Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

İdarenin Öngörme ve Alternatif Üretme Faaliyeti Hakkında İnceleme: "Düşünülemezi Düşünmek"

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 285 - 307, 31.12.2023
https://doi.org/10.55179/dusbed.1370476

Öz

İdare, kamu gücünün toplum tarafından görünen yüzüdür. İdare ile nerdeyse özdeşleşen kamu gücü kavramının varoluş sebebi idarenin varoluş sebebi ile iç içedir. Temel olarak ifade edecek olursak idare kamu gücü kullanarak toplumun ortak ihtiyaçlarını giderecek kamu hizmetlerini sunacak, kolluk vasıtasıyla kamu düzenini sağlayacaktır. Bu sayede kamu yararı gerçekleştirilmiş olacaktır. Fakat idarenin toplumun tamamını kapsayan faaliyetleri bu geleneksel anlayışın ötesine geçmiştir. Değişen toplumlar değişen idareleri beraberinde getirmiştir. Bu değişim; toplumsal, iktisadi, siyasi, bilimsel birçok alt etmene sahiptir. Bu değişim kapsamında idarelerin adaptasyonunu hızlandırmak, esnekliğini arttırmak gibi özellikler kazandıracağını düşündüğümüz öngörme ve alternatif üretme faaliyeti hakkında değerlendirme yapacağız.

Kaynakça

 • Akyılmaz, B. (2003). İyi yönetim ve Avrupa iyi yönetim yasası, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, VII(1-2), 143-158.
 • Akyılmaz vd. (2022). Türk İdare Hukuku, 15. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi. bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html (E.T.: 29.08.2023)
 • Berkarda, K. (2000). Amerika’da idare hukuku var mı?. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 14(1), 87-107. britannica.com/dictionary/foresight (E.T.: 12.11.2023)
 • Derbil, S. (1950). İdare Hukuku, 3. Bası, Ankara: Güney Matbaacılık.
 • Doğan Haber Ajansı (2022). Düzce'de Sel Bilançosu; Otel İnşaatı Çöktü, Su Kesintisi Başladı www.dha.com.tr/foto-galeri/duzcede-sel-bilancosu-otel-insaati-coktu-su-kesintisi-basladi-2092728 (E.T.: 29.08.2023)
 • Duran, L. (1982). İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul: Fakülteler Matbaası.
 • Duran, L. (1975). Türkiye’de Planlamanın Hukuki Rejimi, Amme İdaresi Dergisi, C:8, S:3, s.3-24
 • Gözler, K. & Kaplan, G. (2019). İdare Hukuku Dersleri, Güncellenmiş 21. Baskı, Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • Gülan, A. (1987). Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gülan, A. (1998). Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C:56, S:1-4, s.97-107.
 • Günday, M. (2004). İdare Hukuku, 9. Baskı, Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Gür, N.T. (2019). İdarenin Özendirme ve Destekleme Faaliyeti, , Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karahanoğulları, O. (2015). Kamu Hizmeti, 3. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Karaosmanoğlu vd. (2003). Planlı Kalkınma Serüveni:1960larda Türkiye’de Planlama Deneyimi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kesici, B. & Yıldız M.S. (2023). ISO 9001:2015 VE IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Belgelendirmesi ve Performans, Ankara: Nobel.
 • Okay, Ö. (2009). İdare Hukukunda Kamu Düzeni Kavramı, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Onar, S.S. (1966). İdare Hukukunun Umumi Esasları Cilt:1, 3. Bası, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası. Özay, İ. (1996). Günışığında Yönetim, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Özay, İ. (1998). Türkiye’deki Klasik Kamu Hizmeti Anlayışı: “Çok Yaşa” ya da “A Tes Amaour”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C:56, S:1, s.293-295.
 • Özcan, E.E. (2009). İdare Hukuku Açısından Türkiye’de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çinve Güney Amerika Uygulamaları, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özcan, H. (1985). Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara: Seçkin Kitabevi.
 • Sezen, F. (2014). Sosyal regülasyon kurumu olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sommer, M. (2020). COVID-19 und die Politik. (https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sozoek/ueber-den-fachbereich/personen/sommer-manfred/dateien/e-arbeitspapiere/2020-covid19-und-politik.pdf) (E.T.: 29.08.2023)
 • sozluk.gov.tr (E.T.: 29.08.2023)
 • Şahin, C. (2010). Amerikan Federal İdare Hukukunda “Regülasyon” (Ve Türk Hukukuna Yansımaları). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Tan, T. (1976). Planlamanın Hukuki Düzeni, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Tan, T. (2014). İdare Hukuku, 3.Bası, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Ulusoy, A.D. (2022). Türk İdare Hukuku, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları Yaşar, H.N. (2013). İdare Hukuku, İstanbul: Der Yayınları. Yayla, A. (2023). İdare Hukuku Bakımından Yapay Zeka, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yayla, Y. (1985). İdare Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi. zoes-bund.de/verein/satzung/ (E.T.: 29.08.2023)
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Fatih Durmuş 0000-0002-2268-2415

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Durmuş, F. (2023). İdarenin Öngörme ve Alternatif Üretme Faaliyeti Hakkında İnceleme: "Düşünülemezi Düşünmek". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 285-307. https://doi.org/10.55179/dusbed.1370476