Diğer
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Biology of Black Scorpion Fish (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) in the Black Sea

Yıl 2018, Cilt: 14 Sayı: 4, 291 - 302, 01.12.2018
https://doi.org/10.22392/egirdir.406304

Öz

In this study, in order to determine the biological parameters of scorpion fish (Scorpaena porcus),
individuals of 411 scorpion fish which were collected from Black Sea coast, in Samsun, Ordu, Giresun region
between March 2016 and February 2017 were investigated. The average size of the sampled individuals was
determined as 12.79±0.14 cm (min 6.2, max 24.0 cm) and the mean weight was 46.45±1.72 g (min 4.10 g,
max 235.12 g). The length-weight relationship for spring, summer, autumn, winter and all months was found
as W=0.02L2.9781, W= 0.026L2.8819, W=0.0134L3.1713, W=0.0196L3.0034, W=0.0217L2.9548
. Von Bertalanffy
growing equations of all samples were determined as Lt=57.43[1-e
-0.063(t+1.807)] and, Phi-prime index was
determined 2.32. The average condition factor is calculated as 1.98, nutritional composition is 27.28%
Crustacea, 6.36% fish and 66.36% undefined creatures. Highest GSI value was calculated in summer (max in
July 3.61±0.68), and the lowest value was calculated in autumn (min in November 0.46±0.10)

Kaynakça

 • Akalın, S., İlhan, D., Ünlüoğlu, A., Tosunoğlu, Z. & Özaydın, O. (2011). İzmir Körfezi’nde İki İskorpit Türünün (Scorpaena notata ve Scorpaena porcus) Boy-Ağırlık İlişkisi ve Metrik-Meristik Özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com, 5(4): 291-299.
 • Alpaslan M, Tekinay, A.A. & Çınar, Y. (2007). Çanakkale Boğazında Dağılım Gösteren İskorpit Balığı (Scorpaena porcus, Linneaus, 1758)’nın Bazı Büyüme Parametreleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 24 (3-4): 219-223.
 • Asahina, K., Hirose, H. & Hibiya, T. (1990). Annual reproductive cycle of the topmouth gudgeon Pseudorasbora parva in the Tama River. Nippon Suisan Gakkaishi, 56: 243-247.
 • Başçınar, N.S. & Sağlam, H. (2005). Doğu Karadenizde Vatoz (Raja Klavata), İskorpit (Scorpaena porcus), ve Tiryaki (Uranoscopus scaber) Balıklarının Beslenme Alışkanlıkları. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3(4): 165-169.
 • Busacker, G.P., Adelman, I.R. & Goolish, E.M. (1990). Growth, Chapter 11. Method for Fish Biology. Eds, Schreck, C.B. and Moyle, P.B. American Fisheries Society, USA, 363-387.
 • Çek, Ş., Niall, B., Randall, C. & Rana, K. (2001). Oogenesis, Hepatosomatic and Gonadosomatic Indexes, and Sex Ratio in Rosy Barb (Puntius conchonius). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1: 33-41.
 • Çelik, E.Ş. & Bircan, R. (2004). Çanakkale Boğazındaki Siyah İskorpit Balığı (Scorpaena porcus, Linneaus, 1758)’nın Üreme Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 327-335.
 • Davies, R.W.D., Crripps, S.J., Nickson, A. & Porter, G. (2009). Defining and Estimating Global Marine Fisheries Bycatch. Marine Policy, 33 (4), 661-672.
 • Demirhan, S.A. & Can, M.F. (2009). Age, growth and food composition of Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) in the southeastern Black Sea. J. Appl. Ichthyol. 25: 215-218.
 • Dutta, S., Maity, S., Chanda, A., Akhand, A. & Hazra, S. (2012). Length Weight Relationship of Four Commercially Important Marine Fishes of Northern Bay of Bengal, West Bengal, India, Journal of Applied Environmental Biological Sciences, vol. 2(2), pp. 52-58.
 • Erbay, M. (2013). Doğu Karadeniz’deki İskorpit (Scorpaena porcus, Linnaeus, 1758) Balığının Popülasyon Yapısı ve Üreme Biyolojisi Üzerine Araştırma. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksel Lisans Tezi, Rize, 78s.
 • Erkoyuncu, İ. (1995). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Ders Kitabı. OMÜ Yayınları, Yay. No: 95, Samsun s. 265.
 • Kasapoğlu, N. & Düzgüneş, E. (2013). Length-weight relationships of marine species caught by five gears from the Black Sea. Mediterranean Marine Science, Vol. 15, No 1, 95-100.
 • Koca, H.U. (2002). Sinop Yöresinde Dip Ağları ile Avlanan İskorpit (Scorpaena porcus, Linne., 1758 ) Balığının Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin Araştırılması. Turk J Vet Anim Sci, 26, 65-69.
 • Nunes, D.M. & Hartz, M.S. (2001). Feeding Dynamics and Ecomorphology of Oligosarcus jenynsii (Gunther, 1864) and Oligosarcus robustus (Menezes, 1969) in the Lagoa Fortaleza, Southern Brazil, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, Brazilian Journal of Biology, Pg.1-13.
 • Ricker, W.E. (1979). Growth Rates and Models in Fish Physiology. (Hoar,W. S., Randall, D. J. and Brett, J., eds.),Vol VIII, Bioenergitics and Growth, Academic Press, 677-743.
 • Samsun, N. (2004). Sinop Yöresinde Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus PALLAS, 1811) Balıklarının Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 19 Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Samsun, 162 s.
 • Sokal, R.R. & Rohlf, F.J. (1995). Biometry (3rd ed.) New York, USA: W.H. Freeman.
 • Tyler, A.V. & Dunn, R.S. (1976). Ration, growth, and measures of somatic and organ condition in relation to meal frequency in winter flounder, Pseudopleuronectes americanus, with hypotheses Regarding Population Homeostasis. J. Fish. Res. Board Can., 23:63-75.
 • Üstün, F. (2010). Kuzey Ege Denizi, Edremit Körfezi Tekir Balığı (Mullus Surmuletus L., 1758) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.

Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi

Yıl 2018, Cilt: 14 Sayı: 4, 291 - 302, 01.12.2018
https://doi.org/10.22392/egirdir.406304

Öz

Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi’nde dağılım gösteren iskorpit balığının (Scorpaena porcus) biyolojik
özelliklerini belirlemek amacıyla; Samsun, Ordu, Giresun kıyılarından Mart 2016-Şubat 2017 tarihleri
arasında avlanan 411 adet birey incelenmiştir. Örneklenen bireylerin ortalama toplam boyu 12,79±0,14 cm
(minimum 6,2; maksimum 24,0 cm), ortalama ağırlığı 46,45±1,72 g (minimum 4,10 g; maksimum 235,12 g)
olarak ölçülmüştür. Boy-ağırlık ilişkisi ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ve tüm aylar için sırasıyla W=0,02L2,9781
,
W=0,026L2,8819, W=0,0134L3,1713, W=0,0196L3,0034, W=0,0217L2,9548 şeklinde bulunmuştur. Tüm bireyler için
Von Bertalanffy Büyüme Denklemi Lt=57,43[1-e
-0,063(t+1,807)], phi-prime indeksi 2,32 olarak tespit edilmiştir.
Ortalama kondisyon faktörü 1,98 olarak hesaplanmış olup, besin dağılımı %27,28 krustase, %6,36 balık ve
%66,36 teşhis edilemeyen canlılardan oluşmaktadır. Mevsimsel olarak hesaplanan GSİ değeri yaz
mevsiminde (en yüksek temmuz ayında 3,61±0,68) en yüksek, sonbahar mevsiminde (en düşük kasım ayında
0,46±0,10) en düşük değerde tespit edilmiştir. 

Kaynakça

 • Akalın, S., İlhan, D., Ünlüoğlu, A., Tosunoğlu, Z. & Özaydın, O. (2011). İzmir Körfezi’nde İki İskorpit Türünün (Scorpaena notata ve Scorpaena porcus) Boy-Ağırlık İlişkisi ve Metrik-Meristik Özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com, 5(4): 291-299.
 • Alpaslan M, Tekinay, A.A. & Çınar, Y. (2007). Çanakkale Boğazında Dağılım Gösteren İskorpit Balığı (Scorpaena porcus, Linneaus, 1758)’nın Bazı Büyüme Parametreleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 24 (3-4): 219-223.
 • Asahina, K., Hirose, H. & Hibiya, T. (1990). Annual reproductive cycle of the topmouth gudgeon Pseudorasbora parva in the Tama River. Nippon Suisan Gakkaishi, 56: 243-247.
 • Başçınar, N.S. & Sağlam, H. (2005). Doğu Karadenizde Vatoz (Raja Klavata), İskorpit (Scorpaena porcus), ve Tiryaki (Uranoscopus scaber) Balıklarının Beslenme Alışkanlıkları. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3(4): 165-169.
 • Busacker, G.P., Adelman, I.R. & Goolish, E.M. (1990). Growth, Chapter 11. Method for Fish Biology. Eds, Schreck, C.B. and Moyle, P.B. American Fisheries Society, USA, 363-387.
 • Çek, Ş., Niall, B., Randall, C. & Rana, K. (2001). Oogenesis, Hepatosomatic and Gonadosomatic Indexes, and Sex Ratio in Rosy Barb (Puntius conchonius). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1: 33-41.
 • Çelik, E.Ş. & Bircan, R. (2004). Çanakkale Boğazındaki Siyah İskorpit Balığı (Scorpaena porcus, Linneaus, 1758)’nın Üreme Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 327-335.
 • Davies, R.W.D., Crripps, S.J., Nickson, A. & Porter, G. (2009). Defining and Estimating Global Marine Fisheries Bycatch. Marine Policy, 33 (4), 661-672.
 • Demirhan, S.A. & Can, M.F. (2009). Age, growth and food composition of Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) in the southeastern Black Sea. J. Appl. Ichthyol. 25: 215-218.
 • Dutta, S., Maity, S., Chanda, A., Akhand, A. & Hazra, S. (2012). Length Weight Relationship of Four Commercially Important Marine Fishes of Northern Bay of Bengal, West Bengal, India, Journal of Applied Environmental Biological Sciences, vol. 2(2), pp. 52-58.
 • Erbay, M. (2013). Doğu Karadeniz’deki İskorpit (Scorpaena porcus, Linnaeus, 1758) Balığının Popülasyon Yapısı ve Üreme Biyolojisi Üzerine Araştırma. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksel Lisans Tezi, Rize, 78s.
 • Erkoyuncu, İ. (1995). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Ders Kitabı. OMÜ Yayınları, Yay. No: 95, Samsun s. 265.
 • Kasapoğlu, N. & Düzgüneş, E. (2013). Length-weight relationships of marine species caught by five gears from the Black Sea. Mediterranean Marine Science, Vol. 15, No 1, 95-100.
 • Koca, H.U. (2002). Sinop Yöresinde Dip Ağları ile Avlanan İskorpit (Scorpaena porcus, Linne., 1758 ) Balığının Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin Araştırılması. Turk J Vet Anim Sci, 26, 65-69.
 • Nunes, D.M. & Hartz, M.S. (2001). Feeding Dynamics and Ecomorphology of Oligosarcus jenynsii (Gunther, 1864) and Oligosarcus robustus (Menezes, 1969) in the Lagoa Fortaleza, Southern Brazil, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, Brazilian Journal of Biology, Pg.1-13.
 • Ricker, W.E. (1979). Growth Rates and Models in Fish Physiology. (Hoar,W. S., Randall, D. J. and Brett, J., eds.),Vol VIII, Bioenergitics and Growth, Academic Press, 677-743.
 • Samsun, N. (2004). Sinop Yöresinde Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus PALLAS, 1811) Balıklarının Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 19 Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Samsun, 162 s.
 • Sokal, R.R. & Rohlf, F.J. (1995). Biometry (3rd ed.) New York, USA: W.H. Freeman.
 • Tyler, A.V. & Dunn, R.S. (1976). Ration, growth, and measures of somatic and organ condition in relation to meal frequency in winter flounder, Pseudopleuronectes americanus, with hypotheses Regarding Population Homeostasis. J. Fish. Res. Board Can., 23:63-75.
 • Üstün, F. (2010). Kuzey Ege Denizi, Edremit Körfezi Tekir Balığı (Mullus Surmuletus L., 1758) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hidrobiyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serap SAMSUN

Türkiye


Naciye ERDOĞAN SAĞLAM

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 14 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
SAMSUN, S., & ERDOĞAN SAĞLAM, N. (2018). Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(4), 291-302. https://doi.org/10.22392/egirdir.406304
MLA
SAMSUN, Serap ve Naciye ERDOĞAN SAĞLAM. “Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena Porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, c. 14, sy. 4, 2018, ss. 291-02, doi:10.22392/egirdir.406304.
Chicago
SAMSUN, Serap, ve Naciye ERDOĞAN SAĞLAM. “Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena Porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14, sy. 4 (Aralık 2018): 291-302. https://doi.org/10.22392/egirdir.406304.
EndNote
SAMSUN S, ERDOĞAN SAĞLAM N (01 Aralık 2018) Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 4 291–302.
ISNAD
SAMSUN, Serap - ERDOĞAN SAĞLAM, Naciye. “Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena Porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14/4 (Aralık 2018), 291-302. https://doi.org/10.22392/egirdir.406304.
AMA
SAMSUN S, ERDOĞAN SAĞLAM N. Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi. SDU-JEFF. Aralık 2018;14(4):291-302. doi:10.22392/egirdir.406304
Vancouver
SAMSUN S, ERDOĞAN SAĞLAM N. Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi. SDU-JEFF. 2018;14(4):291-302.
IEEE
S. SAMSUN ve N. ERDOĞAN SAĞLAM, “Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi”, SDU-JEFF, c. 14, sy. 4, ss. 291–302, 2018, doi: 10.22392/egirdir.406304.
JAMA
SAMSUN S, ERDOĞAN SAĞLAM N. Karadeniz’deki (Samsun, Ordu, Giresun) İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Biyolojisi. SDU-JEFF. 2018;14:291–302.