Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Girişimcilerde Öğrenen Örgüt Algısı ve İşletme Performansı İlişkisi

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 74 - 98, 30.06.2019
https://doi.org/10.35342/econder.554847

Öz

Bu
çalışmada, Senge’nin öğrenen örgüt ile ilgili beş disiplininin yeni girişimci
işletmelerde nasıl algılandığı, bu disiplinlerin uygulanma durumları ve öğrenen
örgüt ile işletme performansı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırma kapsamında KOSGEB Karabük Müdürlüğüne kayıtlı ve Yeni Girişimci
Desteğinden yararlanmış işletmeler örneklem olarak alınmış ve anket yöntemi ile
elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde yeni
girişimcilerde özellikle işletme sahibinin eğitim düzeyi ile işletmenin örgütsel
öğrenme olma durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca
kişisel hâkimiyet disiplininin işletmelerin ürün/hizmet performansı ve çalışan
performansı üzerinde; zihni modeller disiplininin ürün/hizmet performansı
üzerinde ve takım halinde öğrenme disiplininin ise karlılık performansı
üzerinde pozitif ve anlamlı bir ilişkisinin olduğu anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akbaba, P. (2012). Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akgemci, T. (2004). Sanayi Ötesi Toplum ve Öğrenen Organizasyonlar. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 59-71.
 • Akgün, A., Keskin, H., & Günsel, A. (2009). Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler. Ankara: Elif Yayınevi.
 • Ambler, T., Kokkinaki, F., & Puntoni, S. (2004). Assessing Marketing Performance: Reasons for Metrics Slection. Journal of Marketing Management, 475-498.
 • Arat, M. (1997). Şirketler Neden Öğrenmez? Power, 78-85.
 • Arslantaş, C. (2006). Öğrenen Organizasyonlarda Bilgi Paylaşımı. Verimlilik Dergisi.
 • Çam, S. (2002). Ögrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlügü. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Çoban, G. (2006, Yüksek Lisans Tezi Konya). Öğrenen Organizasyon ve Bankacılık Sektöründeki Uygulaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doğan, K. (2010, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Örgütsel Öğrenme ve Kriz Yönetimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E., & Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Eren, E. (1993). Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Eroğlu, E. (2003, Doktora Tezi). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Marquardt, M. (1996). Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum Improvement and Global Success. New York: Mc Graw Hill.
 • Michael, E., & Slocum, J. (1993). Unlearning The Organization. Organizational Dynamics, 67-79.
 • Morris, C. (2002). Psikolojiyi Anlamak. (H. Ayvacık, & M. Sayıl, Çev.) Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Nayuk, D., & Küçük, F. (2007). Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati İlişkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 285-292.
 • Öneren, M. (2008). İşletmelerde Öğrenen Örgütler Yaklaşımı. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 163-178.
 • Özen Kutaniş, R. (2002). Ögrenen Organizasyonlar”, Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları. İstanbul: Beta Basım-Yayın Dağıtım A.Ş.
 • Polatcı, S. (2007, Yüksek Lisans Tezi). Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden Faktörler. Gaziosman Paşa Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Porter, M. (1991). Towards a Dynamic Theory of Strategy. Strategic Management Journal, 95-117.
 • Senge, P. (1996). Beşinci Disiplin. (A. İldeniz, & A. Doğukan, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Şahin, S. (1996). İşletmelerde Yeni Yönetim Felsefesi: Öğrenen Organizasyonlar. Finansal Forum, 1-22.
 • Tan, F. (2014). Öğrenme, Örgütlerde Öğrenme, Öğrenen Organizasyonlar Terimlerinin Tanımı ve Kavramsal Ayırım. Business & Management Studies: An International Journal, 188-217.

Perception of Learning Organizer in New Entrepreneurs and Relationship with Company Performance

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 74 - 98, 30.06.2019
https://doi.org/10.35342/econder.554847

Öz

In this study,
it is tried to determine the relationship between Senge's five disciplines
related to the learning organization in new entrepreneurial enterprises, the
application of these disciplines and the performance of the learning
organization. Within the scope of the research, the enterprises that were
registered to KOSGEB Karabük Directorate and benefited from the New
Entrepreneur Support were taken as a sample and the data obtained by the survey
method were analyzed. As a result of the analyzes, it was seen that there was a
significant difference between the educational level of the enterprise owner
and the organizational learning status of the new entrepreneurs. In addition,
on the product/service performance and employee performance of the individual
discipline; it was understood that the discipline of mind models had a positive
and meaningful relationship to product/service performance and team discipline
on profitability performance.

Kaynakça

 • Akbaba, P. (2012). Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akgemci, T. (2004). Sanayi Ötesi Toplum ve Öğrenen Organizasyonlar. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 59-71.
 • Akgün, A., Keskin, H., & Günsel, A. (2009). Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler. Ankara: Elif Yayınevi.
 • Ambler, T., Kokkinaki, F., & Puntoni, S. (2004). Assessing Marketing Performance: Reasons for Metrics Slection. Journal of Marketing Management, 475-498.
 • Arat, M. (1997). Şirketler Neden Öğrenmez? Power, 78-85.
 • Arslantaş, C. (2006). Öğrenen Organizasyonlarda Bilgi Paylaşımı. Verimlilik Dergisi.
 • Çam, S. (2002). Ögrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlügü. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Çoban, G. (2006, Yüksek Lisans Tezi Konya). Öğrenen Organizasyon ve Bankacılık Sektöründeki Uygulaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doğan, K. (2010, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Örgütsel Öğrenme ve Kriz Yönetimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E., & Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Eren, E. (1993). Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Eroğlu, E. (2003, Doktora Tezi). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Marquardt, M. (1996). Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum Improvement and Global Success. New York: Mc Graw Hill.
 • Michael, E., & Slocum, J. (1993). Unlearning The Organization. Organizational Dynamics, 67-79.
 • Morris, C. (2002). Psikolojiyi Anlamak. (H. Ayvacık, & M. Sayıl, Çev.) Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Nayuk, D., & Küçük, F. (2007). Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati İlişkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 285-292.
 • Öneren, M. (2008). İşletmelerde Öğrenen Örgütler Yaklaşımı. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 163-178.
 • Özen Kutaniş, R. (2002). Ögrenen Organizasyonlar”, Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları. İstanbul: Beta Basım-Yayın Dağıtım A.Ş.
 • Polatcı, S. (2007, Yüksek Lisans Tezi). Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden Faktörler. Gaziosman Paşa Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Porter, M. (1991). Towards a Dynamic Theory of Strategy. Strategic Management Journal, 95-117.
 • Senge, P. (1996). Beşinci Disiplin. (A. İldeniz, & A. Doğukan, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Şahin, S. (1996). İşletmelerde Yeni Yönetim Felsefesi: Öğrenen Organizasyonlar. Finansal Forum, 1-22.
 • Tan, F. (2014). Öğrenme, Örgütlerde Öğrenme, Öğrenen Organizasyonlar Terimlerinin Tanımı ve Kavramsal Ayırım. Business & Management Studies: An International Journal, 188-217.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Zehra Tan 0000-0003-1554-6500

Metin İnce 0000-0002-3464-7123

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tan, F. Z., & İnce, M. (2019). Yeni Girişimcilerde Öğrenen Örgüt Algısı ve İşletme Performansı İlişkisi. Econder International Academic Journal, 3(1), 74-98. https://doi.org/10.35342/econder.554847

"Econder International Academic Journal"  Ekonomi ve İşletmenin tüm yönleriyle ilgili bilimsel makaleler yayınlamaya adanmış uluslararası hakemli bir multidisipliner dergidir. Yılda iki kez çevrimiçi olarak sunulan ve yayınlanan dergide, Ekonomi ve İşletmenin tüm alanlarındaki yeni bulgular ve tartışmalar için dünyanın önde gelen platformlarından biri olmayı hedefliyoruz.


Ä°lgili resim14357143581435914360 14364 

   logo_224x57_white.gifResearchBib ile ilgili görsel sonucu