Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 2, 82 - 113, 09.10.2019

Öz

Bu çalışma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk
kez uygulanan Performans Değerlendirme Sistemine dair okul müdürleri ve
öğretmenlerin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır.
Araştırma kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kütahya il merkezinde
farklı eğitim kademelerinde görev yapan 22 okul müdürü ve 22 öğretmen ile
performans değerlendirme sistemine dair hazırlanan sorular doğrultusunda görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır
Araştırmada okul müdürlerinin ve öğretmenlerin performans değerlendirme süreci
hakkındaki görüşleri betimleyici bir yaklaşım izlenerek ortaya koyulmuştur.
Performans değerlendirme süreci katılımcıların çoğunluğu tarafından kabul
gördüğü tespit edilmiş, performans değerlendirme sistemine yönelik eleştiri ve
öneriler elde edilen bulgular doğrultusunda yorumlanmıştır.

Kaynakça

  • Açıkalın, A. (2002). İnsan Kaynağının Yönetimi Geliştirilmesi.Ankara: Pegem A Yayıncılık.Akbaba-Altun, S. ve Memişoğlu, S. P. (2008). Performans değerlendirmesine ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53, 7-24.Akçay, C. ve Başar, M. A. (2004). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetsel görevlere ayırdıkları zaman ve bunları önemli görme dereceleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10(38), 170-197.Aksu, M. B., Özdemir, İ. ve Kasalak, G. (2011). Çağdaş denetim anlayışına sahip eğitim müfettişleri nasıl yetiştirilmelidir? III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Bildiriler Kitabı. ss. 307-333, Mersin.Algül, A. (1998). İlköğretim okulları 1. kademe öğretmenlerinin, okul müdürlerinin denetleme yeterliliklerine ilişkin algı ve beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.Altun, B. (2014). Denetime eleştirel yaklaşım: Öğretmen denetimi nasıl olmalı?Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.Aslanargun, E. ve Görsoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.Başar, H. (1981). Okul yöneticisinin denetim görevi.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.Ankara Üniversitesi, Ankara.Başol, G. ve Kaya, I. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin performanslarının okul yöneticileri tarafından değerlendirilmesi üzerine görüşleri. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitapçığı, Çanakkale.Beyhan, A. (2009). İlköğretim müfettişlerinin disiplin soruşturmalarında karşılaştığı sorunlar. 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu. 22-23 Haziran 2009. Ankara.Bozkurt-Bostancı, A. (2004). Türkiye’deki resmi ve özel ilköğretim okullarında öğretmen performans yönetimi Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.Can, N. (2004). İlköğretim öğretmenlerinin denetimi ve sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 161, 112-122.Çelikten, M. ve Özkan, H. H. (2018). Öğretmen performans değerlendirme sistemi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 806-824.Danyeri, Ö. (2001). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerini gerçekleştirme düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.Demirtaş, H. ve Akarsu, M. (2016). Öğretmen teftişini müfettiş yerine okul müdürünün yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 69-93.Dönmez, B. (2002). Müfettiş, okul müdürü ve öğretmen algılarına göre ilköğretim okulu müdürlerinin yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8(29), 27-45.Dönmez, B. ve Demirtaş, Ç. (2018). Okul müdürlerinin ders denetimi görevlerine ilişkin okul müdürleri ve öğretmenlerin görüşleri (Adıyaman ili örneği). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(29), 454-478. Dumrul, N. S. (1986). İlkokul müdürlerinin denetim yetki ve yeterlikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.Ekinci, A. ve Karakuş, M. (2011). İlköğretim okullarında müfettişlerce yapılan rehberlik ve denetim çalışmalarının işlevselliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1849-1867.Ekleme, Y. (2001). İlköğretim okulu yöneticilerinin denetim ile ilgili görevlerini yerine getirme düzeyleri.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.Ergen, H. ve Eşiyok, İ. (2017). Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 2-19.Kaya, S. ve Ülker, Y. (2011). İlköğretim okulu müdürlerinin sınıf içi etkinliklerin denetiminde yapmakta olduğu işler konusunda öğretmen görüşleri. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 22-24 Haziran 2011, Mersin Üniversitesi, Mersin.Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2009). İlköğretimde denetimin etkili işleyişini zorlaştıran ve zayıflatan örgütsel engeller. 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu. 22-23 Haziran 2009. Ankara.Kılıç, A., Aslanargun, E. ve Arseven, Z. (2013). Eğitim denetmenlerinin rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerine yönelik bir olgubilim araştırması. Millî Eğitim,197, 5-24.Koç, M. H. (2018). Okul müdürleri tarafından yapılan öğretmen denetimlerine ilişkin ilkokul müdürlerinin görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 48, 91-110.MEB (1999a). MEB Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliği.Ankara: Millî Eğitim Basımevi.MEB (1999b). İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği. Resmî Gazete. Sayı: 2378. Tarih: 13 Ağustos 1999.MEB (2011). Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Resmî Gazete. Sayı: 28054, Tarih: 14 Eylül 2011. MEB (2000). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Müdürlüğü Görev Tanımı. Tebliğler Dergisi. Sayı: 2508, Tarih: Ocak 2000.Memduhoğlu, H. B. ve Taymur, A. (2009). Türkiye’de eğitim denetiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir model önerisi. 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu. 22-23 Haziran 2009. Ankara.Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). Qualitative Research. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. Ozan-Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., ve Kabakçı-Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 369-385. Özbaş, M. (2002). İlköğretim okulu müdürlerinin sınıf içi etkinliklerin denetiminde yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler konusunda müdür ve öğretmen görüşleri.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Özdemir, A. (1985). Lise müdürlerinin öğretmenleri değerlendirmesi ve geliştirmesi (Ankara merkez liselerinde yapılan bir araştırma).Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Özmen, F. ve Batmaz, C. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin öğretmen denetimindeki etkililikleri -hizmet yılı ve görev türü değişkenine göre öğretmen görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 102-120.Palmer, M. ve Winters, K. T. (1993). İnsan Kaynakları(Çev: D. Şahiner). İstanbul: Rota Yayınları.Resmi Gazete (2011). Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Karar Sayısı: KHK/652. Resmî Gazete. Sayı: 28054, Tarih: 14 Eylül 2011. Resmi Gazete (2003). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 27.08.2003. Sayısı: 25212.Şentuna, D. A. (2007). Değişen liderlik rolleri perspektifinde okul yöneticilerinin öğretmen performansını yönetmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Topuz

Kürşad Yılmaz 0000-0002-3705-5094

Yayımlanma Tarihi 9 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Topuz, M., & Yılmaz, K. (2019). Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(2), 82-113.
AMA Topuz M, Yılmaz K. Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma. EBAD - JESR. Ekim 2019;9(2):82-113.
Chicago Topuz, Mustafa, ve Kürşad Yılmaz. “Okul Müdürleri Ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma”. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9, sy. 2 (Ekim 2019): 82-113.
EndNote Topuz M, Yılmaz K (01 Ekim 2019) Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 2 82–113.
IEEE M. Topuz ve K. Yılmaz, “Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma”, EBAD - JESR, c. 9, sy. 2, ss. 82–113, 2019.
ISNAD Topuz, Mustafa - Yılmaz, Kürşad. “Okul Müdürleri Ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma”. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9/2 (Ekim 2019), 82-113.
JAMA Topuz M, Yılmaz K. Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma. EBAD - JESR. 2019;9:82–113.
MLA Topuz, Mustafa ve Kürşad Yılmaz. “Okul Müdürleri Ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma”. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 9, sy. 2, 2019, ss. 82-113.
Vancouver Topuz M, Yılmaz K. Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma. EBAD - JESR. 2019;9(2):82-113.