Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 2, 46 - 66, 31.12.2021

Öz

Bu çalışmada sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin kişilik özellikleri ile kariyer planlaması arasındaki ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Veri toplama kısmında demografik sorular, beş faktör kişilik ölçeği (nevrotiklik, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk, vicdanlılık) ve kariyer geleceği ölçeği (kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği, iş piyasalarına ilişkin algılanan bilgi) kullanılarak oluşturulan anket formu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğrenim gören 250 öğrenciye 2020-2021 Bahar döneminde uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü ANOVA testi, Levene testi, Tukey HSD testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda kariyer uyumluluğu alt boyutu ile nevrotiklik alt boyutu arasındaki ilişki bulunamamıştır. Ancak kariyer iyimserliği ve iş piyasalarına ilişkin algılanan bilgi alt boyutları ile nevrotiklik alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Kariyer planlaması ölçeği ile kişilik özelliklerinin alt boyutları olan dışa dönüklük, uyumluluk, açıklık ve vicdanlılık boyutları arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Kaynakça

 • AKSOY, G. (2020). “Kariyer Planlaması ve Kişilik Arasındaki İlişki: Bitlis Eren Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • AYAN KOCABAŞ, S. (2019). “Sosyal Hizmet Lisans Öğrencilerinin Kariyer Planlaması: Yalova Üniversitesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.
 • BUTLER, A. C. (1990). A Reevaluation of Social Work Students' Career Interests. Journal of Social Work Education, 26(1), 45-56.
 • ERBAY, E. ve SEVİN, Ç. (2013). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 4. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Süreçlerine Ve Gelecekteki Meslek Yaşamlarına İlişkin Görüşleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1), 25-40.
 • GOLDBERG, L. R. (1990). “n Alternative “Description of Personality”: The Big-Five Factor Structure”, Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216-1229.
 • HOLLEY, L. C. ve YOUNG, D. S. (2005). Career Decisions and Experiences of Social Work Faculty: A Gender Comparison. Journal of Social Work Education, 41(2), 297-313.
 • KIYAK, F.M. (2015). Lisans Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Değerlerinin Bireysel Kariyer Planlaması Sürecine Etkisi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği, (Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • KOÇAK, O. ÇEVİK, O. ve SAVACI, D. (2018) Sosyal Hizmet Bölümünü Seçme ve Sosyal Hizmet Eğitimine Devam Etmede Türkiye’deki Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Motivasyonları, Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mültecilerle Sosyal Hizmet, 145-162.
 • KRAVETZ, D. ve JONES, L. E. (1982). Career Orientations of Female Social Work Students: An Examination of Sex Differences. Journal of Education for Social Work, 18(3), 77-84.
 • MOODY, M. C. (2007). Adaptive Behavior in Intercultural Environments: The Relationship Between Cultural Intelligence Factors and Big Five Personality Traits. (Unpublished Doctorate Dissertation). George Washington University, Washington.
 • ÖZDEMİR, Y. ve ARAS, M. (2015). Sosyal Hizmetlerde Kariyer Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 107-121.
 • ROMPF, E. L. ve ROYSE, D. (1994). Choice of Social Work as a Career: Possible Influences. Journal of Social Work Education, 30(2), 163-171.
 • RUBIN, A., JOHNSON, P. J. ve DEWEAVER, K. L. (1986). Direct Practice Interests of MSW Students: Changes From Entry to Graduation. Journal of Social Work Education, 22(2), 98-108.
 • RUBIN, A. ve JOHNSON, P. J. (1984). Direct Practice Interests of Entering MSW Students. Journal of Education for Social Work, 20(2), 5-16.
 • SHA, W., WONG, Y. C., LOU, V. W., PEARSON, V., ve GU, D. H. (2012). Career Preferences of Social Work Students in Beijing and Shanghai. Social Work Education, 31(1), 4-21.
 • SERİNKAN, C. ve BARUTÇU, E. (2006). Pamukkale Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin Kariyer Planları ve Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 317-339.
 • SEVİM, K. ve ALTUN, F. (2017). Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Mesleki ve Akademik Beklentileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 51-65.
 • SOMER, O., KORKMAZ, M. ve TATAR, A. (2002). “Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin Geliştirilmesi – I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması”, Türk Psikoloji Dergisi, 17(49),21-33
 • ŞEYHANLIOĞLU, H. Ö. (2018). Bireysel Kariyer Planlaması Ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Turizm Çalışanları Örneği. Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • TOMANBAY, İ. (1999), Sosyal Çalışma Sözlüğü, Selvi Yayınevi, Ankara.
 • YAZGAN İNANÇ, B. ve YERLİKAYA, E. E. (2012). Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • ZHANG, L. F. (2003). “Does the Big Five Predict Learning Approaches?”, Personality and Individual Differences, 34(8),1431-1446.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hatice Kübra Sarı 0000-0002-0235-035X

Erkan Dikici 0000-0001-8319-0345

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Kabul Tarihi 29 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sarı, H. K., & Dikici, E. (2021). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 46-66.
AMA Sarı HK, Dikici E. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. ebyuiibfdergisi. Aralık 2021;3(2):46-66.
Chicago Sarı, Hatice Kübra, ve Erkan Dikici. “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi”. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3, sy. 2 (Aralık 2021): 46-66.
EndNote Sarı HK, Dikici E (01 Aralık 2021) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 2 46–66.
IEEE H. K. Sarı ve E. Dikici, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi”, ebyuiibfdergisi, c. 3, sy. 2, ss. 46–66, 2021.
ISNAD Sarı, Hatice Kübra - Dikici, Erkan. “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi”. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3/2 (Aralık 2021), 46-66.
JAMA Sarı HK, Dikici E. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. ebyuiibfdergisi. 2021;3:46–66.
MLA Sarı, Hatice Kübra ve Erkan Dikici. “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi”. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 2, 2021, ss. 46-66.
Vancouver Sarı HK, Dikici E. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. ebyuiibfdergisi. 2021;3(2):46-6.