PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Kamu Hizmeti Olarak Okul Yönetimi: Eğitim Yöneticilerinin Toplumsal Katılıma İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2013, Sayı 8, 17 - 34, 23.07.2016

Öz

Bir kamu hizmeti olan okul yönetimine toplumsal katılımı sağlamak ve böylece okulun işleyişinde okul yakın çevresinin beklentilerini de dikkate almak okul yöneticilerinin temel görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı okul yöneticilerinin, okulun yönetimine ilişkin süreçlerde toplumsal katılıma ilişkin tutumlarının ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’daki özel ve resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda görev yapmakta olan yedi okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin okulun yönetim süreçlerine toplumsal katılıma ilişkin görüşleri beş alt başlık altında değerlendirilmiştir. Okul yöneticilerinin okulun yönetimine toplumsal katılıma temkinli bir tutum geliştirdikleri gözlemlenmiştir

Kaynakça

 • Akyıldız, H. (1992). Öğretmen açısından okul-toplum etkileşimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 189-198.
 • Aydoğan, İ. (2006). İlköğretim okullarında okul-çevre ilişkilerinin düzeyi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 121-136.
 • Bray, M. (2000). Community partnerships in education: Dimensions, variations and implications. Paper presented at the meeting of the World Education Forum, UNESCO, Dakar. Retrieved November 24, 2000 from http://unesdoc.unesco.org/ images/0012/001234/123483e.pdf
 • Brubacher, J. S. (1978). Eğitimin toplumsal içlemleri ve eğitimin niteliği (Çev. Dr. A Ferhan Oğuzkan), A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 11(1), 49-56.
 • DeJaeghere, J. (2000). NGO partnerships in education: A framework of opportunities and obstacles. San Antonio: The Annual Conference of the Comparative and International Education Society (March 8-12). (ERIC Document Reproduction Service No: ED450067). Retrivied November 15, 2006 from http://www.eric. ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/16/d7/ f8.pdf.
 • Demirbulak, D. (2000). Veli-öğretmen görüşmeleri ile ilgili bir çalışma. Millî Eğitim Dergisi, 146. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/146/demirbulak.htm web sayfasından 10 Kasım 2010 tarihinde alınmıştır.
 • Derbil, S.(1950). Kamu hizmeti nedir? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7 (3), 28-36.
 • Ereş, F. (2010). Öğrenci-veli-okul sözleşmesi üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (1), 5-24.
 • Güçlü, N. (2000). Okula dayalı yönetim. Milli Eğitim Dergisin 148. http://dhgm.meb.gov.
 • tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/148/6.htm web adresinden 10 Ocak 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Gümüşeli, A. İ. (2001). Çağdaş okul müdürünün liderlik alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 531-548.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994), İnsan kaynakları, yönetimi ve ekonomisi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kartal, S. (2008). İlk ve ortaöğretim kurumlarında velinin okul yönetimine katılımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 9 (1), 23-30.
 • Kolay, Y. (2004). Okul-aile-çevre iş birliğinin eğitim sistemindeki yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, 164. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/164/kolay.htm web adresinden 10 Ocak 2012 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2002). Öğrenci-veli işbirliği konulu genelge (Genelge No: 2002/27), 20 Şubat 2002. http://orgm.meb.gov.tr/Mevzuat/ genelgeler/27OKULaileisbirligi.htm web adresinden 11 Aralık 2007 tarihinde alındı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2005a). İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği. Resmî Gazete, 13 Ocak 2005, Sayı: 25699.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2005b). Millî Eğitim Bakanlığı okul-aile birliği yönetmeliği. Resmî Gazete, 31 Mayıs 2005, Sayı: 25831.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2005c). Öğrenci-veli-okul sözleşmesi konulu genelge (Genelge No: 2005/92), 10 Ekim 2005. http://www.meb.gov.tr/duyurular/ duyurular2005/OgrenciOkulVeli/OgrOkulVeliGenelge.htm web adresinden 11 Aralık 2007 tarihinde alındı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2010). On sekizinci milli eğitim şûrası kararları. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şûra Genel Sekreterliği.
 • Özbaş, M. ve Badavan, Y. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin okul-aile ilişkileri konusunda yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler. Eğitim ve Bilim 34 (154), 69-81.
 • Özdemir, S. (1996). Okula dayalı yönetim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7, 421-425.
 • Özgan, H. ve Baş, M. (2010). İngiltere’de okul müdürü yetiştirme programı (NPQH) ve Türkiye’de uygulanabilirliği. 1. Eğitim Yöneticileri Forumu. Ankara: EYUDER.
 • Pehlivan, İ. (2000). Okul-çevre ilişkileri. Yönetici Adaylarının Eğitimi Ders Notları içinde. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Schaffer, S. (1994). Participation for educational change: a synthesis of experience. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.http://www.usc.es/ ceta/recursos/documentos/participation_educational_change.pdf web adresinden 10 Ekim 2006 tarihinde alınmıştır.
 • Şimşek, H. (2004). Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi: karşılaştırmalı örnekler ve Türkiye için çıkarsamalar. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu. Ankara: Tekışık Vakfı Yayınları.
 • Turan, S. ve Şişman, M. (2000). Okul yöneticileri için standartlar: Eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri üzerine düşünceler. B. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3 (4), 68-87.
 • Ünal, A., Yıldırım, A. ve Çelik, M. (2010). İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ı̇lişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-272.
 • Yılmaz, H. (1993). Eğitim sistemimizin toplumsal dokusu: okul-çevre ilişkileri açısından eğitim sürecine toplumsal katılım (Yayımlanmamış doktora tezi) Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

School Administration as a Public Service: Examining School Principals’ Attitudes towards Community Participation

Yıl 2013, Sayı 8, 17 - 34, 23.07.2016

Öz

To provide community participation in school administration as a public service, and thus take into account the expectations of the school surroundings in school’s functioning is considered to be one of the main tasks of school administrators. The main aim of this research is to reveal the school administrators’ attitudes on community participation in the processes for the administration of the school. The study group consists of seven school principals who are already working in public and private elementary and secondary schools in İstanbul. In this research content analysis of qualitative research methods were used. As a result of the research the views of school administrators on community participation in school administration processes were evaluated under five themes. It is revealed that school administrators have developed an attitude of cautious about community participation in school management

Kaynakça

 • Akyıldız, H. (1992). Öğretmen açısından okul-toplum etkileşimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 189-198.
 • Aydoğan, İ. (2006). İlköğretim okullarında okul-çevre ilişkilerinin düzeyi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 121-136.
 • Bray, M. (2000). Community partnerships in education: Dimensions, variations and implications. Paper presented at the meeting of the World Education Forum, UNESCO, Dakar. Retrieved November 24, 2000 from http://unesdoc.unesco.org/ images/0012/001234/123483e.pdf
 • Brubacher, J. S. (1978). Eğitimin toplumsal içlemleri ve eğitimin niteliği (Çev. Dr. A Ferhan Oğuzkan), A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 11(1), 49-56.
 • DeJaeghere, J. (2000). NGO partnerships in education: A framework of opportunities and obstacles. San Antonio: The Annual Conference of the Comparative and International Education Society (March 8-12). (ERIC Document Reproduction Service No: ED450067). Retrivied November 15, 2006 from http://www.eric. ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/16/d7/ f8.pdf.
 • Demirbulak, D. (2000). Veli-öğretmen görüşmeleri ile ilgili bir çalışma. Millî Eğitim Dergisi, 146. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/146/demirbulak.htm web sayfasından 10 Kasım 2010 tarihinde alınmıştır.
 • Derbil, S.(1950). Kamu hizmeti nedir? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7 (3), 28-36.
 • Ereş, F. (2010). Öğrenci-veli-okul sözleşmesi üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (1), 5-24.
 • Güçlü, N. (2000). Okula dayalı yönetim. Milli Eğitim Dergisin 148. http://dhgm.meb.gov.
 • tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/148/6.htm web adresinden 10 Ocak 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Gümüşeli, A. İ. (2001). Çağdaş okul müdürünün liderlik alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 531-548.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994), İnsan kaynakları, yönetimi ve ekonomisi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kartal, S. (2008). İlk ve ortaöğretim kurumlarında velinin okul yönetimine katılımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 9 (1), 23-30.
 • Kolay, Y. (2004). Okul-aile-çevre iş birliğinin eğitim sistemindeki yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, 164. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/164/kolay.htm web adresinden 10 Ocak 2012 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2002). Öğrenci-veli işbirliği konulu genelge (Genelge No: 2002/27), 20 Şubat 2002. http://orgm.meb.gov.tr/Mevzuat/ genelgeler/27OKULaileisbirligi.htm web adresinden 11 Aralık 2007 tarihinde alındı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2005a). İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği. Resmî Gazete, 13 Ocak 2005, Sayı: 25699.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2005b). Millî Eğitim Bakanlığı okul-aile birliği yönetmeliği. Resmî Gazete, 31 Mayıs 2005, Sayı: 25831.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2005c). Öğrenci-veli-okul sözleşmesi konulu genelge (Genelge No: 2005/92), 10 Ekim 2005. http://www.meb.gov.tr/duyurular/ duyurular2005/OgrenciOkulVeli/OgrOkulVeliGenelge.htm web adresinden 11 Aralık 2007 tarihinde alındı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2010). On sekizinci milli eğitim şûrası kararları. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şûra Genel Sekreterliği.
 • Özbaş, M. ve Badavan, Y. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin okul-aile ilişkileri konusunda yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler. Eğitim ve Bilim 34 (154), 69-81.
 • Özdemir, S. (1996). Okula dayalı yönetim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7, 421-425.
 • Özgan, H. ve Baş, M. (2010). İngiltere’de okul müdürü yetiştirme programı (NPQH) ve Türkiye’de uygulanabilirliği. 1. Eğitim Yöneticileri Forumu. Ankara: EYUDER.
 • Pehlivan, İ. (2000). Okul-çevre ilişkileri. Yönetici Adaylarının Eğitimi Ders Notları içinde. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Schaffer, S. (1994). Participation for educational change: a synthesis of experience. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.http://www.usc.es/ ceta/recursos/documentos/participation_educational_change.pdf web adresinden 10 Ekim 2006 tarihinde alınmıştır.
 • Şimşek, H. (2004). Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi: karşılaştırmalı örnekler ve Türkiye için çıkarsamalar. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu. Ankara: Tekışık Vakfı Yayınları.
 • Turan, S. ve Şişman, M. (2000). Okul yöneticileri için standartlar: Eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri üzerine düşünceler. B. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3 (4), 68-87.
 • Ünal, A., Yıldırım, A. ve Çelik, M. (2010). İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ı̇lişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-272.
 • Yılmaz, H. (1993). Eğitim sistemimizin toplumsal dokusu: okul-çevre ilişkileri açısından eğitim sürecine toplumsal katılım (Yayımlanmamış doktora tezi) Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Ayrıntılar

Diğer ID JA57MM35RF
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim Hakan KARATAŞ Bu kişi benim
?

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Başvuru Tarihi 23 Temmuz 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt , Sayı 8

Kaynak Göster

APA Karataş, İ. H. (2016). Bir Kamu Hizmeti Olarak Okul Yönetimi: Eğitim Yöneticilerinin Toplumsal Katılıma İlişkin Tutumlarının İncelenmesi . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , (8) , 17-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/22670/242096