Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 27, Sayfalar 709 - 728 2020-12-15

Türkiye’de Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve E-Devlet

Emine ÇELİKSOY [1]


Dünya sürekli değişimler geçirmektedir ancak son yıllarda bu değişimlerin boyutu da git gide artmaktadır. Küreselleşme dünyanın dönüşümünü büyük oranda etkileyen faktörlerden biridir. Bu büyük çaplı değişimler devletleri de etkilemektedir. Devletin yapı, süreç ve uygulamaları da kuşkusuz bu değişimlerden etkilenmektedir. Devletler yapı, süreç ve uygulamalarını yeniden şekillendirirken bir yandan uluslararası arenada meydana gelen değişimlerden etkilenmekte bir yandan da kendi iç dinamiklerini yönetmeye çalışmaktadırlar. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen büyük değişimler kamu yönetimlerini de bu değişime uyum sağlamaya zorlamıştır. Kamu kurumları değişimi kendileri istemeseler bile hem uluslararası düzeyde meydana gelen değişimler hem de diğer kamu kurumlarının yaptığı değişimler onları etkilemiştir. Kamu yönetimleri artık kamusal mal ile hizmet sunarken aynı zamanda vatandaşlar etkinlik, etkililik ve verimlilik de beklemektedir. Bu beklentileri geleneksel kamu yönetimi karşılayamayınca devlet yeni arayışlar içine girmiştir. E-devlette devletin bu yeni arayış sürecinde ortaya çıkmış yol ve yöntemlerden biridir. Bilgi ve iletişim alanında yaşanılan gelişimler devletin kamusal mal ve hizmet sunarken bu teknolojilerden yararlanmasını beraberinde getirmiştir. Kamusal mal ve hizmetlerinin internet ve bilgisayar yolu ile verilmesi e-devlet uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. E-devlet kamunun sunduğu mal ve hizmetlerin hızını, etkinliğini, verimliliğini artırmış, kırtasiyeciliği azaltmıştır. Devlet için halkla ilişkiler önemlidir. Geleneksel kamu yönetimlerinin yaşadığı halkla ilişkiler sorunlarının e-devlet ile çözüme kavuşturulması planlanmaktadır. Çalışmanın amacı devletin e-devlete geçişi ile birlikte halkla ilişkiler anlamında yaşadığı değişimleri ele almaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Konuya ilişkin literatür taranmış ve ilgili hukuki düzenlemelerden faydalanılmıştır.
Türkiye, E-Devlet, Kamu Yönetiminde Değişim, Halkla İlişkiler
 • BOZLAĞAN, Recep, (2003), “Kamu Yönetimi Paradigmasında Değişim ve Özelleştirme Yaklaşımı”, Çağdaş Kamu Yönetimi I., (Ed. M. Acar- H. Özgür) , Ankara: Nobel Yayıncılık, 277-303.
 • CANÖZ, Kadir, (2008), “Kamuda Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Bilgi Edinme Yasası”, Selçuk İletişim, V(3): 141-152.
 • Bakanlar Kurulu Kararı, E-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Karar, (2000), Web: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/04/20060420-3.htm adresinden 01 Temmuz 2020’de alınmıştır.
 • Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık, Genelge, (2006), Web: www.resmigazete.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2020’de alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) Görevi Nedir? Web. www.ytb.gov.tr adresinden 30 Ağustos 2020’de alınmıştır.
 • E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (2016), Web: https://www.resmigazete.gov.tr adresinden 30 Ağustos 2020’de alınmıştır.
 • e- Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı 2003-2004, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/040900_KDEPKitapcik.pdf, adresinden 17 Ekim 2020’de alınmıştır.
 • ESEN, Bülent Nuri, (1970), Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • GÖZLER, Kemal, (2007), Devletin Genel Teorisi, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • GÖZLER, Kemal, (2011), Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • GÖZÜBÜYÜK, Şeref, (2004), Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • GÜMÜŞ, İskender, (2018), “Tarihsel Perspektifte Refah Devleti: Doğuş, Yükseliş ve Yeniden Yapılanma Süreci”, Journal of Political Administrative and Local Studies, I(1): 33-66.
 • İNCE, Murat, (2001), Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, Ankara: DPT Yayınları.
 • KAZANCI, Metin, (1972), “Halkla İlişkiler ve İdari Danışma Merkezleri”, Amme İdaresi Dergisi, V(2): 11-24.
 • KAZANCI, Metin, (2004), Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • LEIGH, Andrew ve Robert D. Atkinson (2001), “Breaaking Down Bureaucratic Barries: The Next Phase of Digital Government. Progresive Policy İnstute, Technology and New Economy Project”, Web: http://www.ppionline.org/documents/digigov_Nov01.pdf adresinden 01 Şubat 2020’de alınmıştır.
 • SAYIMER, İdil, (2006), “Halkla İlişkilerde Hedef Kitlelerle Çift Yönlü Simetrik İletişim Kurmak Amacıyla Web Siteleri Kullanımı”, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı 1-3 Kasım, İstanbul, 163-172.
 • SELVİ, Özgür, Ulucan, Maide, Coşkun, Arzu Eser, (2019), “Halkla İlişkiler ve Bir E-Devlet Uygulaması Olarak CİMER”, Akademik Bakış Dergisi, LXXV: 13-37.
 • ŞAHNAGİL, Sinem, (2017), “Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: E-Devlet Uygulamaları”, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergi, I(1): 77-89.
 • ŞAYLAN, Gencay, (2000), “Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, XXXIII (2): 1-20.
 • TARHAN, A. (2010), Devlet ve Vatandaş İlişkisinin Geliştirilmesinde Elektronik Devletin Rolü: Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TORTOP, Nuri, (2006), Halkla İlişkilere Giriş, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Web:https://sozluk.gov.tr/ adresinden 01 Temmuz 2020’de alınmıştır.
 • Türk Hukuk Kurumu. (1944), Türk Hukuk Lügatı, Ankara: Türk Hukuk Kurumu Yayınları.
 • UYSAL, Birkan, (1998), Siyaset, Yönetim, Halkla İlişkiler. Ankara: TODAİE Yayınları.
 • UYSAL-SEZER, Birkan, (1987), “Yerel Yönetimin Çevresi-Halkla İlişkiler ve Kanaat Araştırmaları”, Amme İdaresi Dergisi, XX (1): 15-32.
 • VAROĞLU, Demet ve Kadir Varoğlu (1995), “Kamu Bürokrasilerinde Profesyonelleşme ve Örgütsel Yapılanma Üzerine Etkileri”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, II. Cilt, TODAİE, Ankara.
 • VURAL-AKINCI, Beril ve Coşkun, Gül (2006), “Yeni Teknolojiler ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Alanında İnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu 21.Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler Sorunlar ve Çözümler, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli.
 • YALÇINDAĞ, Selçuk, (1968), “Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler”, Amme İdaresi Dergisi, I(3-4): 69-93.
 • YALÇINDAĞ, Selçuk, (1988), “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler”, Halkla İlişkiler Sempozyumu, Ankara: AÜBYYO-TODAİE Yayını.
 • YAĞMURLU, Aslı, (2010), “E- Halkla İlişkiler ve Bakanlık Uygulamaları”, Selçuk İletişim, VI(2): 62-80.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 27
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8175-8611
Yazar: Emine ÇELİKSOY
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2020

APA Çeliksoy, E . (2020). Türkiye’de Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve E-Devlet . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (27) , 709-728 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/60522/889127