Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 381 - 397, 10.04.2018
https://doi.org/10.19145/e-gifder.358088

Öz

Bu çalışma açısından belirleyici olan literatür taraması, on yedinci
yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla dek geçen sürede, kamusal mekânlardaki
okuyucunun gazete içeriklerini dönüştürme becerisini, özellikle Britanya’dan
verilen örneklerle betimlemektedir. Bu bağlamda okurluk kavramı, erken dönem gazeteciliğe ilişkin alan yazınını
Jürgen Habermas’ın kamusal alan kavramsallaştırmasıyla biraraya getirmenin
anahtarı kabul edilmiştir. Medya okuryazarlığının burjuva kamusallığı içindeki
tarihsel arkaplanını günümüz toplumlarının sorunları açısından anlamlı kılan
ise, Habermas’ın daha geç dönemli bir çalışması olan İletişimsel Eylem Kuramıdır. Burjuva medya okuryazarlığının
aydınlanma sürecindeki yükselişi ve sanayi kapitalizmi sonrasındaki düşüşü,
yaşam-dünyası ve sistem ikiliği ekseninde açıklanabilir. Avrupa kentlerinde
yaşayan tacir-zanaatkâr sınıfın dünya algısının bir formu olarak Batılı
modernliğin doğuşu ve ideallerinden uzaklaşması da aynı eksende
deneyimlenmiştir.Nitel yöntemler ve betimleyici sosyal bilim anlayışı
bağlamında, bu çalışma toplumsal bir olgunun tarihsel örnekler üzerinden
anlaşılması ve günümüzdeki varoluş koşullarının irdelenmesi amacına dönüktür.
Literatür temelinde sunulan değerlendirme ise, medya okuryazarlığını dönemsel
yaklaşımlar yerine farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda geçerli olacak
genel bir kuramsal çerçeveye oturtmanın mümkün olduğunu savunmaktadır. Böylece,
burjuva medya okuryazarlığı, önceden verili eğitim programları olmaksızın
kamusal alanda kendiliğinden doğan eleştirel medya okuryazarlığı
yetkinliklerinin ifadesidir. Medya
okuryazarlığının ve bağlı kavramların söz konusu yetkinlikler temelinde
tanımlanması kuramsal çerçevenin ve genel geçerli eğitim programlarının
geliştirilmesine yardımcı
kabul edilebilir. Eğitim ortamında uygulanmanın
ötesinde, bireylerin günlük iletişim pratiklerine taşıyacağı yetkinlikler ise
modernleşmenin yeniden yapılandırılması yönünde potansiyel taşımaktadır.

Kaynakça

  • Adorno, T. W. ve Horkheimer, M. (1995). Aydınlanmanın diyalektiği: Felsefi fragmanlar (Çev: O. Özügül) İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Christ W. ve Potter, W. J. (1998). Media Literacy, Media Education, and the Academy. Journal of Communication, 48(1), 5-15. Colley, L. (2009). Britons: Forging the Nation 1707-1837. (Revised Edition). New Haven: Yale University Press. Conboy, M. D. (2004). Journalism: A Critical History. London: Sage Publications. Ehrenberg, J. (1999). Civil Society: The Critical History of an İdea. New York: NYU Press. Habermas, J. (1987a). The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society, Vol.1. (İng. Çev. T. McCarthy ve J. Habermas. Boston, MA: Beacon Press. Habermas, J. (1987b). The Theory of Communicative Action: Lifeworld and System-A Critique of Functionalist Reason, Vol. 2. (İng. Çev: T. McCarthy ve J. Habermas). Boston, MA: Beacon Press. Habermas, J. (1992). The Structural Transformation of The Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: Polity Press. Harris, M. ve Lee, A. (1995). The Press in English Society from the Seventeenth to the Nineteenth Century. Toronto: London and Toronto Assoc. Univ. Presses. Kant, I. (2001). Answering the Question: What is Enlightenment? (İng. Çev ve Ed: A.Wood ve T. K. Abbott). Basic Writings of Immanuel Kant. Toronto: Random House Inc., 135-142. Levy, F. J. (1999). The Decorum of News. (Ed:. J. Raymond) News, Newspapers and Society in Early Modern Britain. London: Frank Cass Publications Co. Lukács, G. (1999). History& Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics. (İng. Çev: R. Livingstone). Massautches: MIT Press. Murdock, G. ve Golding P. (1973). For a Political Economy of Mass Communications. The Socialist Register, 1973(2), 205-234. Raymond, J. (1999). The Newspaper, Public Opinion, and The Public Sphere in The Seventeenth Century. (Ed: J. Raymond). News, Newspapers and Society in Early Modern Britain. Londra: Frank Cass Publications Co. Timur, T. (2008). Habermas’ı Okumak. İstanbul: Yordam Kitap. Weber, M. (1985). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. (Çev. Z. Aruoba). İstanbul: Hil Yayınları.

BOURGEOIS MEDIA LITERACY AS A HISTORICAL CATEGORY

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 381 - 397, 10.04.2018
https://doi.org/10.19145/e-gifder.358088

Öz

Decisive for
this study, the literature review is aimed at describing the competencies of
readers in public spaces to transform newspaper contents, with the examples
especially from Britain through the seventeenth to nineteenth centuries.
In this
framework, the readership concept is
a key, briningg together the literature on early era journalism with Jürgen
Habermas' conceptualization of public sphere.
On
the other hand,
a latter work of Habermas, Communicative Action Theory,
helps to state   the
historical
background of media literacy in the frame of contemporary problems. Thus, the
rise of bourgeois media literacy during the enlightenment and the fall of it
after industrial capitalism have been explicated on the axis of lifeworld and system duality.

The
emergence of Occidental modernity as an embodiment of bourgeois
worldviews, and its alienation to its Enlightenment ideals as the fragmentation
of lifeworld, had been experienced in the same direction.In the
context of qualitative methods and descriptive social sciences/hermeneutics,
this study purposes a comprehension of a social phenomenon through the
historical examples and to examine its conditions of existence in the current
era. Evaluation and conclusion based on the literature asserts the potentiality of media literacy to be
grounded on a coherent theoratical frame, rather than temporary approaches.
Bourgeois media literacy is an expression for self-fulfilling
critical literacy competencies born in the public sphere, without any
pre-determined education programs.
Defining media
literacy and any related concepts based on
these
competencies would be conducive
for the development of
a theoretical frame and valid educational programs against any challenges of
time and place. Beyond their potential of application in education environments
, critical
media literacy competencies, which individuals would transfer into daily
communication practices, have a potential of reconstruction of modernity.

Kaynakça

  • Adorno, T. W. ve Horkheimer, M. (1995). Aydınlanmanın diyalektiği: Felsefi fragmanlar (Çev: O. Özügül) İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Christ W. ve Potter, W. J. (1998). Media Literacy, Media Education, and the Academy. Journal of Communication, 48(1), 5-15. Colley, L. (2009). Britons: Forging the Nation 1707-1837. (Revised Edition). New Haven: Yale University Press. Conboy, M. D. (2004). Journalism: A Critical History. London: Sage Publications. Ehrenberg, J. (1999). Civil Society: The Critical History of an İdea. New York: NYU Press. Habermas, J. (1987a). The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society, Vol.1. (İng. Çev. T. McCarthy ve J. Habermas. Boston, MA: Beacon Press. Habermas, J. (1987b). The Theory of Communicative Action: Lifeworld and System-A Critique of Functionalist Reason, Vol. 2. (İng. Çev: T. McCarthy ve J. Habermas). Boston, MA: Beacon Press. Habermas, J. (1992). The Structural Transformation of The Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: Polity Press. Harris, M. ve Lee, A. (1995). The Press in English Society from the Seventeenth to the Nineteenth Century. Toronto: London and Toronto Assoc. Univ. Presses. Kant, I. (2001). Answering the Question: What is Enlightenment? (İng. Çev ve Ed: A.Wood ve T. K. Abbott). Basic Writings of Immanuel Kant. Toronto: Random House Inc., 135-142. Levy, F. J. (1999). The Decorum of News. (Ed:. J. Raymond) News, Newspapers and Society in Early Modern Britain. London: Frank Cass Publications Co. Lukács, G. (1999). History& Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics. (İng. Çev: R. Livingstone). Massautches: MIT Press. Murdock, G. ve Golding P. (1973). For a Political Economy of Mass Communications. The Socialist Register, 1973(2), 205-234. Raymond, J. (1999). The Newspaper, Public Opinion, and The Public Sphere in The Seventeenth Century. (Ed: J. Raymond). News, Newspapers and Society in Early Modern Britain. Londra: Frank Cass Publications Co. Timur, T. (2008). Habermas’ı Okumak. İstanbul: Yordam Kitap. Weber, M. (1985). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. (Çev. Z. Aruoba). İstanbul: Hil Yayınları.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erdal Dağtaş 0000-0001-9716-2150

M. Selahattin Okuroğlu 0000-0003-4468-1285

Yayımlanma Tarihi 10 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 26 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dağtaş, E., & Okuroğlu, M. S. (2018). TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 381-397. https://doi.org/10.19145/e-gifder.358088
AMA Dağtaş E, Okuroğlu MS. TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI. e-gifder. Mart 2018;6(1):381-397. doi:10.19145/e-gifder.358088
Chicago Dağtaş, Erdal, ve M. Selahattin Okuroğlu. “TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6, sy. 1 (Mart 2018): 381-97. https://doi.org/10.19145/e-gifder.358088.
EndNote Dağtaş E, Okuroğlu MS (01 Mart 2018) TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 1 381–397.
IEEE E. Dağtaş ve M. S. Okuroğlu, “TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI”, e-gifder, c. 6, sy. 1, ss. 381–397, 2018, doi: 10.19145/e-gifder.358088.
ISNAD Dağtaş, Erdal - Okuroğlu, M. Selahattin. “TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6/1 (Mart 2018), 381-397. https://doi.org/10.19145/e-gifder.358088.
JAMA Dağtaş E, Okuroğlu MS. TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI. e-gifder. 2018;6:381–397.
MLA Dağtaş, Erdal ve M. Selahattin Okuroğlu. “TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 6, sy. 1, 2018, ss. 381-97, doi:10.19145/e-gifder.358088.
Vancouver Dağtaş E, Okuroğlu MS. TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI. e-gifder. 2018;6(1):381-97.