Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Güvenlikli Site Sakinlerinin Konut Tercihlerinin İrdelenmesi: Antalya Muratpaşa İlçesi Örneği

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 2, 179 - 195, 30.12.2020

Öz

Çalışmanın amacı, güvenlikli sitede ikamet eden sakinlerin konut tercihlerinde öne çıkan mekansal ve tasarımsal etkenlerin katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılığının ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda belirlenen altı hipotezin doğruluğu araştırılmıştır. Antalya Muratpaşa ilçesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler, Antalya Muratpaşa ilçesinde güvenlikli sitede ikamet eden 100 kişiye yüz yüze görüşmeler şeklinde uygulanmıştır. Analiz sonuçları doğrultusunda, katılımcıların konut tercihinde öne çıkan mekansal etken düzeylerinin yaş ve eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Sonuç olarak, güvenlikli site yönetimlerinin site sakinlerinin yaş ve eğitim durumlarını dikkate alan mekansal tasarımla ilgili kararlar almaları neticesinde daha yaşanabilir bir mekan sağlamaları mümkün olacaktır.

Kaynakça

 • Acaralp, Ö. (2009). Toplumsal çeşitliliğe bağlı algısal farklılıklar ve kamusal mekan kullanımına etkileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ajibola, M. O., Oloke, O. C., Ogungbemi, A. O. (2011). Impacts of gated communities on residential property values: a comparison of Onipetesi estate and its neighbourhoods in Ikeja, Lagos State, Nigeria. Journal of Sustainable Development, 4(2), 72-79.
 • Akalın, M. (2016). Mekânsal ayrışmanın bir yeni biçimi olarak kapalı/kapılı siteler: Akkent konutları örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 923-956.
 • Akyol Altun, T. D. (2008). Yeni yaşam tarzları: kapalı konut yerleşkeleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(3), 73-84.
 • Akyol Altun, T. D. (2012). İzmir’de Yeni Bir Konut Üretim Süreci Olarak Kapalı Konut Siteleri. İdealkent, Kent Araştırmaları Dergisi (Güvenlikli Siteler: Sosyo-Mekansal Ayrışmanın Yeni Biçimleri), 6, 40-61.
 • Anonim, (2020a). https://tr.wikipedia.org/wiki/Antalya%27n%C4%B1n_il%C3%A7eleri. Erişim tarihi: 22.09.2020.
 • Anonim, (2020b). https://antalya.ktb.gov.tr/TR-66213/genel-bilgiler.html. Erişim tarihi: 13.09.2020.
 • Anonim, (2020c). https://www.harita.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf. Erişim tarihi: 13.09.2020.
 • Asar, H. (2013). Mimari mekân okumasında algısal deneyim analizinin bir yöntem yardımıyla irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aşıkkutlu H.S., Yücedağ C., Kaya L. G., (2018). Korunan alanlar üzerine ziyaretçilerin algısı: Beydağları Sahil Milli Parkı örneği. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 243-257, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Aşıkkutlu H.S., Kaya L. G., Yücedağ C., Sarp A., (2019). Ebeveynlerin kapalı oyun alanları ile eğlence merkezlerine yönelik beklentilerinin araştırılması: Antalya kenti örneği. V. European Conference on Science, Art & Culture ECSAC’19, 188-193, Erciyes Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, S. (2012). İstanbul’da “orta sınıf” ve kapalı siteler. İdealkent, Kent Araştırmaları Dergisi (Güvenlikli Siteler: Sosyo-Mekansal Ayrışmanın Yeni Biçimleri), 6, 96-123.
 • Berköz, L. (2012). Güvenlikli yerleşimler: konut kullanıcılarının yaşam tercihlerindeki değişim. İdealkent, Kent Araştırmaları Dergisi (Güvenlikli Siteler: Sosyo-Mekansal Ayrışmanın Yeni Biçimleri), 6, 172-189.
 • Capron, G., Lacarrieu, M., Girola, M. F. (2008). Peripheral urbanity in closed and gated communities in Latin America. Les Annales de la Recherche Urbaine. 102, 79-87.
 • Çokyiğit, H., Kaya, L. G., Yücedağ, C., Aşıkkutlu, H. S. (2019). AVMlerde sergileme elemanlarının tüketici davranışına etkisi: Antalya örneği, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler-2019 / Haziran. Kaya, L. G. (Eds.), Gece Kitaplığı, Ankara, Türkiye, 191-207.
 • Emiroğlu, E. (2002). Kurumsal kimlik oluşumunda mimari ürüne yansıyan simgesel anlamların incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Geniş, Ş. (2012). Takdim. İdealkent, Kent Araştırmaları Dergisi (Güvenlikli Siteler: Sosyo-Mekansal Ayrışmanın Yeni Biçimleri), 6, 6-9.
 • George, D., Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. 17.0 Update, 10th Edition, Boston: Pearson.
 • Güven, A. (2016). Kent, kentlileşme ve kentsel yönetim ihtiyacı. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 4(1), 21-30.
 • Karaçor, S., Akcan, B. (2017). Mahalleden güvenlikli sitelere konutu tüketmek. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 175-197.
 • Kaya L. G., Yücedağ C., Aşıkkutlu H. S., Güntaş, S., (2019a). Salda Gölü Tabiat Parkı’nın ekoturizm aktiviteleri açısından incelenmesi. I. International Ornamental Plants Congress - VII. Süs Bitkileri Kongresi, 769-779, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Kaya L. G., Yücedağ C., Aşıkkutlu H. S., Şeker E., (2019b). Antalya Kentinde Dokuma Parkı elemanlarının kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi. IV. European Conference on Science, Art & Culture ECSAC’19, 43-49, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Antalya.
 • Kaya L. G., Yücedağ C., Aşıkkutlu H.S., (2019c). Antalya Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’nda Donatı Elemanları Tespiti. IV. European Conference on Science, Art & Culture ECSAC’19, 51-56, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Antalya.
 • Kaya L. G., Aşıkkutlu H.S., Yücedağ C., (2019ç). Kadınların boş zamanlarındaki rekreasyonel eğilimleri: Antalya Kenti Örneği. IV. European Conference on Science, Art & Culture ECSAC’19, 63-70, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Antalya.
 • Kaya L.G., Yücedağ C., Aşıkkutlu H. S., Keskin R., (2019d). Üniversite fitness merkezlerinde kullanıcı memnuniyetinin incelenmesi: MAKÜ ve PAÜ örneği. Uluslararası Mühendislik, Tasarım ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 1-9.
 • Kaypak, Ş. (2016). Kentsel bir sorun olarak kentsel güvenlik. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(33), 35-50. Lang, R. E., Danielsen, K. A. (1997). Gated communities in America: walling out the World?. Housing Policy Debate, 8 (4), 867-899.
 • Lara, F. L. (2011). New (sub)urbanism and old inequalities in Brazilian gated communities. Journal of Urban Design, 16 (3), 369-380.
 • Minez, B. (2013). Mimarlık eğitimi sürecinde bireyin algı değişiminin görsel çevre değerlendirme teknikleri ile incelenmesi. Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Öncel, A. D., Özaydın, G. (2012). Kapalı site olgusunun değişim sürecine bir bakış: Beykoz Soğuksu örneği. İdealkent, Kent Araştırmaları Dergisi (Güvenlikli Siteler: Sosyo-Mekansal Ayrışmanın Yeni Biçimleri), 6, 62-83.
 • Özdamar, K. (2002). Paket programlarla istatistiksel veri analizi-1. 4. Baskı. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özdemir, N., Türkseven Doğrusoy, İ. (2016). Kapalı konut sitelerinin kamusal açık alanlar açısından oluşturduğu problemlerin insan-çevre ilişkileri bağlamında irdelenmesi. MEGARON, 11 (3), 359-371.
 • Polat, Y., Kartal, M. (2018). Cumhuriyetten günümüze Türkiye’de modernleşme bağlamında dışa kapalı konut üretimi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (4), 63-76.
 • Rafiemanzelat, R. (2016). Gated communities and sense of community: a review on the social features of gated communities. World Academy of Science, Engineering and Technology, 10(5), 671-676.
 • Roitman, S. (2010). Gated communities: definitions, causes and consequences. Urban Design and Planning, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 163, 31-38.
 • SPSS Inc. (2002). SPSS 11.0 Guide to Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall Public.
 • Tanülkü, B. (2012). Güvenlikli Siteler Arası Rekabet: “Ahlâklı Kapitalizm”in Kimlik Üzerindeki Etkisi. İdealkent, Kent Araştırmaları Dergisi (Güvenlikli Siteler: Sosyo-Mekansal Ayrışmanın Yeni Biçimleri), 6, 124-153.
 • TÜİK (2020, Eylül). Antalya ili ve Muratpaşa ilçesi nüfus verileri. Erişim adresi https://biruni.tuik.gov.tr
 • Webster, C., Glasze, G., Frantz, K. (2002). The global spread of gated communities. Environment and Planning B: Planning and Design, 29, 315-320.
 • Yücedağ, C., Kaya, L. G., Ulu, A. (2017). Burdur kenti toplu konut ve site alanlarının peyzaj tasarım yeterliliğinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 114-122.
 • Yücedağ, C., Kaya, L. G., Aşıkkutlu, H. S. (2018). Kent halkının dış mekan bitki tercihlerinin belirlenmesi: Alanya örneği. İçinde: Disiplinlerarası Akademik Çalışmalar- I, Kent Çalışmaları. Eraslan, M., Demirkaya, H., Direkci, B., Aslan, F., Kılınç, M. (eds.), Gece Kitaplığı, Ankara, Türkiye, 13-20.
 • Yücedağ C., Kaya L. G., Aşıkkutlu H.S., (2019). Bahçeli evlerde yaşayanların bitki tercihlerinin araştırılması: Burdur Kenti örneği. I. International Ornamental Plants Congress - VII. Süs Bitkileri Kongresi, 852-859, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Zülkadiroğlu, D. (2013). Mimari cephe temsillerinin kullanıcı algısına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Aralık Sayısı 2020
Yazarlar

Hüseyin Samet AŞIKKUTLU (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-3518-7202
Türkiye


Latif Gürkan KAYA
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0001-8033-1480
Türkiye


Cengiz YÜCEDAĞ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-5360-4241
Türkiye


Hatice KOLAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-4751-8272
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Aşıkkutlu, H. S. , Kaya, L. G. , Yücedağ, C. & Kolak, H. (2020). Güvenlikli Site Sakinlerinin Konut Tercihlerinin İrdelenmesi: Antalya Muratpaşa İlçesi Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 16 (2) , 179-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/59040/804928

........