PDF BibTex RIS Kaynak Göster

HEMŞİRELERDE VARİS BELİRTİ VE YAKINMALARININ İNCELENMESİ

Yıl 2006, Cilt: 22 Sayı: 1, 19 - 35, 01.01.2006

Öz

Giriş: Varis için risk faktörleri, yaş, doğurganlık ve uzun süre ayakta kalmayı gerektiren meslekleri kapsar. Çalışma koşullarının ağırlığı ve çoğunluğunun kadın olması nedeniyle varis hemşirelerde sık rastlanan bir sağlık sorunudur. Amaç: Bu tanımlayıcı araştırma hemşirelerde, varis belirti ve yakınmaları ile varis yakınmalarını etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini,Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir Tepecik EğitimHastanesi’nde çalışan 209 hemşire oluşturmuştur. Veriler anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin %72.7'sinin varis yakınmalarının bulunduğu ve %21.1'inin varis tedavisi gördüğü saptanmıştır. Hemşirelerin yaşı, doğum kontrol hapı kullanma süresi, çalışma yılı, çalışma biçimi, alkol kullanımı, sigara kullanımı ve koruyucu amaçlı varis çorabı kullanımı ile varis yakınmaları bulunması arasında ilişki olmadığı saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak hemşirelerde varis yakınmalarının oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Gebelikte varis yakınması öyküsü bulunan ve ailesinde varis yakınması olan hemşirelerde, varis yakınması ortaya çıkma oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır

Kaynakça

 • 1. Abbade LPF, Lastória S (2004). Venous ulcer: epidemiology, physiopathology, diagnosis and treatment. International Journal of Dermatology, Online Early, doi: 10.1111/j. 1365-4632.2004.02456.x
 • 2. Bahar Z, Bayık A, Tunça C (1996). Hemşirelerin mesleklerine ilişkin görüşleri ve sağlık sorunları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 12: 1, 51-59.
 • 3. Barlas O (1977) İç hastalıkları kitabı, İstanbul, İstanbul: Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, No: 49, 536-538.
 • 4. Başar Y, (2002). Varis ve Tedavisi. (içinde), Kalaycı G (ed). Genel cerrahi. Cilt 2, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 899-900.
 • 5. Bayık A, Erefe İ, Özsoy SA (1990). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin koruyucu sağlık davranışları, sağlık sorunları ve karşılaştıkları mesleki riskler. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası, 63-73
 • 6. Birol L, Akdemir N, Bedük T (1991) İç hastalıkları hemşireliği kitabı. 3. Basım, Ankara: Sanem Matbaacılık, 253-254.
 • 7. Black JM, Matassarin-Jacobs E (1993). Medical-surgical nursing, a psychophysiologic approach. Fourth Edition, Newyork: W.B. Saunders Company, 1309-1310.
 • 8. Bozer AY, Günay İ (1984). Damar hastalıkları ve cerrahisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları A-50, 249-258.
 • 9. Bradbury A, Christine E, Allan P ve ark. (1999). What are the symptoms of varicose veins? Edinburgh vein study cross sectional population survey. British Medical Journal, 318, 353-356.
 • 10. Bumin O (1985). Cerrahi muayene usulleri ve hastalıklardaki bulgular. 11. Basım, Ankara: İlk-San Matbaası, 316-323.
 • 11. Candar Z (1988). Cerrahi. Cilt 2, Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, 1535-1540.
 • 12. Çalışkan D, Akdur (2001). Ankara üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde çalışan hemşirelerin kendi bildirimleri ile karşılaştıkları mesleki riskler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54: 2, 135-142.
 • 13. Çöl C (2000). Varis tedavisinde skleroterapinin yeri. Hemşirelik Forumu, 3: 3, 38-40.
 • 14. Değerli Ü (1988). Cerrahi. 3.basım, İstanbul: Nobel Kitabevi, 442-445.
 • 15. Demir J (1994). Çalışan hemşirelerde varis görülme sıklığının incelenmesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 38-44.
 • 16. Dindar İ, İşsever H, Özen M, Tazeyurt Y (2001). Edirne merkezindeki hastanelerde görev yapan hemşirelerde iş ile ilgili rahatsızlıklar ve konulan tanılar. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongre Kitabı, Ankara, 137.
 • 17. Ergör A, Kılıç B, Gürpınar E (2003). Sağlık Ocaklarında İş Riskleri. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, 44-51
 • 18. Ergüney S, Tan M, Sivrikaya S, Erdem N (2001). Hemşirelerin karşılaştıkları mesleki riskler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4: 1, 63-72.
 • 19. Erkal S, Akşit H, Platin N (1999). Bir üniversite hastanesinde çalışanların sağlığı komitesinin çalışmaları. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı I. Ulusal Kongresi Kitabı, Ankara, 157
 • 20. Karasu D., (1996), Manisa’nın Çeşitli Sağlık Kuruluşlarında (SSK-Devlet HastanesiAkıl Sağlığı ve Ruh Hastalıkları Hastanesi-Sağlık Ocakları) Çalışan Hemşirelerde Varis Görülme Sıklığının İncelenmesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 30-35
 • 21. London N, Nash R (2000). Varicose-veins-ABC of arterial and venous disease. British Medical Journal, 320: 20, 1391-1394.
 • 22. Okumuş H, Maltepe H (1992). Hemşirelerin işe devamsızlık nedeni olarak hastalık durumlarının incelenmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Sivas, 414-418.
 • 23. Özabacı MN, Pektekin Ç (1990). Hemşirelerde çalışma koşullarına bağlı olarak oluşan fiziksel, ruhsal, sosyal sorunlar ve nedenleri. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası, 377-385.
 • 24. Özkan Ö, Gökdoğan F (2001). Bolu il merkezindeki sağlık çalışanlarının birinci basamak sağlık hizmeti gereksinimlerinin belirlenmesi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongre Kitabı, Ankara, 191.
 • 25. Palfreyman SJ, Drewery-Carter K, Rigby K ve ark. (2004). Varicose veins: a qualitative study to explore expectations and reasons for seeking treatment. Journal of Clinical Nursing, 13: 3, 332-340.
 • 26. Phay J, Rubin B. G, (2002). Venöz Hastalık ve Lenfödem. (Çev: Sucu N., Dikmengil M. (içinde) Doherty GM, Meko JB, Olson JA, Peplinski GR, Worrall NK Washington Cerrahi El Kitabı. 2. Basım, Adana: Nobel Tıp Kitabevi, 352-358.
 • 27. Soylu T (1986). Hemşireliğe özgü meslek hastalıkları. Türk Hemşireler Dergisi, 36: 2, 40-41.
 • 28. Zotto LM (2002). Treating varicose veins with transilluminated powered phlebectomy. AORN Journal, 76: 6, 980-984.
 • 29. www.acibademhastanesi.com.tr (Varis ve Tedavisi).
 • 30. www.bethisraelny.org/healthinfo/varicose (What Are Spider Veins? What Are Varicose Veins).
 • 31. http://biriz.biz/doktor (Bacak Varislerinin Tedavisinde Yeni Lazer Uygulamaları).
 • 32. www.cemfarma.com (Varis Nedir?).
 • 33.www.hekimce.com (skleroterapi nedir?).
 • 33. www.lawpublish.com/ftcvaric (What Are Varicose Veins?)
 • 34. www.msnbc.com/news (What Causes Varicose Veins?)
 • 35. http:// saglik.tr.net(Varisler)

THE INVESTIGATION OF VARICOSITY COMPLAINTS AND SIGNS IN NURSES

Yıl 2006, Cilt: 22 Sayı: 1, 19 - 35, 01.01.2006

Öz

Introduction: Risk factors for varicose veins include increasing age, parity and occupations that require long time standing. Varicosity is a frequently seen medical problem on nurses, because of heavy working conditions and most of them being women. Aim: This descriptive study was carried out to determine the signs and complaints of varicosity of nurses and factors that effect the varicosity complaints. Methods: The sample of the study consist of 209 nurses who works in Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir Tepecik EducationHospital. A questionnaire related to characteristics and working conditions of nurses was used in collecting of data. Data were analized by using chi-square tesd. Result: It was determined that %72.7 of the nurses have varicosity complaints, %21.1 of them had varicosity treatment. It was found that the age, period of using contraceptive pills, working year, working style, using alcohol, using cigarettes, and using for protective purpose varix stockings of nurses were not effect the presence of varicosity complaints of the nurses. Conclusion: As a result, it was determined that the varicosity complaints of nurses is fairly high. The percentage of presence varicosity complaints was higher in nurses who had varicosity complaints during pregnancy and have any individual in their family which has varicosity complaints

Kaynakça

 • 1. Abbade LPF, Lastória S (2004). Venous ulcer: epidemiology, physiopathology, diagnosis and treatment. International Journal of Dermatology, Online Early, doi: 10.1111/j. 1365-4632.2004.02456.x
 • 2. Bahar Z, Bayık A, Tunça C (1996). Hemşirelerin mesleklerine ilişkin görüşleri ve sağlık sorunları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 12: 1, 51-59.
 • 3. Barlas O (1977) İç hastalıkları kitabı, İstanbul, İstanbul: Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, No: 49, 536-538.
 • 4. Başar Y, (2002). Varis ve Tedavisi. (içinde), Kalaycı G (ed). Genel cerrahi. Cilt 2, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 899-900.
 • 5. Bayık A, Erefe İ, Özsoy SA (1990). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin koruyucu sağlık davranışları, sağlık sorunları ve karşılaştıkları mesleki riskler. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası, 63-73
 • 6. Birol L, Akdemir N, Bedük T (1991) İç hastalıkları hemşireliği kitabı. 3. Basım, Ankara: Sanem Matbaacılık, 253-254.
 • 7. Black JM, Matassarin-Jacobs E (1993). Medical-surgical nursing, a psychophysiologic approach. Fourth Edition, Newyork: W.B. Saunders Company, 1309-1310.
 • 8. Bozer AY, Günay İ (1984). Damar hastalıkları ve cerrahisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları A-50, 249-258.
 • 9. Bradbury A, Christine E, Allan P ve ark. (1999). What are the symptoms of varicose veins? Edinburgh vein study cross sectional population survey. British Medical Journal, 318, 353-356.
 • 10. Bumin O (1985). Cerrahi muayene usulleri ve hastalıklardaki bulgular. 11. Basım, Ankara: İlk-San Matbaası, 316-323.
 • 11. Candar Z (1988). Cerrahi. Cilt 2, Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, 1535-1540.
 • 12. Çalışkan D, Akdur (2001). Ankara üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde çalışan hemşirelerin kendi bildirimleri ile karşılaştıkları mesleki riskler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54: 2, 135-142.
 • 13. Çöl C (2000). Varis tedavisinde skleroterapinin yeri. Hemşirelik Forumu, 3: 3, 38-40.
 • 14. Değerli Ü (1988). Cerrahi. 3.basım, İstanbul: Nobel Kitabevi, 442-445.
 • 15. Demir J (1994). Çalışan hemşirelerde varis görülme sıklığının incelenmesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 38-44.
 • 16. Dindar İ, İşsever H, Özen M, Tazeyurt Y (2001). Edirne merkezindeki hastanelerde görev yapan hemşirelerde iş ile ilgili rahatsızlıklar ve konulan tanılar. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongre Kitabı, Ankara, 137.
 • 17. Ergör A, Kılıç B, Gürpınar E (2003). Sağlık Ocaklarında İş Riskleri. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, 44-51
 • 18. Ergüney S, Tan M, Sivrikaya S, Erdem N (2001). Hemşirelerin karşılaştıkları mesleki riskler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4: 1, 63-72.
 • 19. Erkal S, Akşit H, Platin N (1999). Bir üniversite hastanesinde çalışanların sağlığı komitesinin çalışmaları. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı I. Ulusal Kongresi Kitabı, Ankara, 157
 • 20. Karasu D., (1996), Manisa’nın Çeşitli Sağlık Kuruluşlarında (SSK-Devlet HastanesiAkıl Sağlığı ve Ruh Hastalıkları Hastanesi-Sağlık Ocakları) Çalışan Hemşirelerde Varis Görülme Sıklığının İncelenmesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 30-35
 • 21. London N, Nash R (2000). Varicose-veins-ABC of arterial and venous disease. British Medical Journal, 320: 20, 1391-1394.
 • 22. Okumuş H, Maltepe H (1992). Hemşirelerin işe devamsızlık nedeni olarak hastalık durumlarının incelenmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Sivas, 414-418.
 • 23. Özabacı MN, Pektekin Ç (1990). Hemşirelerde çalışma koşullarına bağlı olarak oluşan fiziksel, ruhsal, sosyal sorunlar ve nedenleri. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası, 377-385.
 • 24. Özkan Ö, Gökdoğan F (2001). Bolu il merkezindeki sağlık çalışanlarının birinci basamak sağlık hizmeti gereksinimlerinin belirlenmesi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongre Kitabı, Ankara, 191.
 • 25. Palfreyman SJ, Drewery-Carter K, Rigby K ve ark. (2004). Varicose veins: a qualitative study to explore expectations and reasons for seeking treatment. Journal of Clinical Nursing, 13: 3, 332-340.
 • 26. Phay J, Rubin B. G, (2002). Venöz Hastalık ve Lenfödem. (Çev: Sucu N., Dikmengil M. (içinde) Doherty GM, Meko JB, Olson JA, Peplinski GR, Worrall NK Washington Cerrahi El Kitabı. 2. Basım, Adana: Nobel Tıp Kitabevi, 352-358.
 • 27. Soylu T (1986). Hemşireliğe özgü meslek hastalıkları. Türk Hemşireler Dergisi, 36: 2, 40-41.
 • 28. Zotto LM (2002). Treating varicose veins with transilluminated powered phlebectomy. AORN Journal, 76: 6, 980-984.
 • 29. www.acibademhastanesi.com.tr (Varis ve Tedavisi).
 • 30. www.bethisraelny.org/healthinfo/varicose (What Are Spider Veins? What Are Varicose Veins).
 • 31. http://biriz.biz/doktor (Bacak Varislerinin Tedavisinde Yeni Lazer Uygulamaları).
 • 32. www.cemfarma.com (Varis Nedir?).
 • 33.www.hekimce.com (skleroterapi nedir?).
 • 33. www.lawpublish.com/ftcvaric (What Are Varicose Veins?)
 • 34. www.msnbc.com/news (What Causes Varicose Veins?)
 • 35. http:// saglik.tr.net(Varisler)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Özgün Araştırma
Yazarlar

Nurcan ÖZDEMİR Bu kişi benim
Sosyal Sigortalar Kurumu Tepecik Eğitim Hastanesi İZMİR


Leyla KHORSHID Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 35100 Bornova İZMİR

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÖZDEMİR, N., & KHORSHID, L. (2006). HEMŞİRELERDE VARİS BELİRTİ VE YAKINMALARININ İNCELENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 22(1), 19-35.