Yıl 2021, Cilt 10 , Sayı 28, Sayfalar 205 - 224 2021-04-23

Fen Liselerinin Vizyon, Misyon ve Değer İfadelerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği

Hacı Hüseyin TAŞAR [1]


Stratejik plan, bir örgütün yapısını, işlevlerini ve bu işlevleri yerine getirme biçimini gösteren çabalar bütünüdür. Stratejik planlama ise örgütsel amaçları gerçekleştirmek için çalışanlardan kimin, neyi, ne zaman, nasıl yapması gerektiğini tanımlamaktır. Stratejik planlama içerisinde örgütün; misyonu, vizyonu ve temel değerleri yer almaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, 2009 yılından itibaren tüm okullarda stratejik plan hazırlama ve uygulama süreçlerini zorunlu hale getirmiştir. Bu araştırmada amaç, fen liselerinin 2019-2023 stratejik planlarında yer alan; vizyon, misyon ve değer ifadelerinin analizini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda Ankara ili merkezinde bulunan 12 fen lisesinin misyon, vizyon ve değer ifadeleri incelenmiştir. Araştırmada; fen liselerinin vizyonu, misyonu ve değerleri nelerden oluşmaktadır? Fen liselerinin vizyon ifadeleri ne sıklıkta kullanılmaktadır? Fen liselerinin misyon ifadeleri ne sıklıkta kullanılmaktadır? Fen liselerinin değer ifadeleri ne sıklıkta kullanılmaktadır? fen liselerinin vizyon, misyon ve değer ifadelerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Soruların yanıt aranmıştır. Verilerin incelenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada Ankara ili merkezinde bulunan fen liselerinin stratejik planlarda yer alan vizyon ifadelerinde “model alınan okul olmak”, misyon ifadelerinde “evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek”, değer ifadelerinde ise “katılımcılık”, “saydamlık / hesap verebilirlik” ve “adalet” ifadelerine en çok yer verilmiştir.
Stratejik plan, Misyon, Vizyon, Değer, Fen lisesi
 • AKTAN, Osman, (2018). “Eğitim kurumlarına yön veren temel değerler “Türkiye il Milli Eğitim Müdürlükleri örneği.” Kastamonu Education Journal, 26, 6: 1939-1950. Doi: 10.24106/kefdergi.2244.
 • ALTINKURT, Yahya ve YILMAZ, Kürşad, (2011). “İlköğretim ve ortaöğretim okullarının vizyon, misyon ve değerleri ile ilgili bir çözümleme.” Akademik Bakış Dergisi, 23.
 • BELL, L. (2004). Strategic planning in primary schools: A tale of no significance? Management in Education, 18: 33-36.
 • BERRY, F.S. and Baron Wechsler (1995), “State Agencies’ Experience with Strategic Planning: Findings from a Natural Survey”, Public Administration Review, 55, 2: 159-168.
 • CHATMAN, Jennifer, (1991). “Matching People and Organization in Public Accounting Firms, Administartive Science Quarterly, 36.
 • CLAYTON, S. (2002). Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede Strateji Geliştirme (Çeviren: M. Zaman). İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • ÇALIK, M. ve SÖZBİLİR, M. (2014). “İçerik analizinin parametreleri,” Eğitim ve Bilim, 39, 174: 33-38. https://doi.org/10.15390/EB.2014.3412.
 • ÇELİK, Vehbi, 1993. “Eğitim Yönetiminde Örgütsel Kültür ve Önemi”, Verimlilik Dergisi, No.1, MPM Yayını, Ankara.
 • ÇETİN, Sefa, (2009). “Vizyon yönetimi.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22: 95-103
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI, (2006). Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • EMEN, Naciye, POLAT, Gülşah ve KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam, (2019). “İmam Hatip Liselerinin Misyon, Vizyon ve Değerler Bağlamında Karşılaştırılması,” Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3, 2: 14-28.
 • ERÇETİN, Şule, (2000). Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel.
 • EREN, Erol, (2005), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. Baskı, Beta Yayıncılık: İstanbul.
 • ERTÜRK, Abbas, (2020). “2023 Eğitim Vizyonu: Sorunlara çare mi?”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education), 48: 321-345 [2020] doi: 10.9779/pauefd.537273.
 • GRANEHEİM, U. H., ve LUNDMAN, B. (2004). “Qualitative Content Analysis in Nursing Research: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trust Worthiness,” Nurse Education Today, 24, 2: 105-112.
 • HODES, B. (2015). “Mission and Vision-Align Behind A Winning Message!, Business Strategy,” http://www.cmiteamwork.com.
 • IZGAR, Gökhan, (2020). “Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Stratejik Plan, Vizyon, Misyon Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yapıları ve Algıları,” Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2,1.
 • KILIÇ, Mustafa, (2010), “Stratejik yönetim sürecinde değerler, vizyon ve misyon kavramları arasındaki ilişki,” Sosyo Ekonomi Dergisi, 6 (13).
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, (2009). Eğitimde stratejik planlama “Makaleler”. Ankara: MEB Yayınları
 • MUSLU, Şükrü, (2014). “Örgütlerde Misyon ve Vizyon Kavramlarının Önemi,”
 • HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3, 3, 5 (1)
 • NARİNOĞLU, Ahmet (2007). Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Uygulama, 1. Basım, Mart Matbaacılık, İstanbul.
 • OGHOJAFOR, B. E. A., OLAYEMİ O. O., OKONJİ, P. S. (2011). “Enhancing Organization’s Performance Through Effective Vision and Mission,” Chinese Business Review, 10, 11: 1071-1075.
 • RAJASEKAR, J. (2013). “A Comparative Analysis of Mission Statement Content and Readability,” Journal of Management Policy and Practice, 14, 6: 131-147.
 • SIDHU, Jatinder, (2003), “Mission Statements: Is It Time to Shelve Them?”, European Management Journal, 21, 4: 439-446.
 • TATLI, M. ve ÜSTÜN, F. (2018). “BİST 100 Endeksindeki Firmaların Misyon, Vizyon, Örgütsel Değer ve Stratejik Amaçlarının İçerik Analizi”, Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 3,1: 18-31
 • USTA, A. (2014). Kamu örgütlerinde stratejik planlama süreci: potansiyel sorunlar ve çözüm önerileri. Verimlilik Dergisi, 4: 83-117.
 • ÜLGEN, H. ve MİRZE, S. K. (2007). İşletmelerde Stratejik Yönetim (4. Baskı). İstanbul: Arıkan.
 • WHETSTONE, Thomas, (2005), “A framework for organizational virtue: the interrelationships of mission, culture and leadership”, Business Ethics: A European Review, 14, 4: 367-378.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 28 [tr]
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9563-0440
Yazar: Hacı Hüseyin TAŞAR
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2021

APA Taşar, H . (2021). Fen Liselerinin Vizyon, Misyon ve Değer İfadelerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (28) , 205-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/62961/955637