Yıl 2018, Cilt 34 , Sayı 1, Sayfalar 26 - 35 2018-04-26

CERRAHİ HEMŞİRELERİNİN AMELİYAT ÖNCESİ AÇ KALMA İLE İLGİLİ UYGULAMA VE BİLGİ DÜZEYİ

Selda Karaveli Çakır [1] , Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN [2] , Dilek Çakır Umar [3]


Başlık:CERRAHİ HEMŞİRELERİNİN AMELİYAT ÖNCESİ AÇ KALMA İLE İLGİLİ UYGULAMA VE BİLGİ DÜZEYİ

Title:SURGERY NURSES' KNOWLEDGE AND PRACTICE ABOUT PREOPERATIVE FASTING


Özet:

Amaç.  Cerrahi girişim birey üzerinde stres yaratan önemli bir yaşam deneyimidir. Ameliyat öncesi dönemde bireyin fiziksel, psikolojik ve yasal yönden hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Ameliyat öncesi fizyolojik hazırlık kapsamında yer alan uygulamalardan birisi, hastanın ağızdan besin ve sıvı alımının kısıtlanmasıdır.  Gece yarısından sonra hastaları aç bırakmanın olumsuz yönleri ile ilgili kanıtların çokluğuna rağmen, bu uygulama birçok hastanede rutin olarak sürdürülmektedir. Bu araştırma, bir üniversite hastanesinde uygulanmakta olan ameliyat öncesi açlık ile ilgili hemşirelerin uygulamalarını ve bilgi düzeyini değerlendirmek amacıyla yürütüldü.  

Gereç ve Yöntem. Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinin cerrahi birimlerinde çalışan hemşireler oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş (250) olup, araştırmanın örneklemini %56 (140) hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın yürütülebilmesi için, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik Kurul’undan, araştırmanın yapıldığı hastaneden ve araştırmaya katılacak hemşirelerden yazılı izin alınmıştır. Veriler 15 Ocak – 15 Mart 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, “Hemşire Tanıtıcı Bilgi Formu” ile elde edilmiştir.

Bulgular ve Sonuç. Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin; yaş ortalamasının 36.94 (min:23 max:56), 130’unun (%92.9) kadın, 111’inin  (%79.3) lisans mezunu olduğu,  hemşire olarak çalışma yılının ortalama 14.87 (min:1, max:33) yıl olduğu belirlenmiştir.  Çalışmaya katılan hemşirelerin tamamı çalıştıkları kliniklerde rutin olarak ameliyat öncesi hastalara gece saat 24.00 sonra sıvı/besin kısıtlaması yapıldığını ifade etmişlerdir. Çalışmaya dahil edilen hemşirelerin %88.6’sının besin/sıvı kısıtlaması hakkında bilimsel yayın okumadığı saptanmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin besin/sıvı kısıtlamasına ilişkin kanıta dayalı rehberlerden haberdar olmadıkları ve geleneksel yaklaşımı uyguladıkları bulunmuştur. Ameliyat öncesi açlık ile ilgili kanıta dayalı uygulamaların klinik alana yansıması için, ameliyat öncesi aç kalma ile ilgili protokollerin tekrar incelenerek klinikte uygulanabilirliğinin cerrahi ekip ile gözden geçirilmesi önerilmektedir. 

Abstract:

Aim. Surgical intervention is an important life experience that create stress on the individual. Physical, psychological and legal preparation of the individual  is of great importance in preoperative period. One of the applications in preoperative period physiological preparations is the restriction of oral intake of nutrients and fluid for patient. There were many evidences about the starvation patient during night before operation was not necessary but this procedure was going on in many centers. This study was carried out to evaluate nurses knowledge and practice  preoperative fasting in a university hospital.

Material and Methods. The research population consisted of nurses who work in surgical units a University Hospital. The objective was to reach the entire universe (250), but the sample of the research consisted of %56 (140) nurses. Written permission was taken from the Ege University Faculty of Nursing Ethics Committee, the Ege University Medical Faculty Hospital Administration and  nurses. Data were collected between the dates of 15 January – 15 April 2014. The data for this research was collected by Nurse Information Form.

Results and Conclusions.   It was determined that the nurses assigned to research were the average age was 36.94 (min:23 max:56), 92.9 % (130) of them were female, 79.3 % (111) of them were graduate degree, were an average of 14.87 years working as a nurse (min:1, max:33). All of the nurses participating in the study stated that the clinics routinely performed  liquid / nutrient restriction after midnight on the day of surgery. . It was determined that the nurses assigned to research 88.6% did not read scientific publications about nutrient / fluid restriction. Nurses participating in the study were found not to be aware of the evidence-based guidelines for nutrient / fluid restriction and to apply the traditional approach. It is suggested  to review the protocols related to preoperative fasting and to make clinical feasibility with the surgical team for the reflection of clinically relevant evidence-based practices on preoperative fasting.

Anahtar kelimeler:   Ameliyat, ameliyat öncesi beslenme, hemşirelik

Keywords:Operation, preoperative fasting, nursing 


Destekleyen kurumlar:Yok

Kaynakça:

1.        American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures. an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters. Anesthesiology 2011; 114 (3): 495-511.

2.        Aygin D. Perioperatif Bakımda Güncel Yaklaşımlar. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 15: (1)63-67.

3.        Baril P, Portman H. Preoperative Fasting: Knowledge and Perceptions. Aorn Journal  2007;86(4): 609-617.

4.        Crenshaw JT, Winslow EH. Preoperative fasting: old habits die hard. Am J Nurs 2002; 102: 36-44.

5.        Demirdağ H, Karaöz S. Ameliyat Öncesi Besin/ Sıvı Kısıtlamasına İlişkin Hastaların Deneyimleri ve Hemşirelerin Konu ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları. F.N. Hem. Derg 2015; 23 (1): 1-10.

6.        Dolgun E, Taşdemir N,  Ter N, Yavuz M. Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg 2011; 25 (1): 11 – 15.

7.        Erdil F, Özhan-Elbaş N. Ameliyat öncesi (preoperatif) hemşirelik bakımı. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Genişletilmiş IV Baskı. Ankara: Aydoğdu Ofset ; 2001.103-114.

8.        İzveren AÖ, DAL Ü.  Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Görülen Erken Dönem Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Hemşirelik Uygulamaları. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011; 36-46.

9.        Kehlet H, Wilmore DW. Surgical Care – How can New Evidence Be Applied to Clinical Practice? Colorectal Disease 2010; 12(1):2–4.

10.     Özkan M, Gökkaya Z, Sarıtaş S. Ameliyat Öncesi Katı ve Sıvı Besin Kısıtlamasının Anksiyete Üzerine Etkisi. T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi 2016; 5 (7): 1-11.

11.     Royal College of Nursing (RCN) (2005). Perioperative fasting in adults and children: An RCN guidelines for the multidisiplinary team. Clinical Practise Guidelines, http://www.rcn.org.uk/data/ assets/pdf_fi le/0009/78678/002800.pdf

12.     Stuart PC. The evidence base behind modern fasting guidelines. Best Practise&Research Clinical Anaesthesiology 2006; 20(3): 457-469.

13.     Taniguchi H, Sasaki T, Hisae H Preoperative Management of SurgicalPatientsby “Shortened Fasting Time”: A Study on the Amount of Total Body Water by Multi-Frequency Impedance Method. International Journal of Medical Sciences  2012; 9(7):567-574.

14.     Tea C. Preoperative nursing management. In: Smeltzer SC, Bare BG. (Editors), Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical Surgical Nursing. 10th. Edition, Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins, A Wolters Kluwer Company. 2004: 398-416.

15.     Tudor G. Fasting: how long is too long. AustNurs J 2006; 13: 29- 31.

16.     Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2016 SB-SAGEM-2016/1 Sistem Ofset Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara. 144-145. http://www.saglikistatistikleri.gov.tr

17.     Woodhouse A. Pre-operative fasting for elective surgical patients. Nursing Standard 2006; 20(21): 41-48.

18.     Yılmaz E. Cerrahi Hastalarda Ameliyat Öncesi Açlık Sürecinde Yeni Yaklaşımlar. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2009; 25(3): 105-18.

 


Ameliyat, ameliyat öncesi beslenme
 • 1. American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures. an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters. Anesthesiology 2011; 114 (3): 495-511.
 • 2. Aygin D. Perioperatif Bakımda Güncel Yaklaşımlar. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 15: (1)63-67.
 • 3. Baril P, Portman H. Preoperative Fasting: Knowledge and Perceptions. Aorn Journal 2007;86(4): 609-617.
 • 4. Crenshaw JT, Winslow EH. Preoperative fasting: old habits die hard. Am J Nurs 2002; 102: 36-44.
 • 5. Demirdağ H, Karaöz S. Ameliyat Öncesi Besin/ Sıvı Kısıtlamasına İlişkin Hastaların Deneyimleri ve Hemşirelerin Konu ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları. F.N. Hem. Derg 2015; 23 (1): 1-10.
 • 6. Dolgun E, Taşdemir N, Ter N, Yavuz M. Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg 2011; 25 (1): 11 – 15.
 • 7. Erdil F, Özhan-Elbaş N. Ameliyat öncesi (preoperatif) hemşirelik bakımı. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Genişletilmiş IV Baskı. Ankara: Aydoğdu Ofset ; 2001.103-114.
 • 8. İzveren AÖ, DAL Ü. Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Görülen Erken Dönem Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Hemşirelik Uygulamaları. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011; 36-46.
 • 9. Kehlet H, Wilmore DW. Surgical Care – How can New Evidence Be Applied to Clinical Practice? Colorectal Disease 2010; 12(1):2–4.
 • 10. Özkan M, Gökkaya Z, Sarıtaş S. Ameliyat Öncesi Katı ve Sıvı Besin Kısıtlamasının Anksiyete Üzerine Etkisi. T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi 2016; 5 (7): 1-11.
 • 11. Royal College of Nursing (RCN) (2005). Perioperative fasting in adults and children: An RCN guidelines for the multidisiplinary team. Clinical Practise Guidelines, http://www.rcn.org.uk/data/ assets/pdf_fi le/0009/78678/002800.pdf
 • 12. Stuart PC. The evidence base behind modern fasting guidelines. Best Practise&Research Clinical Anaesthesiology 2006; 20(3): 457-469.
 • 13. Taniguchi H, Sasaki T, Hisae H Preoperative Management of SurgicalPatientsby “Shortened Fasting Time”: A Study on the Amount of Total Body Water by Multi-Frequency Impedance Method. International Journal of Medical Sciences 2012; 9(7):567-574.
 • 14. Tea C. Preoperative nursing management. In: Smeltzer SC, Bare BG. (Editors), Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical Surgical Nursing. 10th. Edition, Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins, A Wolters Kluwer Company. 2004: 398-416.
 • 15. Tudor G. Fasting: how long is too long. AustNurs J 2006; 13: 29- 31.
 • 16. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2016 SB-SAGEM-2016/1 Sistem Ofset Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara. 144-145. http://www.saglikistatistikleri.gov.tr
 • 17. Woodhouse A. Pre-operative fasting for elective surgical patients. Nursing Standard 2006; 20(21): 41-48.
 • 18. Yılmaz E. Cerrahi Hastalarda Ameliyat Öncesi Açlık Sürecinde Yeni Yaklaşımlar. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2009; 25(3): 105-18.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selda Karaveli Çakır
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Dilek Çakır Umar
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Mart 2017
Kabul Tarihi : 2 Nisan 2018
Yayımlanma Tarihi : 26 Nisan 2018

APA Karaveli Çakır, S , YAVUZ van GIERSBERGEN, M , Çakır Umar, D . (2018). CERRAHİ HEMŞİRELERİNİN AMELİYAT ÖNCESİ AÇ KALMA İLE İLGİLİ UYGULAMA VE BİLGİ DÜZEYİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 34 (1) , 26-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/36787/301646