Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 7 - 14 2018-01-25

Knowledge and Thoughts of Midwifery Students about Natural Birth
Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri

Özlem KARABULUTLU [1] , Canan YAVUZ [2]


Aim: Natural births are those that are, as much as possible, not intervened. The study was conducted as a descriptive to determine knowledge and thoughts of midwifery students about natural birth who were enrolled in a University Faculty of Health Sciences.

Material and Methods: The universe of this study included 90 midwifery students. The choice of sampling wasn’t done. 76 students who are ready on the day when the research was done and accept to participate in the study were included in the study. The data were collected by means of question form prepared by the researcher using information in literature. In the analysis of the data obtained in the study, SPSS 20.0 program was used. First, descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation, percent) of the data were calculated, then the relationships between categorical variables were examined using Pearson Chi-square and Fisher's Exact tests. Significance level in the study was taken as 0.05.

Results: At the end of the research we found of students 61.8% told that they heard from natural birth, and 31.6% of them did this concept at the school. Only 38.2% of students knew natural birth correctly. Although students thought positive about natural birth, (96.1 % of students should start automatically of births, 81.6 % of students must be the freedom of movement of female at birth and so on) they mostly support normal birth, and their knowledge about natural birth was poor.

Conclusion: Although students thought positive about natural birth, they mostly support normal birth, and their knowledge about natural birth was poor. Thus, the midwifery students should be given a planned education in respect to natural birth during their education and their curriculum should be arranged according to this.

Amaç: Doğal doğum mümkün olduğu kadar müdahale edilmeden yapılan doğumlardır. Bu çalışma, bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin doğal doğuma ilişkin bilgi ve düşüncelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini toplam 90 ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Evrenden örneklem seçimine gidilmemiştir. Anketin uygulandığı gün fakültede bulunan, araştırmaya katılmayı kabul eden 76 ebelik öğrencisi araştırma grubunu oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından literatür bilgilerine dayanarak hazırlanan anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Verilerin ilk olarak tanımlayıcı istatistikleri (aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde) hesaplanmış, ardından kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Ki-kare ve Fisher Exact testleriyle incelenmiştir. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

Bulgular: Araştırmada; öğrencilerin %61.8’inin doğal doğumu duyduğu, bunların %31.6’sının bu kavramı okuldan duyduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin sadece %38.2’si doğal doğumu doğru olarak bilmektedir. Öğrencilerin doğal doğuma ilişkin görüşleri olumlu olmasına rağmen, (%96.1’i doğum kendiliğinden başlamalıdır, %81.6’sı doğumda kadının hareket özgürlüğü olmalıdır vb.) daha çok normal doğumu destekledikleri ve doğal doğum konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu görülmektedir.

Sonuç: Öğrencilerin doğal doğuma ilişkin görüşleri olumlu olmasına rağmen, daha çok normal doğumu destekledikleri ve doğal doğum konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle ebelik bölümü öğrencilerine öğrenimleri süresince doğal doğuma yönelik planlı bir eğitim verilmesi ve müfredat programlarının buna göre düzenlenmesi önerilmektedir.

  • 1- Onat Bayram G. Kanıta Dayalı Uygulamalar Doğrultusunda Alternatif Bir Doğum Yöntemi: Evde Doğum Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009;2(3): 99-104. 2- Clement S. Psychological Aspects Of Cesarean Section. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 2001; 15(1): 109-126. 3- Gamble J, Creedy D. Women‟s Preference For A Cesarean Section: Incidence And Associated Factors. Birth 2001; 28(2): 101-110. 4- Penna L, Arulkumaran S. Cesarean Section For Non-Medical Reasons. International Journal Of Gynecologyand Obstetrics 2003; 82(3): 399-409. 5- Karakuş A, Hotun Şahin N. The Attitudes Of Women Toward Mode Delivery After Childbirth. International Journal Of Nursinng And Midwifery 2011; 3(5): 60-65. 6- Yanıkkerem Uçum E, Kitapçıoğlu G, Karadeniz G. Kadınların Doğum Yöntemlerine Bakış Açısı, Deneyim Ve Memnuniyetleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010; 5(13): 107-123. 7- Konakçı, S. K., Kılıç, B. İzmir’de sezaryen ile doğum sıklığı ve buna etki eden faktörler. Türkiye Klinikleri Obstetrik-Jinekoloji Dergisi, 2004;14: 88-95. 8- World Health Organization (WHO). Caesarean section; inc¬reasing rates. Bulletin of The World Health Organization, 2001;79(12): 1173. 9- Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı/Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) (2013) Ankara-Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Verileri. 10- T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013. içinde: Bora Başara, B., Güler, C., Yentür, G.K. Editörler. Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması. Sentez matbaacılık ve yayıncılık, Ankara, 2014:60 11- T.C. Sağlık Bakanlığı. Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Damla Matbaacılık, Relamcılık Ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. Ankara - 2010. 12- Darra S. ‘Normal’, ‘Natural’, ‘Good’ Or ‘Good Enough’ Birth: Examining The Concepts. Nursing Inquiry 2009; 16(4): 297-305. 13-Hotelling BA. Teaching Normal Birth, Normally. The Journal Of Perinatal Education 2009; 18(1): 51-55. 14- Güngör İ. Normal Doğum Eyleminin İkinci ve Üçüncü Evresinde Kanıta Dayalı Uygulamalar. 2009; 11(2): 56-65. 15- Sayıner FD, Özerdoğan N. Doğal Doğum. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009; 2(3): 143-148. 16- Serçekuş P, İsbir GG. Aktif Doğum Yaklaşımının Kanıta Dayalı Uygulamalar İle İncelenmesi, TAF Preventive Medicine Bulletini, 2012; 11(1); 97-102. 17-Okumuş H (Ed.), Mete S (Ed.), Yenal K, Aluş T.M. Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık Sağlık Profesyonelleri İçin Rehber. 1. Baskı, Deomed Medikal Yayıncılık. İstanbul - 2009. 18- Amanak K, Balkaya N. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi Ve Düşünceleri Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013;2(2):169-192 19- Duman Z, Nadirgil Köken G, Kır Şahin F, Coşar E, Arıöz DT, Aral İ. Sağlık Çalışanlarının Normal Doğum Ve Sezaryen İle İlgili Düşünceleri. Perinatoloji Dergisi 2007; 15(1):7-11. 20- Sandall J, Devane D, Soltani, H, Hatem M, Gates S. Improving Quality And Safety In Maternity Care: The Contribution Of Midwife-Led Care. Journal Of Midwifery And Womens Health 2010; 55(3): 255-61. 21- Utkualp N, Ogur P. Öğrencilerin Doğum Kadın Hastalıkları Ve Hemşireliği Dersi Alan Uygulamasına İlişkin Duygu Ve Düşünceleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi 2010; 3(1): 1. 22- Doğaner G, Doğaner A, Duran Ö, Tuna M, Tezcan Ş, Turan G. Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Doğum Şekli Tercihlerine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi. Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi 2013; 10(1): 31-6 23- Akyol A, Gönen Yağcı Ş, İsmet A. Tekirdağ Sağlık Personelinin Doğum Şekli Ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi 2011; 3(2): 55-63 24- Canbaz S, Sünter T, Süren C. Ve Pekşen Y. Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik Ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları. Kocatepe Tıp Dergisi 2005; 6(2): 39-44. 25- Karabulutlu Ö (2012). Kadınların Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler, İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2012; 20(3): 210-21. 26- Şahin S, Özdemir K, Sevimli D, Çevrioğlu AS. Sakarya‟da Sağlık Çalışanlarının Doğum Tercihleri Ve Doğuma İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası&II. Ulusal Ebelik Kongresi Kongre Kitabı; 13-16 Kasım 2011, Safranbolu. 2011. P.164. 27- Lamaze International. Position Paper: Promoting, Supporting, And Protecting Normal Birth. The Journal Of Perinatal Education 2007; 16(3): 11–15. 28- Lothian JA. Selling Normal Birth: Six Ways To Make Birth Easier. Journal Of Perinatal Education 2007; 16(3): 44-46. 29- Pınar G, Pınar T. Yeni Doğum Yapmış Kadınların Empatik İletişim Beklentilerinin Ebe/Hemşireler Tarafından Karşılanma Durumu. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009; 7(3): 132-140 30- Berghella V, Baxter JK, Chauhan SP. Evidence-Based Labor And Delivery Management. American Journal Of Obstetrics And Gynecology 2008; 199(5): 445-454. 31-Lawrence A, Lewis L, Hofmeyr GJ, Dowswell T, Styles C. Maternal Positions And Mobility During First Stage Labour. Cochrane Database Of Systematic Reviews 2009; April 15(2): CD003934. 32- Yıldırım G, Beji NK. Effects Of Pushing Technigues In Birth On Mother And Fetus. A Randomized Study 2008; Birth 35(1): 25-30. 33- Carroli G, Mignini L. Episiotomy For Vaginal Birth. Cochrane Database Of Systematic Reviews 2009; 21(1): CD000081 34- Chen CY, Wang KG. Are Routine Interventions Necessary In Normal Birth? Taiwanese Journal Of Obstetrics & Gynecology 2006; 45(4): 302-306
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Özlem KARABULUTLU
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Canan YAVUZ
Kurum: Tekirdağ Çerkezköy Toplum Sağlığı Merkezi, Tekirdağ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ocak 2018

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed354808, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {7 - 14}, doi = {}, title = {Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri}, key = {cite}, author = {KARABULUTLU, Özlem and YAVUZ, Canan} }
APA KARABULUTLU, Ö , YAVUZ, C . (2018). Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (1) , 7-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/34701/354808
MLA KARABULUTLU, Ö , YAVUZ, C . "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 7-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/34701/354808>
Chicago KARABULUTLU, Ö , YAVUZ, C . "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 7-14
RIS TY - JOUR T1 - Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri AU - Özlem KARABULUTLU , Canan YAVUZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 14 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri %A Özlem KARABULUTLU , Canan YAVUZ %T Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD KARABULUTLU, Özlem , YAVUZ, Canan . "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 1 (Ocak 2018): 7-14 .
AMA KARABULUTLU Ö , YAVUZ C . Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2018; 8(1): 7-14.
Vancouver KARABULUTLU Ö , YAVUZ C . Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(1): 14-7.