Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Impact On Consumer Buying Behaviour Of Corporate Social Responsibility Campaigns: A Field Study On Students In The Faculty Of Communication

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 77 - 98, 01.06.2013

Öz

Social responsibility initiatives play a key role on increasing companies‟ reputation coefficient and being sur/petitive in modern world‟s entities. Research conducted in the last years show that customer and consumer groups steer for organizations acting with social responsibility instead of the ones prioritizing their financial power in their brand and productservice choices. This study that is based on social responsibility applications which have been an important subject of public relations and marketing in recent years, aims to show the understanding of the corporate social responsibility of the consumers and companies. In this respect, a survey is applied among university students to see their choices of the three GSM service operators running in Turkey. 

Kaynakça

 • Aktan, C.C. ve Börü D. (2007), Ed: Aktan, C.C. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İGİAD Yayınları, İstanbul, s.11-37.
 • Aracıoğlu, B. ve Tatlıdil, R. (2009), “Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Etkileri”, Ege Akademik Bakış, Cilt 9, Sayı 2, s.435-461.
 • Balı, S. ve Cinel, O.M. (2011), “Bir Rekabet Aracı Olarak Sosyal Sorumluluk”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, s.45-60.
 • Bayıksel Öncel, Ş. (2007), “Etik Hesap Verebilmede Devlerin Karnesi”, Capital Online, Kasım, http://www.capital.com.tr/etik-hesap-verebilmede-devlerin-karnesi-haberler/19812.aspx, (Erişim Tarihi:16 Nisan 2013).
 • Bayraktaroğlu, G. ve Özgen Ö. (2008), “Sosyal Sorumluluk Konusunda Tüketicilerin Beklentileri: Analitik Hiyerarşi Yönetimi ile Önceliklerin Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak, Cilt 22, Sayı 1, s.321-341.
 • Berkman, Ü. (2007), “İşletmelerin Toplumsal Sorumluluğuna İlişkin Türkiye‟deki Akademik Çalışmalardan Bazı Örnekler ve Gözlemler”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl 18, Sayı 56, Şubat, s.3-9.
 • Göztaş, A ve Baytekin, P. (2009), “Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ile Çocukların Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi Türkiye‟den Bir Uygulama Örneği: Aygaz „Dikkatli Çocuk‟ Kazalara Karşı Bilinçlendirme Kampanyası”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 13, Ocak, s.1997-2015.
 • Gürgen, H. (2008), “Kurumsal İtibar Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk”, İstanbul Sanayi Odası 7. Sanayi Kongresi Sunumu, 3-4 Aralık, http://www.iso.org.tr/kongre/Kongre_2008/Sunumlar/2A-3-HalukGurgen.ppt,(Erişim Tarihi: 20 Aralık 2011).
 • Karakaş, G. (2008), “Dünyayı Değiştirebilecek Gücün Var mı?” Mediacat PR Plus, Şubat, http://www.ida.org.tr/urun/File/Dunyayi_Degistirebilecek_Gucun_Var_Mi_GoncaKarakas.pdf, (Erişim Tarihi: 05 Ocak 2012).
 • Kılıç, S. ve Göksel, A. (2004), “Tüketici Davranışları: İndirim Kartlarının Tüketici Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Etkisine Dair Ampirik Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s.1-26.
 • Kurtuluş, K. (1996), Pazarlama Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • L‟etang, J. (1994), “Public Relations and Corporate Social Responsibility: Some Issues Arising”, Journal of Business Ethics, Cilt.13, Sayı 2, s.111-123.
 • Maignan, I. ve Ferrell O.C. (2000), “Measuring Corporate Citizenship in Two Countries: The Case of the United States and France, Journal of Business Ethics, Cilt 23, Sayı 3, s.283-297.
 • Merih, K. (1979), “Karar Verme Sürecinde Sosyal Sorumluluk İlkesinin Önemi”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Haziran, Yıl 3, Sayı 11, s.17-24.
 • Mohr, L.A. Webb, D.J. ve Harris, K.E. (2001), “Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior”, The Journal of Consumer Affairs, Cilt 35, Sayı 1, s.45-72.
 • Okay, A. ve Okay, A. (2007), Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları İstanbul.
 • Özalp, İ. Tonus, Z.H. ve Sarıkaya, M. (2008), “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, s.69-84.
 • Özbaşar, S. (1979), “Sosyal Sorumlulukların Yönetimi”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Haziran, Yıl:3, Sayı 11, s.43-54.
 • Saydam, A. (2005), “Turkcell‟in Kardelenleri‟nden Öğrenmek Lazım”, Marketing Türkiye, 1 Temmuz, http://www.marketingturkiye.com, (Erişim Tarihi: 11 Aralık 2011).
 • Sen, S. ve Bhattacharya, CB. (2001), “Does Doing Good Always Lead to Doing Beter? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility”, Journal of Marketing Research, May, No.38, s.225-243.
 • Singh, J., Sanchededelz, M. ve Bosqudele, I.R. (2008), “Understanding Corporate Social Responsibility and Product Perceptions in Consumer Markets: A Cross Cultural Evaluation”, Journal of Business Ethics, No. 80, s.597-611.
 • Thomas, M. L.; Fraedrich, J. P., “Mullen, L. G., (2011) “Successful Cause-Related Marketing Partnering as a Means to Aligning Corporate and Philanthropic Goals: an Empirical Study”, Academy of Marketing Studies Journal, Jul 1.
 • Tığlı, M. Pirtini, S. ve Çelik, C. (2007), “Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Genç Tüketicilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Ocak, Cilt 7 Yıl 13 Sayı 27, s.83-93.
 • Top, S. ve Öner, A. (2008), “İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi”, Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, s.97-110.
 • Uslu, A. Başçı, A. ve Gambarov, V. (2008), “Türkiye'de Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına ve Sosyal Açıdan Sorumlu Şirketlere Karşı Tutumu”, ODTÜ Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı, http://www.mskongre.org/doc/ayparuslu.doc. 3-6 Eylül, (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011).
 • Yazar, F. (2009), “KOBİ'ler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı”, Kültür Sanat Platformu, Ocak, http://www.40ikindi.com/iletisim/oku.php?id=3353, (Erişim Tarihi: 16 Nisan 2013).
 • Yönet, E. (2005), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışında Son Dönemeç: Stratejik Sorumluluk”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs, Cilt 8, Sayı 13, s.239-264.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 77 - 98, 01.06.2013

Öz

Sosyal sorumluluk projeleri günümüz dünyasında işletmelerin itibar katsayılarını artırma ve rekabet üstü olma çabalarında anahtar rol oynamaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar; müşteri ve tüketici gruplarının marka ve ürün-hizmet tercihlerinde, finansal güçlerini ön planda tutan kurumların aksine toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edenlere yöneldiğini göstermektedir. Bu çalışma; özellikle pazarlama ve halkla ilişkiler literatüründe önemli bir konu haline gelen sosyal sorumluluk uygulamalarının, tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkisine dayanmaktadır. Bu doğrultuda üniversite öğrencileri üzerinde bir anket çalışması yapılarak, öğrencilerin Türkiye‟de faaliyet göstermekte olan üç GSM servis operatörüne yönelik tercihleri belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Kaynakça

 • Aktan, C.C. ve Börü D. (2007), Ed: Aktan, C.C. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İGİAD Yayınları, İstanbul, s.11-37.
 • Aracıoğlu, B. ve Tatlıdil, R. (2009), “Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Etkileri”, Ege Akademik Bakış, Cilt 9, Sayı 2, s.435-461.
 • Balı, S. ve Cinel, O.M. (2011), “Bir Rekabet Aracı Olarak Sosyal Sorumluluk”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, s.45-60.
 • Bayıksel Öncel, Ş. (2007), “Etik Hesap Verebilmede Devlerin Karnesi”, Capital Online, Kasım, http://www.capital.com.tr/etik-hesap-verebilmede-devlerin-karnesi-haberler/19812.aspx, (Erişim Tarihi:16 Nisan 2013).
 • Bayraktaroğlu, G. ve Özgen Ö. (2008), “Sosyal Sorumluluk Konusunda Tüketicilerin Beklentileri: Analitik Hiyerarşi Yönetimi ile Önceliklerin Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak, Cilt 22, Sayı 1, s.321-341.
 • Berkman, Ü. (2007), “İşletmelerin Toplumsal Sorumluluğuna İlişkin Türkiye‟deki Akademik Çalışmalardan Bazı Örnekler ve Gözlemler”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl 18, Sayı 56, Şubat, s.3-9.
 • Göztaş, A ve Baytekin, P. (2009), “Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ile Çocukların Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi Türkiye‟den Bir Uygulama Örneği: Aygaz „Dikkatli Çocuk‟ Kazalara Karşı Bilinçlendirme Kampanyası”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 13, Ocak, s.1997-2015.
 • Gürgen, H. (2008), “Kurumsal İtibar Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk”, İstanbul Sanayi Odası 7. Sanayi Kongresi Sunumu, 3-4 Aralık, http://www.iso.org.tr/kongre/Kongre_2008/Sunumlar/2A-3-HalukGurgen.ppt,(Erişim Tarihi: 20 Aralık 2011).
 • Karakaş, G. (2008), “Dünyayı Değiştirebilecek Gücün Var mı?” Mediacat PR Plus, Şubat, http://www.ida.org.tr/urun/File/Dunyayi_Degistirebilecek_Gucun_Var_Mi_GoncaKarakas.pdf, (Erişim Tarihi: 05 Ocak 2012).
 • Kılıç, S. ve Göksel, A. (2004), “Tüketici Davranışları: İndirim Kartlarının Tüketici Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Etkisine Dair Ampirik Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s.1-26.
 • Kurtuluş, K. (1996), Pazarlama Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • L‟etang, J. (1994), “Public Relations and Corporate Social Responsibility: Some Issues Arising”, Journal of Business Ethics, Cilt.13, Sayı 2, s.111-123.
 • Maignan, I. ve Ferrell O.C. (2000), “Measuring Corporate Citizenship in Two Countries: The Case of the United States and France, Journal of Business Ethics, Cilt 23, Sayı 3, s.283-297.
 • Merih, K. (1979), “Karar Verme Sürecinde Sosyal Sorumluluk İlkesinin Önemi”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Haziran, Yıl 3, Sayı 11, s.17-24.
 • Mohr, L.A. Webb, D.J. ve Harris, K.E. (2001), “Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior”, The Journal of Consumer Affairs, Cilt 35, Sayı 1, s.45-72.
 • Okay, A. ve Okay, A. (2007), Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları İstanbul.
 • Özalp, İ. Tonus, Z.H. ve Sarıkaya, M. (2008), “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, s.69-84.
 • Özbaşar, S. (1979), “Sosyal Sorumlulukların Yönetimi”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Haziran, Yıl:3, Sayı 11, s.43-54.
 • Saydam, A. (2005), “Turkcell‟in Kardelenleri‟nden Öğrenmek Lazım”, Marketing Türkiye, 1 Temmuz, http://www.marketingturkiye.com, (Erişim Tarihi: 11 Aralık 2011).
 • Sen, S. ve Bhattacharya, CB. (2001), “Does Doing Good Always Lead to Doing Beter? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility”, Journal of Marketing Research, May, No.38, s.225-243.
 • Singh, J., Sanchededelz, M. ve Bosqudele, I.R. (2008), “Understanding Corporate Social Responsibility and Product Perceptions in Consumer Markets: A Cross Cultural Evaluation”, Journal of Business Ethics, No. 80, s.597-611.
 • Thomas, M. L.; Fraedrich, J. P., “Mullen, L. G., (2011) “Successful Cause-Related Marketing Partnering as a Means to Aligning Corporate and Philanthropic Goals: an Empirical Study”, Academy of Marketing Studies Journal, Jul 1.
 • Tığlı, M. Pirtini, S. ve Çelik, C. (2007), “Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Genç Tüketicilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Ocak, Cilt 7 Yıl 13 Sayı 27, s.83-93.
 • Top, S. ve Öner, A. (2008), “İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi”, Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, s.97-110.
 • Uslu, A. Başçı, A. ve Gambarov, V. (2008), “Türkiye'de Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına ve Sosyal Açıdan Sorumlu Şirketlere Karşı Tutumu”, ODTÜ Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı, http://www.mskongre.org/doc/ayparuslu.doc. 3-6 Eylül, (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011).
 • Yazar, F. (2009), “KOBİ'ler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı”, Kültür Sanat Platformu, Ocak, http://www.40ikindi.com/iletisim/oku.php?id=3353, (Erişim Tarihi: 16 Nisan 2013).
 • Yönet, E. (2005), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışında Son Dönemeç: Stratejik Sorumluluk”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs, Cilt 8, Sayı 13, s.239-264.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Evrim Karafes Bu kişi benim

Gonca Yıldırım

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karafes, E., & Yıldırım, G. (2013). KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 77-98.