Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

“This is The Life! You Have It in The Noble Blood in Your Veins!’: A Case of Paranoid Schizophrenia

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1, 25 - 36, 30.06.2022

Öz

Persecution, grandiosity, jealousy, auditory hallucinations, and skepticism is made at the fore front in the clinical picture of paranoid schizophrenia, in which disordered thinking is predominant. In addition, some patients may experience excessive preoccupation with religious, metaphysical, philosophical and sexual issues. 39-year-old Ms. C. was admitted to the psychiatry clinic without her consent due to her complaint such as violence against to her mother, persecution and somatic delusions, visual, auditory and olfactory hallucinations, skepticism, flight of ideas, tangentiality, word salad, block in thought, analogy. Ms. C was diagnosed with the risk of violence against herself or others, perceptual processing deficits, disorganized thought processes, social isolation, lack of self-care and anxiety by the primary psychiatric nurse, and a comprehensive nursing care plan was created for this purpose. Observation, follow-up, care and treatment were carried out for three weeks after Ms. C's admission to the clinic, and the effectiveness of the nursing care on the patient was evaluated. In this context, it was concluded that as a result of the active use of the nursing process, there were desired changes in the patient's self-esteem and self-esteem, the patient's tendency to violence, anxiety and skepticism decreased, and positive improvements were recorded in thought processes, but there was no regression in visual, auditory and olfactory hallucinations. In order to make a difference in care and evaluate the effectiveness of nursing interventions, the psychiatric nurse should actively implement the nursing process that is formed in line with the patient's symptoms and needs.

Kaynakça

 • AliaKlein, N., O’Rourke, T. M., Goldstein, R. Z., & Malaspina, D. (2007). Insight into ilness and adherence to psychotropic medications are separately associated with violence severity in a forensic sample. Agressive Behavior, 33, 86-96.
 • Antonius, D. (2005). Insight and agression in schizophrenia. Am J Psychiatry, 162, 2195-2195.
 • Bulechek, G. M., Kasap, H. K., & Dochterman J. M. (2010). NIC- Classificacaodas Intervencoes de Enfermage (5 th edition, ss. 130-267). Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier Editora.
 • Belene, E., Belene, A., Algın, F., Samancı, F., & Erkmen, H. (2010). Şizofrenide anksiyete bozuklukları eş tanısı: sosyo demografik ve klinik özellikler ile ilişkisi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 23, 18-24.
 • Can, G. &Erol, O. (2012). Nursing student’s perspections about nursing care plans: a Turkish perspective, Internatıonal Journal of Nursing Practice, 18, 12-19. Çam, O. & Engin, E. (2014). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi.
 • Coldham, E. L., Addington, J., & Addington, D. (2002). Medication adherence of individuals with a first episode of psychosis. Acta Psychiatry Scand, 286-290. Czobor, P., Volavka, J., Derks, E. M., Bitter, I., Libiger, J., Kahn, R. S. et al. (2013). Insight and hostility as predictors and correlates of non adherence in the Europan First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST). J Clin Psychopharmacol, 33, 258-261.
 • Demirkol, M. E., Tamam, L., Evlice, Y. E., & Karaytuğ, M.O. (2015). Psikiyatri hastalarının tedaviye uyumu. Çukurova Medical Journal, 40(3): 555-568.
 • Frank, D. M. & Davidson, L. (2012). Ayakta psikoz tanısı almış hastalarda benlik saygısı deneyimleri: fenomenolojik bir çalışma. Hümanistik Psikoloji Dergisi, 52(3), 304-320. Doi: 10.1177/0022167811410603.
 • Gürhan, N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
 • Gönen, A.G., Kaymak, S.U., & Soygür, A. H. (2011). Şizofreni hastalarında şiddet. Türkiye Klinikleri J Psychiatry Special Topics, 4(2): 57-65.
 • Linz, S. J. & Sturm, A. B. (2013). The phenomenon of social ısolation in the severely mentally. Perspective in Psychiatric Care, 49, 243-254. Doi: 10.1111/ppc.12010. Murray, C., Lopez, A. (1996).The global burden of disease Cambridge mass. Harvard UniversityPress, s: 21.
 • Nawaz, N. & Jahangir, S. F. (2017). Physical appearance and poor hygiene patterns: evidence of schizophrenic illness, J Postgrad MedIns, 31(2), 147-150. Norman, R. M. G., Malla, A. K., Cortese, L., & Diaz, F. (1998). Aspects of dysphoria and symptoms of schizophrenia. Psychology Med, 28, 1433-1441.
 • Öztürk, O. (2011). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Öztürk, O., Uluşahin, A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları II (11. Baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Öztürk, O., Uluşahin, A. (2018). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (15. Baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Soygür, H., Alptekin, K., Atbaşoğlu, E. C., & Herken, H. (Ed.). (2007). Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği.
 • Stuart, G.W. (2013). Preventing and Managing Aggressive Behavior. Principles and Practices of Psychiatric Nursing (10th ed., ss. 572-590). Mosby: Elsevier.
 • Siris, S. G. (1998). Post psychotic depression and negative symptoms: an investigation in symptom overlap. Am J Psychiatry, 145, 1532-1537.
 • Smith, E. L., Garety, P.A., Harding, H., & Hardly, A. (2021). Are there reliable and valid measures of anxiety for people with psychosis? A systematic review of psychometric properties. The British Psychological Society, 94, 173-198.
 • Townsend, M. C. (2011). Enfermagem en Saude Mental and Psiquiatrica- Conceitos de Cuidadona Pratica Baseadana Evidencia. Lusociencia, 507-534.
 • Uğur, M., Balcıoğlu, İ., & Kocabaşoğlu, N. (2008). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri: Türkiye’de sık karşılaşılan psikiyatrik hastalıklar. Sempozyum Dizisi, 62, 49-58.
 • Urden, L. D., Stacy, K. M. & Lough, M. E. (2015). Priorities in critical care nursing. Elsevier Health Sciences.
 • Uzbay, İ. T. (2009). Şizofreni tedavisinde yeni farmakolojik yaklaşımlar. Türk Psikiyatri Dergisi, 20, 175-182.
 • Villadsen, D. B., Sorensen, M. T. (2017). Oral hygiene- a challenge in everyday life for people with schizophrenia. Mental Health Nursing, 38(8), 643-649. Doi: 10.1080/01612840.2017.1316328.
 • Yıldız, M. (2005). Şizofrenili hastaların ayaktan tedavisinde ruhsal ve toplumsal girişimler neden gereklidir ve nasıl uygulanabilir? S. Candansayar (Ed.). Neden nasıl şizofreni (2. Baskı, ss. 237-268). Ankara: Peday Yayınları.

“Hayat Budur! Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur!”: Bir Paranoid Şizofreni Olgusu

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1, 25 - 36, 30.06.2022

Öz

Düşünce içeriğinde bozukluğun baskın olduğu paranoid şizofreninin klinik tablosunda, perseküsyon, büyüklük, kıskançlık ve işitme varsanıları, şüphecilik ön plandadır. Bazı hastalarda ise ilave olarak dine aşırı düşkünlük, metafizik, filozofik ve cinsel uğraşlar görülebilir. 39 yaşındaki Bayan C’nin annesine şiddet uygulaması, perseküsyon ve somatik sanrılar, görsel, işitsel ve koku varsanıları, şüphecilik, fikir uçuşması, teğetsellik, kelime salatası, düşüncede blok, aloji gibi şikayetleri nedeniyle ailesi tarafından rızası dışında psikiyatri kliniğine yatırılmıştır. Primer psikiyatri hemşiresi tarafından Bayan C’ye; kendisine ya da başkalarına yönelik şiddet riski, algıda değişim, düşünce süreçlerinde değişim, sosyal izolasyon, öz bakım eksikliği ve anksiyete hemşirelik tanıları konulmuş ve bu amaçla kapsamlı hemşirelik bakım planı oluşturulmuştur. Bayan C’nin kliniğe yatışından itibaren üç haftalık süreyle gözlem, takip, bakım ve tedavisi yapılmış, hemşirelik süreci faaliyetlerinin etkinliği değerlendirilmiştir.Bu bağlamda hemşirelik süreci faaliyetlerinin aktif kullanımı sonucu, hastanın özgüven ve öz saygısında istendik değişimlerin olduğu, şiddet eğilimi, huzursuzluğu ve şüpheciliği azalan hastanın düşünce süreçlerinde de olumlu ilerlemelerin kaydedildiği, ancak görsel, işitsel ve koku varsanılarında bir gerileme olmadığı sonucuna varılmıştır. Psikiyatri hemşiresi, bakımda fark yaratabilmek ve hemşirelik girişimlerinin etkinliğini değerlendirebilmek için, hastanın semptomları ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu hemşirelik süreci faaliyetlerini aktif olarak uygulamalıdır.

Kaynakça

 • AliaKlein, N., O’Rourke, T. M., Goldstein, R. Z., & Malaspina, D. (2007). Insight into ilness and adherence to psychotropic medications are separately associated with violence severity in a forensic sample. Agressive Behavior, 33, 86-96.
 • Antonius, D. (2005). Insight and agression in schizophrenia. Am J Psychiatry, 162, 2195-2195.
 • Bulechek, G. M., Kasap, H. K., & Dochterman J. M. (2010). NIC- Classificacaodas Intervencoes de Enfermage (5 th edition, ss. 130-267). Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier Editora.
 • Belene, E., Belene, A., Algın, F., Samancı, F., & Erkmen, H. (2010). Şizofrenide anksiyete bozuklukları eş tanısı: sosyo demografik ve klinik özellikler ile ilişkisi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 23, 18-24.
 • Can, G. &Erol, O. (2012). Nursing student’s perspections about nursing care plans: a Turkish perspective, Internatıonal Journal of Nursing Practice, 18, 12-19. Çam, O. & Engin, E. (2014). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi.
 • Coldham, E. L., Addington, J., & Addington, D. (2002). Medication adherence of individuals with a first episode of psychosis. Acta Psychiatry Scand, 286-290. Czobor, P., Volavka, J., Derks, E. M., Bitter, I., Libiger, J., Kahn, R. S. et al. (2013). Insight and hostility as predictors and correlates of non adherence in the Europan First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST). J Clin Psychopharmacol, 33, 258-261.
 • Demirkol, M. E., Tamam, L., Evlice, Y. E., & Karaytuğ, M.O. (2015). Psikiyatri hastalarının tedaviye uyumu. Çukurova Medical Journal, 40(3): 555-568.
 • Frank, D. M. & Davidson, L. (2012). Ayakta psikoz tanısı almış hastalarda benlik saygısı deneyimleri: fenomenolojik bir çalışma. Hümanistik Psikoloji Dergisi, 52(3), 304-320. Doi: 10.1177/0022167811410603.
 • Gürhan, N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
 • Gönen, A.G., Kaymak, S.U., & Soygür, A. H. (2011). Şizofreni hastalarında şiddet. Türkiye Klinikleri J Psychiatry Special Topics, 4(2): 57-65.
 • Linz, S. J. & Sturm, A. B. (2013). The phenomenon of social ısolation in the severely mentally. Perspective in Psychiatric Care, 49, 243-254. Doi: 10.1111/ppc.12010. Murray, C., Lopez, A. (1996).The global burden of disease Cambridge mass. Harvard UniversityPress, s: 21.
 • Nawaz, N. & Jahangir, S. F. (2017). Physical appearance and poor hygiene patterns: evidence of schizophrenic illness, J Postgrad MedIns, 31(2), 147-150. Norman, R. M. G., Malla, A. K., Cortese, L., & Diaz, F. (1998). Aspects of dysphoria and symptoms of schizophrenia. Psychology Med, 28, 1433-1441.
 • Öztürk, O. (2011). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Öztürk, O., Uluşahin, A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları II (11. Baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Öztürk, O., Uluşahin, A. (2018). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (15. Baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Soygür, H., Alptekin, K., Atbaşoğlu, E. C., & Herken, H. (Ed.). (2007). Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği.
 • Stuart, G.W. (2013). Preventing and Managing Aggressive Behavior. Principles and Practices of Psychiatric Nursing (10th ed., ss. 572-590). Mosby: Elsevier.
 • Siris, S. G. (1998). Post psychotic depression and negative symptoms: an investigation in symptom overlap. Am J Psychiatry, 145, 1532-1537.
 • Smith, E. L., Garety, P.A., Harding, H., & Hardly, A. (2021). Are there reliable and valid measures of anxiety for people with psychosis? A systematic review of psychometric properties. The British Psychological Society, 94, 173-198.
 • Townsend, M. C. (2011). Enfermagem en Saude Mental and Psiquiatrica- Conceitos de Cuidadona Pratica Baseadana Evidencia. Lusociencia, 507-534.
 • Uğur, M., Balcıoğlu, İ., & Kocabaşoğlu, N. (2008). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri: Türkiye’de sık karşılaşılan psikiyatrik hastalıklar. Sempozyum Dizisi, 62, 49-58.
 • Urden, L. D., Stacy, K. M. & Lough, M. E. (2015). Priorities in critical care nursing. Elsevier Health Sciences.
 • Uzbay, İ. T. (2009). Şizofreni tedavisinde yeni farmakolojik yaklaşımlar. Türk Psikiyatri Dergisi, 20, 175-182.
 • Villadsen, D. B., Sorensen, M. T. (2017). Oral hygiene- a challenge in everyday life for people with schizophrenia. Mental Health Nursing, 38(8), 643-649. Doi: 10.1080/01612840.2017.1316328.
 • Yıldız, M. (2005). Şizofrenili hastaların ayaktan tedavisinde ruhsal ve toplumsal girişimler neden gereklidir ve nasıl uygulanabilir? S. Candansayar (Ed.). Neden nasıl şizofreni (2. Baskı, ss. 237-268). Ankara: Peday Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Nurten Gülsüm BAYRAK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-7658-9961
Türkiye


Nermin GÜRHAN Bu kişi benim
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-3472-7115
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bayrak, N. G. & Gürhan, N. (2022). “Hayat Budur! Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur!”: Bir Paranoid Şizofreni Olgusu . Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 25-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebshealth/issue/71022/1138395

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi - EBSHealth
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi © 2022

ebshealth@giresun.edu.tr

EBSHealth açık erişim politikasıyla yayın yapan bilimsel ve hakemli bir dergidir.