Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 100 - 107 2020-01-31

Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma
International Nursing Students' View in Education Process: A Phenomenological Study International Nursing Students

Ayla TUZCU [1] , Kerime BADEMLİ [2] , Nurcan KIRCA [3] , İlhan GÜNBAYI [4]


Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik lisans programında eğitim gören uluslararası öğrencilerin, lisans eğitimine ilişkin görüş ve deneyimlerine ilişkin derinlemesine veriler sunmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen çalışmada fenomonolojik desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin tümü oluşturmuştur. Bu öğrencilerin biri (1) birinci sınıf, üçü (3) ikinci sınıf ve ikisi (2) üçüncü sınıf öğrencilerdir. Öğrencilerin üçü (3) Afrika ülkelerinden, biri (1) Yunanistan, biri (1) Rusya, diğeri (1) Arnavutluk’tan gelmiştir. Veriler bireysel ve odak grup görüşmeleri ile toplanmış, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir.

Bulgular: Araştırmacılar tarafından kodlanarak oluşturulmuş temalar; hemşirelik öğrencisi olmayı nasıl tanımladıkları, hemşirelik öğrencisi olmayı tanımlama, hemşirelik programındaki yaşadıkları olumlu ve olumsuz deneyimler, uluslararası öğrenci olmanın akademik başarıyı nasıl etkilediği, Türk öğrenciler ile etkileşim kurma, hemşirelik öğrencisi olarak yaşadıkları olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çözüm önerileridir. Hem bireysel hem odak grup görüşmelerinde öğrencilerin tamamına yakını dil engelinden dolayı Türkiye’de uluslararası öğrenci olmayı zorlu bir süreç olarak tanımlamışlardır. Çalışmada öğrencilerin olumlu deneyimleri; yöneticilerinin desteği, klinik deneyimleri, arkadaş desteği ve eğitimin iyi olması olarak belirlenmiştir. Olumsuz deneyimleri ekonomik sorunlar, iletişim sorunu ve teorik derslerin zor olması olarak saptanmıştır.

Sonuç: Öğrencilerin hemşirelik eğitiminde özellikle dil engelinden dolayı uyum sorunları yaşadıkları, buna karşın sınıf arkadaşlarının, öğretim elemanı ve yönetici desteğinden dolayı daha az zorluk yaşadıkları saptanmıştır.

Aim: This study explored the opinions and experiences of international nursing students about undergraduate education.

Material and Methods: This was a phenomenological study. The study group involved all international students studying at Akdeniz University’s Nursing Faculty. One of these students is (1) first grade, three (3) are second grade and two (2) are third grade students. Three (3) students came from African countries, one (1) from Greece, one (1) from Russia and one (1) from Albania. The data were collected by individual and focus group interviews and analyzed by content analysis method.

Results: Themes coded by researchers: Identifying themselves as international nursing students, their negative and positive experiences on the nursing programme, how being an international student affected their academic success, interaction with Turkish students, and their suggestions to overcome their problems as nursing students. Almost all participants defined being an international student in Turkey as a difficult process due to the language problem. The participants’ positive experiences were support from administrators, clinical experiences, support from friends, and high quality education. The participants’ negative experiences were determined as problems related to financial insufficiency, communication, and difficult theoretical courses.

Conclusion: International students in nursing education mostly experienced adaptation problems due to language barriers, whereas they experienced fewer problems due to the support of classmates, teaching staff and instructors.

 • 1. Çetinsaya G. Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. 2. Baskı. Eskişehir: Yükseköğretim Kurumu Yayınları; 2014.
 • 2. Levent F, Karaevli Ö. Uluslararası öğrencilerin eğitimine yönelik politikalar ve Türkiye için öneriler. Eğitim Bilimleri Dergisi. 2013; 38: 97-117.
 • 3. Yüksek Öğretim Kurumu, 2018. Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi [İnternet]. 2014 [Son güncelleme tarihi:11.12.2019; Erişim tarihi:12.08.2018]. Erişim adresi: https://istatistik.yok.gov.tr/.
 • 4. Akıncı B, Nergiz A, Gedik E. Uyum süreci üzerine bir değerlendirme: göç ve toplumsal kabul. Göç Araştırmaları Dergisi. 2015; 1(2): 58-83.
 • 5. Junious DL, Malecha A, Tart K, Young A. Stress and perceived faculty support among foreign-born baccalaureate nursing students. J Nurs Educ. 2010; 49(5): 261-70.
 • 6. Lee NJ. The impact of international experience on student nurses’ personal and professional development. Int Nurs Rev. 2004; 51(2): 113-22.
 • 7. Johnston C, Mohide EA. Addressing diversity in clinical nursing education: support for preceptors. Nurse Educ Pract. 2009; 9(5): 340-7.
 • 8. McKenna L, Robinson E, Penman J, Hills D. Factors impacting on psychological wellbeing of international students in the health professions: a scoping review. Int J Nurs Stud. 2017; 74: 85-94.
 • 9. Aksoy Z. Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2012; 5(20): 292-303.
 • 10. An R, Chiang SY. International students' culture learning and cultural adaptation in China. Journal of Multilingual and Multicultural Development. 2015; 36(7): 661-76.
 • 11. Burnard P. Issues in helping students from other cultures. Nurse Educ Today. 2005; 25(3): 176-80.
 • 12. Sanner S, Wilson AH, Samson LF. The experiences of international nursing students in a baccalaureate nursing program. J Prof Nurs. 2002; 18(4): 206-13.
 • 13. Mikkonen K, Elo S, Kuivila HM, Tuomikoski AM, Kääriäinen M. Culturally and linguistically diverse healthcare students’ experiences of learning in a clinical environment: a systematic review of qualitative studies. Int J Nurs Stud. 2016; 54: 173-87.
 • 14. Yu B, Wright E. Socio-cultural adaptation, academic adaptation and satisfaction of international higher degree research students in Australia. Tertiary Education and Management. 2016; 22(1): 49-64.
 • 15. Evans BC. Attached at the umbilicus: barriers to educational success for Hispanic/Latino and American Indian nursing students. J Prof Nurs. 2008; 24(4): 205-17.
 • 16. Kıroğlu K, Kesten A, Elma C. Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyokültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 6(2): 26-39.
 • 17. Özer M. Türkiye'de uluslararası öğrenciler. Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi. 2012; 2(1): 10-3.
 • 18. Mattila LR, Pitkäjärvi M, Eriksson E. International student nurses' experiences of clinical practice in the Finnish health care system. Nurse Educ Pract. 2010; 10(3): 153-7.
 • 19. Iskander Narouz LI. Challenges and culture shock symptoms among ınternational nursing students at Cairo University. JNHS. 2018; 7(4): 58-66.
 • 20. Deegan J, Simkin K. Expert to novice: experiences of professional adaptation reported by non English speaking nurses in Australia. AJAN. 27(3): 31-7.
 • 21. Yin RK. Case study research and applications: design and methods. 6th ed. California: Sage publications; 2017.
 • 22. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 1977; 33(1): 159-74.
 • 23. Mikkonen K, Elo S, Miettunen J, Saarikoski M, Kääriäinen M. Clinical learning environment and supervision of international nursing students: a cross-sectional study. Nurse Educ Today. 2017; 52: 73-80.
 • 24. Miguel CS, Rogan F, Kilstoff K, Brown D. Clinically speaking: a communication skills program for students from non-English speaking backgrounds. Nurse Educ Pract. 2006; 6(5): 268-74.
 • 25. Edgecombe K, Jennings M, Bowden M. International nursing students and what impacts their clinical learning: literature review. Nurse Educ Today. 2013; 33(2): 138-42.
 • 26. Çöllü EF, Öztürk YE. Türk Cumhuriyetleri, Türk ve akraba topluluklarından Türkiye’ye yüksek öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilerin uyum ve iletişim sorunları (Konya Selçuk Üniversitesi örneği). Journal of Azerbaijani Studies. 2010; 11(1-4): 223-39.
 • 27. Paksoy HM, Paksoy S, Özçalıcı M. Türkiye’de yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal sorunları: GAP bölgesi üniversiteleri örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 2(2): 85-94.
 • 28. Gardner J. Understanding factors influencing foreign-born students' success in nursing school: a case study of East Indian nursing students and recommendations. J Cult Divers. 2005; 12(1): 12-7.
 • 29. Xu F, Morgan M, Song P. Students' travel behaviour: a cross-cultural comparison of UK and China. Int J Tourism Res. 2009; 11(3): 255-68.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1291-7970
Yazar: Ayla TUZCU
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, DOĞUM-KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3969-9010
Yazar: Kerime BADEMLİ
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, DOĞUM-KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1856-4026
Yazar: Nurcan KIRCA (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, DOĞUM-KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7139-0200
Yazar: İlhan GÜNBAYI
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed548669, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {100 - 107}, doi = {10.33631/duzcesbed.548669}, title = {Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {TUZCU, Ayla and BADEMLİ, Kerime and KIRCA, Nurcan and GÜNBAYI, İlhan} }
APA TUZCU, A , BADEMLİ, K , KIRCA, N , GÜNBAYI, İ . (2020). Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (1) , 100-107 . DOI: 10.33631/duzcesbed.548669
MLA TUZCU, A , BADEMLİ, K , KIRCA, N , GÜNBAYI, İ . "Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 100-107 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/52090/548669>
Chicago TUZCU, A , BADEMLİ, K , KIRCA, N , GÜNBAYI, İ . "Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 100-107
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma AU - Ayla TUZCU , Kerime BADEMLİ , Nurcan KIRCA , İlhan GÜNBAYI Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.548669 DO - 10.33631/duzcesbed.548669 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 107 VL - 10 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.548669 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.548669 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma %A Ayla TUZCU , Kerime BADEMLİ , Nurcan KIRCA , İlhan GÜNBAYI %T Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 10 %N 1 %R doi: 10.33631/duzcesbed.548669 %U 10.33631/duzcesbed.548669
ISNAD TUZCU, Ayla , BADEMLİ, Kerime , KIRCA, Nurcan , GÜNBAYI, İlhan . "Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 / 1 (Ocak 2020): 100-107 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.548669
AMA TUZCU A , BADEMLİ K , KIRCA N , GÜNBAYI İ . Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2020; 10(1): 100-107.
Vancouver TUZCU A , BADEMLİ K , KIRCA N , GÜNBAYI İ . Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(1): 107-100.