Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE EVALUATION OF DIGITAL NATIVE SOCIOTELISM (PHUBBING) TRENDS

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 276 - 297, 28.03.2020
https://doi.org/10.19145/e-gifder.644279

Öz

With the development of Web 2.0 technology, blogs, micro blogs, social networking sites have developed and a user-participation media system has emerged. With the development of smartphone technology, users have easier access to their social media accounts, thus there is increase in the use of social media. Today, social media has changed consumer behaviors, ways of acquiring information, individuals' thoughts and attitudes. New technologies such as online environments, all kinds of new technologies, instant messaging environments, mobile phones, discussion forums, computer games and social networks are the center of digital natives who born into this technology and developing a technological learning language by acquiring technology from a very young age. Social media usage of digital natives has increased in recent years. This increase has led to discussion of concepts such as internet, smartphone and social media addiction. Sociotelism, which is directly linked to internet addiction and means socializing via smart phone in general, causes relationships to emerge in different ways. In this context, the aim of this study is to reveal the tendency of digital natives to sociotelism. For this purpose, semi-structured in-depth interviews were conducted with 3rd grade students (5 females, 5 males) studying at the Department of Public Relations and Advertising of Niğde Ömer Halisdemir University. These interviews; 1. Everyday Life and Social Media, 2. Smart Phone Addiction and 3. Face-to-Face Communication during the use of Smart Phone categories were analyzed qualitatively and it was concluded that digital native people tend to sociotelism.

Kaynakça

 • ARABACI, Bakır İ. ve POLAT, Murat (2013). “Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler ve Sınıf Yönetimi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), s. 11-20.
 • BOYD, M. Danah and ELLISION, B. Nicole (2008). “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), s. 210-230.
 • CHOUDHARY, Amod (2014). “Smartphones and Their Impact on Net Income Per Employee for Selected U.S. Firms”, Review of Business and Finance Studies, 5(2), s. 9-17.
 • FUCHS, Christian (2008). Internet and Society: Social Theory in The Information Age, New York: Routledge.
 • FUCHS, Christian (2016). Sosyal Medya, Eleştirel Bir Giriş. (Çev: Diyar Saraçoğlu ve İlker Kalaycı), Ankara: NotaBene Yayınları.
 • GÖKSÜN, Orhan Derya (2018). “Sosyotelist Olma ve Sosyotelizme Maruz Kalma Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 657-671.
 • GÜLER, Cengiz (2011). Web 2.0: Blog, Wiki, (Editör) M. Erol Mutlu. Yeni İletişim Teknolojileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, s. 50-72.
 • IŞIK, Metin ve Kaptangil, İrem (2018). “Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve Beş Faktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), s. 695-717.
 • KARABULUT, Burak (2015). “Bilgi Toplumu Çağında Dijital Yerliler, Göçmenler ve Melezler”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, s. 11-23.
 • KARADAĞ, ENGİN, TOSUNTAŞ, Şule Betül, ERZEN, Evren, DURU, Pınar, BOSTAN, Nalan, ŞAHİN, Berrak Mızrak, ÇULHA, İlkay ve BABADAĞ, Burcu (2016). “Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing)”, ADDICTA: The Turkish Journal of Addictations, 3(2), s. 223-269.
 • KIETZMANN, H. Jan, HERMKENS, Kristopher, McCARTHY, P. Ian and Silvestre, SILVESTRE, BRUNO (2011). “Social Media? Get Serious! Understanding The Functional Building Blocks Of Social Media”, Business Horizons, 54(3), S. 241-251.
 • MANGOLD, Glynn. W. and FAULDS, J. David (2009). “Social Media: The New Hybrid Element of The Promotion Mix”, Business Horizons, 52(4), s. 357-365.
 • PRENSKY, Marc (2004). “The Emerging Online Life of The Digital Native”, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf (Erişim tarihi: 26.09.2019).
 • ÜNAL, Tutgun Aylin ve ARSLAN, Ahmet (2013). “Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarını ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılası”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), s.1-19.
 • https://www.bilimvetekno.com/dijital-yerli-nedir/ (Erişim tarihi: 27.09.2019).
 • https://www.haberturk.com/turkiye-de-akilli-telefon-kullanim-orani-nedir-1793115-ekonomi (Erişim tarihi: 30.09.2019).
 • https://www.mobiroller.com/tr/blog/dunya-capinda-akilli-telefon-kullanimi-ne-durumda/ (Erişim tarihi: 30.09.2019).

DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 276 - 297, 28.03.2020
https://doi.org/10.19145/e-gifder.644279

Öz

Web 2.0 teknolojisinin gelişmesiyle bloglar, mikro bloglar, sosyal ağ siteleri gelişmiş ve kullanıcı katılımlı bir medya sistemi ortaya çıkmıştır. Akıllı telefon teknolojisinin gelişmesiyle birlikte de kullanıcıların sosyal medya hesaplarına erişimleri kolaylaşmış, böylece sosyal medya kullanımında artış olmuştur. Sosyal medya günümüzde tüketici davranışlarını, bilgi edinme biçimlerini, bireylerin düşüncelerini, tutumlarını değiştirmiştir. Çevrimiçi ortamlar, her türlü yeni teknoloji, anlık mesajlaşma ortamları, cep telefonları, tartışma forumları, bilgisayar oyunları ve sosyal ağlar gibi yeni teknolojiler, bu teknolojinin içine doğan ve çok küçük yaşlardan itibaren teknoloji ile tanışarak kendisine teknolojik bir öğrenme dili geliştiren yeni kuşağın, eş deyişle dijital yerlilerin hayatlarının merkezini oluşturmaktadır. Özellikle dijital yerlilerin sosyal medya kullanımlarında son yıllarda artış gözlenmektedir. Bu artış, belirli oranlarda internet, akıllı telefon ve sosyal medya bağımlılığı gibi kavramların da tartışılmasına neden olmuştur. İnternet bağımlılığı ile doğrudan bağlantılı olan ve genel olarak akıllı telefon üzerinden sosyalleşmek anlamına gelen sosyotelizm ise özellikle ilişkilerin farklı şekillerde ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, dijital yerlilerin sosyotelizm eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde öğrenim gören 3. sınıf öğrencileriyle (5 kadın, 5 erkek) yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler; 1. Gündelik Yaşam ve Sosyal Medya, 2. Akıllı Telefon Bağımlılığı ve 3. Yüz Yüze İletişim Sırasında Akıllı Telefon Kullanımı kategorileri altında nitel olarak (tematik analiz ile) çözümlenmiş ve dijital yerlilerin sosyotelizm eğiliminde oldukları sonucuna varılmıştır. 

Kaynakça

 • ARABACI, Bakır İ. ve POLAT, Murat (2013). “Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler ve Sınıf Yönetimi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), s. 11-20.
 • BOYD, M. Danah and ELLISION, B. Nicole (2008). “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), s. 210-230.
 • CHOUDHARY, Amod (2014). “Smartphones and Their Impact on Net Income Per Employee for Selected U.S. Firms”, Review of Business and Finance Studies, 5(2), s. 9-17.
 • FUCHS, Christian (2008). Internet and Society: Social Theory in The Information Age, New York: Routledge.
 • FUCHS, Christian (2016). Sosyal Medya, Eleştirel Bir Giriş. (Çev: Diyar Saraçoğlu ve İlker Kalaycı), Ankara: NotaBene Yayınları.
 • GÖKSÜN, Orhan Derya (2018). “Sosyotelist Olma ve Sosyotelizme Maruz Kalma Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 657-671.
 • GÜLER, Cengiz (2011). Web 2.0: Blog, Wiki, (Editör) M. Erol Mutlu. Yeni İletişim Teknolojileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, s. 50-72.
 • IŞIK, Metin ve Kaptangil, İrem (2018). “Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve Beş Faktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), s. 695-717.
 • KARABULUT, Burak (2015). “Bilgi Toplumu Çağında Dijital Yerliler, Göçmenler ve Melezler”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, s. 11-23.
 • KARADAĞ, ENGİN, TOSUNTAŞ, Şule Betül, ERZEN, Evren, DURU, Pınar, BOSTAN, Nalan, ŞAHİN, Berrak Mızrak, ÇULHA, İlkay ve BABADAĞ, Burcu (2016). “Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing)”, ADDICTA: The Turkish Journal of Addictations, 3(2), s. 223-269.
 • KIETZMANN, H. Jan, HERMKENS, Kristopher, McCARTHY, P. Ian and Silvestre, SILVESTRE, BRUNO (2011). “Social Media? Get Serious! Understanding The Functional Building Blocks Of Social Media”, Business Horizons, 54(3), S. 241-251.
 • MANGOLD, Glynn. W. and FAULDS, J. David (2009). “Social Media: The New Hybrid Element of The Promotion Mix”, Business Horizons, 52(4), s. 357-365.
 • PRENSKY, Marc (2004). “The Emerging Online Life of The Digital Native”, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf (Erişim tarihi: 26.09.2019).
 • ÜNAL, Tutgun Aylin ve ARSLAN, Ahmet (2013). “Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarını ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılası”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), s.1-19.
 • https://www.bilimvetekno.com/dijital-yerli-nedir/ (Erişim tarihi: 27.09.2019).
 • https://www.haberturk.com/turkiye-de-akilli-telefon-kullanim-orani-nedir-1793115-ekonomi (Erişim tarihi: 30.09.2019).
 • https://www.mobiroller.com/tr/blog/dunya-capinda-akilli-telefon-kullanimi-ne-durumda/ (Erişim tarihi: 30.09.2019).
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Duygu Ünalan 0000-0002-7420-2006

Ozan Yıldırım Bu kişi benim 0000-0001-7737-6311

Yayımlanma Tarihi 28 Mart 2020
Gönderilme Tarihi 8 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ünalan, D., & Yıldırım, O. (2020). DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(1), 276-297. https://doi.org/10.19145/e-gifder.644279
AMA Ünalan D, Yıldırım O. DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-gifder. Mart 2020;8(1):276-297. doi:10.19145/e-gifder.644279
Chicago Ünalan, Duygu, ve Ozan Yıldırım. “DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8, sy. 1 (Mart 2020): 276-97. https://doi.org/10.19145/e-gifder.644279.
EndNote Ünalan D, Yıldırım O (01 Mart 2020) DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8 1 276–297.
IEEE D. Ünalan ve O. Yıldırım, “DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, e-gifder, c. 8, sy. 1, ss. 276–297, 2020, doi: 10.19145/e-gifder.644279.
ISNAD Ünalan, Duygu - Yıldırım, Ozan. “DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8/1 (Mart 2020), 276-297. https://doi.org/10.19145/e-gifder.644279.
JAMA Ünalan D, Yıldırım O. DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-gifder. 2020;8:276–297.
MLA Ünalan, Duygu ve Ozan Yıldırım. “DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 8, sy. 1, 2020, ss. 276-97, doi:10.19145/e-gifder.644279.
Vancouver Ünalan D, Yıldırım O. DİJİTAL YERLİLERİN SOSYOTELİZM (PHUBBING) EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-gifder. 2020;8(1):276-97.

Cited By