Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of Patients Under the Age of 18 Admitted to the Physical Medicine and Rehabilitation Outpatient Clinic

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 56 - 60, 21.01.2021
https://doi.org/10.33631/duzcesbed.771777

Öz

Aim: The aim of our study is to evaluate the demographic and clinical characteristics the patients under the age of 18 admitted to the physical and rehabilitation outpatient clinic. Material and Methods: The data of patients aged 18 and under who applied for musculoskeletal system pain and for the disability health board were analyzed retrospectively. Demographic and clinical characteristics of the patients were recorded. Pain etiology and region, pain duration, family history of rheumatologic disease and treatments were recorded for the musculoskeletal system pain. Results: 1000 patients were included in the study. 23.4% of the patients complained of pain in the musculoskeletal system, 67.8% applied to the health board and 8.8% applied to the medical report required for the physiotherapy. 57.3% of the patients who applied with musculoskeletal pain were female and 42.7% were male and the average age was 13.42±4.36. The most common pain etiology was inflammatory arthritis. The most common complaints were the wrist-hand joints pain and low back pain. The musculoskeletal pain was acute in 51.3% and cronic in the 48.7% of the patients. The family history of the rheumatic disease was in 8.1%. 50.9% medical treatment, 31.2% home exercise program, 9.4% medical treatment and home exercise program, 7.3% physiotherapy and 1.3% conservative treatment were applied. Conclusion: The most common cause of childhood musculoskeletal pain complaint was inflammatory arthritis. It was found that pediatric patients applied to the outpatient clinic in order to get more physiotherapy and benefit from social and educational rights. Therefore, in our country multicenter studies on musculoskeletal pain and disability are needed.

Kaynakça

 • 1. Perquin CW, Hazebroek-Kampschreur AA, Hunfeld JA, Bohnen AM, van Suijlekom-Smit LW, Passchier J, et al. Pain in children and adolescents: a common experience. Pain. 2000; 87(1): 51-8.
 • 2. King S, Chambers CT, Huguet A, Mac Nevin RC, Mc Grath PJ, Parker L, et al. The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: a systematic review. Pain. 2011; 152(12): 2729-38.
 • 3. Inocencio J, Carro MA, Flores M, Carpio C, Mesa S, Marín M. Epidemiology of musculoskeletal pain in a pediatric emergency department. Rheumatol Int. 2016; 36(1): 83-9.
 • 4. Feinstein AB, Sturgeon JA, Bhandari RP, Yoon IA, Ross AC, Huestis SA, et al. Risk and resilience in pediatric pain: The roles of parent and adolescent catastrophizing and acceptance. Clin J Pain. 2018; 34(12): 1096-105.
 • 5. Friedrichsdorf SJ, Giordano J, Dakoji KD, Warmuth A, Daughtry C, Schulz AC. Chronic pain in children and adolescent: diagnosis and treatment of primary pain disorders in head, abdomen, muscles and joints. Children. 2016; 3(4): 42.
 • 6. Groenewald CB, Essner BS, Wright D, Fesinmeyer DM, Palermo TM. The economic costs of chronic pain among a cohort of treatment seeking adolescents in the United States. The J Pain. 2014; 15(9): 925-33.
 • 7. who.int [Internet]. Geneva: World Bank. World Report on Disability; 2011 [Cited: 2020 October 17]. Available from: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
 • 8. Terzi R, Altın F. Özürlü sağlık kurulunda değerlendirilen hastaların lokomotor sistem özürlülüklerinin incelenmesi. Türk Osteoporoz Dergisi. 2014; 20(2): 60-4.
 • 9. resmigazete.gov.tr [Internet]. T.C. Resmi Gazete. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik. Resmi gazete tarih: 20 Şubat 2019. Resmi gazete sayı: 30692. [Erişim tarihi: 17 Kasım 2020]. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-2.htm.
 • 10. De Inocencio J. Epidemiology of musculoskeletal pain in primary care. Arch Dis Child. 2004; 89(5): 431-4.
 • 11. Merskey H, Bogduk N. International Association for the Study of Pain. Classification of chronic pain: Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. 2th ed. Seattle: IASP Press; 2002.
 • 12. King S, Chambers CT, Huguet A, MacNevin RC, McGrath PJ, Parker L, et al. The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: A systematic review. Pain. 2011; 152(12): 2729-38.
 • 13. Cavkaytar Ö, Düzova A, Tekşam Ö, Karabulut E, Derman O, Kale G, et al. Final diagnosis of children and adolescents with musculoskeletal complaints. Minerva Pediatrica. 2017; 69(1): 50-8.
 • 14. De Inocencio J. Musculoskeletal pain in primary pediatric care: analysis of 1000 consecutive general pediatric clinic visits. Pediatrics. 1998; 102(6): 63.
 • 15. Sandborg C. Expression of autoimmunity in the transition from childhood to adulthood: Role of cytokines and gender. J Adolesc Health. 2002; 30(4): 76-80.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 56 - 60, 21.01.2021
https://doi.org/10.33631/duzcesbed.771777

Öz

Amaç: Çalışmamızın amacı fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine kas-iskelet sistemi ağrısı ve sağlık kurulu için başvuran 18 yaş ve altı hastaların demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda Haziran 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında kas iskelet sisteminde ağrı şikayeti ve engelli sağlık kurulu için başvuran 18 yaş ve altı hastalara ait veriler kesitsel ve retrospektif araştırma modeli şeklinde incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Kas-iskelet sistemi ağrısıyla başvuran hastaların ağrı etiyolojisi ve bölgesi, ağrı süresi, ailede romatolojik hastalık öyküsü ve uygulanan tedavileri kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya 1000 hasta dahil edildi. Hastaların %23,4’ü kas iskelet sisteminde ağrı şikayetiyle, %67,8‘i engelli sağlık kuruluna başvurmak amacıyla ve %8,8’i ise fizyoterapi için gerekli olan sağlık raporuna başvurmuştu. Kas iskelet sistemi ağrısıyla başvuran hastaların %57,3’ü kız, %42,7’si erkekti ve yaş ortalaması 13,42±4,36 idi. En sık ağrı etiyolojisi enflamatuvar artritlerdi (%42,3). En fazla başvuru şikayeti el bilek ve el eklemlerinde ağrı (%23,9) ve bel-sırt ağrısı (%22,6) idi. Hastaların %51,3’ünde akut, %48,7’sinde kronik ağrı vardı. Ailede romatizmal hastalık öyküsü hastaların %8,1’inde mevcuttu. %50,9 medikal tedavi, %31,2 ev egzersiz programı, %9,4 medikal tedavi ve ev egzersiz programı, %7,3 fizyoterapi ve %1,3 konservatif tedavi uygulandı. Sonuç: Çalışmamızda çocukluk çağı kas iskelet sistemi ağrı şikayetinin en sık nedeni enflamatuvar artritler olarak tespit edildi. Çocuk hastaların daha çok fizyoterapi alabilmek, sosyal ve eğitsel haklardan yararlanmak amacıyla polikliniğe başvurduğu saptandı. Bu nedenle ülkemizde çocuklarda kas-iskelet sistemi ağrısı ve engellilik ile ilgili çok merkezli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • 1. Perquin CW, Hazebroek-Kampschreur AA, Hunfeld JA, Bohnen AM, van Suijlekom-Smit LW, Passchier J, et al. Pain in children and adolescents: a common experience. Pain. 2000; 87(1): 51-8.
 • 2. King S, Chambers CT, Huguet A, Mac Nevin RC, Mc Grath PJ, Parker L, et al. The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: a systematic review. Pain. 2011; 152(12): 2729-38.
 • 3. Inocencio J, Carro MA, Flores M, Carpio C, Mesa S, Marín M. Epidemiology of musculoskeletal pain in a pediatric emergency department. Rheumatol Int. 2016; 36(1): 83-9.
 • 4. Feinstein AB, Sturgeon JA, Bhandari RP, Yoon IA, Ross AC, Huestis SA, et al. Risk and resilience in pediatric pain: The roles of parent and adolescent catastrophizing and acceptance. Clin J Pain. 2018; 34(12): 1096-105.
 • 5. Friedrichsdorf SJ, Giordano J, Dakoji KD, Warmuth A, Daughtry C, Schulz AC. Chronic pain in children and adolescent: diagnosis and treatment of primary pain disorders in head, abdomen, muscles and joints. Children. 2016; 3(4): 42.
 • 6. Groenewald CB, Essner BS, Wright D, Fesinmeyer DM, Palermo TM. The economic costs of chronic pain among a cohort of treatment seeking adolescents in the United States. The J Pain. 2014; 15(9): 925-33.
 • 7. who.int [Internet]. Geneva: World Bank. World Report on Disability; 2011 [Cited: 2020 October 17]. Available from: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
 • 8. Terzi R, Altın F. Özürlü sağlık kurulunda değerlendirilen hastaların lokomotor sistem özürlülüklerinin incelenmesi. Türk Osteoporoz Dergisi. 2014; 20(2): 60-4.
 • 9. resmigazete.gov.tr [Internet]. T.C. Resmi Gazete. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik. Resmi gazete tarih: 20 Şubat 2019. Resmi gazete sayı: 30692. [Erişim tarihi: 17 Kasım 2020]. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-2.htm.
 • 10. De Inocencio J. Epidemiology of musculoskeletal pain in primary care. Arch Dis Child. 2004; 89(5): 431-4.
 • 11. Merskey H, Bogduk N. International Association for the Study of Pain. Classification of chronic pain: Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. 2th ed. Seattle: IASP Press; 2002.
 • 12. King S, Chambers CT, Huguet A, MacNevin RC, McGrath PJ, Parker L, et al. The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: A systematic review. Pain. 2011; 152(12): 2729-38.
 • 13. Cavkaytar Ö, Düzova A, Tekşam Ö, Karabulut E, Derman O, Kale G, et al. Final diagnosis of children and adolescents with musculoskeletal complaints. Minerva Pediatrica. 2017; 69(1): 50-8.
 • 14. De Inocencio J. Musculoskeletal pain in primary pediatric care: analysis of 1000 consecutive general pediatric clinic visits. Pediatrics. 1998; 102(6): 63.
 • 15. Sandborg C. Expression of autoimmunity in the transition from childhood to adulthood: Role of cytokines and gender. J Adolesc Health. 2002; 30(4): 76-80.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuba ERDEM SULTANOĞLU (Sorumlu Yazar)
Düzce Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
0000-0003-0021-5952
Türkiye


Sarfinaz ATAOĞLU
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-0374-0712
Türkiye


Burcu AVŞAR
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-0511-8361
Türkiye


Mehmet Naci ÇAKIR
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-1066-9643
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası YOK
Yayımlanma Tarihi 21 Ocak 2021
Başvuru Tarihi 20 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 19 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed771777, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {56 - 60}, doi = {10.33631/duzcesbed.771777}, title = {Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Erdem Sultanoğlu, Tuba and Ataoğlu, Sarfinaz and Avşar, Burcu and Çakır, Mehmet Naci} }
APA Erdem Sultanoğlu, T. , Ataoğlu, S. , Avşar, B. & Çakır, M. N. (2021). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 11 (1) , 56-60 . DOI: 10.33631/duzcesbed.771777
MLA Erdem Sultanoğlu, T. , Ataoğlu, S. , Avşar, B. , Çakır, M. N. "Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi" . Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 (2021 ): 56-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/59784/771777>
Chicago Erdem Sultanoğlu, T. , Ataoğlu, S. , Avşar, B. , Çakır, M. N. "Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 (2021 ): 56-60
RIS TY - JOUR T1 - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi AU - Tuba Erdem Sultanoğlu , Sarfinaz Ataoğlu , Burcu Avşar , Mehmet Naci Çakır Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.771777 DO - 10.33631/duzcesbed.771777 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 60 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.771777 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.771777 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi %A Tuba Erdem Sultanoğlu , Sarfinaz Ataoğlu , Burcu Avşar , Mehmet Naci Çakır %T Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi %D 2021 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 11 %N 1 %R doi: 10.33631/duzcesbed.771777 %U 10.33631/duzcesbed.771777
ISNAD Erdem Sultanoğlu, Tuba , Ataoğlu, Sarfinaz , Avşar, Burcu , Çakır, Mehmet Naci . "Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 / 1 (Ocak 2021): 56-60 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.771777
AMA Erdem Sultanoğlu T. , Ataoğlu S. , Avşar B. , Çakır M. N. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2021; 11(1): 56-60.
Vancouver Erdem Sultanoğlu T. , Ataoğlu S. , Avşar B. , Çakır M. N. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021; 11(1): 56-60.
IEEE T. Erdem Sultanoğlu , S. Ataoğlu , B. Avşar ve M. N. Çakır , "Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi", Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 56-60, Oca. 2021, doi:10.33631/duzcesbed.771777