Yıl 2021, Cilt 10 , Sayı 28, Sayfalar 141 - 158 2021-04-23

Okul Temsilcisi Adayı Öğrencilerin Vaatlerinin İncelenmesi

Aslı GÖZLER [1] , Rabia ASAL [2] , Büşra ŞAHİN [3] , Alparslan GÖZLER [4]


Bu araştırmada okul temsilcisi adayı öğrencilerin vaatlerinin incelenmesini amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde araştırma amacına ulaşmak için nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma da desen olarak durum çalışması tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-19 eğitim-öğretim yılında Kayseri ilinde ortaokul düzeyinde öğrenim gören ve okul temsilcisi olmak için aday olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma dâhilinde belirtilen kriterlere uyan 6 ortaokulda toplam 35 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri, nitel veri toplama yöntemlerinde yer alan dokümanlar kapsamında hazırlanan açık uçlu anket formu yardımıyla toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin belirtmiş oldukları vaatlerin daha anlaşılır olması için kategorilere yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul temsilcisi adayı öğrencilerin vaatlerinin beş farklı kategoride toplanmış olduğu görülmektedir. Bu kategoriler; fiziki ihtiyaçlar ile ilgili vaatler, sosyal-kültürel etkinlikler ile ilgili vaatler, spor etkinlikleri ile ilgili vaatler, eğitim ile ilgili vaatler ve bireysel beceri ile ilgili vaatler şeklinde sıralanmıştır. Araştırma bulgularına bağlantılı olarak okullardaki fiziki imkanları daha iyi hale getirmek için okul idaresi, öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği yapılması, okulun fiziki çevresinin temiz tutulması, çöp kutuları vb. eksiklikler için öğrencilerle geri dönüşüm kutusu yapma, çöp toplama vb. etkinlikler yapılması, okullarda spor faaliyetlerine daha fazla yer verilerek öğrencilerin ihtiyaçları karşılanması ve sosyal kültürel etkinliklerin çocuklar için ne kadar önemli olduğunu ve motivasyonlarını ne kadar olumlu etkilediğini öğretmenlere ve ailelere anlatmak için eğitimler düzenlenmesi gibi öneriler geliştirilmiştir.
Okul temsilciliği, demokrasi eğitimi, öğrenci
 • ATASOY, A. (1997). İlköğretim İkinci Kademede Demokrasi Eğitimi ve İlköğretim İkinci Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • BAŞAR, Mustafa Aydın, (2000), “İlköğretim okullarının iş gören ve fiziki olanakları”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VIII, 8: 134-140.
 • BİLGE, Aysun ve AKBABA, Ahmet, (2014), “İlköğretim okulları yönetici, öğretmen ve öğrenci temsilcilerinin demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesine ilişkin görüşleri”, Milli Eğitim Dergisi, XLIV, 202: 76-100.
 • ÇELİKKAYA, Hasan, (1996), Fonksiyonel eğitim sosyolojisi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • DOĞAN, İsmail, (2004), Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, Ankara: Pegem A Yayınları.
 • EKŞİ, Halil, (2003), “Temel İnsanî Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları”, Değerler Eğitimi Dergisi, I, 1: 79-96.
 • GÜLMEZ, Mesut, (2000), Tüm İnsanlar... İnsan Hakları Eğitimi İçin El kitabı (Çeviri), Ankara: Unesco/Tihak.
 • GÜVEN, Aydın, (2008), “Demokratik Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XII, 2: 337-350
 • HALSTEAD, J. Mark and TAYLOR, J. Monica. (2000), “Learning and Teaching About Values: A Review of Recent Research”, Cambridge Journal of Education, XXX, 2: 169-202.
 • KÜÇÜKÖNCÜ, H. Yılmaz, (2009), Müzik Eğitiminin Demokrasi Eğitimine Etkileri. Kıncal, R. (Editör), 11- 12 June 2009, Internationel Symposium On Democracy Edutacion In Europe Proceedings, (363- 373), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MERRİAM, Sharan B, (2013), Nitel Araştırma Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber, (S. Turan, Çev. Ed.), (F. Koçak-Canbaz ve M. Öz, Bölüm Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • ÖZALP KAPLAN, Nuhal, (2014), İlkokullarda Değer Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • PEHLİVAN, Hülya, KÖSEOĞLU, Pınar ve ŞEN, Zeynep, (2018), “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamlarında Uygulanan Ödül, Ceza ve Ayrımcılığa İlişkin Görüşleri”, Elementary Education Online, XVII, 4: 2091-2109.
 • PEHLİVAN, Zekai, DÖNMEZ, Beytullah ve YAŞAT, Hülya, (2005), “Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Görüşleri”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, X, 3: 51-62.
 • SCHAPS, Eric, SCHAEFFER, Esther F. & McDonnell, Sanford N. (2001), “What’s right and wrong in character education today”, Education Week, 9, 40–41.
 • SOYDAŞ, Seda ve GÜVEN, Bülent, (2009), Öğrencilerin Hayat Bilgisi dersinde demokrasi kavramı ile ilgili oluşturdukları metaforların incelenmesi. İçinde Kıncal, R. (Ed.), International symposium on democracy and democracy education in Europe proceedings (ss. 64–80). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan, (2011), Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 28 [tr]
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8703-8647
Yazar: Aslı GÖZLER
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1371-6203
Yazar: Rabia ASAL
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0026-0596
Yazar: Büşra ŞAHİN
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0543-4524
Yazar: Alparslan GÖZLER
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2021

APA Gözler, A , Asal, R , Şahin, B , Gözler, A . (2021). Okul Temsilcisi Adayı Öğrencilerin Vaatlerinin İncelenmesi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (28) , 141-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/62961/955475