Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 18, Sayfalar 731 - 758 2017-12-20

İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hayatımıza giren sosyal medya sıradan bir iletişim aracı olmanın ötesine geçerek hayatımızın her alanında dijitale doğru bir dönüşüm yaşanmasına sebep olmuştur. Öyle ki bu dönüşüm aile ilişkilerimizden, ticari ilişkilerimize, siyasal kampanyalardan pazarlama kampanyalarına, tüketim alışkanlıklarımızdan hizmet sunumuna kadar birçok alandan köklü değişimleri de beraberinde getirmiştir. Zira bu değişimlerin en köklüsü insanlar için en önemli konulardan birisi olan sağlık alanında yaşanmıştır. Bu açıdan sosyal medya çok kısa süre de çok geniş kitlelere ulaşma imkanı sağlaması, Dünyanın her yerinde ki bilgi ve gelişmeye en hızlı şekilde erişim imkanı sunması sebebiyle sağlığın korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda en önemli araç- lardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda sosyal medya bilinçli ve doğru kullanıldığında toplum sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda en etkili araçlardan biri konumundadır. 

Sosyal medya, Sağlık Enformasyonu, Sağlık İletişimi
  • ALABAY, Mehmet, N, (2011), “Sosyal Medyada Tüketiciler ve Pazar Bölümleme Uygulamaları”, XVI. “Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri. İzmir, http:// inet-tr.org.tr/inetconf16/bildiri/11.pdf. (29 Kasım 2017). CDC, Centers for Disease Dontrol and Prevention, (2011), The Health Communicator’s Social Media Toolkit, https://www.cdc.gov/healthcommunication/toolstemplates/socialmediatoolkit_bm.pdf. (30 Kasım 2017). ÇINARLI, İnci, (2004), “Sağlığın Geliştirilmesine Sağlık İletişimi Yöntemleri Olarak Sosyal Pazarlama, Medyada Savunuculuk ve Halkla İlişkilerin Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÇINARLI, İnci, (2012), “Sosyal Medya, Web 2.0 ve Sağlık”, Workshop Dergisi, Temmuz-Ağustos 2012, http://alternatifiletisim.blogspot.com,. (29 Kasım 2017). DOĞANAY, Sertaç, (2013), “Sağlık Alanında Sosyal Medyanın Kullanımı”, 2. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi, İstanbul. ERKOVAN, Serkan, (2011), “Sosyal Medya’da Olmak ya da Olmamak, Türkiye İlaç Sektörünün Perspektifi”, Perspektif Toplantıları, İstanbul, https://www.slideshare.net/serkovan/salkta-sosyal-medya-deneyimleri-trke. (29 Kasım 2017). FIRAT, Mehmet ve Nilgün, ÖZDAMAR KESKİN, (2015), “İnternet Teknolojileri”, Temel Bilgi Teknolojileri-I içinde (Ed. T. V. Yüzer-M. R. Okur),. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, s.90-112. HÜLÜR, Banu, A, (2016), “Sağlık İletişimi, Medya ve Etik: Bir Sağlık Haberinin Analizi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, s.155-178. İSPİR, Burçin, (2013), “Yeni İletişim Teknolojilerinin Gelişimi”, Dijital İletişim ve Yeni Medya içinde, (Ed. M. C. Öztürk), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, s.2-25. KAHRAMAN, Murat, (2013), Sosyal Medya 101 2.0 Pazarlamacılar İçin Sosyal Medyaya Giriş, 2. Baskı, İstanbul, Mediacat Kitapları. KARAGÖZ, Kezban, (2016), “Sağlık İletişimde Sosyal Medyanın Rolü: Türkiye’de Sağlık Kurumlarının Sosyal medya kullanımının İncelenmesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. KAYABALI, Kıvılcım, (2011), “İnternet Ve Sosyal Medya Evreninde Sağlık”, İyi Klinik Uygulamalar Dergisi, Sayı:25, s.14–20. PELTEKOĞLU, Filiz, Balta, (2012), Halkla İlişkiler Nedir? 7. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları PWC, Health Research Institute, (2012), Social media “likes” healthcare From Marketing to Social Business. http://download.pwc.com/ie/pubs/2012_social_media_likes_healthcare.pdf. (30 Kasım 2017). SAYIMER, İdil, (2014), Yeni Medya Ortamlarında Ağlar Oluşturan Toplumsal Hareket Deneyimleri, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, s.97-112. SOCİAL TOUCH, (2013), Türkiye’de İnternetin Sağlık Bilgi ve Hizmetlerine Ulaşma Amaçlı Kullanım Alışkanlıkları, http://www.socialtouch.com.tr/-turkiyede-internetin-saglik-amacli-kullanimi/ (30 Kasım 2017). ŞENER, Emine ve Menevşe, SAMUR, (2013), “Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya: Facebookta Sağlık”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, s.508-523. TUNCER, A. Selim, (2013), “Sosyal Medyanın Gelişimi”, Sosyal Medya içinde, (Ed. F. Z. Özata), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, s.2-24. WE ARE SOCİAL AND HOOTSUITE, (2017), Digital in 2017 Global Overview 2017. https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview. (29 Kasım 2017).
Birincil Dil tr
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 18
Yazarlar

Yazar: A. Bahadır DARI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2017

APA DARI, A . (2017). Sosyal Medya ve Sağlık. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (18) , 731-758 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/36222/407951