Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 355 - 382 2020-12-25

Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü

Çetin AKKUŞ [1] , Gülizar AKKUŞ [2]


Öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkili olan faktörlerin tespiti oldukça önemli olup, özellikle uluslararası öğrencilerin akademik başarılarını, okula yönelik zaman içerisinde gelişen aidiyet duyguları ve sosyalleşme düzeylerinin olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu araştırmada Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin akademik başarıları üzerinde üniversiteye yönelik aidiyet duygularının etkisini ve bu etkide sosyalleşmenin aracı rolünü tespit etmek amaçlanmıştır. Bununla birlikte turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerin sosyalleşme durumlarının daha yüksek olabileceği varsayımından hareketle, Turizm Fakültesi’nde okuyan Türk Dünyası öğrencilerinin aidiyet duyguları ve sosyalleşme durumlarının diğer fakültelerde okuyan öğrencilere göre farklılığı incelenmiştir. Araştırma kapsamında Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören Türk Dünyası öğrencilerine anket uygulanmıştır. 2019 yılı Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilen saha araştırması sonucu toplam 322 geçerli anket elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin üniversite aidiyet duygusunun akademik başarıları üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığı, sosyalleşmenin aracılık etkisi ile dolaylı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sosyalleşme durumlarının diğer fakülte öğrencilerine nazaran daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Aidiyet, Sosyalleşme, Akademik başarı, Türk Dünyası öğrencileri, Kastamonu
 • Adelabu, D.-H. (2007). Time Perspective and School Membership as Correlates to Academic Achievement among African American Adolescents. Adolescence, 42(167), 525-538.
 • Ağayev, A. (2018). Algılanan İletişim Doyumun Akademik Motivasyona ve Akademik Performansa Olan Etkisi: Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. Akıl, Ö. (2018). Cumhuriyet Üniversitesinde Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Aliyeva, S. (2017). Sağlık Alanında Eğitim Alan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İletişim Becerileri ve Sıklıkla Yaşadıkları Sorunlar. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Alkış, B. (2014). Acculturative Stress among International Students: The Role of Emotional Intelligence, Optimism, and Self-Monitoring. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 7. Baskı. Sakarya: Sakarya.
 • Alyılmaz, S., Biçer, N. & Çoban, İ. (2015). Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 328-338.
 • Anderman, E. M. (2002). School Effects on Psychological Outcomes during Adolescence. Journal of Educational Psychology, 94, 795–809.
 • Aydın, B. (1995). Azerbaycan'dan Türkiye'ye Eğitim Amacıyla Gelen Öğrencilerin Dil, Kültür, Sosyal Problemleri ve Çözüm Teklifleri. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aypay, A., Aypay, A. & Demirhan, G. (2009). Öğrencilerin Üniversiteye Sosyal Uyumu Bir Üniversite Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 46-64.
 • Barber, B. K. & Schluterman, J. M. (2008). Connectedness in the Lives of Children and Adolescents: A Call for Greater Conceptual Clarity. Journal of Adolescent Health, 43, 209-216.
 • Bogler, R. & Somech A. (2002). Motives to Study and Socialization Tactics among University Students. The Journal of Social Psychology, 142(2), 233–248.
 • Booker, K. C. (2004). Exploring School Belonging and Academic Achievement in African American Adolescent. Curriculum and Teaching Dialogue, 6(2), 131-143.
 • Boynueğri, E. (2018). Türkiye'de Uluslararası Öğrencilerde Kültürleşme Stratejileri İle Kimlik Statüleri Arasındaki İlişki. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bozkırlı, K. Ç., Er, O. & Polatcan, F. (2019). Kafkas Üniversitesindeki Türk Soylu Öğrencilerin Sorunlarının Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 211-228.
 • Bümen, H. (2015). Eğitim Hizmetleri Pazarlaması: Uludağ Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerinde Bir Alan Araştırması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Cemalcilar, Z. (2010). Schools as Socialisation Contexts: Understanding the Impact of School Climate Factors on Students’ Sense of School Belonging. Applied Psychology, 59(2), 243-272.
 • Coşkunserçe, O. (2014). Uluslararası Öğrencilerin Kültürel Uyum Sürecine Yönelik Bir Çevrimiçi Oryantasyon Uygulamasının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin İncelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Cura, Ü. (2015). Uluslararası Öğrencilerin Akademik Uyumuna Kültürleşme Stresi ve Sosyal Desteğin Etkisi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Mevlana Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çelik, D. (2019). Sosyokültürel Uyum İle Akademik Uyum İlişkisi: Uluslararası Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çelik, İ. (2013). Türkiye'de Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Çelik, Ö. (2019). Sakarya Üniversitesi'nde Okuyan Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Karşılıklı Algıları. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Çevik, Z. (2015). Türkiye'de Yaşayan Yabancı Uyruklu Öğrenciler İle Türk Uyruklu Öğrencilerin Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çöllü, E. F. & Öztürk Y. E. (2009). Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’ye Yüksek Öğrenim Görmek Amacıyla Gelen Öğrencelerin Uyum ve İletişim Sorunları (Konya Selçuk Üniversitesi Örneği). Journal of Azerbaijani Studies, 11(1-4), 223-239.
 • Demir, D. (2017). Uluslararası Öğrencilerin Akademik Türkçe İhtiyaçları. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.
 • Dincel, Ö. (2016). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi (Bir Aksiyon Araştırması). (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Giresun Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Duru, E. & Balkıs, M. (2015). Birey-Çevre Uyumu, Aidiyet Duygusu, Akademik Doyum ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Analizi. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 122-141.
 • Enterieva, M. ve Sezgin, F. (2016). Türki Cumhuriyetlerden Türkiye’ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 102-115.
 • Ersoy, H. (1998). Türk Cumhuriyetlerinden Gelen İlk Öğrenciler ve Türkiye Deneyimleri. Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 7(Güz), 7-15.
 • Esentürk Ercan, L. (1998). Yabancı Uyruklu ve Türk Üniversite Öğrencilerine Ait Sorunların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Finn, J. D. (1989). Withdrawing from School. Review of Educational Research. 59(2), 117-142.
 • Gencer, N. (2019). İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinde Okul Aidiyet Duygusu (Çorum Örneği). Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21(39), 149-172.
 • Ghanbary, R. (2017). Hacettepe Üniversitesinde Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Profili, İhtiyaçları ve Sorunları. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Goodnow, C. (1992). Strengthening the Links Between Educational Psychology and the Study of Social Contexts. Educational Psychologist, 27(2), 177-196.
 • Goodenow, C. & Grady, K. E. (1993). The Relationship of School Belonging and Friends’ Values to Academic Motivation among Urban Adolecent Students. The Journal of Experimental Education, 62(1), 60-71.
 • Göker, Y. (2013). Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumları ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gündüzyeli, B. (2015). Küresel Eğitim Pazarlama Stratejileri ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Seçim Faktörleri Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güneş, İ. (2016). Türkiye'ye Yükseköğrenim İçin Gelen Uluslararası Öğrencilerin İstanbul Algısı. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hagborg, W. J. (1994). An Exploration of School Membership among Middle and High School Students. Journal of Psychological Assessment, 12, 312-323.
 • Hair, J. F., Black, B., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. 7. Baskı. New Jersey: Prentice.
 • Han, O. (2016). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye'de Sosyal Dışlanma Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Sakarya Üniversitesi Örneği. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Hayes, A. F. (2018). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. New York: Guilford.
 • Heydarov, M. S. (2019). Eğitim Turizmi Bağlamında Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Antalya ve Akdeniz Üniversitesine Yönelik Algılarının Tespiti ve Bir Araştırma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Isakson, K. & Jarvis, P. (1999). The Adjustment of Adolescents during the Transition into High School: A Short Term Longitudinal Study. Journal of Youth and Adolescence, 28, 1-26.
 • İşlek, B. K. (2019). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkisi: Karabük Üniversitesi'nde Bir Araştırma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.
 • Kaffash Khosh, A. (2015). Multilingual Communication in Educational Settings: The Case of International Students at Middle East Technical University. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kahraman Adıyaman, H. (2016). Uluslararası Öğrencilerin Kültürlerarası İletişim Yeterliği Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Bursluluları Örneği. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karaoğlu, F. (2007). Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Uyma Davranışı: TÖMER Örneği. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kastamonu Üniversitesi. “2018-2019 Akademik Yılı Yeni Talebe Kılavuzu” Kastamonu Üniversitesi Diploma Yönergesi. https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/duyurular/yeni-kayit-kilavuzu.pdf (Erişim Tarihi: 13.11.2019).
 • Kastamonu Üniversitesi. “Yönetmelik ve Yönergeler” Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/basin-yayin/9-yonetim-makaleleri-tr/8-yonetim-yonetim-ve-yonergeler-tr (Erişim Tarihi: 13.11.2019).
 • Keçeli, K. (2016). Isparta Şehri'nde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekân Algısı. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Kılıçlar, A., Sarı, Y. & Seçilmiş, C. (2012). Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği. Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 61, 157-172.
 • Kızmaz, Z. (2006). Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 47-70.
 • Lounsbury, J. W. & DeNeui, D. (1996). Collegiate Psychological Sense of Community in Relation to Size of College/University and Extroversion. Journal of Community Psychology, 24(4), 381-394.
 • MacKinnon, D. (2012). Introduction to Statistical Mediation Analysis. New York: Lawrence Erlbaum; London: Lawrence Erlbaum.
 • Mashankhan, A. (2013). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Mirzayev, M. (2019). İş Umudu ve Kariyer İyimserliğinin Bireysel Kariyer Planlamasına Etkisi: Yabancı Uyruklu ve Türk Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Mohammadi, M. A. (2019). Öz-yeterliliğin Öğrenci Tutulması Üzerindeki Etkisinde Sosyal Desteğin Düzenleyicilik Rolü: Uluslararası Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Musaoğlu, B. N. (2016). Yerel ve Uzun Dönemli Uluslararası Öğrencilerin Uyum Süreci ve Uluslararasılaşma Üzerine Deneyimleri. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Nkoko, M. M. (2016). Yurtdışında Eğitimin Zorlukları: Türkiye, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Örneği. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Osterman, K. F. (2000). Students’ Need for Belonging in the School Community. Review of Educational Research, 70(3), 323-367.
 • Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, N., Ötken, Ş. & Yalçın, M. T. (2017). Sosyoekonomik Bakımdan Dezavantajlı Öğrencilerin Türkçe ve Matematik Ders Başarılarının Öğrenci, Sınıf ve Okul Düzeyi Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Kızılcahamam, Ankara.
 • Özgan, H. & İş, E. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşmeye İlişkin Algılarının İncelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Kızılcahamam, Ankara.
 • Özteke Kozan, H. İ., Kavaklı, M., Ak, M. & Kesici Ş. (2019). Akıllı Telefon Bağımlılığı, Genel Aidiyet ve Mutluluk Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 22, 436-444.
 • Pirliyev, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modelleri ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Uyumu Üzerine Bir Analiz. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Roeser, R. W., Midgley, C. & Urdan, T. C. (1996). Perceptions of the School Psychological Environment and Early Adolescents’ Psychological and Behavioral Functioning in School: The Mediating Role of Goals and Belonging. Journal of Educational Psychology, 88(3), 408-42.
 • Sarı, M. (2012). Sense of School Belonging among Elemantary School Students. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 1-11.
 • Sarı, M. & Özgök, A. (2014). Ortaokul Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusu ve Empatik Sınıf Atmosferi Algısı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(2), 479-492.
 • Sarıçoban, A. (2004). Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Türki Öğrencilerin Güdü ve Tutumlarının Başarıya Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 67-73.
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 1-19.
 • Sasa, S. (2017). Türkiye'de Yükseköğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Seçilmiş, C., Kılıçlar, A. & Sarı, Y. (2012). Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Memnuniyet Algılarıyla Akademik Başarı İlişkisi: Turizm Öğrencileri Örneği. Millî Eğitim, 195, 118-130.
 • Snoubar, Y. (2015). Türkiye'de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sorunları Ve Sosyal Hizmet Gereksinimleri. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şahan, H. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Şahan, H. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü. KMU İİBF Dergisi, 10(15), 260-278.
 • Şen, G. (2019). Kültürel Zekâ ve Kültürel Adaptasyonun Akademik Performans Üzerine Etkisi: Üniversitelerdeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Yapılan Bir Araştırma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Taylan, Ş. (2019). Sakarya Üniversitesindeki Uluslararası Öğrencilerin Sorunları. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Temel, M. (2017). Utilization of Affective Strategies by Domestic and International Students in English Speaking Classes of Turkish Universities. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Toska, R. (2019). Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğrenime İlişkin Görüşleri. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Tozan, S. (2019). Kültürlerarası İletişimin Geliştirilmesinde Uluslararası Öğrencilerin Etkisi: Ytb Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Örneği.(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Wentzel, K. R. (1999). Social-Motivational Processes and Interpersonal Relationships: Implications for Understanding Students' Academic Success. Journal of Educational Psychology, 91, 76-97.
 • Yeles Karaman, S. (2018). Sosyo-Kültürel Adaptasyon Sürecinde Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası İletişim Duyarlılığı. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yıldırım, M., & Bayrak, C. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123-144.
 • Yıldız, M. A., & Kutlu, M. (2015).Erinlerde Okula Bağlanmanın Yordayıcısı Olarak Sosyal Kaygı ve Depresif Belirtilerin İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 332-345.
 • Yıldız, S., & Dinçer, M. Z. (2017). Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Demografik Özelliklerine Göre Serbest Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 353-362.
 • Yokuş, G., Ayçiçek, B. & Yanpar Yelken, T. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Yükseköğretim Hizmet Kalite Algılarının ve Kurumsal Aidiyet Düzeylerinin İncelenmesi: Eğitim Fakültesi Örneği. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-18.
 • YÖK. (2019a). “İstatistikler” Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Öğrenci İstatistikleri. Uyruğa Göre Öğrenci Sayıları Raporu. https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 15.11.2019).
 • YÖK. (2019b). “İstatistikler” Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Öğrenci İstatistikleri. Öğrenci Sayıları. Üniversite Bazında Öğrenci Sayıları. https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 15.11.2019).
 • YÖK. (2019c). “Üniversiteler” Üniversitelerimiz. https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz (Erişim Tarihi: 19.11.2019).
 • Zerengök, D. (2016). Uluslararası Öğrencilerin; Serbest Zaman Etkinliklerine Aktif Katılımları Yoluyla Sosyal Uyumlarının Analizi: Celal Bayar Üniversitesi Örneği. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6539-726X
Yazar: Çetin AKKUŞ
Kurum: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9262-2680
Yazar: Gülizar AKKUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kastamonu Universitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 4 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { egetdid825731, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {355 - 382}, doi = {10.32449/egetdid.825731}, title = {Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü}, key = {cite}, author = {Akkuş, Çetin and Akkuş, Gülizar} }
APA Akkuş, Ç , Akkuş, G . (2020). Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 20 (2) , 355-382 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/58630/825731
MLA Akkuş, Ç , Akkuş, G . "Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü" . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 (2020 ): 355-382 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/58630/825731>
Chicago Akkuş, Ç , Akkuş, G . "Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 (2020 ): 355-382
RIS TY - JOUR T1 - Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü AU - Çetin Akkuş , Gülizar Akkuş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 355 EP - 382 VL - 20 IS - 2 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü %A Çetin Akkuş , Gülizar Akkuş %T Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü %D 2020 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Akkuş, Çetin , Akkuş, Gülizar . "Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 / 2 (Aralık 2020): 355-382 .
AMA Akkuş Ç , Akkuş G . Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2020; 20(2): 355-382.
Vancouver Akkuş Ç , Akkuş G . Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2020; 20(2): 355-382.
IEEE Ç. Akkuş ve G. Akkuş , "Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 355-382, Ara. 2020, doi:10.32449/egetdid.825731