Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlık Perspektifinden Güzellik Salonları ve Türkiye’de Mevcut Durum

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 138 - 146, 31.12.2021
https://doi.org/10.52148/ehta.1014673

Öz

Güzellik salonları, bünyelerinde gerçekleştirilen uygulamalar dolayısıyla insan sağlığını
yakından ilgilendirmekte ve çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ortam oluşturarak
toplum sağlığına yönelik riskler taşımaktadır. Güzellik salonlarında gerçekleştirilmesine izin
verilen uygulamalar yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Konu ile ilgili hukuksal çerçeve
zaman içerisinde değişikliğe uğramış olmasına rağmen uygulamada bir karmaşıklığın
mevcut olduğu görülmektedir. Bu çalışma güzellik salonlarında gerçekleştirilen
uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında tanımlayıcı bir çerçeve çizmeyi, bu kuruluşları
sağlık perspektifinde incelemeyi ve öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ulusal
literatürün kısıtlı olduğu görüldüğünden, sağlık araştırmacılarının dikkatinin bu alana
çekilmesi hedeflenmiştir. Çalışma, literatür taraması yöntemi kullanılan derleme bir
çalışmadır. Ulusal literatür incelendiğinde yapılan çalışmaların kuaför/berber salonlarında
sınırlı kaldığı, çalışanların kan yoluyla bulaşan hastalıklardan olan Hepatit B’ye karşı
aşılanmanın kişilerin tercihine bırakıldığı ve dolayısıyla aşılanma oranlarının düşük olduğu
görülmektedir. Çalışanlar için Hepatit B’ye karşı aşılama zorunlu hale getirilmelidir. Bu
kuruluşlarda çalışanlar mesleğe başlamadan önce aldıkları eğitimlerde ve meslek içi
eğitimlerle sterilizasyon, dezenfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar konusunda yeterli bilgi ve
beceri düzeyine ulaştırılmalı, güzellik uzmanlığı eğitimlerine bir standardizasyon
getirilmelidir. Güzellik salonlarında gerçekleştirilmesine izin verilen uygulamalar
konusunda yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu konuda yeni bilimsel çalışmalar
gerçekleştirilmesi ve uygulamaya dair eksiklikler üzerinde durulması önerilmektedir

Kaynakça

 • Alster T, Graham P.(2017). “Microneedling: A review and practical guide”. Dermatologic Surgery. 44(3), 1-8.
 • Boztaş G, Çilingiroğlu N, Özvarış Ş.B., Karaöz A, Karataş F, Kara G, Orhan N, Taşoğlu Ö, Mümüşoğlu S, Güzel T. (2006). “Ankara İlinin Bir Semtinde Bulunan Kuaför ve Güzellik Salonlarında Çalışan Kişilerin Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bazı Görüş ve Uygulamaları”. Hemşirelik Yüksekokulu Derg., 60-68.
 • Canyılmaz D.(2009). “Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları” 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Antalya, 407-416.
 • Dehghani R, Mesgari L, Moghadam MF, Rezaian F.(2017).” Studying the environmental health status of beauty salons of Kashan”. International Journal Of Epidemiologic Research, 4(1), 24-30.
 • Enemour S. (2013). “Evaluation of bacterial and fungal contamination in hairdressing and beauty salons”. African Journal Of Microbiology Research, 7(14), 1222-1225.
 • Huijsdens X.W., Janssen M, Renders NH, Leenders A, Van Wiik P.(2008).”Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a beauty salon, The Netherlands”. Emerging Infectious Diseases, 14(11), 1797-1799.
 • Janjua NZ, Nizamy MA.(2004). “Knowledge and practices of barbers about hepatitis B and C transmission in Rawalpindi and Islamabad”. J Pak Med Assoc., 54(3), 116-9.
 • Kar H, Dokgöz H, Gamsız Bilgin N, Albayrak B,Kayan T.İ.(2016). “Lazer Eplasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi”. Adli Tıp Bülteni, 21(3), 153-158.
 • Mancini L, Figliomeni M, Puccinelli C, Romanelli C, Volpi F. (2018). “A descriptive study on microbiological risk in beauty salons”. Microchemical Journal, 136, 223-226.
 • Merianos A, Vidourek R.A., King K. (2013). “Medicalization of Female Beauty: A content analysis of cosmetic procedures. Qual Rep, 18(46), 1-14.
 • Özaras F, Çalışkan E, Öztürk C.E. (2013). “Bayan kuaför ve güzellik merkezi çalışanlarının hijyen-bulaşıcı hastalıklar konularında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve kan yoluyla bulaşan hastalıklar ile Onikomikoz yönünden incelenmesi.” Viral Hepatit Dergisi, 19(3), 115-118.
 • Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (TCSB) Sözlüğü. 3. Ankara, 2011
 • Saracaloğlu S. Ve Bayık S. (2017). “Meslek Yüksek Okulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Programı İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi”. Kesit Akademi Derg, 3(11), 693-711.
 • Sezgin D. (2015). “Toplumsal cinsiyet perspektifinde sağlık ve tıbbileştirme”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 153-186.
 • Sözen G, Karabay O, Karabel M.P., Keskin M,Karahan H, İnci M.B., Öğütlü A, Güçlü E, Ekerbiçer H.Ç.(2018). “Güzellik uzmanlarının mesleki uyg. İle ilişkili olabilecek bulaşıcı hastalık ve hijyen konularındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi”. Sakarya Tıp Derg., 8(1), 70-79.
 • Togan T, Turan H, Arslan H. (2014). “Manisa il merkezinde berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının hepatit konusundaki bilgi düzeyi, tutum ve davranışları” .ANKEM Dergisi, 28(2), 50-57.
 • Vurucuoğlu A, Özdemir Güngör D, Camuz Berber İ, Kıdak L.B. (2018). “Kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının bulaşıcı hastalıklar konjusunda bilgi düzeyleri ve uygulanan korunma yöntemleri”. Izmir Democracy University Health Sciences Journal, 1(1), 27-38. ISAPS Global Survey Results 2018 https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/(10.05.2020)
 • Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönet¬melik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/05/20030512.htm (04.07.2020)
 • Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/es¬kiler/2008/02/20080215-4.htm (06.09.2021)
 • M.E.B. Güzellik uzmanlığı kursu programı https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_05/13122254_Guzellik_UzmanY_Kurs_ProgramY.pdf (07.09.2021).
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 (15.07.2021).

From a Health Perspective, Beauty Salons and the Current Situation in Turkey

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 138 - 146, 31.12.2021
https://doi.org/10.52148/ehta.1014673

Öz

Beauty salons are closely related to human health due to the applications performed. They
threaten public health by creating an environment for the spread of various infectious
diseases. Applications permitted in beauty salons are determined by legal regulations.
Although the legal framework on the subject has changed over time, it seems that there is a
complexity in practice. This study aims to draw a definitive framework about the practices
and legal regulations carried out in beauty salons, to examine these organizations from a
health perspective and to offer suggestions. In addition, as the literature seems to be very
limited, it is aimed to attract the attention of health researchers to this area. This study is a
review study. When the literature is examined, it is seen that the studies conducted are
limited in hairdresser / barber salons and vaccination against blood-borne diseases rates
are low. Mandatory primary protection methods such as vaccination against Hepatitis B for
employees should be implemented. Before starting the profession, the employees in these
organizations should have sufficient knowledge and skills about sterilization, disinfection
and infectious diseases through the trainings they received before starting their profession,
and standardization should be brought to the beautician education. There is a need for new
legal regulations regarding the applications allowed to be used in beauty salons. New
scientific studies on this subject should be carried out and it is recommended to focus on the
shortcomings of the implementation.

Kaynakça

 • Alster T, Graham P.(2017). “Microneedling: A review and practical guide”. Dermatologic Surgery. 44(3), 1-8.
 • Boztaş G, Çilingiroğlu N, Özvarış Ş.B., Karaöz A, Karataş F, Kara G, Orhan N, Taşoğlu Ö, Mümüşoğlu S, Güzel T. (2006). “Ankara İlinin Bir Semtinde Bulunan Kuaför ve Güzellik Salonlarında Çalışan Kişilerin Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bazı Görüş ve Uygulamaları”. Hemşirelik Yüksekokulu Derg., 60-68.
 • Canyılmaz D.(2009). “Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları” 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Antalya, 407-416.
 • Dehghani R, Mesgari L, Moghadam MF, Rezaian F.(2017).” Studying the environmental health status of beauty salons of Kashan”. International Journal Of Epidemiologic Research, 4(1), 24-30.
 • Enemour S. (2013). “Evaluation of bacterial and fungal contamination in hairdressing and beauty salons”. African Journal Of Microbiology Research, 7(14), 1222-1225.
 • Huijsdens X.W., Janssen M, Renders NH, Leenders A, Van Wiik P.(2008).”Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a beauty salon, The Netherlands”. Emerging Infectious Diseases, 14(11), 1797-1799.
 • Janjua NZ, Nizamy MA.(2004). “Knowledge and practices of barbers about hepatitis B and C transmission in Rawalpindi and Islamabad”. J Pak Med Assoc., 54(3), 116-9.
 • Kar H, Dokgöz H, Gamsız Bilgin N, Albayrak B,Kayan T.İ.(2016). “Lazer Eplasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi”. Adli Tıp Bülteni, 21(3), 153-158.
 • Mancini L, Figliomeni M, Puccinelli C, Romanelli C, Volpi F. (2018). “A descriptive study on microbiological risk in beauty salons”. Microchemical Journal, 136, 223-226.
 • Merianos A, Vidourek R.A., King K. (2013). “Medicalization of Female Beauty: A content analysis of cosmetic procedures. Qual Rep, 18(46), 1-14.
 • Özaras F, Çalışkan E, Öztürk C.E. (2013). “Bayan kuaför ve güzellik merkezi çalışanlarının hijyen-bulaşıcı hastalıklar konularında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve kan yoluyla bulaşan hastalıklar ile Onikomikoz yönünden incelenmesi.” Viral Hepatit Dergisi, 19(3), 115-118.
 • Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (TCSB) Sözlüğü. 3. Ankara, 2011
 • Saracaloğlu S. Ve Bayık S. (2017). “Meslek Yüksek Okulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Programı İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi”. Kesit Akademi Derg, 3(11), 693-711.
 • Sezgin D. (2015). “Toplumsal cinsiyet perspektifinde sağlık ve tıbbileştirme”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 153-186.
 • Sözen G, Karabay O, Karabel M.P., Keskin M,Karahan H, İnci M.B., Öğütlü A, Güçlü E, Ekerbiçer H.Ç.(2018). “Güzellik uzmanlarının mesleki uyg. İle ilişkili olabilecek bulaşıcı hastalık ve hijyen konularındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi”. Sakarya Tıp Derg., 8(1), 70-79.
 • Togan T, Turan H, Arslan H. (2014). “Manisa il merkezinde berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının hepatit konusundaki bilgi düzeyi, tutum ve davranışları” .ANKEM Dergisi, 28(2), 50-57.
 • Vurucuoğlu A, Özdemir Güngör D, Camuz Berber İ, Kıdak L.B. (2018). “Kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının bulaşıcı hastalıklar konjusunda bilgi düzeyleri ve uygulanan korunma yöntemleri”. Izmir Democracy University Health Sciences Journal, 1(1), 27-38. ISAPS Global Survey Results 2018 https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/(10.05.2020)
 • Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönet¬melik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/05/20030512.htm (04.07.2020)
 • Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/es¬kiler/2008/02/20080215-4.htm (06.09.2021)
 • M.E.B. Güzellik uzmanlığı kursu programı https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_05/13122254_Guzellik_UzmanY_Kurs_ProgramY.pdf (07.09.2021).
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 (15.07.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşegül DOĞAN>
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5814-6710
Türkiye


Serap DURUKAN KÖSE> (Sorumlu Yazar)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Hatice ZABUNOĞLU>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-3236-8059
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Doğan, A. , Durukan Köse, S. & Zabunoğlu, H. (2021). Sağlık Perspektifinden Güzellik Salonları ve Türkiye’de Mevcut Durum . Eurasian Journal of Health Technology Assessment , 5 (2) , 138-146 . DOI: 10.52148/ehta.1014673

Açık erişimli ve çift-kör hakemli bir dergidir.

Dergi içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.
Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz
© T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Tüm Hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.