Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 81 - 86 2020-01-31

Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması
Investigation of Decreased Vancomycin Susceptibility in Methicillin Resistant Staphylococci

Fatma AVCIOĞLU [1] , Cihadiye Elif ÖZTÜRK [2] , İdris ŞAHİN [3] , Şükrü ÖKSÜZ [4] , Arif KIZILIRMAK [5] , Nida AKAR [6]


Amaç: Son yıllarda metisilin dirençli stafilokoklarda glikopeptid grubu antibiyotiklere karşı azalmış duyarlılıktan söz edilmektedir. Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerde vankomisine dirençli (VRS), azalmış duyarlı (VIS) ve heterojen dirençli (hVIS) stafilokok suşlarını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Toplam 341 stafilokok suşu incelemeye alındı. S. aureus izolatlarında metisilin direncini saptamada, oksasilin agar tarama testi kullanıldı. Koagülaz negatif stafilokok izolatlarında metisilin direncinin saptanmasında oksasilin disk difüzyon testine göre duyarlılığı ve özgüllüğü daha yüksek olan sefoksitin disk difüzyon (30 µg) yöntemi kullanıldı. Metisiline karşı dirençli bulunan stafilokoklarda vankomisin direncini saptamada; vankomisin agar tarama, standart E-test, Makro E-test ve popülasyon analiz profili yöntemleri kullanıldı.

Bulgular: S. aureus izolatlarının 115’i (%54,2) metisilin dirençli S. aureus (MRSA), koagülaz negatif stafilokok izolatlarının 66’sı (%51,2) metisilin dirençli koagülaz negatif stafilokok (MRKNS) olarak bulundu. 181 metisilin dirençli stafilokok suşunun vankomisin agar tarama yöntemine göre ilk 24 saatte sadece ikisinde kuşkulu vankomisine duyarlılığı azalmış stafilokok suşu (VIS) üremesi saptandı. Üreme saptanan suşların her ikisi de S. aureus idi. Metisilin dirençli S. aureus suşları standart E Test ve Makro E Test incelemelerinde vankomisine duyarlı olarak bulundu. PAP yöntemi ile hiçbir suşta vankomisin direnci saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamıza göre laboratuvarımızda izole edilen metisilin dirençli stafilokoklarda vankomisine karşı direnç (VRS), azalmış duyarlılık (VIS) ve heterojen direnç (hVIS) saptanmamıştır. Bu seçkin antibiyotiğin özenli kullanılmasının, gerek tedavi öncesi, gerekse tedavi sırasında hastaların mikrobiyolojik yönden yakın izleminin önemli ve gerekli olduğu düşünüldü.

Aim: In recent years, decreased susceptibility to glycopeptide group antibiotics has been reported in methicillin resistant staphylococci. We aimed to investigate vancomycin resistant (VRS), vancomycin intermediate (VIS) and heterogeneous resistant (hVIS) staphylococci strains in various clinical specimens sent to our hospital microbiology laboratory.

Material and Methods: A total of 341 staphylococcus strains were examined. Oxacillin agar screening test was used to determine methicillin resistance in S. aureus isolates. In the determination of methicillin resistance in coagulase negative staphylococci isolates, disc diffusion (30 µg) method with higher sensitivity and specificity than oxacilin disc diffusion test was used. To determine vancomycin resistance in methicillin-resistant staphylococci; vancomycin agar screening, Standard E-test, Macro E-test and Population analysis profile methods were used.

Results: 115 (54.2%) of S. aureus isolates were methicillin resistant S. aureus (MRSA), 66 (51.2%) of coagulase negative staphylococci isolates were found to be methicillin resistant coagulase negative staphylococci (MRCNS). Of the 181 methicillin-resistant staphylococcus strains, only two [strains of suspected vancomycin-susceptible staphylococcus strain (VIS)] were detected in the first 24 hours according to vancomycin agar screening method. Both strains were S. aureus. Methicillin-resistant S. aureus strains were found to be susceptible to vancomycin in standard E Test and Macro E Test examinations. No vancomycin resistance was detected by PAP method.

Conclusion: According to our study, vancomycin resistance (VRS), vancomycin intermediate (VIS) and heterogeneous resistance (hVIS) were not detected in methicillin resistant staphylococci isolated in our laboratory. Careful use of this selective antibiotic and microbiological follow-up of the patients before and during treatment were considered important and necessary.

 • 1. Culos KA, Cannon JP, Grim SA. Alternative agents to vancomycin for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. AmJ Ther. 2013; 20(2): 200-12.
 • 2. Ippolito G, Leone S, Lauria FN, Nicastri E, Wenzel RP. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: the superbug. IntJ Infect Dis. 2010; 14(l4): 7-11.
 • 3. Sancak B. Staphylococcus aureus ve antibiyotik direnci. Mikrobiyol Bul. 2011; 45(3): 565-76.
 • 4. Kırca F. Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direnci tanısında kullanılan bazı fenotipik yöntemlerin karşılaştırılması [Uzmanlık tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2008.
 • 5. Swenson JM, Lonsway D, McAllister S, Thompson A, Jevitt L, Zhu W, et al. Detection of mecA-mediated resistance using reference and commercial testing methods in a collection of Staphylococcus aureus expressing borderline oxacillin MICs. Diagn Microbiol Infect Dis. 2007; 58: 3-39.
 • 6. Azarkan A. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda metisilin rezistan Staphylococcus aureus’un hızlı test (moleküler yöntem) ile araştırılması [Uzmanlık tezi]. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2011.
 • 7. Sancak B. Staphylococcus aureus’ta metisilin ve vankomisin direnci. Hacettepe Tıp Dergisi. 2007; 38: 127-34.
 • 8. Brown DF, Edwards DI, Hawkey PM, Morrison D, Ridgway GL, Towner KJ, et al. Guidelines for the laboratory diagnosis and susceptibility testing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). J Antimicrob Chemother. 2005; 56(6): 1000-18.
 • 9. Kuşçu F, Öztürk D, Gürbüz Y, Tütüncü E, Şencan İ, Gül S. Metisiline dirençli stafilokoklarda azalmış vankomisin duyarlılığının araştırılması. Mikrobiyol Bul. 2011; 45(2): 248-57.
 • 10. Çetinkaya Y. Metisilin dirençli Staphylococcus aureus enfeksiyonlarının epidemiyolojisi ve kontrolü. Hastane İnfeksiyonları Derg. 2000; 4: 205-17.
 • 11. Cosgrove SE, Qi Y, Kaye KS, Harbarth S, Karchmer AW, Carmeli Y. The impact of methicillin resistance in Staphylococcus aureus bacteremia on patient outcomes: mortality, length of stay, and hospital charges. Infect Control Hosp Epidemiol. 2005; 26(2): 166-74.
 • 12. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System Report, data summary from January through 1992 June 2004, issued October 2004. Am J Infect Control. 2004; 32(8): 470-85.
 • 13. Derbentli Ş. Stafilokoklarda antibiyotik direnci, 2003-2004 Türkiye haritası. ANKEM Derg. 2005; 19(Ek 2): 54-60.
 • 14. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nca yayınlanan Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Raporu Özet Veri Kitapçığı. [Son güncelleme tarihi: 6 Mayıs 2017; Erişim tarihi: 19 Temmuz 2018]. Erişim adresi: www.rshm.gov.tr/ enfeksiyon/dosya/lab.doc.
 • 15. Shorr AF. Epidemiology of staphylococcal resistance. Clin Infect Dis. 2007; 45(3): 171-6.
 • 16. Hiramatsu K, Hanaki H, Ino T, Yabuta K, Oguri T, Tenover FC. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus clinical strain with reduced vancomycin susceptibility. J Antimicrob Chemother. 1997; 40(1): 135-6.
 • 17. Howden BP, Davies JK, Johnson PD, Stinear TP, Grayson ML. Reduced vancomycin susceptibility in Staphylococcus aureus, including vancomycin-intermediate and heterogeneous vancomycin-intermediate strains: resistance mechanisms, laboratory detection and clinic alimplications. Clin Microbiol Rev. 2010; 23(1): 99-139.
 • 18. Van Hal SJ, Paterson DL. Systematic review and meta-analysis of the significance of heterogeneous vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus isolates. Antimicrob Agents Chemother. 2011; 55(1): 405-10.
 • 19. Bell JM, Walters LJ, Turnidge JD, Jones RN. hVISAs are common among vancomycin susceptible methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Program and abstracts of the 46th Annual Meeting of the Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC); 2006 September; San Francisco, CA. Washington: American Society for Microbiology; 2006. p. 1160.
 • 20. Sancak B, Ercis S, Menemenlioglu D, Colakoglu S, Hasçelik G. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus heterogeneously resistant to vancomycin in a Turkish university hospital. J Antimicrob Chemother. 2005; 56(3): 519-23.
 • 21. Gould IM. Clinical activity of anti-Gram-positive agents against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Antimicrob Chemother. 2011; 66(l4): 17-21.
 • 22. Hardy KJ, Hawkey PM, Gao F. Oppenheim BA. Methicillin resistant Staphylococcus aureus in the critically ill. Br J Anaesth. 2004; 92(1): 121-30.
 • 23. Nannini E, Murray BE, Arias CA. Resistance or decreased susceptibility to glycopeptides, daptomycin, and linezolid in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Curr Opin Pharmacol. 2010; 10(5): 516-21.
 • 24. Walsh TR, Bolmström A, Qwarnström A, Ho P, Wootton M, Howe RA, et al. Evaluation of current methods for detection of staphylococci with reduced susceptibility to glycopeptides. J Clin Microbiol. 2001; 39(7): 2439-44.
 • 25. Mirza HC, Sancak B, Gur D. The prevalence of vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus and Heterogeneous VISA among methicillin-resistant strains isolated from pediatric population in a Turkish university hospital. Microbial Drug Resistance. 2015; 21(5): 537-44.
 • 26. Korkut Tunç E, Kuzucu Ç, Otlu B. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarında vankomisine karşı azalmış duyarlılığın araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2017; 47(1): 39-46.
 • 27. Souli M, Karaiskos I, Galani L, Maraki S, Perivolioti E, Argyropoulou A, et al. Nationwide surveillance of resistance rates of Staphylococcus aureus clinical isolates from Greek hospitals, 2012-2013. Infectious Diseases. 2016; 48(4): 287-92.
 • 28. Khatib R, Jose J, Musta A, Sharma M, Fakih MG, Johnson LB, et al. Relevance of vancomycin-intermediate susceptibility and heteroresistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteraemia. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2011; 66(7): 1594-9.
 • 29. Pitz AM, Yu F, Hermsen ED, Rupp ME, Fey PD, Olsen KM. Vancomycin susceptibility trends and prevalence of heterogeneous vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus in clinical methicillin-resistant S. aureus isolates. Journal of Clinical Microbiology. 2011; 49(1): 269-74.
 • 30. Wootton M, MacGowan AP, Walsh TR, Howe RA. A multicenter study evaluating the current strategies for isolating Staphylococcus aureus strains with reduced susceptibility to glycopeptides. Journal of Clinical Microbiology. 2007; 45(2): 329-32.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6011-7775
Yazar: Fatma AVCIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4330-2864
Yazar: Cihadiye Elif ÖZTÜRK
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Andorra


Orcid: 0000-0001-6203-5039
Yazar: İdris ŞAHİN
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4893-5564
Yazar: Şükrü ÖKSÜZ
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1658-2645
Yazar: Arif KIZILIRMAK
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Orcid: 0000-0001-6524-8224
Yazar: Nida AKAR
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MİKOLOJİ LABORATUVARI
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu
Proje Numarası 2012.04.HD.066
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed578228, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {81 - 86}, doi = {10.33631/duzcesbed.578228}, title = {Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması}, key = {cite}, author = {AVCIOĞLU, Fatma and ÖZTÜRK, Cihadiye Elif and ŞAHİN, İdris and ÖKSÜZ, Şükrü and KIZILIRMAK, Arif and AKAR, Nida} }
APA AVCIOĞLU, F , ÖZTÜRK, C , ŞAHİN, İ , ÖKSÜZ, Ş , KIZILIRMAK, A , AKAR, N . (2020). Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (1) , 81-86 . DOI: 10.33631/duzcesbed.578228
MLA AVCIOĞLU, F , ÖZTÜRK, C , ŞAHİN, İ , ÖKSÜZ, Ş , KIZILIRMAK, A , AKAR, N . "Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 81-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/52090/578228>
Chicago AVCIOĞLU, F , ÖZTÜRK, C , ŞAHİN, İ , ÖKSÜZ, Ş , KIZILIRMAK, A , AKAR, N . "Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 81-86
RIS TY - JOUR T1 - Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması AU - Fatma AVCIOĞLU , Cihadiye Elif ÖZTÜRK , İdris ŞAHİN , Şükrü ÖKSÜZ , Arif KIZILIRMAK , Nida AKAR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.578228 DO - 10.33631/duzcesbed.578228 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 86 VL - 10 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.578228 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.578228 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması %A Fatma AVCIOĞLU , Cihadiye Elif ÖZTÜRK , İdris ŞAHİN , Şükrü ÖKSÜZ , Arif KIZILIRMAK , Nida AKAR %T Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 10 %N 1 %R doi: 10.33631/duzcesbed.578228 %U 10.33631/duzcesbed.578228
ISNAD AVCIOĞLU, Fatma , ÖZTÜRK, Cihadiye Elif , ŞAHİN, İdris , ÖKSÜZ, Şükrü , KIZILIRMAK, Arif , AKAR, Nida . "Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 / 1 (Ocak 2020): 81-86 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.578228
AMA AVCIOĞLU F , ÖZTÜRK C , ŞAHİN İ , ÖKSÜZ Ş , KIZILIRMAK A , AKAR N . Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2020; 10(1): 81-86.
Vancouver AVCIOĞLU F , ÖZTÜRK C , ŞAHİN İ , ÖKSÜZ Ş , KIZILIRMAK A , AKAR N . Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(1): 86-81.