Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 27, Sayfalar 687 - 708 2020-12-15

Rehberlik ve Araştırma Merkezine Yapılan Başvuruların İncelenmesi (Burdur İli Örneği)

Öznur TULUNAY ATEŞ [1] , Musa ANAC [2]


Bu araştırmada Burdur Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) yapılan 2006 ve 2018 yılı öğrenci başvurularındaki aile demografik özelliklerinin değerlendirilmesi ve irdelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yapılırken 2006 yılı ile 2018 yıllarındaki başvurular karşılaştırılmış araştırma kapsamında belirlenen parametreler dâhilinde değerlendirilerek ve bu iki yıldaki başvuruların farklılıkları ortaya konulmuştur. Araştırma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla yapılmıştır. Çalışmada Burdur Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) arşivinde bulunan 2006 yılına ait 194, 2018 yılına ait 224 öğrenci dosyasına ulaşılmıştır. Sonraki aşamada araştırmadaki her iki yıla ait öğrenci dosyaları incelenerek benzer ve farklı durumlar ortaya konmuş, belirlenen tüm kriterler analize dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda ebeveynlerin işgücüne katılım oranı ile ilgili olarak 2018 yılında babaların çalışma durumunda azalma görülürken, annelerin çalışma durumunda yükselme görülmüştür. Ayrıca her iki yılda da işçi ebeveynlerin sayısının diğer meslek dallarına göre yüksek oranda olduğu yapılan değerlendirmelerde tespit edilmiştir. Araştırmada demografik verilerin bize sunduğu dikkati çeken bir diğer bulgu ise 2006 yılındaki ebeveynlerin tamamının öz anne ve babadan oluşmasıdır. Vefat eden öğrenci annelerinin 2018 yılında 2006 yılına göre daha fazla olması da dikkati çeken başka bir bulgu olmuştur. Tüm bu demografik özelliklerin öğrenci zekâ puanlarına etkisi de araştırma sonucunda ortaya konmuş ve elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılarak çözüm önerileri sunulmuştur.
RAM, Zeka Puanı, Döküman İncelemesi
 • AKKUŞ, Okay, (2010), Rehberlik Araştırma Merkezinde Görevli Rehber Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • BÖRKAN, Bengü, Gizem, ÖZTEMÜR, Osman, YILMAZ, Şeyda, ÇETİNTAŞ, Betül, GÜLCAN ve Merve, ÖZCAN, (2017), “Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Psikolojik Test Uygulama Süreçleri “,Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, VII(48): 161-185.
 • KABOĞLU, İbrahim Özden, ( 2019), Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • KUZGUN, Zeliha, (2019), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Tanılama Sürecinde Karşılaşılan Güçlüklerle İlgili Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Personelinin Görüşlerinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. Milli Eğitim Bakanlığı (2017),
 • Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete (Sayı 30236), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/ 201711102.htm sayfasından erişilmiştir.
 • Resmi Gazete (2018), Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete (Sayı:30471). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/ 20180707-8.htm sayfasından erişilmiştir.
 • SAYAN, Abdülhalit, (2019), Destek Eğitim Odalarında Eğitim Alan Okul Öncesi Kaynaştırma Öğrencilerinin Gelişimlerinin Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ŞAHİN, Cengiz, (2006), “Kırşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Bölümünde İncelenen Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Nitelikleri”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, VII(1): 175-189.
 • TEZCAN, Mahmut, (1994), Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Zirve Ofset. Türkiye İstatistik Kurumu (2002), Engel Türüne Göre Engelli Nüfus Oranı. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilg i.do?alt_id=1017 sayfasından erişilmiştir.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2002) İstihdam, İşsizlik ve Ücret. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?m etod=temelist sayfasından erişilmiştir.
 • UYSAL, Ahmet, Zeki, ÖZGÜÇ, Canan, SOLA ve Ebru UZUNKOL (2019). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine İlişkin Metaforik Algıları”. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, II(1): 48-63. http://dx.doi.org/10.33400/kuje.554572
 • YILDIRIM, Ali, (1999), “Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi”, Eğitim ve Bilim Dergisi, XXIII(112): 7-17.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan, (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.baskı), Ankara: Seçkin Yayınları.
 • YURTTUTAN, Selverhan, (2017), Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocukların Okuldaki Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 27
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1784-7227
Yazar: Öznur TULUNAY ATEŞ
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9585-7132
Yazar: Musa ANAC
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2020

APA Tulunay Ateş, Ö , Anac, M . (2020). Rehberlik ve Araştırma Merkezine Yapılan Başvuruların İncelenmesi (Burdur İli Örneği) . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (27) , 687-708 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/60522/889116