Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Theoretical Consideration About Spectacularization and New Form of Politics in Turkey After 1980s

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 99 - 109, 01.06.2013

Öz

This study aims to understand spectularization process as an important tool of politics in Turkey after 1980s. For his purpose this study tries to understand spectacularization notion in a historical view first and after it tries to understand historical conditions of spectacularization in Turkey by emphasizing the spectacularization of Turkey’s political process. After that spectacularization and new form of politics in Turkey after 1980s is discussed. In this context a discussion about relationship between goverment restrictions and spectacularization which improved by the capitalist economic conditions is followed. As a result spectecularization process and government restrictions are created a new style of making politics in Turkey after 1980s. Analysing different aspects of this process is very important to understand new democratic culture in Turkey. 

Kaynakça

 • Bennett, W. Lance (1992), “White Noise: The Perils of Mass Mediated Politics.” Communication Monographs Vol. 59, pp. 401-406.
 • Bennett, W. Lance (2000), Politik İllüzyon ve Medya. çev., Seyfi Say, İstanbul: Nehir.
 • Bennett, W. Lance ve Jarol B. Manheim (2004), “The Big Spin: Strategic Communication and the Transformation of Pluralist Democracy”, içinde Mediated Politics Communication in the Future of Democracy, W. Lance Bennett ve Robert M. Entman (der.), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 279-298.
 • Baudrillard, Jean (2004), Tüketim Toplumu, çev. Ferda Keskin, Hazal Deliceçaylı, İstanbul: Ayrıntı
 • Bourdieu, Pierre (2000), Televizyon Üzerine, çev. Turhan Ilgaz, İstanbul: Yapı Kredi
 • Crary, Jonathan (1989), “Spectacular, Attention, Counter- Memory”, October Vol.50, pp. 96-107
 • Crary, Jonathan (2004), Gözlemcinin Teknikleri Ondokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite Üzerine, çev. Elif Daldeniz, İstanbul: Metis
 • Debord, Guy (1996), Gösteri Toplumu. çev., Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent. İstanbul: Ayrıntı.
 • Edelman. Murray (1985), Symbolic Uses of Politics, Chicago: University of Illionis Press
 • Edelman, Murray (1998), Constructing The Political Spectacle, Chicago: Chicago Press.
 • Ergur, Ali (2002), “Gerçeklik tanımlayıcısı olarak görsellik ve Türkiye’de siyasetin gösterileşmesi.” Toplum ve Bilim, Vol. 93, pp. 7-28.
 • Foucault, Michel (1992), Hapishanenin Doğuşu, çev.Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge
 • Mcnair, Brian (2004), An İntroduction To Political Communication. London: Routledge.
 • Negrine, Ralph ve Papathanassopoulos, Styloinos (1996), “The Americanization of Political Communication.” Press/Politics Vol.1, No: 2, pp. 45-62.
 • Rosenberg, Shawn ve W., Mccafferty, Patirck (2001), “The İmage and the Vote.” Public Opinion Quarterly Vol.51, pp. 31-47.
 • Swanson, David L.(1992), “The Political- Media Complex”, Communication Monographs Vol.59, pp. 397-400.
 • Topuz, Hıfzı (1991), Siyasal Reklamcılık. İstanbul: Cem Yayınları.
 • Turan, Ömer ve Çapan, Zeynep Gülşah (2003), “Genç Parti Özelinde 3 Kasım Seçimleri”, Birikim Vol.165, pp.101-118.
 • Tünay , Muharrem (2002), “Türk Yeni Sağının Hegemonya Girişimi.” Çev., N. Güveloğlu ve D. Dinler. Praksis Vol. 5, pp. 177-197.
 • Unat, Nermin Abadan (1988), “Türkiye’de Toplumsal Değişme, Piyasa Araştırmaları ve Kamuoyu Yoklamaları”, içinde Kamuoyu Araştırmaları Birinci Uluslar arası Sempozyumu, Ankara: BYYO, pp. 29-48.
 • Wagner, Peter (2005), Modernliğin Sosyolojisi: Özgürlük ve Cezalandırma, çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı
 • Zarefsky, David (1992), “Spectator Politics and The Revival of Public Argument”, Communication Monographs Vol.59, pp. 411-414.

TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI POLİTİKANIN GÖSTERİLEŞMESİ VE SİYASETİN YENİ BİÇİMİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 99 - 109, 01.06.2013

Öz

Bu çalışmada, özellikle 1980 sonrası Türkiye’de siyasetin önemli bir parçası haline gelen gösterileşme konusu ele alınmıştır. Çalışmada önce gösterileşme olgusu tarihsel bir bütünlük içinde anlatılmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise Türkiye’de 1980 sonrası siyasette gösterileşme ve politikanın yeni biçimi üzerine bir tartışma yürütülmüştür. Bu bağlamda katılıma ilişkin devlet tarafından geliştirilen kısıtlamalar ve küresel kapitalist sisteme uyum çabalarının yarattığı gösterileşme olgusu arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak gösterileşme ve katılıma ilişkin devletçe yaratılan sınırlamaların, 1980 sonrası Türkiye’de yeni bir politika yapma biçimini ortaya koydukları görülmektedir. Yeni sürecin farklı boyutlarıyla incelenmesinin Türkiye’deki demokratik kültürün daha iyi anlaşılabilmesi açısından oldukça önemli olduğu ortaya konulmuştur. 

Kaynakça

 • Bennett, W. Lance (1992), “White Noise: The Perils of Mass Mediated Politics.” Communication Monographs Vol. 59, pp. 401-406.
 • Bennett, W. Lance (2000), Politik İllüzyon ve Medya. çev., Seyfi Say, İstanbul: Nehir.
 • Bennett, W. Lance ve Jarol B. Manheim (2004), “The Big Spin: Strategic Communication and the Transformation of Pluralist Democracy”, içinde Mediated Politics Communication in the Future of Democracy, W. Lance Bennett ve Robert M. Entman (der.), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 279-298.
 • Baudrillard, Jean (2004), Tüketim Toplumu, çev. Ferda Keskin, Hazal Deliceçaylı, İstanbul: Ayrıntı
 • Bourdieu, Pierre (2000), Televizyon Üzerine, çev. Turhan Ilgaz, İstanbul: Yapı Kredi
 • Crary, Jonathan (1989), “Spectacular, Attention, Counter- Memory”, October Vol.50, pp. 96-107
 • Crary, Jonathan (2004), Gözlemcinin Teknikleri Ondokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite Üzerine, çev. Elif Daldeniz, İstanbul: Metis
 • Debord, Guy (1996), Gösteri Toplumu. çev., Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent. İstanbul: Ayrıntı.
 • Edelman. Murray (1985), Symbolic Uses of Politics, Chicago: University of Illionis Press
 • Edelman, Murray (1998), Constructing The Political Spectacle, Chicago: Chicago Press.
 • Ergur, Ali (2002), “Gerçeklik tanımlayıcısı olarak görsellik ve Türkiye’de siyasetin gösterileşmesi.” Toplum ve Bilim, Vol. 93, pp. 7-28.
 • Foucault, Michel (1992), Hapishanenin Doğuşu, çev.Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge
 • Mcnair, Brian (2004), An İntroduction To Political Communication. London: Routledge.
 • Negrine, Ralph ve Papathanassopoulos, Styloinos (1996), “The Americanization of Political Communication.” Press/Politics Vol.1, No: 2, pp. 45-62.
 • Rosenberg, Shawn ve W., Mccafferty, Patirck (2001), “The İmage and the Vote.” Public Opinion Quarterly Vol.51, pp. 31-47.
 • Swanson, David L.(1992), “The Political- Media Complex”, Communication Monographs Vol.59, pp. 397-400.
 • Topuz, Hıfzı (1991), Siyasal Reklamcılık. İstanbul: Cem Yayınları.
 • Turan, Ömer ve Çapan, Zeynep Gülşah (2003), “Genç Parti Özelinde 3 Kasım Seçimleri”, Birikim Vol.165, pp.101-118.
 • Tünay , Muharrem (2002), “Türk Yeni Sağının Hegemonya Girişimi.” Çev., N. Güveloğlu ve D. Dinler. Praksis Vol. 5, pp. 177-197.
 • Unat, Nermin Abadan (1988), “Türkiye’de Toplumsal Değişme, Piyasa Araştırmaları ve Kamuoyu Yoklamaları”, içinde Kamuoyu Araştırmaları Birinci Uluslar arası Sempozyumu, Ankara: BYYO, pp. 29-48.
 • Wagner, Peter (2005), Modernliğin Sosyolojisi: Özgürlük ve Cezalandırma, çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı
 • Zarefsky, David (1992), “Spectator Politics and The Revival of Public Argument”, Communication Monographs Vol.59, pp. 411-414.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kenan Demirci

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demirci, K. (2013). TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI POLİTİKANIN GÖSTERİLEŞMESİ VE SİYASETİN YENİ BİÇİMİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 99-109.