Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 6 - 11 2020-01-31

Investigation of Bacterial Infectious Agents, Antibiotic Resistance and Comorbidities in Patients Hospitalized with COPD Acute Attack
KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması

Mustafa BEHÇET [1] , Fatma AVCIOĞLU [2] , Emine ÖZSARI [3] , Tuncer TUĞ [4] , Muhammet Güzel KURTOĞLU [5]


Aim: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is responsible for approximately 50% of all bacterial infections of lung. The most serious problems seen in empirical antibiotherapy application are resistance development and increased health expenditures. In this study, we aimed to retrospectively examine the bacterial infection agents, antibiotic resistance rates and comorbidities isolated from patients who were hospitalized due to severe acute or moderate acute attack.

Material and Methods: Bacterial identification and antimicrobial susceptibility tests of 138 patients who had moderate or severe COPD acute episodes who were hospitalized in 2015-2017, were performed using conventional methods and Phoenix fully automated bacterial identification system. Antimicrobial susceptibilities were interpreted according to the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) standards. According to GOLD-2017 for COPD classification, number of exacerbations and symptom levels were used.

Results: In our study, bacterial growing in culture was found in 138 (46.5%) of 297 patients who were hospitalized. The most frequently isolated bacteria were Pseudomonas aeruginosa 19.6%, Acinetobacter baumanni 15.2% and Klebsiella pneumonia 10.1%. In Pseudomonas aeruginosa, resistance rates were 30% for ciprofloxacin and levofloxacin, 26% for cefepime and ceftazidime, 19% for imipenem, 15% for meropenem and gentamicin, 11% for piperacillin/tazobactam, and 7% for amikacin. There was no resistance for colistin. Among the comorbidities of COPD, gastroesophageal reflux (GER) (27.5%) was at higher rate.

Conclusion: In patients with COPD who are diagnosed with moderate to severe acute attack requiring hospitalization and treatment before starting antibiotic treatment, antibiogram will be beneficial in terms of prevention of resistance and reduction of efficacy and cost in treatment.

Amaç: Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) akut ataklarının yaklaşık %50’sinden bakteriyel enfeksiyonlar sorumludur. Ampirik antibiyoterapi uygulamasında görülen en ciddi sorunlar direnç gelişimi ve artmış sağlık harcamalarıdır. Bu çalışmada daha önceden KOAH tanısı almış orta veya ağır şiddette akut atak nedeniyle yatırılarak tedavi edilen hastalardan izole edilen bakteriyel enfeksiyon etkenlerini, antibiyotik direnç oranlarını ve komorbiditeyi retrospektif olarak incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: 2015-2017 yıllarında hastanede yatırılarak tetkik ve tedavi edilen orta veya ağır derecede KOAH akut atak geçiren toplam 138 hastanın bakteriyel tanımlama ve antimikrobiyal duyarlılık testleri konvansiyonel yöntemler ve Phoenix (Becton Dickinson, ABD) tam otomatik bakteri tanımlama sistemi kullanılarak, antibiyogram sonuçları ise European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterlerine göre değerlendirilmiştir. KOAH sınıflaması için, atak sayısına ve semptom düzeyine göre belirlenen GOLD-2017 sınıflaması kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda yatarak tedavi edilen 297 hastanın 138’inde (%46,5) bakteri kültüründe üreme saptanmıştır. En sık izole edilen bakteriler Pseudomonas aeruginosa %19,6, Acinetobacter baumanni %15,2 ve Klebsiella pneumonia %10,1 olarak saptanmıştır. Pseudomonas aeruginosa’da direnç oranları siprofloksasin ve levofloksasin için %30, sefepim ve seftazidim için %26, imipenem için %19, meropenem ve gentamisin için %15, piperasilin/tazobaktam için %11 ve amikasin için %7 olarak saptanırken kolistine direnç saptanmamıştır. KOAH’a eşlik eden hastalıklardan (komorbidite) gastroözafagial reflü (GÖR) (%27,5) daha fazla oranda görülmüştür.

Sonuç: Hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gereken orta ve ağır derecede akut atak tanısı alan KOAH’lı olgularda antibiyotik tedavisine başlanmadan önce kültür antibiyogram yapılması hem direnç gelişiminin engellenmesi hem de tedavide etkinlik ve maliyetin azaltılması açısından fayda sağlayacaktır.

 • 1. Barnes PJ, Burney PG, Silverman EK, Celli BR, Vestbo J, Wedzicha JA, et al. Chronic obstructive pulmonary disease. Nat Rev Dis Primers. 2015; 1: 15076.
 • 2. Türk Toraks Derneği'nin GOLD 2017 kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) raporuna bakışı [Internet]. İstanbul: Aves yayıncılık; 2017. [Son güncelleme tarihi: 27 Ekim 2017; Erişim tarihi: 31 Temmuz 2019]. Erişim adresi: https://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/1042017161917-tumu.pdf.
 • 3. Kuwal A, Joshi V, Dutt N, Singh S, Agarwal KC, Purohit G. A Prospective study of bacteriological etiology in hospitalized acute exacerbation of COPD patients: Relationship with lung function and respiratory failure. Turk Thorac J. 2018; 19(1): 19-27.
 • 4. Spiropoulou A, Lagiou O, Lykouras D, Karkoulias K, Spiropoulos K. Periodontitis and chronic obstructive pulmonary disease. In: Manakil JF, editör. İnsights into various aspects of oral health. London, UK: Intech Open; 2017. p. 61-71.
 • 5. Cazzola, M, Capuano A, Rogliani P, Matera MG. Bacterial lysates as a potentially effective approach in preventing acute exacerbation of COPD. Current opinion in pharmacology. 2012; 12(3): 300-8.
 • 6. Çilli A, Uslu A, Öğüş C, Özdemir T. KOAH’da komorbiditenin prognoza etkisi. Tuberk Toraks. 2004; 52(1): 52-5.
 • 7. Anthonisen NR, Manfreda J, Warren CPW, Hershfield ES, Harding GKM, Nelson NA. Antibiotic therapy in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Annals of İnternal Medicine. 1987; 106(2): 196-204.
 • 8. Vogelmeier CF, Criner GJ, Martinez FJ, Anzueto A, Barnes PJ, Bourbeau J, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive lung disease 2017 report. GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med. 2017; 195(5): 557-82.
 • 9. Bilgehan H, editör. Klinik mikrobiyolojik tanı. 4. Baskı. İzmir: Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları; 2004.
 • 10. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing [Internet]. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 4.0, 2014 [Update: 2013 Dec 28; Cited: 2019 Jul.31]. Available from: http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/Breakpoint_table_v_4.0.pdf.
 • 11. Türk Toraks Derneği KOAH tanı ve tedavi uzlaşı raporu. Turk Thorac J. 2010; 11(Ek1): 26.
 • 12. Barnes PJ, Celli BR. Systemic manifestations and comorbidities of COPD. Eur Respir J. 2009; 33(5): 1165-85.
 • 13. Chen L, Xie ZL, Yang Y. Composition of pathogenic bacteria of chronic obstructive pulmonary disease patients and drug resistance of gram-negative bacilli for various antibiotics. Biomedical Research. 2018; 29(4): 827-9.
 • 14. Lee AL, Button BM, Denehy L, Roberts SJ, Bamford TL, Ellis SJ, et al. Proximal and distal gastro-oesophageal reflux in chronic obstructive pulmonary disease and bronchiectasis. Respirology. 2014; 19(2): 211-7.
 • 15. Rascon-Aguilar IE, Pamer M, Wludyka P, Cury J, Coultas D, Lambiase LR, et al. Role of gastroesophageal reflux symptoms in exacerbations of COPD. Chest. 2006; 130(4): 1096-101.
 • 16. Donner CF. Infectious exacerbations of chronic bronchitis. Monaldi Arch Chest Dis. 1999; 54(1): 43-8.
 • 17. Lin SH, Kuo PH, Hsueh PR, Yang PC, Kuo SH. Sputum bacteriology in hospitalized patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in Taiwan with an emphasis on Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa. Respirology. 2007; 12(1): 81-7.
 • 18. Madhavi S, Rama Rao MV, Janardhan Rao R. Bacterial etiology of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. J Microbiol Biotechnol Res. 2012; 2(3): 440-4.
 • 19. Göçmen H, Yıldız A, Çoban H, Ursavaş A, Yeşilkaya S, Coşkun F ve ark. KOAH Akut atakta infeksiyon etkenleri ve ampirik antibiyoterapiya direnç profili. Solunum Hastalıkları. 2007; 18(4): 93-9.
 • 20. Nian L, Liangyi X, Gang J, Wei L, Yongliang J. Analysis on constituents and drug resistance of pathogenic bacteria causing chronic obstructive pulmonary disease. Biomedical Research. 2017; 28(19): 8586-9.
 • 21. Dilektasli AG, Cetinoglu ED, Ozturk NAA, Coskun F, Ozkaya G, Ursavas A, ve ark. Bacterial etiology in acute hospitalized chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. Eur Res J. 2016; 2(2): 92-106.
 • 22. Ma X, Cui J, Wang J, Chang Y, Fang Q, Bai C, et al. Multicentre investigation of pathogenic bacteria and antibiotic resistance genes in Chinese patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. J Int Med Res. 2015; 43(5): 699-710.
 • 23. Memikoğlu KO, Azap A, Kurt Ö, Sözen TH, Tekeli ME. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut alevlenmesinde Branhamella (Moraxella) catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae sıklığı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2005; 58(2): 57-60.
 • 24. Ko FW, Ip M, Chan PK, Fok JP, Chan MC, Ngai JC, et al. A 1-year prospective study of the infectious etiology in patients hospitalized with acute exacerbations of COPD. Chest. 2007; 131(1): 44-52.
 • 25. Miravitlles M, Espinosa C, FernándezLaso E, Martos JA, Maldonado JA, Gallego M. Relationship between bacterial flora in sputum and functional impairment in patients with acute exacerbations of COPD. Study group of bacterial infection in COPD. Chest. 1999; 116(1): 40-6.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5676-6983
Yazar: Mustafa BEHÇET (Sorumlu Yazar)
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6011-7775
Yazar: Fatma AVCIOĞLU
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5842-7849
Yazar: Emine ÖZSARI
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2622-5104
Yazar: Tuncer TUĞ
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7057-2501
Yazar: Muhammet Güzel KURTOĞLU
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed571257, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {6 - 11}, doi = {10.33631/duzcesbed.571257}, title = {KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması}, key = {cite}, author = {BEHÇET, Mustafa and AVCIOĞLU, Fatma and ÖZSARI, Emine and TUĞ, Tuncer and KURTOĞLU, Muhammet Güzel} }
APA BEHÇET, M , AVCIOĞLU, F , ÖZSARI, E , TUĞ, T , KURTOĞLU, M . (2020). KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (1) , 6-11 . DOI: 10.33631/duzcesbed.571257
MLA BEHÇET, M , AVCIOĞLU, F , ÖZSARI, E , TUĞ, T , KURTOĞLU, M . "KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 6-11 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/52090/571257>
Chicago BEHÇET, M , AVCIOĞLU, F , ÖZSARI, E , TUĞ, T , KURTOĞLU, M . "KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 6-11
RIS TY - JOUR T1 - KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması AU - Mustafa BEHÇET , Fatma AVCIOĞLU , Emine ÖZSARI , Tuncer TUĞ , Muhammet Güzel KURTOĞLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.571257 DO - 10.33631/duzcesbed.571257 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 11 VL - 10 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.571257 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.571257 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması %A Mustafa BEHÇET , Fatma AVCIOĞLU , Emine ÖZSARI , Tuncer TUĞ , Muhammet Güzel KURTOĞLU %T KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 10 %N 1 %R doi: 10.33631/duzcesbed.571257 %U 10.33631/duzcesbed.571257
ISNAD BEHÇET, Mustafa , AVCIOĞLU, Fatma , ÖZSARI, Emine , TUĞ, Tuncer , KURTOĞLU, Muhammet Güzel . "KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 / 1 (Ocak 2020): 6-11 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.571257
AMA BEHÇET M , AVCIOĞLU F , ÖZSARI E , TUĞ T , KURTOĞLU M . KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2020; 10(1): 6-11.
Vancouver BEHÇET M , AVCIOĞLU F , ÖZSARI E , TUĞ T , KURTOĞLU M . KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(1): 11-6.