Yıl 2021, Cilt 10 , Sayı 28, Sayfalar 227 - 244 2021-04-23

Matematik Öğretiminde Deneysel ve Uygulamalı Metodun Öğrenci Başarısına Etkisini Değerlendirme

Yeşim KUYUMCU [1]


Bu araştırmada, öğretimde deneysel ve uygulamalı metodun öğrenci başarısına etkisi değerlendirilmiştir. Öncelikle, öğrencinin öğrenme sürecine aktif bir şekilde katıldığı fikrini rahatça ifade edebildiği ve bu şekilde öğrenme motivasyonunun yüksek olduğu bir öğrenme ortamı oluşturulmuştur. Bu farklı öğrenme ortamı, eğitim yönetimi süreçlerine bağlı kalınarak öğrenme ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Hazırlanan öğrenme ortamında öğretim süreci, çoklu zeka kuramı ve bireylerin farklı öğrenme stillerine uygun metotlar ile düzenlenmiştir. Ayrıca bilginin önceki bilgiler ile ilişkilendirilerek günlük yaşama transfer edildiği problemler seçilmiş, bu yolla öğrenme sürecinin kolay ve verimli olması amaçlanmıştır. Araştırma ön test, son test, kontrol gruplu bir deneme modelidir. Çalışma grubu, İstanbul Zeytinburnu ilçesinde bulunan İhsan Mermerci Anadolu Lisesi 11-A ve 11-B şubelerinde okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma öncesinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin algılarının benzerlik-farklılık durumunun belirlenmesi amacıyla tüm öğrencilere konu algı testi, öğretim sürecinin öğrenci başarısına etkisini ölçmek amacıyla da ön test, son test uygulanmıştır. Ayrıca deney grubu öğrencileri ile birlikte çalışmayı yürüten öğretmenin görüşleri de nitel olarak değerlendirilmiştir. Uygulamada örnek olarak özellikle, soyut ve algılanması zor olan matematik dersi on birinci sınıf “Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri” konusu seçilmiştir. Deney grubu öğrencilerine takım çalışması yapılmış, öğrencilere ön motivasyon amaçlı videolar izletilmiş, dokunarak ve keşfederek öğrenmelerini sağlayacak materyaller sunulmuştur. Yürütücü öğretmen etkinliklerde rehber olarak öğrencileri keşfetmeye yöneltmiş, problem çözümünde elde ettikleri sonuçları kontrol edebilmeleri için farklı yollarla ölçme ve hesaplama metotları kullanılmıştır. Kontrol grubu öğrencilerine; sınıf ortamında matematik öğretim programına uygun eğitim verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; deneysel öğretim metodunun öğrenci başarısını artırdığı ve öğrencilerin derse olan algılarının olumlu yönde değiştiği görülmüştür.
Matematik Eğitimi, Öğrenme Ortamı, Matematik Okuryazarlığı, Motivasyon, Deneysel Öğretim
 • ALTUN, Murat (2010), Matematik Öğretimi. (7. Baskı). Bursa: Alfa Aktüel Yayıncılık.
 • BENNETT, Judith, LUBBEN, Fred, HOGARTH, Sylvia, & CAMPBELL, Bob, (2005). Systematic reviews of research in science education: Rigour or rigidity? International Journal of Science Education, XXVII, 4: 387 - 406.
 • BENTLEY, Michael L. (1995), Carpe Diem. Science Activities, XXXII, 3: 23-27.
 • BÜMEN, Nilay T. (2004), Okulda Çoklu Zekâ Kuramı, 2. baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2001), Deneysel Desenler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • DEMİR, Furkan (2015), Matematik okuryazarlığı soru yazma süreç ve becerilerinin gelişimi. (Doktora Tezi), Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • DEMİRSOY, Nur Hilal (2008), İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Hakkındaki İnançları, Uygulamaları ve Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi),
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • DÖŞ, İzzet ve ATALMIŞ, Erkan Hasan (2016), OECD verilerine göre PISA sınav sonuçlarının değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV, 2: 432-450.
 • EV ÇİMEN, Emre (2012), Öğrencilerin Matematiksel Güç Kavramını Anlamaları, İşlemeleri ve Geliştirmeleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, I, 2: 233.
 • GAİNSBURG, Julie (2008), Real world connections in secondary mathematics teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, XI, 3: 199-219.
 • GARDNER, Howard (1993), Frames of mind: The theory of multiple intelligences (10 anniversary ed.). New York, NY: Basic Books.
 • GELLERT, Uwe (2004), Didactic Material Confronted with The Concept of Mathematical Literacy. Educational Studies in Mathematics, 55: 163-179.
 • HARRİSSON, Alan G. & TREAGUST, David F. (1993), Teaching with Analogies: A Case Study in Grade-10 Optics. Journal of Research in Science Teaching, XXX, 10: 1291-1307.
 • HELLER, Patricia & HOLLABAUGH, Mark (1992), Teaching problem solving through cooperative grouping. Part 2: Designing problems and structuring groups. American Journal of Physics, LX, 7: 637-644.
 • HULL, Glynda (1993), Hearing Other Voices: A Critical Assessment of Popular Views on Literacy and Work. Harvard Eğitim Dergisi: Nisan 1993, LXIII, 1: 20-50.
 • KARAÇAY, C. (2004), Yirminci Yüzyılda Matematiği Sarsan Düşünceler. Matematik Dünyası Dergisi, 57: 57
 • ASCHALK, R. (2002), Physics—Why bother? . . . that’s why! Contextual Teaching Exchange, 1: 1–8.
 • KILIÇ, Pınar (2011), “Eba, Matematik Hikayeleri, Bölüm 3”, http://www.eba.gov.tr/video/izle/97011f74271efa1754ab2b0c473574d44b462a4372001, alındığı tarih: 25.03. 2017
 • KİNG, Chris, & KENNETT, Peter (2002). Earth science contexts for teaching physics. Part 1: Why teach physics in an Earth science context? Physics Education, XXXVII, 6: 467–469.
 • KURTOĞLU ÇOLAK, S. (2006), Materyal Kullanımının Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Geometri Kavramları Bağlamında Matematiksel Okuryazarlığına Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • OECD (2003), First Results from PISA 2003: Executive Summary. France: Trocadero Agency
 • PALA, Nihat Mert (2008), PISA 2003 Sonuçlarına Göre Öğrenci ve Sınıf Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına ve Problem Çözmeye Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • PERKİNS, David N. & GARDNER, Howard (1989), Why “Zero?” A brief introduction to Project Zero. In H. Gardner & D.N. Perkins (Eds.) Art, mind, and education: Research from Project Zero (pp. vii-x). Chicago: University of Illinois Press
 • SONG, Jinwoong & BLACK, Paul J. (1991), The effects of task contexts on pupils’ performance on science process skills. International Journal of Science Education, XIII, 1: 49-58.
 • TAŞKIN, Esra (2017), Altıncı sınıf öğrencilerine verilen matematik okuryazarlığı eğitiminin öğrencilerin matematik okuryazarlığı başarısına etkisi, Uludağ Üniversitesi, Bursa. TAŞPINAR, Mehmet (2004), Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri. (1. Baskı). Elazığ: Üniversite Kitabevi.
 • UYSAL, Esra (2009), İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Düzeyi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • VİLA, Cristóbal (2010), “Nature by Numbers” A short film by Cristóbal Vila, https://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA, alındığı tarih: 25.03.2017
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 28 [tr]
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5657-9205
Yazar: Yeşim KUYUMCU
Kurum: BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Azerbaijan


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2021

APA Kuyumcu, Y . (2021). Matematik Öğretiminde Deneysel ve Uygulamalı Metodun Öğrenci Başarısına Etkisini Değerlendirme . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (28) , 227-244 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/62961/955656