Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sürdürülebili Peyzaj Kavraminda Kentsel Altyapi Sistemi: Trabzon Sahil Örneği

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 2, 134 - 147, 30.12.2020

Öz

Teknolojik gelişmeler ile beraber insanların ihtiyaçları ve ihtiyaçlarına paralel mekansal gereksinimleri değişiklik göstermiştir. Gelişen ve değişen kullanıcı yaşadığı çevreyi sürekli olarak değiştirmiştir. Bu duruma bağlı olarak kentlerde nüfus artmış, plansız ve düzensiz yapılaşmalar artmıştır. Kentlerdeki kullanım alanları dolaylı olarak etkilenerek sert zemin yüzeyleri artmış, açık yeşil alan miktarı azalmıştır. Açık yeşil alanlarındaki azalma sonucu geçirimsiz yüzeyler oluşmuştur. Geçirimsiz yüzeyleri arttıran uygulamalar, yeni kentsel peyzaj planlama stratejileri geliştirme ve kentsel peyzaj ile altyapı sistemleri üzerinde değişiklik yapma zorunluluğu yaratmıştır. “Kentsel altyapı sistemi olarak peyzaj” kavramı ve planlama yaklaşımı geçirimsiz yüzeyler üzerindeki bu etkiyi azaltmak için en etkili yöntemlerden birisidir.

Bu çalışmanın temel amacı; kentsel açık yeşil alanlarda su döngüsünü bozmadan suyun yüzeysel akış miktarının ve akış hızını azaltarak yeşil altyapılar oluşturmaktır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için Trabzon sahil kıyı bandı içerisinde yeşil altyapı eksikliklerinden kaynaklanan olumsuzluklar belirlenmiş ve SWOT tekniği uygulanarak güncel durum analiz edilmiştir. Bu kapsamda alanda görüşmeler ve anketler değerlendirilmiştir. Kullanıcıların mevcut etkinlik alanları belirlenerek kullanım durumları tespit edilmiştir. Uygulanmış çalışmalar incelenerek, yeşil altyapılara ait belirlenen uygun alanlara ait planlama ve tasarım kararları alınarak öneriler görselleştirilerek getirilmiştir.

Kaynakça

  • Akdoğan, G., 1974. Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi, A.Ü. Basımevi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 528, A.Ü. Basımevi, Ankara, 170 s.Bayramoğlu, E., Ertek, A. ve Demirel, Ö., 2013. Su Tasarrufu Amacıyla Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kısıntılı Sulama Yaklaşımı, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3,7,45-53.Demir, D., 2012. Konvansiyonel Yağmursuyu Yönetim Sistemleri ile Sürdürülebilir Yağmursuyu Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Demirkır, M.G. 2019. Kentsel Altyapı Sistemi Olarak Sürdürülebilir Peyzaj: Trabzon Sahili Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Trabzon.Gül, A. ve Küçük, V., 2001. Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A, 2, 27-4.Karagüzel, O., Ortaçeşme, V. ve Atik, M., 2000. Planlama ve Uygulama Yönünden Antalya Kenti Yeşil Alanları Üzerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya. Öztürk, S. ve Özdemir, Z. 2013. Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yaşam Kalitesine Etkisi “Kastamonu Örneği”, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13,1, 109-116.Müftüoğlu, V. ve Perçin, H., 2015. Sürdürülebilir Kentsel Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yağmur Bahçesi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5,11, 27-37.Sharma, D., 2008. Sustainable Drainage System (SuDs) for Stormwater Management: A Technological and Policy Interventi onto Combat Diffuse Pollution. 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK.Sert, E., 2013. Enerji Etkin Kentsel Peyzaj Tasarımında Yağmur Suyu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Tokuş, M., 2012. Kentsel Yeşil Ağlar: İstanbul Sarıyer Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Yaman, G. ve Doygun, H., 2014. Yeşil Alanların Kent Ekosistemine Katkılarının Kahramanmaraş Kenti Örneğinde İncelenmesi, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, “Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre”, Ekim, Isparta, Bildiriler Kitabı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Aralık Sayısı 2020
Yazarlar

Elif BAYRAMOĞLU (Sorumlu Yazar)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6757-7766
Türkiye


Mehlika Gizem DEMİRKIR Bu kişi benim
0000-0001-5593-0289
Türkiye

Destekleyen Kurum Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Numarası FYL-2017-5637
Teşekkür Bu çalışma “Kentsel Altyapı Sistemi Olarak Sürdürülebilir Peyzaj: Trabzon Sahili Örneği” başlıklı ve FYL-2017-5637 kodlu yüksek lisans tezi projesi olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı KTÜ BAP Komisyonuna teşekkürlerimizi sunarız.
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bayramoğlu, E. & Demirkır, M. G. (2020). Sürdürülebili Peyzaj Kavraminda Kentsel Altyapi Sistemi: Trabzon Sahil Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 16 (2) , 134-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/59040/629278

........