Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 58 - 67 2020-01-31

Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması
Determining Postgraduate Education and Career Preferences of Midwifery Students: A Mixed Method Study

Keziban AMANAK [1] , Sibel ŞEKER [2] , Funda ÇİTİL CANBAY [3] , Esra ESEN [4]


Amaç: Araştırma, ebelik öğrencilerinin lisansüstü eğitim ve kariyer tercihlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma, karma yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dâhil edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 270 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Nitel örneklemi amaçlı örneklem metoduyla seçilen 8 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Kariyer Geleceği Ölçeği” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde nicel veriler için tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklemlerde t testi, tek yönlü varyans analizi (Bonferroni testi); nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin Kariyer Geleceği Ölçek toplam ortalaması açısından öğrenim görülen sınıflar arasında anlamlı bir farkın şekillendiği (p<0,05) ve bu farkın ebelik birinci sınıf öğrencilerinden kaynaklandığı bulunmuştur. Araştırmada mesleği sevme durumuna göre kariyer uyumluluğu alt boyut puan ortalamaları açısından ve ebelik mesleğini seçme durumuna göre kariyer iyimserliği alt boyutundan alınan puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmıştır (p<0,001). Bu farkların öğrencilerin mesleği çok sevme ve üniversite taban puanı durumlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Nitel desende öğrencilerin kariyer ve lisansüstü eğitim planlarının şekillenmesindeki en etkili faktörlerin sırasıyla; aile, toplum, algılanan gelir düzeyi ve öğretim elemanları olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Araştırmanın nitel ve nicel verilerindeki ortak sonuçlar; öğrencilerin kariyer planlarına ilişkin yeterli bilgilerinin olmadığı, ancak mesleki rollerine ilişkin modern tutuma sahip olduklarıdır.

Aim: The research was done to determine postgraduate education and career preferences of midwifery students.

Material and Methods: The research was done in mixed method. The sample was constituted by 270 students suitable for the research inclusion criteria and accepting to attend the study. The sample of the qualitative part was formed by 8 students chosen through purposeful sampling method. The research data was collected through “Personal Information Form”, “Career Futures Inventory” and “Semi-Structured Interview Form”. Descriptive statistics, independent samples t-test and one-way analysis of variance (Bonferroni test) were used in quantitative data analysis, and content analysis was used in qualitative data analysis.

Results: A significant difference was found between total mean scores of Career Futures Inventory and grade level of students (p<0.05) and this stemmed from freshmen midwifery students. Statistically significant differences were identified in the sub-dimension mean scores of career adaptability for loving the profession and in career optimism sub-dimension for choosing the profession of midwifery (p<0.001). It was identified that this difference stemmed from the states of loving the profession much and university entrance exam scores. In qualitative data it was found that the most effective factors in graduate education and career plan formation of the students were respectively family, society, perceived level of income and instructors.

Conclusion: The common results gained from the research revealed that the students did not have adequate knowledge about their career plans; however, they had a modern attitude towards their professional roles. 

 • 1. Erdoğmuş N. Kariyer geliştirme: kuram ve uygulama. Ankara: Nobel Yayınları; 2003.
 • 2. Aytaç S. Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması gelişimi ve sorunları. 2. Baskı. Bursa: Ezgi Kitapevi 4. Nokta Matbaacılık; 2005.
 • 3. Bayındır Ü, Durak Hİ. Docplayer.tr [Internet]. Türkiye’de ebe insan gücü “mevcut durum ve 2013 yılı vizyonu”. Türkiye’de tıp ve sağlık bilimleri alanında eğitim ve insan gücü planlaması uzman hekim çalışma grubu, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığı, 2007 [Güncelleme Tarihi: 2008; Erişim tarihi: 16 Şubat 2019]. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr.
 • 4. Yücel U, Ekşioğlu A, Demirelöz M, Baykal Akmeşe Z, Çakır Koçak Y, Soğukpınar N. Türkiye’de ebelik lisansüstü eğitim profilinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences. 2013; 10(1): 1342-54.
 • 5. Yörük S. Dünya’da ebelik eğitimi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(1): 46-50. 6. Tezel A, Arslan S. Erzurum Sağlık Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerinin mesleklerini seçmeye ve mesleğe ilişkin görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2002; 5(2): 39-45.
 • 7. Atasoy I, Ermin C. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin mesleklerine bakış açısının incelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(2): 83-91.
 • 8. Çevik DB, Perkmen S, Alkan M. Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerinden beklentileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2012; 1(1): 41-5.
 • 9. Kift S. A decade of transition pedagogy: a quantum leap in conceptualising the first year experience. HERDSA Review of Higher Education. 2015; 2: 51–86.
 • 10. Yücel Ü, Tuna Oran N, Yüksel E. Ebelik öğrencilerinin meslek ile ilgili görüşlerinin ve mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri kurumların değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(4): 69-76.
 • 11. Ünsar S. Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin lisansüstü eğitim hakkındaki görüş ve düşünceleri. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2005; 13(54): 1-8.
 • 12. Dinç A, Cangöl E, Söğüt S. Ebelik öğrencilerinin mesleki tercih hakkında düşünceleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 2(2):15-23.
 • 13. Johnson RB, Christensen LB. Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches.5th ed. Boston: Sage Publication; 2014.
 • 14. Creswell JW. Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. 4th ed. California: Sage Publication; 2014.
 • 15. Rottinghaus PJ, Day SX, Borgen FH. The career futures inventory: a measure of career-related adaptability and optimism. Journal of Career Assessment. 2005; 13(1): 3-24. doi: 10.1177/1069072704270271.
 • 16. Kalafat T. Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2012; 4(38): 169-79.
 • 17. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2008.
 • 18. Patton MQ. Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2014.
 • 19. Holloway I, Wheeler S. Qualitative research for nurses. Oxford: Blackwell Science; 1996.
 • 20. Onwuegbuzie AJ, Leech NL. A Call for qualitative power analyses. Quality & Quantity. 2007; 41: 105-21. doi:10.1007/s11135-005-1098-1.
 • 21. Pınar ŞE, Yıldırım G, Duran Ö, Cesur B, Üstün Z, Güler E. Ana çocuk sağlığı hizmetlerinde kilit rolde olan ebe adaylarının güdülenmeleri yeterli mi? Bir anket çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2014; 11(3): 22-31.
 • 22. Bilgin Z, Ocakçı AF. Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(3): 40-6.
 • 23. Sheehy A, Smith RM, Gray JE, Homer CSE. Midwifery pre-registration education and mid-career workforce participation and experiences. Women Birth. 2018; 32(2): 1-7. doi.10.1016/j.wombi.2018.06.014.
 • 24. Ay F, Keçe M, İnci İ, Alkan N, Acar G. Ebelik öğrencilerinin meslek algıları ve kariyer planlarını etkileyen faktörler. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(2): 74-82.
 • 25. Yurtsal ZB, Biçer S, Duran Ö, Şahin A, Arslan M, Yavrucu Ö. Sağlık bilimleri fakültesi ebelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin mesleğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2014; 2(2): 15-25.
 • 26. Woeber K, Sibley L. The effect of prior work experiences on the preparation and employment of early-career midwives. Journal of Midwifery & Women’s Health. 2018; 63(6): 668-77. doi:10.1111/jmwh.12910.
 • 27. Huicho L, Molina C, Diez-Canseco F, Lema C, Miranda JJ, Huayanay-Espinoza CA, et al. Factors behind job preferences of Peruvian medical, nursing and midwifery students: a qualitative study focused on Rural deployment. Human Resources for Health. 2015; 13(90): 2-11. doi: 10.1186/s12960-015-0091-6.
 • 28. Kutlu M, Sumbas E, Erdemir N, Genç H. Bir kariyer danışmanlığı uygulamasının algılanan kariyer engelleri ve kariyer geleceği üzerindeki etkisi. Journal of Social and Humanities Sciences Research. 2015; 5(25): 2153-8.
 • 29. Kinsella D, Fry M, Zecchin A. Motivational factors influencing nurses to undertake postgraduate hospital-based education. Nurse Education in Practice Journal. 2018; 31: 54-60. doi: 10.1016/j.nepr.2018.04.011.
 • 30. Bektemür G, Demiray S, Özdemir Ürkmez D. Hemşirelerin kariyer planlaması: bir eğitim ve araştırma hastanesi örneği. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2016; 32(1): 7-13. doi:10.5222/otd.2016.1026.
 • 31. Taşkın Yılmaz F, Tiryaki Şen H, Demirkaya F. Hemşirelerin ve ebelerin mesleklerini algılama biçimleri ve gelecekten beklentileri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2014; 3(1): 130-9.
 • 32. Karadaş A, Duran S, Kaynak S. Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 8(1): 1-8.
 • 33. Siyez DM, Yusupu R. Üniversite öğrencilerinde kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliğinin cinsiyet rolü değişkenine göre incelenmesi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2015; 17(1): 78-88.
 • 34. Yükselen A, Savcı F, Özan GB, Baysan MP, Öztürk SM, Yıldırım E ve ark. Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin iş değerleri ile kariyer seçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 3(1): 169-92.
 • 35. Öztürk H, Kurt Ş, Mersinlioğlu Serin G, Bayrak B, Balık T, Demirbağ BC. Hastanelerde işe yeni başlayan hemşirelerin sorunları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; (4): 189-201.
 • 36. Zamanzadeh V, Valizadeh L, Praskova A, Ghahramanian A, Rassouli M, Asghari E. Reaching for the stars: Iranian nurses' perceptions of career success. International Nursing Review. 2019; 66(1): 78-86. doi: 10.1111/inr.12460.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8824-084X
Yazar: Keziban AMANAK
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8730-1786
Yazar: Sibel ŞEKER
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7520-4735
Yazar: Funda ÇİTİL CANBAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3700-7893
Yazar: Esra ESEN
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed537157, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {58 - 67}, doi = {10.33631/duzcesbed.537157}, title = {Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması}, key = {cite}, author = {AMANAK, Keziban and ŞEKER, Sibel and ÇİTİL CANBAY, Funda and ESEN, Esra} }
APA AMANAK, K , ŞEKER, S , ÇİTİL CANBAY, F , ESEN, E . (2020). Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (1) , 58-67 . DOI: 10.33631/duzcesbed.537157
MLA AMANAK, K , ŞEKER, S , ÇİTİL CANBAY, F , ESEN, E . "Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 58-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/52090/537157>
Chicago AMANAK, K , ŞEKER, S , ÇİTİL CANBAY, F , ESEN, E . "Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 58-67
RIS TY - JOUR T1 - Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması AU - Keziban AMANAK , Sibel ŞEKER , Funda ÇİTİL CANBAY , Esra ESEN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.537157 DO - 10.33631/duzcesbed.537157 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 67 VL - 10 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.537157 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.537157 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması %A Keziban AMANAK , Sibel ŞEKER , Funda ÇİTİL CANBAY , Esra ESEN %T Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 10 %N 1 %R doi: 10.33631/duzcesbed.537157 %U 10.33631/duzcesbed.537157
ISNAD AMANAK, Keziban , ŞEKER, Sibel , ÇİTİL CANBAY, Funda , ESEN, Esra . "Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 / 1 (Ocak 2020): 58-67 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.537157
AMA AMANAK K , ŞEKER S , ÇİTİL CANBAY F , ESEN E . Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2020; 10(1): 58-67.
Vancouver AMANAK K , ŞEKER S , ÇİTİL CANBAY F , ESEN E . Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(1): 67-58.