Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effects of Educational Internet Use of University Students' Self-Efficacy Beliefs on Vocabulary Learning Strategies in Foreign Language

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 1 - 15, 30.12.2020

Öz

The aim of this study is to investigate the effects of internet-based self-efficacy beliefs of university students on vocabulary learning strategies in foreign language. The research was conducted according to the relational survey research. The universe of the research was the individuals who studying in İnönü University. The sample of the study consisted of 184 students who were chosen by simple random method from the determined universe. In order to collect data, the Scale for Vocabulary Learning Strategies in Foreign Language developed by Kocaman and Kızılkaya Cumaoğlu and the Educational Internet Use Self-Efficacy Beliefs Scale developed by Şahin were used. When the findings of the study were examined, it was seen that there was a significant weak correlation between educational internet use of university students' self-efficacy beliefs and vocabulary learning strategies in foreign language. Regression analysis was performed to better explain the quality of the relationship. According to the results of the analysis, it was found that the educational internet usage self-efficacy beliefs scale accounted for approximately 16% of the variance of the vocabulary learning strategies in the foreign language.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B. & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 1-11.
 • Armbruster, B. & Osborn J. (2001). Put reading first: The research building blocks for teaching children to read. Jessup, MD: National Institute for Literacy. B
 • Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Azizoğlu, N. ve Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi. 17(1), 171–182.
 • Becker, H. J. (1993). Instructional computer use: Findings from a national survey of school and teacher practices. The Computing Teacher, 20(7), 6-7.
 • Bennett, C., K. (1996). Schools, technology, and education leadership: A framework for change. NASSP, 80(577), 57-65. Butzin, S. (1992). Integrating technology into the classroom: Lessons from the project CHILD experience. Phi Delta Kappan, 74(4), 330-333.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2012). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Cafolla, R., & Knee, R. (1999). Factors limiting technology integration in education: the leadership gap. Retrieved from http://www.coe.uh.edu/insite/ elec-pub/html1995/152.htm.
 • Can, T. (2012). Yabancı dil öğretimi bağlamında öğrenen özerkliğinin sanal öğrenme ortamları yoluyla desteklenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 72-85.
 • Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarının incelenmesi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11,101-114.
 • Çetin, O. & Güngör, B. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. On Dokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 55-77.
 • Chang, C. Y. (2002). Teacher perceptions of school technology environment as predictors of level of self-reported technology integration. Unpublished doctoral dissertation, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico.
 • Cradler, J. (1999). Implementing technology in education:Recent findings from research and evaluation studies. Retrieved from: http://www.education.lanl.gov/RESOURCES/Model_Nets/team/team_fwl.html.
 • Eib, B. J. & Mehlinger, H. D. (1998). Technology in education: From segregation to integration. The High School Magazine, 6(1). Retrieved from: http://nassp.org/publications/hsmag/teched.htm.
 • Eken, M. (2017). Üniversite Hazırlık Sınıf Öğrencileri ve Özel Dil Okulu Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri ve Öz Düzenleme Becerileri. Adnan Menderes Üniversitesi, Yüksek lisans tezi.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A. & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev.: Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S. & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645-1660.
 • Gunning, T. G. (1998). Assessing and correcting reading and writing difficulties. Boston, MA: Allyn & Bacon. J
 • Hislope, K. (2008). Learning in a virtual world. The International Journal of Learning, 15, 51-58.
 • Holinga, M. J. (1999). Project LINCOL’N. Learning & Leading with Technology, 26(7), 54-60.
 • Karatay, Halit (2007). Kelime Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • Karsten, R. & Roth, M. R. (1998). The Relationship of Computer Experience and Computer Self-Efficacy to Performance in Introductory Computer Literacy Courses. Journal of Research on Technology Education, 31(1), 14-24.
 • Kartal, E. (2005). Bilişim-iletisim teknolojileri ve dil öğretim Endüstrisi. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 383-393.
 • Kozma, R. B., & Croninger, R. G. (1992). Technology and the fate of at-risk students. Education and Urban Society, 24(4), 440-453.
 • Namlu, A. G. ve Ceyhan, E. (2002). Bilgisayar Kaygısı (Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No 1353.
 • Özbay, M. (2008). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45. Özteke-Kozan, H. İ. (2020). Teknoloji ve internet: ne seninle ne sensiz. 05 Mayıs 2020 tarihinde https://www.bbnhaber.com/yazi/teknoloji-ve-internet-ne-seninle-ne-sensiz adresinden alınmıştır.
 • Peterson, M. (2010). Learner Participation Patterns and Strategy Use in Second Life: an Exploratory Case Study. ReCALL, 22(1), 273-292
 • Picciano, A. G. (1998). Educational leadership and planning for technology (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall Inc.
 • Ritchie, D., & Wiburg, K. (1994). Educational variables influencing technology integration. Journal of Technology and Teacher Education, 2(2), 143-153.
 • Selvi, Ö. (2012). Bilgi toplumu, bilgi yönetimi ve halkla ilişkiler. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(3), 191-214.
 • Slavin, R. E. (1991) Reading effects of IBM’s “Writing to Read” program: A review of evaluations. Educational Evaluation and Policy Analysis, 13(1), 1-11
 • Stevens, D. J. (1992). Why computers in education may fail. Education, 104(4), 370-376.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn & Bacon/Pearson Education. Taylor, L. (1992) Teaching mathematics with technology, Arithmetic Teacher, 40(3), 187-191.
 • Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 222-232.
 • Tural, N. (2004). Küreselleşme ve Üniversiteler. Ankara: Kök Yayıncılık,
 • Ushioda, E. (2011). Language learning motivation, self and identity: current theoretical perspectives, Computer Assisted Language Learning, 24:3, 199-210.
 • Üstün, A. & Demirbağ, H. (2003). Sınıfta Demokratik Disiplin Anlayışı. Eğitim Araştırmaları, 11(1), 87–95.
 • Wang, C., Song, H., Xia, F & Yan, Q. (2009). Integrating Second Life into an EFL program: Students´ perspectives, Journal of Educational Technology Development and Exchange, 2(1), 1-16.
 • Wiburg, K. M. (1997). The dance of change: Integrating technology in classrooms. In D. L. Johnson, C. D. Maddux, & L. Liu (Eds). Using technology in the classroom (pp. 171-184). Binghamton, NY: The Haworth Press, Inc.
 • Yılmaz, E., Şahin, Y.L., Haseski, H.İ. & Erol, O. (2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 133-144.
 • Yılmaz, H. (2007). Örneklem büyüklüğünün saptanması ve istatistiksel testler. Erişim tarihi: 01.02.2018.Erişim linki: http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_298.htm
 • Yılmaz, K. & Horzum, B. M. (2005). Küreseleşme, bilgi teknolojileri ve üniversiteler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 103-121.
 • Young,E. (2010) The Language of Science The language of Students; Bridging the Gap with Engaged Learning Vocabulary Strategies. : https://doi.org/10.3200/SATS.42.2.12-17 ISSN: 0036-8121 (Print) 1940-1302 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/vsca20

Üniversite Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik İnançlarının Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejilerine Etkisi

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 1 - 15, 30.12.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin eğitsel amaçlı internet kullanım özyeterlik inançlarının yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise belirlenen evren içerisinden basit tesadüfi yöntemle seçilen 184 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla Kocaman ve Kızılkaya Cumaoğlu tarafından geliştirilen Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeği ile Şahin tarafından geliştirilen Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde eğitsel internet kullanımı özyeterlik inancı ile yabancı dilde kelime öğrenme stratejisi arasından anlamlı düzeyde zayıf korelasyon olduğu görülmüştür. Belirlenen ilişkinin niteliğini daha iyi açıklamak amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre eğitsel internet kullanım özyeterlik inançları ölçeğinin yabancı dilde kelime öğrenme stratejilerine ait varyansın yaklaşık %16’sını açıkladığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B. & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 1-11.
 • Armbruster, B. & Osborn J. (2001). Put reading first: The research building blocks for teaching children to read. Jessup, MD: National Institute for Literacy. B
 • Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Azizoğlu, N. ve Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi. 17(1), 171–182.
 • Becker, H. J. (1993). Instructional computer use: Findings from a national survey of school and teacher practices. The Computing Teacher, 20(7), 6-7.
 • Bennett, C., K. (1996). Schools, technology, and education leadership: A framework for change. NASSP, 80(577), 57-65. Butzin, S. (1992). Integrating technology into the classroom: Lessons from the project CHILD experience. Phi Delta Kappan, 74(4), 330-333.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2012). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Cafolla, R., & Knee, R. (1999). Factors limiting technology integration in education: the leadership gap. Retrieved from http://www.coe.uh.edu/insite/ elec-pub/html1995/152.htm.
 • Can, T. (2012). Yabancı dil öğretimi bağlamında öğrenen özerkliğinin sanal öğrenme ortamları yoluyla desteklenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 72-85.
 • Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarının incelenmesi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11,101-114.
 • Çetin, O. & Güngör, B. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. On Dokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 55-77.
 • Chang, C. Y. (2002). Teacher perceptions of school technology environment as predictors of level of self-reported technology integration. Unpublished doctoral dissertation, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico.
 • Cradler, J. (1999). Implementing technology in education:Recent findings from research and evaluation studies. Retrieved from: http://www.education.lanl.gov/RESOURCES/Model_Nets/team/team_fwl.html.
 • Eib, B. J. & Mehlinger, H. D. (1998). Technology in education: From segregation to integration. The High School Magazine, 6(1). Retrieved from: http://nassp.org/publications/hsmag/teched.htm.
 • Eken, M. (2017). Üniversite Hazırlık Sınıf Öğrencileri ve Özel Dil Okulu Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri ve Öz Düzenleme Becerileri. Adnan Menderes Üniversitesi, Yüksek lisans tezi.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A. & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev.: Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S. & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645-1660.
 • Gunning, T. G. (1998). Assessing and correcting reading and writing difficulties. Boston, MA: Allyn & Bacon. J
 • Hislope, K. (2008). Learning in a virtual world. The International Journal of Learning, 15, 51-58.
 • Holinga, M. J. (1999). Project LINCOL’N. Learning & Leading with Technology, 26(7), 54-60.
 • Karatay, Halit (2007). Kelime Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • Karsten, R. & Roth, M. R. (1998). The Relationship of Computer Experience and Computer Self-Efficacy to Performance in Introductory Computer Literacy Courses. Journal of Research on Technology Education, 31(1), 14-24.
 • Kartal, E. (2005). Bilişim-iletisim teknolojileri ve dil öğretim Endüstrisi. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 383-393.
 • Kozma, R. B., & Croninger, R. G. (1992). Technology and the fate of at-risk students. Education and Urban Society, 24(4), 440-453.
 • Namlu, A. G. ve Ceyhan, E. (2002). Bilgisayar Kaygısı (Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No 1353.
 • Özbay, M. (2008). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45. Özteke-Kozan, H. İ. (2020). Teknoloji ve internet: ne seninle ne sensiz. 05 Mayıs 2020 tarihinde https://www.bbnhaber.com/yazi/teknoloji-ve-internet-ne-seninle-ne-sensiz adresinden alınmıştır.
 • Peterson, M. (2010). Learner Participation Patterns and Strategy Use in Second Life: an Exploratory Case Study. ReCALL, 22(1), 273-292
 • Picciano, A. G. (1998). Educational leadership and planning for technology (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall Inc.
 • Ritchie, D., & Wiburg, K. (1994). Educational variables influencing technology integration. Journal of Technology and Teacher Education, 2(2), 143-153.
 • Selvi, Ö. (2012). Bilgi toplumu, bilgi yönetimi ve halkla ilişkiler. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(3), 191-214.
 • Slavin, R. E. (1991) Reading effects of IBM’s “Writing to Read” program: A review of evaluations. Educational Evaluation and Policy Analysis, 13(1), 1-11
 • Stevens, D. J. (1992). Why computers in education may fail. Education, 104(4), 370-376.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn & Bacon/Pearson Education. Taylor, L. (1992) Teaching mathematics with technology, Arithmetic Teacher, 40(3), 187-191.
 • Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 222-232.
 • Tural, N. (2004). Küreselleşme ve Üniversiteler. Ankara: Kök Yayıncılık,
 • Ushioda, E. (2011). Language learning motivation, self and identity: current theoretical perspectives, Computer Assisted Language Learning, 24:3, 199-210.
 • Üstün, A. & Demirbağ, H. (2003). Sınıfta Demokratik Disiplin Anlayışı. Eğitim Araştırmaları, 11(1), 87–95.
 • Wang, C., Song, H., Xia, F & Yan, Q. (2009). Integrating Second Life into an EFL program: Students´ perspectives, Journal of Educational Technology Development and Exchange, 2(1), 1-16.
 • Wiburg, K. M. (1997). The dance of change: Integrating technology in classrooms. In D. L. Johnson, C. D. Maddux, & L. Liu (Eds). Using technology in the classroom (pp. 171-184). Binghamton, NY: The Haworth Press, Inc.
 • Yılmaz, E., Şahin, Y.L., Haseski, H.İ. & Erol, O. (2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 133-144.
 • Yılmaz, H. (2007). Örneklem büyüklüğünün saptanması ve istatistiksel testler. Erişim tarihi: 01.02.2018.Erişim linki: http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_298.htm
 • Yılmaz, K. & Horzum, B. M. (2005). Küreseleşme, bilgi teknolojileri ve üniversiteler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 103-121.
 • Young,E. (2010) The Language of Science The language of Students; Bridging the Gap with Engaged Learning Vocabulary Strategies. : https://doi.org/10.3200/SATS.42.2.12-17 ISSN: 0036-8121 (Print) 1940-1302 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/vsca20

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Melih DİKMEN (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7015-6236
Türkiye


Mehmet TEMUR Bu kişi benim
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1249-0284
Türkiye


Ahmet Egemen AKMENÇE
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-7523-4061
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Dikmen, M. , Temur, M. & Akmençe, A. E. (2020). The Effects of Educational Internet Use of University Students' Self-Efficacy Beliefs on Vocabulary Learning Strategies in Foreign Language . Educational Reflections , 4 (2) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eduref/issue/58613/791115

13296132971329813302133031331114445ESJIndex_logo.png SOBIAD

http://dergipark.org.tr