning Technologies (LACLO).
 • Senadheera, V.V., Ediriweera D.S. & Rupasinghe, T.P. (2023). “Connectivism” as a theoretical framework underpinning social media usage for higher education in the digital age. The International Conference on Medical Sciences (ICM), 8-9 Haziran, University of Sri Jayewardenepura.
 • Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. https://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm (E.T.: 17.06.2023)
 • Siemens, G. (2005). Connectivism: a Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, 2(1), 3-10.
 • Siemens, G. (2006). Knowing Knowledge. https://archive.org/details/KnowingKnowledge/mode/2up (E.T.: 17.06.2023)
 • Siemens, G. (2008). Learning and Knowing in Networks: Changing Roles for Educators and Designers. Paper 105: University of Georgia IT Forum. http://it.coe.uga.edu/itforum/Paper105/Siemens.pdf
 • Siemens, G. & Downes, S. (2011). Connectivism and Connective Knowledge 2011. http://cck11.mooc.ca/ (E.T.: 17.06.2023)
 • Steffens, K. (2015). Competences, learning theories and moocs: recent developments in lifelong learning. European Journal of Education, 50(1), 41-59.
 • Strong, K. & Hutchins, H.M. (2009). Connectivism: A theory for learning in a world of growing complexity. Impact: Journal of Applied Research in Workplace E-learning, 1(1), 53-67.
 • Tschofen, C. & Mackness, J. (2012). Connectivism and dimensions of ındividual experience. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(1), 124-143.
 • Ulla, M.B. & Perales, W.F. (2021). Facebook as an ıntegrated online learning support application during the Covid-19 Pandemic: Thai university students’ experiences and perspectives. Heliyon, 7(11), e08317.
 • Utecht, J. & Keller, D. (2019). Becoming relevant again: applying connectivism learning theory to today's classrooms. Critical Questions in Education, 10(2), 107-119.
 • Verhagen, P. (2006). Connectivism: A new learning theory?. http://elearning.surf.nl/e-learning/english/3793 (E.T.: 17.06.2023)
 • Veselá, K. (2013). Connectivism in foreign language education. Education and Languages in Europe, 25(17), 320-325.
 • Wang, Z., Anderson, T. & Chen, L. (2018). How learners participate in connectivist learning: an analysis of the ınteraction traces from a cMOOC. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(1).
 • Wati, T.L., Mustaji, M. & Mariono, A. (2022). The effectiveness of connectivism based area learning models to ımprove creativity and social skills in arts and craft in elementary school students. Journal of Positive School Psychology, 6(12), 678-689.
 • Wu, Y. & Cui, Y. (2022). Reflections on the teaching reform of art theory courses from the perspective of connectivism. Frontiers in Art Research, 4(1), 47-53.

LEARNING IN PERSPECTIVE OF CONNECTIVITY: LEARNING PROCESS, PRINCIPLES AND LEARNER ROLES

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 253 - 271, 31.12.2023
https://doi.org/10.55179/dusbed.1332953

Öz

Developing technology penetrates our daily lives more and more every day. As learning continues throughout life, whether formally or informally, and with easy access to technology, new ways of learning in new environments and even collective ways emerge. This article aims to contribute by introducing connectivism to educators who want to carry out their teaching processes with technology support. This compilation study includes the concept of dynamic knowledge in the context of connectivism, which is called connectivism in the foreign literature, and the learning process, principles and learner characteristics accordingly. Connectivist learning has a collective structure based on learning on networks, as developing technologies and the internet have turned into a large learning environment. Connectivism sees information as rich, configurable and instantly changeable. Information has a dynamic structure that can change at any time. This turns learning into a kind of cycle in which individuals acquire knowledge through networks and share it with others. Learners are active learners in connectivist learning environments and can be in both learner and instructor roles. Information literacy and readiness for connectionist learning are expected from them, and they are encouraged to be autonomous learners. In this context, suggestions are made to teachers about methods and environments and the focus of instructional design.

Kaynakça

 • Al Maawali, W.S. (2022). Experiential writing through connectivism learning theory: a case study of english language students in oman higher education. Reflective Practice, 23(3), 305-318.
 • Alam, A. (2023). Connectivism learning theory and connectivist approach in teaching and learning: a review of literature. Bhartiyam International Journal Of Education & Research, 12(2).
 • AlDahdouh, A.A. (2018). Individual learning experience in connectivist environment: a qualitative sequence analysis. International Journal of Research in Education and Science, 5(2), 488-509.
 • Altınay Aksal, F., Altınay Gazi, Z. & Menemenci Bahçelerli, N. (2013). Practice of connectivism as learning theory: enhancing learning process through social networking site (Facebook). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(2), 243-252.
 • Anderson, T. & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 80-97.
 • Baldan, B., Alagöz Hamzaj, Y. & Çardak, Ç.S. (2018). Yaratıcı düşünmeyi destekleyici bir bağlantıcı öğrenme etkinliği: analoji duvarı. İlköğretim Online, 17(4), 2049-2074.
 • Baque, P.G.C., Cevallos, M.A.M., Natasha, Z.B.M. & Lino, M.M.B. (2020). The contribution of connectivism in learning by competencies to ımprove meaningful learning. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 7(6), 1-8. https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n6.1002
 • https://sloap.org/journals/index.php/irjmis/article/view/1002 (E.T.: 13.11.2023)
 • Bates, A. W. (2022). A Review of Stephen Downes’ Latest Contribution to the Theory of Connectivism. https://www.tonybates.ca/2022/02/27/a-review-of-stephen-downes-theory-of-connectivism/ (E.T.: 13.11.2023)
 • Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
 • Bell, F. (2011). Connectivism: Its place in theory-informed research and innovation in technology-enabled learning. The International Review Of Research In Open And Distributed Learning, 12(3), 98-118.
 • Borna, M. & Fouladchang, M. (2018) The comparison of effectiveness connectivism instructional method with grammar-translation method on students’ academic engagement in EFL. Modern Journal of Language Teaching Methods, 8(4), 88-98.
 • Boyraz, S. & Ocak, G. (2021). Connectivism: a literature review for the new pathway of pandemic driven education. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 6(3), 1122–1129.
 • Bozkurt, A. (2016). Bağlantıcı kitlesel açık çevrimiçi derslerde etkileşim örüntüleri ve öğreten-öğrenen rollerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Brande, L.V. (1994). Flexible and Distance Learning. John Wiley & Son.
 • Cabiria, J. (2012). Connectivist Learning Environments: Massive Open Online Courses. The 2012 World Congress in Computer Science Computer Engineering and Applied Computing.
 • Castells, M. (2013). The Rise of the Network Society: Information Age: Economy, Society, and Culture v. 1 (Information age series). Wiley-Blackwell.
 • Clarà, M. & Barberà, E. (2013). Three problems with the connectivist conception of learning. Journal of Computer Assisted Learning, 30(3), 197-206.
 • Conole, G., Galley, R. & Culver, J. (2010). Frameworks for understanding the nature of interactions, networking, and community in a social networking site for academic practice. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 119-138.
 • Conradie, P.W. (2014). Supporting self-directed learning by connectivism and personal learning environments. International Journal of Information and Education Technology, 4(3), 254-259.
 • Corbett, F. & Spinello, E. (2020). Connectivism and leadership: harnessing a learning theory for the digital age to redefine leadership in the twenty-first century. Heliyon, 6(1).
 • Cotterall, S. (1995). Readiness for autonomy: Investigating learner beliefs. System, 23(2), 195-205.
 • Crawford, R.D. (1992). In the Era of Human Capital: The Emergence of Talent, Intelligence and Knowledge as the Worldwide Economic Force and What It Means to Managers and Investors. New York: Harper Business.
 • Downes, S. (2007). Learning networks in practice. Emerging technologies for learning, 2(4), 20.
 • Downes, S. (2008). Places to Go: Connectivism & Connective Knowledge. Innovate: Journal of Online Education, 5(1), 6.
 • Downes, S. (2010). Learning networks and connective knowledge. İçinde H. Yang & S. Yuen (Eds.), Collective Intelligence and e-Learning 2.0: Implications of Web-Based Communities and Networking (pp. 1-26). Information Science Reference.
 • Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge: Essays on Meaning and Learning Networks. https://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf (E.T.: 17.06.2023)
 • Downes, S. (2019). Recent work in connectivism. European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), 22(2), 113-132.
 • Downes, S. (2022). Connectivism. Asian Journal of Distance Education, 17(1), 58-87.
 • Doyle, C. S. (1994). Information Literacy in an Information Society: A Concept for the Information Age. Darby, PA, U.S.A: Diane Publishing.
 • Duke, B., Harper, G. & Johnston, M. (2013). Connectivism as a digital age learning theory. The International HETL Review, 4-13.
 • Dunaway, M.K. (2011). Connectivism: Learning theory and pedagogical practice for networked information landscapes. Reference Services Review, 39(4), 675–685.
 • Dziubaniuk, O., Ivanova-Gongne, M. & Nyholm, M. (2023). Learning and teaching sustainable business in the digital era: a connectivism theory approach. International Journal of Educational Technology in Higher Education.
 • Ford, B.J. (1995). Information literacy as a barrier. IFLA journal, 21(2), 99-101.
 • Foroughi, A. (2015). The theory of connectivism: Can it explain and guide learning in the digital age?. Journal of higher education theory and practice, 15(5), 11.
 • Goldie, J.G.S. (2016). Connectivism: A Knowledge Learning Theory for the Digital Age? Medical Teacher, 38(10), 1064-1069.
 • Gottipati, S., Shim, K.J. & Shankararaman, V. (2023). AI for Connectivism Learning - Undergraduate Students’ Experiences of ChatGPT in Advanced Programming Courses. AMCIS 2023 Proceedings. https://aisel.aisnet.org/amcis2023/sig_ed/sig_ed/16 (E.T.: 13.11.2023)
 • Guerra, F.C.H. (2022). A model for putting connectivism into practice in a classroom environment. Unpublished Master Thesis, Universidade Nova de Lisboa, Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, NOVA Information Management School, Portekiz.
 • Hardof-Jaffe, S. & Peled, R. (2022). A connectivism-based learning model for special education teachers training. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, April, Nevada.
 • Hendricks, G.P. (2019). Connectivism as a learning theory and ıts relation to open distance education. Progressio, 41(1), 1-13.
 • Herlo, D. (2016). Connectivism, a New Learning Theory?. 7th International Conference EDU-WORLD on education facing contemporary world issues, Haziran, Romanya.
 • Holt, P. (2023). Connectivist Learning Theory: Leveraging Technology to Promote Learning. https://e-student.org/connectivist-learning-theory/ (E.T.: 13.11.2023)
 • Horowitz, B. (2006). Creators, Synthesizers, and Consumers. https://blog.elatable.com/2006/02/creators-synthesizers-and-consumers.html (E.T.: 17.06.2023)
 • Husaj, S. (2015). Connectivism and connective learning. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 4(1S2), 227. Karaduman, G. (2018). Bağlantıcılık temelli mikro-öğrenmenin yabancı dil öğreniminde uygulanabilirliği: voscreen örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kerr, B. (2006). A Challenge to Connectivism. https://billkerr2.blogspot.com/2006/12/challenge-to-connectivism.html (E.T.: 17.06.2023)
 • Khan, T., Kend, M. & Nguyen, L.A. (2023). Social media academic networking–ınsights from first-year accounting university students’ experiences. Higher Education Research & Development, 42(2), 306-321.
 • Kilag, O.K.T., Abalo, S.J.R., Retes, G.P., & Dalogdog, L.G. (2023). Enhancing student learning through the ıntegration of connectivism theory in blended learning environments. European Journal of Innovation in Nonformal Education, 3(6), 1–10.
 • Kop, R. (2011). The challenges to connectivist learning on open online networks: learning experiences during a massive open online course. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 19-38.
 • Kop, R., & Hill, A. (2008). Connectivism: learning theory of the future or vestige of the past? The International Review of Research in Open and Distance Learning, 9(3).
 • Kropf, D.C. (2013). Connectivism: 21st century's new learning theory. European Journal of Open, Distance and E-learning, 16(2), 13-24.
 • Lee, J.X., Azman, A.H.A., Ng, J.Y. & Ismail, N.A. (2020). Reflection of connectivism in medical education and learning motivation during Covid-19. MedRxiv.
 • Lenox, M.F., & Walker, M.L. (1992). Information literacy: challenge for the future. International journal of information and library research, 4(1), 1-18.
 • Leow, F.T., & Neo, M. (2023). Critical factors for enhancing students’ collaborative learning experiences in a project-based connectivism learning environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 22(7), 388-410.
 • Littlewood, W. (2000). Do Asian students really want to listen and obey? ELT Journal, 54(1), 31-36.
 • MacLellan, D. (2022). Connectivism applied to english as an additional language students. Integration of Instructional Design and Technology: Volume 2. https://pressbooks.pub/idandtech/chapter/connectivism-applied-to-english-as-an-additional-language-students/
 • Mafenya, N.P. (2022). Exploring technology as an enabler for sustainable teaching and learning during covid-19 at a university in south africa. Perspectives in Education, 40(3), 212–223.
 • Martin, F.G. (2012). Will massive open online courses change how we teach?. Communications of the ACM, 55(8), 26-28.
 • Mohammedeen, E.A., Shehata, G.M. & Ali, A.B. (2023). The effect of a connectivism-based program on developing secondary school students' communicative writing skills. Sohag University International Journal of Educational Research, 7(7), 95-121.
 • Mosquera Camargo, O.J. (2022). Integrating connectivism learning theory on oral production in efl a2 level students. Unpublished Master's Thesis, La Universidad Técnica del Norte, Ekvador.
 • Masuda, Y. (1990). Managing in the ınformation society. New Jersey, ABD: Blackwell Publishers, Inc.
 • Mattar, J. (2018). Constructivism and connectivism in education technology: active, situated, authentic, experiential, and anchored learning. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 21(2).
 • McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G. & Cormier, D. (2010). The MOOC Model for Digital Practice. https://www.oerknowledgecloud.org/archive/MOOC_Final.pdf (E.T.: 17.06.2023)
 • Melrose, S., Park, C. & Perry, B. (2013). Teaching Health Professionals Online: Frameworks and Strategies. Athabasca University Press.
 • Niu, S.J., Niemi, H., Harju, V. & Pehkonen, L. (2021). Finnish student teachers’ perceptions of their development of 21st-century competencies. Journal of Education for Teaching, 47(5), 638–653.
 • Omodan, B.I. (2023). Analysis of connectivism as a tool for posthuman university classrooms. Journal of Curriculum Studies Research, 5(1), 1-12.
 • Ozan, Ö. (2013). Bağlantıcı mobil öğrenme ortamlarında yönlendirici destek. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Poo, S.M., & Funn, P.L. (2017). Using metacognitive awareness in learning vocabulary with cloud-based ımmersive technology. International Journal of Information and Education Technology, 7(2), 114.
 • Prastika, A.F., Saifulloh, A.I. & Mardiana, W. (2023). Examining the connectivism method with ecofeminism approach to teaching writing narrative text in senior high school. Unpublished Doctoral Dissertation, Universitas Islam Majapahit, Endonezya.
 • Rablin, A. (2012). Connecting the theory of connectivism to practice. Australian Computers in Education Conference, 2-5 Ekim, South Perth.
 • Rader, H. B. (1991). Information Literacy: a Revolution in the Library. Rq, 31(1), 25-30.
 • Salas-Valdivia, L., & Gutierrez-Aguilar, O. (2021). Key factors for the success of connectivism in the e-learning modality in the context of Covid-19. XVI Latin American Conference on Learning Technologies (LACLO).
 • Senadheera, V.V., Ediriweera D.S. & Rupasinghe, T.P. (2023). “Connectivism” as a theoretical framework underpinning social media usage for higher education in the digital age. The International Conference on Medical Sciences (ICM), 8-9 Haziran, University of Sri Jayewardenepura.
 • Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. https://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm (E.T.: 17.06.2023)
 • Siemens, G. (2005). Connectivism: a Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, 2(1), 3-10.
 • Siemens, G. (2006). Knowing Knowledge. https://archive.org/details/KnowingKnowledge/mode/2up (E.T.: 17.06.2023)
 • Siemens, G. (2008). Learning and Knowing in Networks: Changing Roles for Educators and Designers. Paper 105: University of Georgia IT Forum. http://it.coe.uga.edu/itforum/Paper105/Siemens.pdf
 • Siemens, G. & Downes, S. (2011). Connectivism and Connective Knowledge 2011. http://cck11.mooc.ca/ (E.T.: 17.06.2023)
 • Steffens, K. (2015). Competences, learning theories and moocs: recent developments in lifelong learning. European Journal of Education, 50(1), 41-59.
 • Strong, K. & Hutchins, H.M. (2009). Connectivism: A theory for learning in a world of growing complexity. Impact: Journal of Applied Research in Workplace E-learning, 1(1), 53-67.
 • Tschofen, C. & Mackness, J. (2012). Connectivism and dimensions of ındividual experience. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(1), 124-143.
 • Ulla, M.B. & Perales, W.F. (2021). Facebook as an ıntegrated online learning support application during the Covid-19 Pandemic: Thai university students’ experiences and perspectives. Heliyon, 7(11), e08317.
 • Utecht, J. & Keller, D. (2019). Becoming relevant again: applying connectivism learning theory to today's classrooms. Critical Questions in Education, 10(2), 107-119.
 • Verhagen, P. (2006). Connectivism: A new learning theory?. http://elearning.surf.nl/e-learning/english/3793 (E.T.: 17.06.2023)
 • Veselá, K. (2013). Connectivism in foreign language education. Education and Languages in Europe, 25(17), 320-325.
 • Wang, Z., Anderson, T. & Chen, L. (2018). How learners participate in connectivist learning: an analysis of the ınteraction traces from a cMOOC. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(1).
 • Wati, T.L., Mustaji, M. & Mariono, A. (2022). The effectiveness of connectivism based area learning models to ımprove creativity and social skills in arts and craft in elementary school students. Journal of Positive School Psychology, 6(12), 678-689.
 • Wu, Y. & Cui, Y. (2022). Reflections on the teaching reform of art theory courses from the perspective of connectivism. Frontiers in Art Research, 4(1), 47-53.
Toplam 87 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebi Teori
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Büşra Türegün Çoban 0000-0002-3071-3330

Şule Çeviker Ay 0000-0002-9505-5105

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Türegün Çoban, B., & Çeviker Ay, Ş. (2023). Bağlantıcılık Açısından Öğrenme: Öğrenme Süreci, İlkeler ve Öğrenen Rolleri. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 253-271. https://doi.org/10.55179/dusbed.1332953