Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 325 - 354 2020-12-25

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi

Çağla Gül YESEVİ [1]


Bu çalışma, Uluslararası İlişkiler disiplininde Orta Asya üzerine yayımlanmış çalışmaların incelenmesini ve ortak noktalarının bulunmasını amaçlamıştır. Bugüne kadar disiplinde bölge hakkında yapılan çalışmaların konuları, içerikleri, kullanılan yöntem ve kuramlar analiz edilecektir. Literatürde bu alandaki önemli araştırma soruları üzerinde yayımlanan en iyi yayınlara ulaşmak ve değerlendirmek, bölge çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır
Bölge Çalışmaları
  • Akçalı, Pınar. “Bağımsızlıktan Günümüze Türkiye-Tacikistan İlişkileri”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 2, No 5 Bahar 2005, s.138-160. Akdevelioğlu, Atay. “İran İslam Cumhuriyeti’nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikaları.” Uluslararası İlişkiler 1.2 (2004): 129-160. Akengin, Hakan. “Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri üzerine Jeopolitik bir Değerlendirme.” Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 4.1 (2017): 1-11. Akıllı, Erman. “Turksoy, Turkic Council and Cultural Diplomacy: Transactionalism Revisited.” Bilig 91 (2019): 1-25. Aktaş, Hayati. “Türkiye’nin Orta Asya’daki Politikasında İran Faktörü.” Bilig 20 (2002): 1-24. Alkan, Haluk. “Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Kurumsallaşma Süreci: Geçen Yirmi Yılın Bir Bilançosu.” Bilig 61 (2012): 1-30. ----. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar. Ankara: USAK, 2011. Allison, Roy. “Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia.” Central Asian Survey 27.2 (2008):185-202. Alperen, Ümit. “Bir Kuşak Bir Yol Girişimi ve Çin’in Orta Asya Politikası.” Bilge Strateji 10.19 (2018): 17-38. Amanov, Şatlık. ABD’nin Orta Asya Politikaları. İstanbul: Gökkubbe, 2007. Andican, Ahad. Osmanlı’dan Günümüze: Türkiye ve Orta Asya. İstanbul: Doğan, 2009. Archer, Clive. International Organizations. London:Routledge, 1992. Aslanlı, Araz. “Trans Hazar Enerji İş Birliğinin Türk Cumhuriyetleri Açısından Önemi.” Bilig 83 (2017): 27-51. Avşar, Zakir ve Ferruh Solak. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri. Ankara:Vadi, 1994. Aydın, Mustafa ve Cihan Dizdaroğlu. “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler: TRIP 2018 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme.”, Uluslararası İlişkiler 16.64 (2019):3-28. Aydın, Mustafa, ed. Türkiye’nin Avrasya Macerası (1989-2006): Avrasya Üçlemesi I. Ankara: Nobel, 2007. ----, ed. Türkiye’nin Avrasya Macerası (1989-2006): Avrasya Üçlemesi II. Ankara: Nobel, 2007. Aydıngün, Ayşegül ve Erdoğan Yıldırım. “Perception of Homeland among Crimean Tatars: Cases from Kazakhstan, Uzbekistan and Crimea.” Bilig 54 (2010): 21-46. Bacık, Gökhan. “Son Emperyalizm Denemesi Üzerine Düşünceler: Orta Asya’da Rus Yayılmacılığı.”, Bilig 10, (1999) Bal, İdris. “Türk Cumhuriyetlerinde İslam Kimliğinin Dünü, Bugünü ve Türkiye ile İlişkilere Etkisi.”, Bilig 8 (1999): 65-77. ----. “Uluslararası Politikada Türk modelinin Yükselişi ve Düşüşü.” Bilig 14 (2000): 1-16. Bassin, Mark. “Klasik ve Yeni Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık.” Bilge Strateji 2.4 (2011): 117-135. Bay, Erdal, ve ark. “Türk Dünyası Birliği Algısı.” Gazi Akademik Bakış 11.21 (2017): 55-85. Bayraktar, Gökhan. Orta Asya ve Türkiye’nin Güvenlik Stratejileri. İstanbul: Bilge Oğuz, 2008. Bennett, A. Leroy ve James k. Oliver. Uluslararası Örgütler. Ankara: BB101, 2015. 284-285. Bıçakçı, Salih. “Andijon’da Nima Bo’ldi?: Özbekistan’da Terör, Güvenlik Ve Demokrasi.” OAKA 6 (2008):1-17. Bilgin, Mert. Avrasya Enerji Savaşları. İstanbul: IQ, 2005. Birsel, Haktan. Eski Dünyanın Karanlık Yüzü: Orta Asya Jeopolitiği. İstanbul: IQ, 2006. Blank, Stephen. "Whither the New Great Game in Central Asia?" US Army Research 185, 2012. Breslin, Shaun ve Richard Higgott, “Studying Regions: Learning From the Old, Constructing the New.” New Political Economy 5.3 (2000):341-346. Brezezinki, Zbigniew. Büyük Satranç Tahtası. İstanbul:İnkılap, 2005. Budak, Türkan. “Orta Asya’da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye.” Bilge Strateji 5.9 (2013): 125-142. Canfield, Robert. “Restructuring Greater Central Asia: Changing Political Configurations.”Asian Survey 22.10 (1992):875-877. Caşın, Mesut Hakkı. “Değişen Uluslararası Konjonktür ve Çin Ulusal Güvenlik Stratejilerinin Orta Asya ve Pasifik Eksenindeki Yeni Parametreleri.” Yakın Dönem Güç Mücadeleleri Işığında Orta Asya Gerçeği. Ed. Ertan Efegil, Elif Hatun Kılıçbeyli ve Pınar Akçalı. İstanbul: Gündoğan, 2004. 273-325. Chrisitansen, Thomas. “European Integration snd Regional Cooperation.” The Globalization of World Politics. Ed. John Baylis, Steve Smith. Oxford: Oxford University, 2005: 579-577. Cummings, Sally. Understanding Central Asia: Politics and Contested Transformations. New York: Routledge, 2012. Çelikpala Mithat. “Sovyetlerden Günümüze Orta Asya ve Kafkasya’da Vehhabilik ve Siyasal İslam.” Geçmişten Günümüze Dönüşen Orta Asya ve Kafkasya. Ed. Yelda Demirağ, Cem Karadeli. Ankara: Palme, 2006. 213-240. Çolakoğlu, Selçuk ve ark. “11 Eylül Sonrası Değişen Avrasya Dengeleri ve Çin–Orta Asya İlişkileri.”, OAKA 2 (2006): 38-55. Çolakoğlu, Selçuk. “Çin-Sovyet İttifakı döneminde Orta Asya.” Bilig 8 (1999):1-14. ----. “Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Geleceği ve Çin.” Uluslararası İlişkiler 1.1 (2004): 173-197. Davletov, Timur B. “Orta Asya'da Dini Ekstremizm Yaygınlaşabilir mi?” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 3.4 (2006):177-183. Demirci, Levent. “Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın Kesişimindeki Sorunlu Vadi: Fergana.”, Savunma Bilimleri Dergisi 11.2 (2012): 554-568. Demirtepe, Turgut ve Kerim Has, “Siyasal Rejim Değişiminin Sosyal Etkisi: Kırgızistan’da Nüfus Hareketliliği ve Dış Göç Algısı.” .” Orta Asya’da Siyaset ve Toplum: Demokrasi, Etnisite ve Kimlik. Ed. Turgut Demirtepe. Ankara: USAK, 2012. 237-252. Derman, Giray Saynur ve Uzm Yerkinay Ongarova. “Kazakistan’ın Enerji Politikası.”Turan 6.22 (2014): 81-91. Dikkaya, Mehmet. Orta Asya ve Kafkasya: Dönüşüm Süreci ve Uluslararası Ekonomi- Politik. İstanbul:Beta, 2009. Dilek, Kaan. İran’ın Orta Asya Politikaları. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2011. Djalili, Mohammed Reza ve Thierry Kellner. Yeni Orta Asya Jeopolitiği: SSCB’nin Bitiminden 11 Eylül Sonrasına. İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2009. 18-22. Edwards, Matthew. “The New Great Game and the New Great Gamers: Disciples of Kipling and Mackinder.”, Central Asian Survey 22.1 (2003):83-102. Efegil, Ertan. “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya’nın Orta Asya Politikası.”, Bilig 16 (2001):1-24. Ekrem, Erkin. Çin’in Orta Asya Politikaları. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2011. Erhan, Çağrı. “ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül’ün Etkileri.” Uluslararası İlişkiler 1.3 (2004): 123-149. Erol, Mehmet Seyfettin ve Kadir Ertaç Çelik. “Türk Dünyası’nda İşbirliği Denemesi: Türk Keneşi ve Kazakistan.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 17.2 (2017):15-32. Erol, Mehmet Seyfettin ve Mehmet Şahin. “Bağımsızlıklarının 20. yılında Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyon Süreci (1991-2011).” Karadeniz Araştırmaları 37 (2013): 111-136. Erol, Mehmet Seyfettin. “İran’ın Orta Asya Politikası.” Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine. Ed. Tayyar Arı. Bursa: MKM Yayıncılık, 2010. 439-471. ----. “Orta Asya'da Güvenlik Sorunları.” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 1 (2004):85-112. ----. “Türkiye’nin Orta Asya Politikasına Rusya Federasyonu ve Bölge Ülkelerinden Genel Bir Bakış.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 12.1 (2012):1-20. Ersanlı, Büşra. Bağımsızlığın İlk Yılları: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1994. ----. “History Textbooks as Reflections of the Political Self: Turkey (1930s and 1990s) and Uzbekistan (1990s).” International Journal of Middle East Studies 34.2 (2002):337-349. ----.Türk Cumhuriyetleri Kültür Profili Araştırması. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı,1995. ----.Türkmenistan’da Toplum ve Kültür, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı,1998. Farrell, Mary, vd. Global Politics of Regionalism: Theory and Practise. London: Pluto Press, 2005. Finkel Evgeny ve Yitzhak M. Brudny. “No more colour! Authoritarian Regimes and Colour Revolutions in Eurasia.” Democratization 9.1 (2012):1-14. Gökçegöz, Selim. “Orta Asya ve Hazar Bölgesinde Mevut ve Planlanan Boru Hatlarının Türkiye’nin Enerji Koridoru Olmasına Etkileri.” Güvenlik Stratejileri Dergisi 3.5 (2007): 157-193. Günay, Bekir. “Orta Asya’da Arayış, Sosyal Gen ve Yeni Modelleri.” Bilge Strateji 1.1 (2009):3-23. Güneş, Hakan. “Başkanlık, Parlamentarizm ve Yerel Ağlar: Özbek ve Kırgız Siyasal Sistemlerinin Yeniden Düzenlenmesi.” İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 45 (2011): 23-43. Güngörmüş Kona, Gamze. Türkiye-Orta Asya İşbirliği Stratejileri ve Gelecek Senaryoları. İstanbul: IQ, 2002. Gürbüz, Yunus Emre. “Özbekistan’da Tarih Yazıcılığı ve Millî Kimlik: Özbeklerin Göçü ve Timur Örneğinde.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 19.2 (2019): 277-301. ----. “Kazak ve Özbek Halklarının Tarihi.” Geçmişten Günümüze Dönüşen Orta Asya ve Kafkasya. Ed. Yelda Demirağ, Cem Karadeli. Ankara: Palme, 2006. 17-48. ----. “Orta Asya’nın Ortasında Bir Ada: Kırgızistan.” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 15 (2011): 419-450. Gürsoy Naskali, Emine ve Erdal Şahin, ed. Bağımsızlıklarının 10. yılında Türk Cumhuriyetleri. Haarlem: SOTA, 2002. Gürsoy Naskali, Emine ve Liaisan Şahin, ed. Stalin ve Türk Dünyası. İstanbul: Kaktüs Yayınları, 2007. Hakim, Meryem. “Kazakistan’daki Tarih Anlayışı ve Uluslararası Boyutları.” Bilig 50 (2009):51-64. Aitymbetov, Nurken ve ark. “Nation-Building in Kazakhstan: Kazakh and Kazakhstani Identities Controversy.”Bilig 75 (2015):1-20. Hasanoğlu, İbrahim. “Ahıska Türkleri: Bitmeyen Bir Göç Hikâyesi.”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 16.1 (2016):1-20. Hasgüler Mehmet ve Mehmet Uludağ. “Üçüncü Dünya Yolunda Rusya ve Orta Asya.” İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 41 (2009):39-60. Hatipoğlu, Esra. “Avrupa birliği - Orta Asya ilişkilerinde yeni bir stratejiye doğru (mu?)” OAKA 3.5 (2008): 1-25. İsmayilov, Elnur ve Türkan Budak. “Bağımsızlık Sonrası Kazakistan’ın Enerji Politikası.” Bilgesam Analiz, 2015. İsmayilov, Elnur. “21. Yüzyıl Rus Dış Politika Doktrinlerinde Güney Kafkasya ve Orta Asya Değerlendirmesi.”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 1.1 (2013):87-105. İşcan, İsmail Hakkı. “Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları.” Uluslararası İlişkiler 1.2 (2004): 47-79. İşeri Emre. Amerika’nın Soğuk Savaş Sonrası Büyük Stratejisi, Avrasya Heartland’ında Petrol ve Boru Hatlarının Geopolitiği”, Geçmişten Günümüze Dönüşen Orta Asya ve Kafkasya. Ed. Yelda Demirağ, Cem Karadeli. Ankara: Palme, 2006. 49-64. İyikan, Necati, ed. Orta Asya ve Güney Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler: 1991-2010. İstanbul: Hiperlink, 2011. ----, ed. Orta Asya ve Kafkasya. İstanbul: Hiperlink, 2011. Joldoshov, Altynbek. “Kimlik ve Sınır: Orta Asya’da Sınır Sorunları.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 19.2 (2019): 303-326. Kafkasyalı, Ali. “Bağımsızlıklarının 20. Yılında Kazakların İstiklal Mücadelesi Tarihine bir Bakış.”Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 12.1 (2012):167-192. Kafkasyalı, Muhammed Savaş, ed. Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2012. Kafkasyalı, Muhammet Savaş ve Raşid Tacibey. “Kurgusal Kuruculuktan Kurgusal Politikalara.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 12.1 (2012):239-266. Kalkan, Mustafa. “Sovyetler Döneminde Kazakların Göç Hareketleri ve Anadolu’da (Altay Köyü’nde) İskân Edilişleri.” Türklük Bilimi Araştırmaları 21 (2007):123-141. Kamalov, İlyas. Rusya’nın Orta Asya Politikaları. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2011. Kantörün, “Ufuk. Bölgesel Enerji Politikaları ve Türkiye.” Bilge Strateji 2.3 (2010):87-113. Kaplan, Muhittin, Abdullah Yuvacı ve Shatlyk Amanov. “One Nation, Many Voices? External Cohesion of the Turkic Council States in the United Nations General Assembly (1993-2011).” Bilig 73 (2015): 125-150. Kara, Elif Hatun. “Orta Asya Ülkelerindeki Etnik Yapının Bölge Güvenliğine Etkileri.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 6.1 (2006):103-111. Kara, Abdulvahap ve Fahri Solak, ed. Bağımsızlıklarının 15. yılında Türk Cumhuriyetleri. Ankara: TOBB, 2007. Karabulut, Ferhat. “İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları.” Bilig 50 (2009):65-96. Karakuzu, Taner. “Türkiye - Kırgızistan İlişkilerinde Yumuşak Güç: Türk Dili.” Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi 11.1 (2020):74-89 Karpat, Kemal. Türkiye ve Orta Asya. Ankara: İmge, 2003. Katıtaş, Gökhan. “Asya’da Çin ve Rus Bölgeselciliği: Modern İpek Yolu Projesi ve Avrasya Ekonomik Birliği.” International Journal of Political Science & Urban Studies 7 (2019): 119-141. Katzenstein, Peter J. “Area Studies, Regional Studies, and International Relations.”Journal of East Asian Studies 2. 1 (2002): 127-137. Kavuncu, Ayşe Çolpan. “Özbekistan’da Merkez-Yerel İlişkisi: Taşkent Mahalleleri Üzerine Bir Deneme.” Bilig 71 (2014):123-146. Kaya, Rüştü. “Orta Asya ‘Bölgesel Güvenlik Kompleksi’ ve Şangay İşbirliği Örgütü.” International Journal of Political Science & Urban Studies 7 (2019):53-71. Kelkitli, Fatma Aslı “Rusya’nın Egemen Demokrasi Modelinin Orta Asya Devletleri Üzerindeki Etkisinin Analizi.” Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 6.2 (2018): 157-175. Kılıçbeyli, Elif Hatun ve Mahal Emrahov. “Büyük Oyundan Yeni Büyük Oyuna (1920-2002).” Yakın Dönem Güç Mücadeleleri Işığında Orta Asya Gerçeği. Ed. Ertan Efegil, Elif Hatun Kılıçbeyli ve Pınar Akçalı İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2004. 113-133. Kireçci, Mehmet Akif ve Mehmet Tezcan."The Predicament of the Crimean Tatars, Past and Present." Bilig 77 (2016): 1-26. Kodaman, Timuçin ve Birsel Haktan. “Bağımsızlık Sonrası Özbekistan ve Dış Politikası.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16.2 (2006): 413-442. Kolukırık, Suat. “Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma.” Bilig 59 (2011): 167-190. Kuşçu, Işık. “Ulus İnşası Sürecinde Kazakistan’da Etnik Geri Dönüş Göçü Siyaseti ve Etkileri.” Orta Asya’da Siyaset ve Toplum: Demokrasi, Etnisite ve Kimlik. Ed. Turgut Demirtepe. Ankara: USAK, 2012. 175-206. Matveeva, Anna. “Legitimising Central Asian Authoritarianism: Political Manipulation and Symbolic Power.” Europe-Asia Studies 61.7 (2009):1095-1121. Menga, Flippo. Power and Water in Central Asia. London: Routledge, 2017. Musabay Baki, Pelin. “Avrasya’da Bölgesel İşbirliği Sürecinden İşbirliği Mekanizmasına: Türk Konseyi.” Bilge Strateji 6.11 (2014): 133-162. Nadim Macit, “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Demokrasi Kuşağı Oluşturmanın Planın/ Arap Baharının Neresinde?” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 12.1 (2012):21-68. Narin, Müslime. “Avrasya Bölgesindeki Türk Cumhuriyetlerinin Enerji Kaynakları ve İletim Hatlarının Türkiye’ye Katkıları.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 6.1 (2006): 151-167. Nogayeva, Ainur. “ABD, Rusya ve Çin’in Nüfuz Mücadelesinde Orta Asya: Araçlar ve Süreçler.”Bilig 62 (2012):183-204. ----. Orta Asya’da ABD, Rusya, Çin: Stratejik Denge Arayışları. Ankara:USAK, 2011. ODTÜ. “Bölge Çalışmaları Doktora Programı: Amaç”, http://ars.metu.edu.tr/tr/amac. (Erişim tarihi, 24 Ocak 2020). Okur, Mehmet Akif. “Jeopolitiğin Klasik Metinleri ve Avrasya’nın Kalbi.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 14.2 (2014):73-104. Orsam. Türkiye’nin Eski Sovyet Cumhuriyetleriyle Münasebetlerinin Özellikleri. 2012. Ökmen, “Mustafa Çevre Sorunlarının Sistemler-üstü Niteliği ve Orta Asya.”Bilig 14 (2000):17-27. Öraz, Seçil, "Stalin Dönemi Sürgün Politikası Sonrası Bir Mücadele ve Tepki Örneği: Kırım Tatarları." Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 6.2 (2006): 411-422. ----. "Tribal Connections within the Political Processes: The Case of Kyrgyzstan." Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları 02 (2006): 78-91. ----. "Kırgız Siyasii Hayatında Aşiretçilik ve Klan Siyaseti.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 12.1 (2012) 211-238. Özgüven, Fatih. “İran’ın Orta Asya Politikasında Yumuşak Güç: Tacikistan Örneği.” Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi 11.1 (2020): 90-106. Özkan, Gökhan. “Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’daki Bölgesel Politikasında Enerji Güvenliği.” Gazi Akademik Bakış 4.7 (2010):17-40. Özözen Kahraman, Selver ve Aydın İbrahimov. “Kafkaslar’dan Sürgün Bir Toplumun Bitmeyen Göçü: Çanakkale’de Ahıska Türkleri.” Ege Coğrafya Dergisi 22.2 (2013):77-90. Özsoy, Bahar “Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu.” Bilig 89 (2019): 171-192. Pike, Andy. “Editorial: Whither Regional Studies?” Regional Studies 41.9 (2007):1143-1148. Pirinççi, Ferhat. “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Orta Asya Politikaları: Beklentiler ve Gerçeklikler.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63.1 (2008): 207-235. Poyraz, Tuğçe ve Abdurrahim Güler. “Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri.” Bilig 91 (2019):187-206. Purtaş, Fırat. “The Greater Central Asia Partnership Initiative and Its Impacts on Eurasian Security.” OAKA 3.5 (2008):115-130. Roy, Olivier. Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi. İstanbul: Metis, 2009. Sağır, Adem. “Sürgün Sosyolojisi Bağlamında Van-Ulupamir Kırgız Türkleri ile Oş-Kardenizli Türkler Üzerine Uygulamalı ve Kıyaslamalı bir Çözümleme.” Turkish Studies 6.6 (2011): 263-286. Sarı, Yaşar ve Çınara Asanbayeva. “1990 ve 2010 yıllarında Güney Kırgızistan’daki Etnik Çatışmalar: Nedenler, Benzerlikler ve Farklılıklar.” Orta Asya’da Siyaset ve Toplum: Demokrasi, Etnisite ve Kimlik. Ed. Turgut Demirtepe. Ankara: USAK, 2012. 99-139. Şahin, Halil İbrahim. “Türkmenistan’da Kültürel Kimlik ve Folklor.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 12.1 (2012): 285-306. Tamçelik, Soyalp ve İsmail Safi. “Strategic Principles of Recognition of Turkish Republic of Northern Cyprus by Turkic Republics.” Bilig 86 (2018): 1-22. Tanrısever, Oktay, “Orta Asya ve Çevresindeki Bölgesel İşbirliği Arayışlarında Rusya Faktörü.”, s Yakın Dönem Güç Mücadeleleri Işığında Orta Asya Gerçeği. Ed. Ertan Efegil, Elif Hatun Kılıçbeyli ve Pınar Akçalı İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2004. 327-350. Tellal, Erel. “Türk Dış Politikası’nda Avrasya Seçeneği.” Uluslararası İlişkiler 2.5 (2005): 49-70. Tiftikcigil, Burcu Yavuz ve Çağla Gül Yesevi. Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler. İstanbul: Der’in, 2015. Toktogulov, Beishenbek. “The Failure of Settlement on Kyrgyz-Uzbek Border Issues: A Lack of Diplomacy.” Bilge Strateji 19 (2019):85-106. Turan, Aslıhan P. “Hazar Havzası’nda Enerji Diplomasisi.” Bilge Strateji 2.2 (2010):43-72. Tutar, Hüseyin. “Kırgızistan’daki Son Gelişmeler üzerine bir Değerlendirme.” Hacettepe Türkiyat Araştırmaları Dergisi 3 (2005):169-181. Türk Ocakları ve Ankara Ticaret Odası. Bağımsızlıklarının 15. yılında Türk Cumhuriyetleri, 2007. Türk, Fahri. “Azerbaycan ve Orta Asya’da Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Turancı Siyasi Hareketler (1989-2007).” Bilig 51 (2009): 205-230. Türker, Tolga. “Radicalization of Islam in Central Asia: Theory, Trends and Propects.”, OAKA 6.11 (2011): 51-74. Tüysüzoğlu, Göktürk. “Yumuşak Güç Kavramı Çerçevesinde Avrasya Ekonomik Birliği ve Kuşak - Yol İnisiyatifinin Değerlendirilmesi.” Gazi Akademik Bakış 13.25 (2019): 163-188. Uslu, Nasuh. “Orta Asya ülkeleri arasında İşbirliği ve Örgütlenme Çabaları.”, Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine. Ed. Tayyar Arı. Bursa: MKM Yayıncılık, 2010. 229-260. Usul, Ali Resul, ve ark. “Avrupa Birliği’nin Orta Asya’ya Yönelik İnsan Hakları Siyaseti: Retorik ve Realpolitik.”OAKA 11 (2011):75-89. Ünalmış, Ahmet Nafiz. “Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü.” Bilig 91 (2019): 137-159. Varol, Tuğçe. “Energy Impact of Coming Eurasian Union and Relations between Russia and Turkey.” Globalistics and Globalization Studies: Aspects & Dimensions of Global Views. Ed. Leonid E. Grinin, et. al. Uchitel. 2014, 209-222. ----. “Eurasian Union: A Utopia, a Dream or a Coming Reality?” Eurasian Journal of Business and Economics 6.12 (2013):43-62. Vurucu, İkbal. “Türk Dünyasında Demokrasiyi Anlamaya Giriş (Kazakistan Merkezli Bir Çözümleme).” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 5. 8 (2008):389-408. Wegerich, Kai. “Water resources in Central Asia: regional stability or patchy make-up?” Central Asian Survey 30.2 (2011):275-290. Yalçınkaya, Alaeddin. 1856’dan Günümüze Türkistan. İstanbul: Timaş, 1997. ----. “Avrasyacı Bölgeselleşme Girişimleri: KEİ, AEB, ŞİÖ.”, International Journal of Political Science & Urban Studies 7 (2019): 85-100. ----. "Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan Arasında Fergana Serbest Ticaret Bölgesi Projesi.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 34 (2006): 67-104. Yapıcı, Utku. “Sovyet Sonrası Estonya ve Kazakistan’da Devlet Merkezli Tarih Yazımı Süreçlerinin Milliyetçilik Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi.” OAKA 4.8 (2009): 1-24. Yazar, Yusuf. Enerji ilişkileri bağlamında Türkiye ve Orta Asya ülkeleri. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2011. Yesevi, Çağla Gül ve Ceren Uysal Oğuz. “Energy and Climate Change Policies of Russia and China.” Global Climate Change, Environment and Energy: Global Challenges and Opportunities to Global Stability. Ed. Filiz Katman. New Castle: Cambridge Scholars, 2014. 165-182. Yesevi, Çağla Gül ve Burcu Yavuz Tiftikcigil. “Turkey-Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis.” International Journal of Energy Economics and Policy 5.1 (2015): 27-44. Yesevi, Çağla Gül. “Avrasya’da Güvenliğin İnşası: Şangay İşbirliği Örgütü.” Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014. Ed. Mensur Akgün, Çağla Gül Yesevi, Sylvia Tiryaki. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, 2014. 105-122. ----. “Orta Asya’da İşbirliği ve Bütünleşme: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Örneği.” Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014. Ed. Mensur Akgün, Çağla Gül Yesevi, Sylvia Tiryaki. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, 2014. 87-103. ----. “Avrasya Ekonomik Topluluğu, Enerji Politikası ve Ukrayna Krizi.” Uluslararası Politikada Ukrayna Krizi. Ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım. İstanbul: Beta, 2014. 479-501. ----. “Avrasya’da İşbirliği ve Bütünleşme Sürecinde Uluslararası Örgütlerin Rolü.” Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyum Bildirileri Kitabı. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013. 251-270. ----. “Considering Pipeline Politcs in Eurasia: South Stream, TurkStream and TANAP.”, Bilge Strateji 10.18 (2018): 97-130. ----. “Güvenlikleştirme Teorisi Açısından İsrail'in Türk Dünyası Politikası.” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 115. 227 (2017):133-162. ----. “New regionalism in Post-Soviet Territory: Evolution from Eurasian Economic Community to Eurasian Economic Union”Mediterranean Journal of Social Sciences 5.23 (2014) ----. “Security Threats in Central Asia.”, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 5.2 (2013):26-38. Yıldız, Dursun. Orta Asya’daki Saatli Bomba: Su Sorunu. İstanbul: Truva, 2012. ----. Orta Asya’nın Stratejik Suları. İstanbul: Truva, 2012. Yılmaz, Muzaffer Ercan. “Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-Orta Asta Türk Cumhuriyetleri İlişkileri.” Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine. Ed. Tayyar Arı. Bursa: MKM Yayıncılık, 2010. 419-438. Yılmaz, Meşkure. “Bağımsızlıklarının 25. yılında Türk Cumhuriyetlerinin Temel Sorunları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 225 (2016):121-140. ----. Tarihi, Siyasi ve Kültürel Yönleriyle: Türklerin Dünyası. Ankara: Kripto, 2010. Zengin, Ülkü Nur. “Identity of Crimean Tatars.” Bilig 91 (2020):163-184. Zeyrek, Can. “Orta Asya’da Etkin Bölgesel Bütünleşme Çabaları: Orta Asya’da Etkin Bölgesel Bütünleşme Çabaları: Şanghay İşbirliği Örgütü.”Ege Akademik Bakış 10.3 (2010): 871-884.
Birincil Dil tr
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3509-7060
Yazar: Çağla Gül YESEVİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Kültür Üniversitesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum İstanbul Kültür Üniversitesi Proje ve Destek Birimi
Proje Numarası IKU-BAP 1802
Teşekkür İstanbul Kültür Üniversitesi Proje ve Destek Birimine teşekkür ederim.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 15 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

Bibtex @olgu sunumu { egetdid691339, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {325 - 354}, doi = {10.32449/egetdid.691339}, title = {Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi}, key = {cite}, author = {Yesevi, Çağla Gül} }
APA Yesevi, Ç . (2020). Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 20 (2) , 325-354 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/58630/691339
MLA Yesevi, Ç . "Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi" . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 (2020 ): 325-354 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/58630/691339>
Chicago Yesevi, Ç . "Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 (2020 ): 325-354
RIS TY - JOUR T1 - Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi AU - Çağla Gül Yesevi Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 354 VL - 20 IS - 2 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi %A Çağla Gül Yesevi %T Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi %D 2020 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Yesevi, Çağla Gül . "Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 / 2 (Aralık 2020): 325-354 .
AMA Yesevi Ç . Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2020; 20(2): 325-354.
Vancouver Yesevi Ç . Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2020; 20(2): 325-354.
IEEE Ç. Yesevi , "Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 325-354, Ara. 2020, doi:10.32449/egetdid.691339