Yıl 2019, Cilt 35 , Sayı 2, Sayfalar 37 - 47 2019-09-13

EPİDURAL ANESTEZİ İLE DOĞUM YAPAN PRİMİPAR ANNELERDE ERKEN TEN TENE TEMASIN EMZİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sümeyye YAŞAR KİVİK [1] , Meltem KÜRTÜNCÜ [2]


EPİDURAL ANESTEZİ İLE DOĞUM YAPAN PRİMİPAR ANNELERDE ERKEN TEN TENE TEMASIN EMZİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Amaç: Araştırma epidural anesteziyle vaginal doğum yapan primipar annelerde erken ten tene temasın emzirme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla deneysel tipte planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi doğum servisinde, epidural anesteziyle vajinal doğum yapan, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden, primipar 60 anne (30 deney, 30 kontrol grubu) oluşturmuştur.  Araştırmanın verileri “Tanımlayıcı Bilgi Formu”, “Emzirme Tanılama Ölçüm Aracı (LATCH)” ile toplanmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Deney ve kontrol grubu arasında annelerin bebeklerini doğumdan sonra ilk emzirdikleri zaman bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p : .038). Deney grubundaki anneler ilk 30 dakika içerisinde bebeklerini emzirmişlerdir (p : .012). Deney grubunda ten tene temas sırasında spontan ve yardımla emzirme oranı, kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p : .048). Deney grubu olguların LATCH toplam puan ortalaması, kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, doğumdan sonra ten tene temas uygulanan deney grubundaki annelerin bebeklerini ilk 30 dakika içerisinde emzirdiği ve LATCH puanın yüksek olduğu saptanmıştır. Ten temasının ilk bağlanmayı oluşturması ve emzirmeye başlama süresini kısalttığı sonuçlarla görülmektedir. Annelerin emzirme konusunda motivasyonlarının artırılıp desteklenmesi önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler:   Emzirme, epidural anestezi, ten tene temas, vajinal doğum

Destekleyen kurumlar:

Kaynakça:

Emzirme, epidural anestezi, ten tene temas
  • Akbas M, Akcan AB. Epidural Analgesia and Lactation. The Eurasian Journal of Medicine 2011; 43 (1): 45-49.Akyüz A, Kaya T, Şenel N. Annenin Emzirme Davranışının ve Emzirmeyi Etkileyen Durumların Belirlenmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6 (5): 331-335.Alioğulları A, Yılmaz Esencan T, Ünal A, Şimşek Ç. Anne Sütünün Faydalarını ve Emzirme Tekniklerini İçeren Görsel Mesaj İçerikli Broşür ile Annelere Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 19 (4): 252-260.Alp H. Çocuklarda Anne Sütü ile Beslenme Süresi ve Ilişkili Faktörler. Güncel Pediatri 2009; 7: 45-52.Baumgarder DJ, Muehl P, Fischer M, Pribbenow B. Effect of Labor Epidural Anesthesia on Breast-Feeding of Healthy Full-Term Newborns Delivered Vaginally. Journal of the American Board of Family Medicine (JABFM) 2003; 16 (1): 7-13.Benfield N, Hawkins F, Ray L, McGowan A, Floyd K, Africa D, Barreto M, Levi E. Exposure to Routine Availability of Immediate Postpartum LARC: Effect on Attitudes and Practices of Labor and Delivery and Postpartum Nurses. Contraception 2018; 97 (5): 411-414.Cangöl E, Hotun Şahin N. Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danişmanliği. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014; 25 (3): 100-105.Cooijmans KH, Beijers R, Rovers AC, Weerth C. Effectiveness of Skin-To-Skin Contact Versus Care-As-Usual in Mothers and Their Full-Term Infants: Study Protocol for A Parallel-Group Randomized Controlled Tria. BMC (BioMed Central) Pediatrics 2017; 17 (154): 2-16.Çınar N, Köse D, Doğu Ö. Çoğul Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenmesi. Sakarya Medical Journal 2012; 2 (3): 115-121.Çınar N, Sözeri C, Dede C, Cevahir R. Anne ve Bebeğin Aynı Odada Uyumasının Emzirmeye Etkisi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel Sayısı 2010; 236-241.Essa RM, Ismail NI. Effect of Early Maternal/Newborn Skin-To-Skin Contact After Birth On The Duration Of Third Stage Of Labor And Initiation Of Breastfeeding. Journal of Nursing Education and Practice 2015; 5 (4): 98-107.Giray H. Anne Sütü ile Beslenme. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi (STED) 2004; 13 (1): 12-15.Gölbaşı Z, Koç G. Kadınların Postpartum Ilk 6 Aylık Süredeki Emzirme Davranışları Ve Prenatal Dönemdeki Emzirme Tutumunun Emzirme Davranışları Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2008; 15 (1): 16-31.Gönenç İM, Vural G. Epidural Anestezi ile Vajinal Doğum Yapan ve Anestezisiz Vajinal Doğum Yapan Primipar Annelerde İlk 24 Saatte Etkili Emzirmenin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2015; 68 (2): 82-86.Gray L, Watt L, Blass ME. Skin-to-Skin Contact is Analgesic in Healthy Newborns. American Academy of Pediatrics 2000; 105 (1): 1-6.Günay İ. Sezaryen Sonrası Emzirme. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2011; 8 (1): 28-30.Ingram J, Johnson D, Copeland M, Churchill C, Taylor H. The Development of a New Breastfeeding Assessment Tool and The Relationship with Breast Feeding Self-Efficacy. Midwifery 2015; 31 (1): 132–137.Jensen D, Wallace S, Kelsay P. LATCH: A Breastfeeding Charting System and Documentation Tool. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing (JOGNN) Principles and Practice 1994; 23 (1): 27-32.Küçükoğlu S, Çelebioğlu A. Hasta Yenidoğanların Annelerinin Emzirme Özyeterlilik Düzeyi ve Emzirme Başarılarının İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2014; 2 (1): 1-11.Köse D, Çınar N, Altınkaynak S. Yenidoğanın Anne ve Baba ile Bağlanma Süreci. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi (STED) 2013; 22 (6): 239-244.Lau Y, Tha PH, Ho-Lim SS, Wong LY, Lim PI, Nurfarah BZ, Shorey S. An Analysis of the Effects of Intrapartum Factors, Neonatal Characteristics, and Skin-To-Skin Contact on Early Breastfeeding Initiation. Maternal Child Nutrition 2018; 14 (1): 1-11. Lauria L, Spinelli A, Grandolfo M. Prevalence of Breastfeeding in Italy: A Population Based Follow-Up Study. Annali Dell'Istituto Superiore di Sanità 2016; 52 (3): 457-461.Mamuk R, Davas Nİ. Doğum Ağrısının Kontrolünde Kullanılan Nonfarmakolojik Gevşeme ve Tensel Uyarılma Yöntemleri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2010; 44 (3): 137-144.Moore ER, Anderson GC, Bergman N, Dowswell T. Early Skin-To-Skin Contact for Mothers and Their Healthy Newborn Infants. Cochrane Database Systematic Reviews 2012; 16 (5): 1-75.Nimbalkar SA, Patel VD, Nimbalkar MS, Patel KV, Patel ND, Phatak GA. Infant and Young Child Feeding Practices in Infants Receiving Skin to Skin Care At Birth: Follow-Up of Randomized Cohort. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2016; 10 (12): 9-12.Örün E, Yalçın SS, Madendağ Y, Üstünyurt Eras Z, Dursun A, Mutlu B, Kutluk Ş, Yurdakök K. Annelerin Sosyodemografik ve Psikopatolojik Özellikleri ile Bebeklerini İlk 1.5 Ayda Sadece Anne Sütü ile Besleme Durumlarına Etkisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52 (4): 167-175.Özkara H, Eren Fidancı B, Yıldız D, Kaymakamgil Ç. Emzirme danışmanlığı. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni 2016; 15 (6): 551-555.Öztürk D, Yılmaz Sezer N, Eroğlu K. Perinotolojide Kanıta Dayalı Uygulamalar. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3 (1-2-3): 13-28.Rea MF. Benefits of Breastfeeding and Womens Health. Jornal de Pediatria 2004; 80 (5): 142-146.Sarper C. Spinal Anestezi ile Yapılan Sezaryen Doğumlarda Erken Ten Temasının, Emzirme Yeterliliğine Etkisi. Hemşirelik Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye, 2015. Sharma A. Efficacy of Early Skin-To-Skin Contact on The Rate of Exclusive Breastfeeding in Term Neonates: A Randomized Controlled Trial. African Health Sciences 2016; 16 (3): 790-797.Şahin H, Yılmaz M, Aykut M, Balcı E, Sağıroğlu M, Öztürk A. Kayseri’de Iki Toplum Sağlığı Merkezine Başvuran Annelerde Emzirme Sorunları ve Risk Etmenleri. Türk Pediatri Arşivi 2013; 48 (2): 145-51.Şentürk Erenel A. Doğal Bir Aile Planlamasi Yöntemi: Laktasyonel Amenore Yöntemi. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni 2010; 9 (4): 383-390.Şentürk Erenel, A, Eroğlu K. Doğum Sonrası Ilk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 12 (2): 43-54.Şimşek S, Karahan N. Doğumda Anne-Bebek Ten Temasının Emzirme Üzerine Etkileri. Konuralp Tıp Dergisi 2017; 9 (1): 70-77.Taşkın L. Doğum ve kadın hastalıları hemşireliği. Ankara : Sistem Ofset Matbaacılık; 2000.Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. İçinde Sağlıklı Yenidoğan (sy. 360-369). Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 2013.Ünsal H, Atlıhan F, Özkan H, Targan Ş, Hassoy H. Toplumda Anne Sütü Verme Eğilimi ve Buna Etki Eden Faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48 (3): 227-233.Wilson MJ, MacArthur C, Cooper GM, Bick D, Moore PA, Shennan A. Epidural Analgesia and Breastfeeding: A Randomised Controlled Trial of Epidural Techniques with and without Fentanyl and A Non-Epidural Comparison Group. Anaesthesia 2010; 65 (2): 145–153.Yenal K, Aluş Tokat M, Durgun Ozan Y, Çeçe Ö, Bakılan Abalın F. Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları ile Emzirme Başarıları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2013; 10 (2): 4-19.Yenal K, Okumuş H. LATCH Emzirme Tanılama Aracının Güvenirliğini Inceleyen Bir Çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2003; 5 (1): 38-44.Yeoul Kim B. Factors that Influence Early Breastfeeding of Singletons and Twins Korea: A retrospective study. International Breastfeeding Journal 2017; 12 (4): 1-10.Yılmaz C, Taşpınar A. Doğum Sonrası Erken Dönemde Ebeveynlere Verilen Emzirme Eğitiminin Bebeklerin İlk Altı Ay Anne Sütü Alma Durumuna Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6 (3): 25 -34.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sümeyye YAŞAR KİVİK
Kurum: Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Ülke: Turkey


Yazar: Meltem KÜRTÜNCÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 13 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 13 Eylül 2019

APA YAŞAR KİVİK, S , KÜRTÜNCÜ, M . (2019). EPİDURAL ANESTEZİ İLE DOĞUM YAPAN PRİMİPAR ANNELERDE ERKEN TEN TENE TEMASIN EMZİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 35 (2) , 37-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/48721/531936