Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Yeteneklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 30, 799 - 824, 06.12.2021

Öz

“İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Yeteneklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri” Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesinden üretilmiştir (Dumlupınar üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (2021). Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İzmir ili Gaziemir ilçesine görev yapan ilkokul öğretmenlerinin ilkokul yöneticilerinin liderlik yeteneklerine ilişkin görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlkokul yöneticilerinin liderlik yeteneklerine ilişkin öğretmen görüşleri üzerine yapılan bu çalışma uzman kişilerin görüşleri alınarak çevrimiçi anket yapılmış olup, nicel araştırma yöntemine göre düzenlenmiş ve tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise; 2020-2021 eğitim öğretim yılları arasında İzmir ili Gaziemir ilçesinde bulunan 13 resmi (devlet) ilkokulda görev yapmakta olan ve bu okullardan random yöntemiyle seçilen 100 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin ilkokul yöneticilerinin liderlik yeteneklerini belirlemek için uzman kişilerin görüşleri alınarak google form yoluyla oluşturulan çevrimiçi ankette 13 madde kullanılmıştır. Öğretmenlerin ilkokul yöneticilerinin liderlik yeteneklerine ilişkin görüşlerine ait toplam puanlarının belirlenebilmesi için beşli Likert tipi derecelendirme anketi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Packagefor Social Sciences) for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğretmenlerin liderlik yetenekleri ile ilgili bir takım algılarının olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenlerin okul yöneticilerinden beklentilerinin daha çok lider olmaları ve adil davranmaları yönünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

  • Altın F. (2019). Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik ve örgütsel yenileşme özelliklerinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
  • Demirbaş, M. (2014). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. M. Metin, (Ed.),Bilimsel araştırma ve özellikleri (ss.9-28). Ankara: Pegem Yayıncılık.
  • Gül N.Y. (2019). Okul yöneticilerinin liderlik sitillerinin, öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
  • Oğuz, E. (2011). “Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İle Yöneticilerin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki” Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Cilt XVII, sayı 3: sf. 377-403
  • Salihoğu E. (2020). Okul yöneticilerinin liderlik davranışları ile psikolojik danışmanların örgütsel narsisizmleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
  • Şişman, M. (2018). Öğretim Liderliği (6. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
  • Topaloğlu A. (2020). Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin görüşleri. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
  • Yalçın C. (2019). Okul yöneticilerinin yeteneklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir: Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 30
Yazarlar

Deniz AKAN Bu kişi benim
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2397-779X
Türkiye


Mehmet AYKAYA Bu kişi benim
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7699-2099
Türkiye


Tevfik Sezgin AKAN Bu kişi benim
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3721-7049
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 30

Kaynak Göster

APA Akan, D. , Aykaya, M. & Akan, T. S. (2021). İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Yeteneklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (30) , 799-824 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/68196/1060015

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.