BibTex RIS Kaynak Göster

Televizyon’un İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimiyle İlgili Algılarına Etkisi

Yıl 2010, Sayı: 2, 61 - 80, 23.07.2016

Öz

Bu çalışmada, televizyonun 7. sınıf öğrencilerinin meslek tercihlerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin meslek gelişimi sürecinde; meslek seçimleriyle ilgili aldıkları kararların, televizyon izleme alışkanlıkları ile arasındaki ilişkiyi incelemek ve değerlendirmektir. Araştırmada; veri toplama sürecinde bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı üç ilköğretim okulundan öğrenciler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan okulların seçilmesinde alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen öğrencilerin bulunması bir ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmaya toplam 52 öğrenci katılmıştır. Katılımcı öğrencilerin % 44’ünü (n=23) kız, %56’sını (n=27) ise erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde elde edilen verilerin analizi sonrası ortaya çıkan bulgulardan hareket ederek, televizyonun ilköğretim ikinci kademe 7. sınıf öğrencilerinin meslekleri tanıma ve seçmeyle ilgili algıları üzerinde bir etkisinin olduğu söylenebilir

Kaynakça

 • American Academy of Pediatrics (2001). Children, adolescents, and television, Pediatrics, 107(2), 423–426.
 • Arslan F., Ünal S. A., Güler H., & Kardaş K. (2006). Okul çağı çocuklarının televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5(6).391-401.
 • Arslan, M. & Kılıç, Ç. (2000). Bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de zorunlu eğitimde yönlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi, 148.
 • Association of American Pediatry. (2008). Media education in the practice setting: An overview of media and pediatrician’s role. Retrieved 18 July 2008 from http://www.aap.org/advocacy/mmgay.pdf.
 • Atay, M., & Öncü, E. Ç. (2006). Elektronik bakıcı televizyon. Retrieced 16 February 2006 from http:// Http://Www.İsnet.Net.Tr/Channels/Egitim/Okul_Oncesi/ Televizyon.Asp.
 • Auger, R. W., Blackhurst, A., & Herting Wahl, K. (2005). The development of elementary-aged children’s career aspirations and expectations. Professional School Counseling, 8(4), 322-329. Bogdan, C. R., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: an indroduction to theory and methods, Boston: Pearson.
 • Cynthia A. H., Kenneth J. L., Quintin E. S., Dennis, C., Laura Pedrick, & Berndt, P. (2006). TV characters at work: Television’s role in the occupational aspirations of economically disadvantaged youths, Journal of Career Development, 33(1), 3-18.
 • Çelik K, (2007). İlköğretim ikinci kademede çoklu zekâ kuramına dayalı yönlendirme etkinliklerinde öğrenciyi çok yönlü tanıma sürecinde karşılaşılan sorunlar, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları web.firat.edu.tr/.../12%20ilköğ-Erdoğan%20 Tezci%20-ödendi-9%20syf-73-81.doc adresinden indirilmiştir.
 • Deniz, S. (2001). Bireyin meslek seçimini etkileyen kaynaklar: Yeni teknolojilerden internet. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 6. Deryakulu, D. (2007). Seçmeli bilgisayar dersi ve bilgisayar öz-yeterlik algısının 8. sınıf öğrencilerinin seçmek istedikleri mesleklerle ilişkisi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(2), 122.
 • Dönmez, A. (1988). Televizyon ve saldırganlık. A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21, 25-52.
 • Elma, C., Kesten, A., Dicle, N. A., Mercan, E., Çınkır, Ş., & Palavan, Ö. (2009).
 • İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin medya ve medya okuryazarlığı dersine ilişkin tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 93-113.
 • Erjem, Y. (2006). Televizyon ve gençlik: Yerli dizilerin gençlerin model alma davranışı üzerindeki etkisi”. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 15-30.
 • Galician, M. L. (2004). Introduction: high time for “dis-ıllusioning” ourselves and our media: media literacy in the 21st century, part II: strategies for general public. American Behavioral Scientist, 48, 7.
 • Ginzberg, E. (1952). Toward a theory of occupational choice. Occupations, 30, 491-494.
 • Kızılçelik, S., & Erjem, Y. (1996). Açıklamalı sosyoloji sözlüğü. İzmir: Saray.
 • King M. M., & Multon, D. K. (1996). The effects of television role models on the career aspirations of african american junior high school students, Journal of Career Development, 23(2).
 • Kuş, E. (2006). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara: Anı Yay. Kuzgun, Y. (1986). Mesleki rehberlik gereksinmesi, uygulamalar ve sorunlar: Eğitimde psikolojik hizmetler ve sorunları. Ankara: Şafak Ofset Matbaası.
 • Maxwell, J. A. (2002).Understanding and valididty in qualitative ressearch.
 • Londan: Sage Publications. MEB (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6. 7. sınıf öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Warren R. (2005). Parental mediation of children’s television viewing in low income families, Journal of Communication, 847–863.
 • Yapıcı, Ş. (2006). Bir eğitim aracı olarak televizyon ve etkileri, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 6(2), 1-15.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. (2010). Rasing the quality in qualitative research, Elemantary Education Online, 9(1), 79-92.

Effects of Television on the 7th Grade Students’ Occupation Choice in Turkish Public Schools

Yıl 2010, Sayı: 2, 61 - 80, 23.07.2016

Öz

In this study, the role of television on the effect of occupational preferences was examined. In addition, 7th grade students’ career development process, their decisions about career choices as well as the relationship between television watching habits was examined and evaluated. In data collection, individual interviews were used in three public elementary school’s students. Participants come from different socio economic backgrounds including lower, middle and upper socio-economic levels. A total of 52 students participated in the study including 44% females (n=23) and 56% males (n=27). The results of the study indicate that television has an effect on the occupational preferences of 7th grade students in Turkish public schools

Kaynakça

 • American Academy of Pediatrics (2001). Children, adolescents, and television, Pediatrics, 107(2), 423–426.
 • Arslan F., Ünal S. A., Güler H., & Kardaş K. (2006). Okul çağı çocuklarının televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5(6).391-401.
 • Arslan, M. & Kılıç, Ç. (2000). Bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de zorunlu eğitimde yönlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi, 148.
 • Association of American Pediatry. (2008). Media education in the practice setting: An overview of media and pediatrician’s role. Retrieved 18 July 2008 from http://www.aap.org/advocacy/mmgay.pdf.
 • Atay, M., & Öncü, E. Ç. (2006). Elektronik bakıcı televizyon. Retrieced 16 February 2006 from http:// Http://Www.İsnet.Net.Tr/Channels/Egitim/Okul_Oncesi/ Televizyon.Asp.
 • Auger, R. W., Blackhurst, A., & Herting Wahl, K. (2005). The development of elementary-aged children’s career aspirations and expectations. Professional School Counseling, 8(4), 322-329. Bogdan, C. R., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: an indroduction to theory and methods, Boston: Pearson.
 • Cynthia A. H., Kenneth J. L., Quintin E. S., Dennis, C., Laura Pedrick, & Berndt, P. (2006). TV characters at work: Television’s role in the occupational aspirations of economically disadvantaged youths, Journal of Career Development, 33(1), 3-18.
 • Çelik K, (2007). İlköğretim ikinci kademede çoklu zekâ kuramına dayalı yönlendirme etkinliklerinde öğrenciyi çok yönlü tanıma sürecinde karşılaşılan sorunlar, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları web.firat.edu.tr/.../12%20ilköğ-Erdoğan%20 Tezci%20-ödendi-9%20syf-73-81.doc adresinden indirilmiştir.
 • Deniz, S. (2001). Bireyin meslek seçimini etkileyen kaynaklar: Yeni teknolojilerden internet. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 6. Deryakulu, D. (2007). Seçmeli bilgisayar dersi ve bilgisayar öz-yeterlik algısının 8. sınıf öğrencilerinin seçmek istedikleri mesleklerle ilişkisi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(2), 122.
 • Dönmez, A. (1988). Televizyon ve saldırganlık. A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21, 25-52.
 • Elma, C., Kesten, A., Dicle, N. A., Mercan, E., Çınkır, Ş., & Palavan, Ö. (2009).
 • İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin medya ve medya okuryazarlığı dersine ilişkin tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 93-113.
 • Erjem, Y. (2006). Televizyon ve gençlik: Yerli dizilerin gençlerin model alma davranışı üzerindeki etkisi”. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 15-30.
 • Galician, M. L. (2004). Introduction: high time for “dis-ıllusioning” ourselves and our media: media literacy in the 21st century, part II: strategies for general public. American Behavioral Scientist, 48, 7.
 • Ginzberg, E. (1952). Toward a theory of occupational choice. Occupations, 30, 491-494.
 • Kızılçelik, S., & Erjem, Y. (1996). Açıklamalı sosyoloji sözlüğü. İzmir: Saray.
 • King M. M., & Multon, D. K. (1996). The effects of television role models on the career aspirations of african american junior high school students, Journal of Career Development, 23(2).
 • Kuş, E. (2006). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara: Anı Yay. Kuzgun, Y. (1986). Mesleki rehberlik gereksinmesi, uygulamalar ve sorunlar: Eğitimde psikolojik hizmetler ve sorunları. Ankara: Şafak Ofset Matbaası.
 • Maxwell, J. A. (2002).Understanding and valididty in qualitative ressearch.
 • Londan: Sage Publications. MEB (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6. 7. sınıf öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Warren R. (2005). Parental mediation of children’s television viewing in low income families, Journal of Communication, 847–863.
 • Yapıcı, Ş. (2006). Bir eğitim aracı olarak televizyon ve etkileri, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 6(2), 1-15.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. (2010). Rasing the quality in qualitative research, Elemantary Education Online, 9(1), 79-92.

Ayrıntılar

Diğer ID JA58BN42ZY
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yener ÖZEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 23 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÖZEN, Y. (2016). Televizyon’un İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimiyle İlgili Algılarına Etkisi. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama(2), 61-80.