Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 73 - 80 2020-01-31

Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Determination of Effect of Working Conditions on Obsessive Compulsive Disorder and Anxiety in Midwives and Nurses

Yadigar ÇEVİK DURMAZ [1] , Ayşe KUZU [2] , Nazlican KİLİG [3]


Amaç: Bu çalışma ebe ve hemşirelerin çalışma yaşamına ilişkin bazı özelliklerinin obsesif-kompulsif belirti ve anksiyete düzeyi üzerinde etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli Diş Hastanesi ve Tunceli İl Merkezinde faaliyet gösteren 3 Aile Sağlığı Merkezinde çalışan 157 ebe ve hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan ebe ve hemşirelerin MOKSL puan ortalaması 29,34±6,01; BAÖ puan ortalamaları 8,20±8,64’tür. MOKSL ve BAÖ puanları ile sosyodemografik veriler karşılaştırıldığında cinsiyet değişkeninde fark olduğu belirlendi.  Ailede ve çalışma arkadaşları içinde takıntılı düşünceye sahip bireylerin olması ve çalışma pozisyonuna göre MOKSL ve BAÖ puanları arasında anlamlı fark olduğu; mesleğe göre MOKSL puanları arasında ve haftalık çalışma saatine göre BAÖ puanları arasında anlamlı fark olduğu (p<0,05)  belirlenmiştir. Mesleğin kendisine uygunluğuna göre ölçek puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır.  MOKSL ve BAÖ puanları arasında orta düzeyde ve negatif yönde ilişki olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmanın sonuçları, ebe ve hemşirelerin obsesif kompulsif belirtilerinin yüksek, anksiyetelerinin hafif düzeyde olduğunu ve bu belirtilerin meslek, çalışma pozisyonu, haftalık çalışma saati gibi değişkenlerden etkilendiğini göstermektedir.

Aim: This study was carried out to determine the effect of certain characteristics of midwives and nurses for work life on obsessive-compulsive sign and anxiety levels.

Materials and Methods: This is a descriptive study. The population of the study consisted of 157 midwives and nurses working in Tunceli State Hospital, Tunceli Dental Hospital and 3 Family Health Centers located in Center of Tunceli Data of the research was collected by Personal Information Form, Maudsley Obsessive Compulsive Questionnaire (MOCQ) and Beck Anxiety Inventory (BAI). For data evaluation, descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Spearman's correlation analysis were used.

Results: The mean MOCQ score of midwives and nurses participating the study was 29.34 ± 6.01, their mean BAI score was 8.20±8.64. When MOCQ and BAI scores and sociodemographic data were compared, the difference in the gender variable was determined (p<0.05). A significant difference was found between MOCQ and BAI scores, according to the working positions and the presence of obsessive thoughts among family and colleagues. A significant difference was determined, between MOCQ scores according to the profession and BAI scores according to the weekly working hours (p>0.05). There wasn’t significant difference between the scales scores according to suitability of the profession. MOCQ and BAI scores were moderately and negatively correlated.

Conclusion: The results of the study indicate that the obsessive-compulsive signs of midwives and nurses are high, their level of anxiety is moderate and these signs are affected by variables such as occupation, working position, weekly working hours.

 • 1. Kebabçı R, Akyolcu N. Acil birimlerde çalışan hemşirelerde çalışma ortamının tükenmişlik düzeyine etkisi. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2011; 11(2): 59-67.
 • 2. Er F. Kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin çalışma koşullarının hemşire dostu hastane kriterlerine göre incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2013.
 • 3. Lee JJ, Park EC, Ji H, Jang SI. The effects of on-call work on mental health issues among wage workers in the Republic of Korea. Psychology, Health & Medicine. 2019; 2019: 1-12. doi: https://doi.org/10.1080/13548506.2019.1668565
 • 4. http://www.tuik.gov.tr [İnternet]. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu; 2013. [Son güncelleme: 24 Aralık 2013; Erişim Tarihi: 04.07.2019]. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16118 .
 • 5. Öztürk MO, Uluşahin NA. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 14. Baskı. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti.; 2016.
 • 6. Richter PMA, Ramos RT. Obsessive-compulsive disorder. Behavioral Neurology and Psychiatry. 2018; 24(3): 828-44.
 • 7. Yılmaz S. Takıntı-zorlantı bozukluğu (obsesif kompulsif bozukluk) ve ilişkili bozukluklar. Gürhan N, editör. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.; 2016. s. 401-14.
 • 8. Bayar R, Yavuz M. Obsesif kompulsif bozukluk. Uğur M, Balcıoğlu İ, Kocabaşoğlu N, editörler. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu; 6-7 Mart 2008; İstanbul. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi; 2008. s. 185-92.
 • 9. Demet MM, Deveci A, Deniz F, Taşkın OE, Şimşek E, Yurtsever F. Obsesif kompulsif bozuklukta sosyo-demografik özellikler ve fenomenoloji. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2005; 6(3): 133-44.
 • 10. Porgalı Zayman E. DSM-5’te obsesif kompulsif bozukluk. Çukurova Medical Journal. 2016; 41(2): 360-2.
 • 11. Yılmaz B. Obsesif-kompulsif bozukluk tedavisinde güncel yaklaşımlar. Lectio Scientific Journal of Health and Natural Sciences. 2018; 2(1): 21-42.
 • 12. Toptaş B. Kuramsal çerçeveden OKB. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2019; 2(3): 94-109.
 • 13. Yeniçeri N, Mevsim V, Özçakar N, Özan S, Güldal D, Başak, O. Tıp eğitimi son sınıf öğrencilerinin gelecek meslek yaşamları ile ilgili yaşadıkları anksiyete ile sürekli anksiyetelerinin karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007; 21(1): 19-24.
 • 14. Kuru T, Türkçapar MH. Farmakoterapi ve elektrokonvulsif tedaviye dirençli bir obsesif kompulsif hastasının bilişsel davranışı terapisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2013; 2(3): 173-81.
 • 15. Erickson SR, Guthrie S, VanEtten-Lee M, Himle J, Hoffman J, Santos FS, et al. Severity of anxiety and work-related outcomes of patients with anxiety disorders. Depression and Anxiety. 2009; 26(12): 1165-71.
 • 16. Neal-Barnett A, Mendelson LL. Obsessive compulsive disorder in the workplace. Women & Therapy. 2008; 26(1-2): 168-78.
 • 17. Faraji A, Karimi M, Janatolmakan M, Khatony A. Occupational stress and its related demographic factors among Iranian CCU nurses: a cross-sectional study. BMC Research Notes. 2019; 12(634): 2-5.
 • 18. Özgür G, Babacan Gümüş A, Gürdağ Ş. Hastanede çalışan hemşirelerde ruhsal belirtilerin incelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2011; 24(4): 296-305.
 • 19. Usta E, Sağlam E, Şen S, Aygin D, Sert H. Hemşirelik öğrencilerinin yeme tutumları ve obsesif-kompulsif belirtileri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015; 2(2): 187-97.
 • 20. Durmuş S, Günay O. Hemşirelerde iş doyumu ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi. 2007; 29(2): 139-46.
 • 21. Muşlu C, Kahraman AN, Bostan Ö. Hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 9(1): 10-6.
 • 22. Kocakula Ö, Altunoğlu AE. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun karar süreçlerine etkisi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2018; 1(2): 114-31.
 • 23. Lindstrom S. Coming out of the closet: a nurse with obsessive-compulsive disorder tells. Journal of Emergency Nursing. 1996; 22(5): 469-71.
 • 24. Ergün R, Ergün D, Ergan B. Yoğun bakım ünitesi çalışanlarında anksiyete ve depresyon. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakim Dergisi. 2016; 7(3): 93-8.
 • 25. Erol N, Savaşır I. Maudsley obsesif kompulsif soru listesi. Şarman C, editör. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi; 19-23 Eylül 1988; Ankara. Ankara: GATA Basımevi; 1988. s. 107-14.
 • 26. Ulusoy M, Şahin NH, Erkmen H. Turkish version of the Beck anxiety inventory: psychometric properties. Journal of Cognitive Psychotherapy. 1996; 12(2): 163-72.
 • 27. Büyükuysal MÇ. Farklı örneklem genişliklerinde normal dağılım testlerinin karşılaştırılması [Doktora Tezi]. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2014.
 • 28. Bayram M. Sağlık bölümünde okuyan lisans öğrencilerinde obsesif kompulsif bozukluğa yatkınlık ve sorumluluk inançlarını arttıran faktörlerin belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015.
 • 29. Bal U, Çakmak S, Uğuz Ş. Anksiyete bozukluklarında cinsiyete göre semptom farklılıkları. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2013; 22(4): 441-59.
 • 30. Fogel J. An epidemiological perspective of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. The Canadian Child and Adolescent Psychiatry Review. 2003; 12(2): 33-6.
 • 31. Köksal MC. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde beslenme takıntısı ve etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2018.
 • 32. Demir R. Kapalı ortamda çalışan hemşirelerin anksiyete ve depresyon davranışlarının değerlendirilmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2013.
 • 33. Üstün B. Hemşirelik ve tükenmişlik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001; 1(3): 87-96.
 • 34. Huang CLC, Wu MP, Ho CH, Wang JJ. Risks of treated anxiety, depression, and insomnia among nurses: a nationwide longitudinal cohort study. PLoS ONE. 2018; 13(9): 1-13. doi: 10.1371/journal.pone.0204224.
 • 35. Ersoy Özcan B, Ünsal G. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hasta yakınlarında bakım yükü ve psikoeğitim. Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi. 2017; 3(1): 51-6.
 • 36. Maharaj S, Lees T, Lal S. Prevalence and risk factors of depression, anxiety, and stress in a cohort of Australian nurses. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018; 16(1): 1-10.
 • 37. Nourry N, Luc A, Lefebvre F, Sultan-Taïeb H, Béjean S. Psychosocial and organisational work environment of nurse managers and self-reported depressive symptoms: cross-sectional analysis from a cohort of nurse managers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2014; 27(2): 252-69.
 • 38. Özekin-Üncüer F. Yetişkin bağlanma biçimleri ile obsesif-kompulsif bozukluk arasındaki ilişkinin incelenmesi: psikoterapi uygulamasına bir örnek. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi. 2014; 1(1): 26-40.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6771-2430
Yazar: Yadigar ÇEVİK DURMAZ
Kurum: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HEMŞİRELİK PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0181-8747
Yazar: Ayşe KUZU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3866-3478
Yazar: Nazlican KİLİG
Kurum: Mardin Kızıltepe Özel İpekyolu Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed587967, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {73 - 80}, doi = {10.33631/duzcesbed.587967}, title = {Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ÇEVİK DURMAZ, Yadigar and KUZU, Ayşe and KİLİG, Nazlican} }
APA ÇEVİK DURMAZ, Y , KUZU, A , KİLİG, N . (2020). Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (1) , 73-80 . DOI: 10.33631/duzcesbed.587967
MLA ÇEVİK DURMAZ, Y , KUZU, A , KİLİG, N . "Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 73-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/52090/587967>
Chicago ÇEVİK DURMAZ, Y , KUZU, A , KİLİG, N . "Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 73-80
RIS TY - JOUR T1 - Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi AU - Yadigar ÇEVİK DURMAZ , Ayşe KUZU , Nazlican KİLİG Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.587967 DO - 10.33631/duzcesbed.587967 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 80 VL - 10 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.587967 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.587967 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi %A Yadigar ÇEVİK DURMAZ , Ayşe KUZU , Nazlican KİLİG %T Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 10 %N 1 %R doi: 10.33631/duzcesbed.587967 %U 10.33631/duzcesbed.587967
ISNAD ÇEVİK DURMAZ, Yadigar , KUZU, Ayşe , KİLİG, Nazlican . "Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 / 1 (Ocak 2020): 73-80 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.587967
AMA ÇEVİK DURMAZ Y , KUZU A , KİLİG N . Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2020; 10(1): 73-80.
Vancouver ÇEVİK DURMAZ Y , KUZU A , KİLİG N . Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(1): 80-73.