Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 61 - 66 2019-05-31

Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi
The Relation of the Mode of Delivery with the Health Status of Young People

Gizem GÜNEŞ ÖZTÜRK [1] , Zekiye KARAÇAM [2] , Kardelen TAZEGÜL [3] , Leyla Nur KESER [4]


Amaç: Araştırmanın amacı, doğum şeklinin gençlerin sağlık durumuna etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma analitik-kesitsel olarak Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Fakültelerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine gelişigüzel örnekleme yöntemi ile 482 öğrenci dâhil edilmiştir. Verilerinin toplanmasında, soru formu ve SF-36 Kısa Form Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada gençlerin genel sağlık durumunu belirlemede, SF-36 yaşam kalitesi ölçeği genel popülasyonda fiziksel, mental ve genel sağlık durumu hakkında veri elde etmede kullanıldığı için tercih edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, sayı, yüzde) ve t-testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada katılımcıların yaş ortalaması 20,43±1,35 olup, %42,9’unu ebelik, %10,4’ünü beslenme ve diyetetik ve %46,7’sini hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin %13,7’si birinci, %40,2’si ikinci, %33,2’si üçüncü ve %12,9’u dördüncü sınıflarda öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %3,9’unun gelir getiren bir işte çalıştığı, %19,1’inin sigara kullandığı ve %3,7’sinin alkol kullandığı saptanmıştır. Çalışmadaki öğrencilerin %7,7’si fiziksel bir rahatsızlığı olduğunu ve %8,9’u sürekli kullandığı ilacının olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmadaki öğrencilerin %20’sinin doğum şeklinin sezaryen olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin SF-36 toplam ölçek puan ortalaması 66,84±12,75 olarak belirlenmiş olup, fonksiyonel durum, esenlik ve genel sağlık ölçeği alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla 81,46±13,78; 59,34±15,18; 61,58±17,38 olarak saptanmıştır. Doğum şekline göre toplam SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ve alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Sonuç: Bu çalışmada doğum şeklinin gençlerin sağlık durumunu etkilemediği sonucu elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarını destekleyebilecek farklı örneklem grupları ile benzer çalışmaların yapılması önerilebilir. 

Aim: The aim of the study is to examine the effects of mode of delivery on the health status of young people.

Material and Methods: The study was made analytical-cross-section between February and March 2018 at Adnan Menderes University, Faculties of Health Sciences and Nursing. 482 students were included in the study sample by convenience sampling method. The questionnaire and the SF-36 Health Survey scale were used to collect the data. The SF-36 was chosen because it was used to obtain data on physical, mental and general health status in the general population. Descriptive statistics (mean, number, percentage) and t-test were used in the analysis of the data.

Results: The average age of the participants was 20.43±1.35, 42.9% were midwifery, 10.4% were nutrition and dietetics and 46.7% were nursing students. Of the students, 13.7% were in the first, 40.2% in the second, 33.2% in the third and 12.9% in the fourth grade. In the study, 3.9% of the students worked in an income generating business, 19.1% of them smoked and 3.7% of them used alcohol. They reported that 7.7% of the students in the study had a physical illness and 8.9% of them used a drug regularly. It was determined that 20% of the students in the study had a caesarean delivery pattern. The average total score of SF-36 students was 66.84±12.75, and the functional subscale, wellbeing subscale and public health subscale average scores were respectively 81.46±13.78, 59.34±15.18 and 61.58±17.38. According to mode of delivery, there was no statistically significant difference for the total SF-36 quality of life scale score and subscale scores.

Conclusion: The study revealed that caesarean births did not affect the health status of young people. It may be advisable to perform similar studies with different sample groups to support the results of this study.

 • 1. who.int [Internet]. Word Health Organization statement on caesarean section rates [Cited: 2018 Agust]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_eng.pdf;jsessionid=E1A6A456664168A2A50D69D306255AD8?sequence=1.
 • 2. Tuik.gov.tr [Internet]. İstatistiklerle Çocuk [Son güncelleme tarihi: 2016; Erişim tarihi: Ağustos 2018]. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id= 24645.
 • 3. Fobelets M, Beeckman K, Buyl R, Daly D, Sinclair M, Healy P, et al. Mode of birth and postnatal health‐related quality of life after one previous cesarean in three European countries. Birth. 2018; 45(2): 137-47.
 • 4. Kahraman ÖG, Ceylan Ş, Korkmaz E. 0-3 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 9(2): 60-9.
 • 5. Petrou S, Kim SW, McParland P, Boyle EM. Mode of delivery and long‐term health‐related quality‐of‐life outcomes: A prospective population‐based study. Birth. 2017; 44(2): 110-9.
 • 6. Smithers LG, Mol BW, Jamieson L, Lynch JW. Cesarean birth is not associated with early childhood body mass index. Pediatric Obesity. 2017; 12(Supply 1): 120-4.
 • 7. Saglik.gov.tr [Internet]. Sağlık istatistikleri yıllığı 2016 [Son güncelleme tarihi: 2017; Erişim tarihi: Haziran 2018]. Erişim adresi: https://dosyasb.saglik.gov.tr/eklenti/13183,sy2016turkcepdf.pdf?0.
 • 8. Arslan H, Karahan N, Çam C. The nature of midwifery and its effect on mode of childbirth. Maltepe University Nursing Science and Art Journal. 2008; 1(2): 55-8.
 • 9. Internationalmidwives.org [Internet]. Essential competencies for basic midwifery practice [Cited: 2018 Agust]. Available from: http://internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/ICM%20Essential%20Competencies%20for%20Basic%20Midwifery%20Practice%202010,%20revised%202013.pdf.
 • 10. World Health Organization [Internet]. Midwifery [Cited: 2018 Agust]. Available from: http://www.who.int/topics/midwifery/en/.
 • 11. Baas CI, Wiegers TA, de Cock TP, Erwich JJH, Spelten ER, De Boer MR, et al. Client‐related factors associated with a “less than Good” experience of midwifery care during childbirth in the Netherlands. Birth. 2017; 44(1): 58-67.
 • 12. Carlson NS, Corwin EJ, Lowe NK. Labor intervention and outcomes in women who are nulliparous and obese: comparison of nurse‐midwife to obstetrician intrapartum care. Journal of Midwifery & Women's Health. 2017; 62(1): 29-39.
 • 13. Fontein JY. The comparison of birth outcomes and birth experiences of low-risk women in different sized midwifery practices in the Netherlands. Women and Birth. 2010; 23(3): 103-10.
 • 14. Akbolat M, Turgut M, Över G. Hemşirelerin yaşam kalitesi algılarının motivasyonlarına etkisi: Bir kamu hastanesi örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015; 4(2): 65-82.
 • 15. Bingöl G, Gebeş R, Yavuz R. Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin genel sağlık durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Göztepe Tıp Dergisi. 2012; 27(3): 106-11.
 • 16. Şentürk M, Etiler N. Kocaeli Üniversitesi’nin üç meslek yüksekokulunda öğrencilerin sağlık düzeylerinin algılanan sağlık ölçeği ve GSA-12 ile değerlendirilmesi, 2007. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2009; 8(4): 307-14.
 • 17. Uysal N, Yenal K. Hemşirelik öğrencilerinin genel sağlık durumlarının incelenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 5(1): 15-20.
 • 18. Ware JE. How to score the revised MOS Short-Form Health Scale (SF-36). Boston: MA: The Health Institute; 1988.
 • 19. Pınar R. Diabetes Mellitus’lu hastaların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi [Doktora tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1995.
 • 20. Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. 6th ed. Boston: Pearson; 2013.
 • 21. Yılmaz M, İsaoğlu Ü, Kadanalı S. Kliniğimizde 2002-2007 yılları arasında sezaryen olan hastaların incelenmesi. Marmara Medical Journal. 2009; 22(2): 104-10.
 • 22. Coşkun A, Köstü B, Ercan Ö, Kıran H, Güven MA, Kıran G. Kahramanmaraş İl Merkezinde 2004 ve 2006 yıllarındaki doğumların karşılaştırılması. TJOD Dergisi. 2007; 4(3): 168-72.
 • 23. Genç A, Şener Ü, Karabacak H, Üçok K. Kadın ve erkek genç erişkinler arasında fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarının araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi. 2011; 12(3): 145-50.
 • 24. Vural Ö, Eler S, Güzel NA. Masa başı çalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2010; 8(2): 69-75.
 • 25. Souza JP, Gulmezoglu AM, Lumbiganon P, Laopaiboon M, Carroli G, Fawole B, et al. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: The 2004-2008 WHO global survey on maternal and perinatal health. BMC Medicine. 2010; 8(1): 71.
 • 26. Darmasseelane K, Hyde MJ, Santhakumaran S, Gale C, Modi N. Mode of delivery and offspring body mass index, overweight and obesity in adult life: A systematic review and meta-analysis. PloS One. 2014; 9(2): e87896.
 • 27. Black M, Bhattacharya S, Philip S, Norman JE, McLernon DJ. Planned cesarean delivery at term and adverse outcomes in childhood health. JAMA. 2015; 314(21): 2271-9.
 • 28. Keag OE, Norman JE, Stock SJ. Long-term risks and benefits associated with cesarean delivery for mother, baby, and subsequent pregnancies: Systematic review and meta-analysis. PLoS Medicine. 2018; 15(1): e1002494.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5236-0647
Yazar: Gizem GÜNEŞ ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0418-8961
Yazar: Zekiye KARAÇAM
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5193-8926
Yazar: Kardelen TAZEGÜL
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8270-1518
Yazar: Leyla Nur KESER
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed484320, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {61 - 66}, doi = {10.33631/duzcesbed.484320}, title = {Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ ÖZTÜRK, Gizem and KARAÇAM, Zekiye and TAZEGÜL, Kardelen and KESER, Leyla Nur} }
APA GÜNEŞ ÖZTÜRK, G , KARAÇAM, Z , TAZEGÜL, K , KESER, L . (2019). Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (2) , 61-66 . DOI: 10.33631/duzcesbed.484320
MLA GÜNEŞ ÖZTÜRK, G , KARAÇAM, Z , TAZEGÜL, K , KESER, L . "Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 61-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/44468/484320>
Chicago GÜNEŞ ÖZTÜRK, G , KARAÇAM, Z , TAZEGÜL, K , KESER, L . "Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 61-66
RIS TY - JOUR T1 - Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi AU - Gizem GÜNEŞ ÖZTÜRK , Zekiye KARAÇAM , Kardelen TAZEGÜL , Leyla Nur KESER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.484320 DO - 10.33631/duzcesbed.484320 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 66 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.484320 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.484320 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi %A Gizem GÜNEŞ ÖZTÜRK , Zekiye KARAÇAM , Kardelen TAZEGÜL , Leyla Nur KESER %T Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 9 %N 2 %R doi: 10.33631/duzcesbed.484320 %U 10.33631/duzcesbed.484320
ISNAD GÜNEŞ ÖZTÜRK, Gizem , KARAÇAM, Zekiye , TAZEGÜL, Kardelen , KESER, Leyla Nur . "Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (Mayıs 2019): 61-66 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.484320
AMA GÜNEŞ ÖZTÜRK G , KARAÇAM Z , TAZEGÜL K , KESER L . Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2019; 9(2): 61-66.
Vancouver GÜNEŞ ÖZTÜRK G , KARAÇAM Z , TAZEGÜL K , KESER L . Doğum Şeklinin Gençlerin Sağlık Durumu ile İlişkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(2): 66-61.