BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi Dönem Çocuğunda Ahlaki Değerler Eğitimi

Yıl 2010, Sayı: 2, 37 - 60, 23.07.2016

Öz

Tarihsel süreç içerisinde üzerinde en fazla tartışmaların yaşandığı ahlak ve ahlaki değerlerin oluşumu, gelişimi ve eğitimi konusu, günümüzün de temel problemlerinden birini oluşturur. Küreselleşme, bilimsel gelişmeler ve iletişim alanındaki ilerlemeler gibi birçok gelişme, neredeyse her toplumun her bireyinin amaçlarını, beklentilerini ve değerlerini değiştirdi. Fakat yaşanan bu gelişmeler ahlaki değerler eğitimi ve değerlerin aktarımını olumsuz yönde etkiledi ve bu, çocukların karakterini inşa etmede, hayatta uygulayabilecekleri değer ve ahlakı öğretmek gibi daha büyük bir probleme yol açtı. Bu durum küresel bağlamda yeni arayışları beraberinde getirirken, konunun temelde bir eğitim problemi olduğu açığa çıkmıştır. Bu bağlamda bu çalışma, okul öncesi dönemde ahlaki gelişim ve ahlaki değerler eğitimini inceleyecektir

Kaynakça

 • Afdal, G. (2007). Ahlak eğitiminin analizi: Bir tipoloji. R Kaymakcan vd. (Eds.). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Dem Yay.
 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6/16.
 • Arslan, Z. Ş., & Yaşar, F. T. (2007). Yükselen ‘değer’ kavramı üzerine eleştirel bir yaklaşım. Dem Dergi, 1/1.
 • Aydın, M. Z. (2005). Ahlak öğretiminde örnek olay incelemesi. Ankara: Nobel.
 • Ayhan, H. & Hökelekli, H. &Mehmedoğlu, Y. &Öcal, M. & Ekşi, H. (2004). Din ve ahlak eğitim öğretimine yeni yaklaşımlar. İstanbul: Dem Yay.
 • Barrow, R. (2007). An introduction to moral philosophy and moral education. NY: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Bayraklı, B. (1999). Mukayeseli eğitim felsefesi sistemleri. İstanbul: İfav. Yay.
 • Bıçak, A. (2004). Modern devletin oluşumu ve sorunları. Kutadgubilig, 5.
 • Blum, L. (1994). Moral perception and particularity. Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge.
 • Brandt, R. B. (1996). Facts, values, and morality. Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İçimizdeki biz “kalite bilincinin temeli”. İstanbul: Sistem .
 • Çiftçi, N. (2003). Kohlberg’in bilişsel ahlak gelişimi teorisi: Ahlak ve demokrasi eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1).
 • Çileli, M. (1986). Ahlak psikolojisi ve eğitimi. Ankara: Verso Yay.
 • Dewey, J. (1920). Reconstruction in philosophy. New Jersey: Henry Hold.
 • Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1).
 • Emling, J. F. (1977). Value perspectives today. New Jersey: University Press.
 • Erdem, H. (2003). Ahlak felsefesi. Konya: Hü-Er Yay.
 • Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton & Company.
 • Fowler, J. W. (2004). Faith development at 30: Naming the challenges of faith in a new millennium. Religious Education, 99/4.
 • Fromm, E. (2003). Man for himself: An inquiry into the psychology of ethics. London: Routledge.
 • Fromm, E. (2001). The fear of freedom. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Gaus, G. F. (2000). Value and justification-the foundations of liberal theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gazali, E. H. (2004). İhya-u ulumid’d-din. Beyrut: Daru’s-Sadr.
 • Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. California: Stanford University Press.
 • Gray, J. (1996). Post-liberalism studies in political thought. London: Routledge.
 • Grünberg, L. (2000). The mystery of values-studies in axiology. Amsterdam: Rodopi B.V.
 • Güngör, E. (2000a). Ahlak psikolojisi ve sosyal ahlak. İstanbul: Ötüken Yay.
 • Güngör, E (2000b). Değerler psikolojisi üzerine araştırmalar. İstanbul: Ötüken.
 • Habermas, J. (1999). Moral consciousness and communicative action. Massachusetta Institute of Technology.
 • Habermas, J. (2003). Fundamentalism and Terror. G. Borradori (Ed.), Philosophy In A Time Of Terror-Dialogues With Jurgan Habermas And Jacques Derrida, London: The University of Chicago Press.
 • Halstead, J. M. (2007). Islamic values: A distinctive framework for moral education. Journal of Moral Education, 36(3).
 • Hildebrandt, C. & Zan, B. (2008). Constructivist Approaches to Moral Education in Early Childhood. L. P. Nucc i & P. Narvaez (Eds.), Handbook of moral and character education, New York: Taylor&Francis Inc.
 • Hill, B. V. (2004). Values education in schools: Issues and challenges. Primary & Middle Years Educator, 2(2).
 • Hökelekli, H. (2007). Çocukta ahlak gelişimi ve eğitimi. R. Kaymakcan & M. Uyanık (Eds.), Teorik ve pratik yönleriyle ahlak, İstanbul: Dem Yay.
 • Kant, I. (2005). Groundwork for the metaphysics. Canada: True to Type Inc.
 • Kaymakcan, R. (2007). Bir değer olarak hoşgörü ve eğitimi. R. Kaymakcan vd. (Eds.) Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Dem Yay.
 • Kenan, S. (2007). Modern eğitimin oluşum sürecinde değerler eğitimi nasıl zayıfladı? R. Kaymakcan vd. (Eds.) Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Dem Yay.
 • Kerschensteiner, G. (1954). Karakter kavramı ve terbiyesi. H. F. Kanad (Çev.). Ankara: Örnek Matbaası.
 • Kohlberg, L. (1984). The psychology of moral development. London: Harper&Row.
 • Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive developmental approach to socialization. D. A. Goslin (Ed.), Handbook of Socialization Theory And Research, Chicago: Rand McNally.
 • Komarnicki, J. W. (2005). How to teach toward character development. Westconshohocken: Infinity Publishing.
 • Köylü, M. (2007). Küresel bağlamda değerler eğitimine duyulan ihtiyaç. R. Kaymakcan vd. (Eds.) Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Dem Yay.
 • Kuçuradi, İ. (1998). İnsan ve değerleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Kuşdil, M. E. & Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45).
 • Laming, M. M. (2009). Education as a metod of re-orienting values. J. Zajda & H. Daum (Eds.) Global values education-teaching democracy and peace. London: Springer.
 • Leenders, H. & Veugelers, W. (2009). Different perspective on values and citizenship education. J. Zajda & H. Daum (Eds.) Global values education-teaching democracy and peace. London: Springer.
 • Lovecky, D. V. (1994). Exceptionally gifted children: Different minds. Roeper Review, 17(2), 1-15.
 • Maslow, A. (1996). Dinler, değerler, doruk deneyimler, H. K. Sönmez (Çev.). İstanbul: Kuraldışı Yay.
 • Massey, C. P. (1988). Preschooler moral development. D. Ratcliff (Ed.), Handbook of preschool religious education, Alabama: Religious Education Press.
 • Montagu, A. (2000). Çocuklarınıza ahlaki değerleri nasıl kazandırabilirsiniz? R. Öncül (Çev.), İstanbul: MEB Yay.
 • Naagarazan, R. S. (2006). A textbook on professional ethics and human values, New Delhi: New Age International Publishers.
 • Öner, N. (1999). Felsefe yolunda düşünceler. Ankara: Akçağ Yay.
 • Özden, Y. (2008). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegema Yay.
 • Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Oxford: Oxford University Press.
 • Piaget, J. (2002). Judgement and reasoning ın the child. Routledge.
 • Piaget, J. (1972). The moral judgement of the child, London.
 • Poole, R. (2005). Morality and modernity. London: Taylor&Francis Group.
 • Roth, K. (2009). Peace education as cosmopoliten and deliberative pedagogy. J. Zajda, & H. Daum (Eds.), Global values education-teaching democracy and peace, London: Springer.
 • Schwartz, S. H. & Bilsky, W. (1987). Towards a psychological structure of human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1-15.
 • Snarey, J. & Samuelson, P. (2008). Moral education in the cognitive developmental: Lawrence Kohlberg’s revolutionary ıdeas. L. P. Nucci & P. Narvaez (Eds.), Handbook of moral and character education, New York: Taylor & Francis Inc.
 • Tepe, H. (2002). Değerler ve değer bilgisi. Ş. Yalçın (Ed.), Bilgi ve Değer-Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Bildirileri, Ankara: Vadi Yay.
 • Thornberg, R. (2008). Values education as the daily fostering of school rules. Research in Education, 80.
 • Tillman, D. & Hsu, D. (2000). Living values activities for children ages 3-7, New York: Health Communications Inc.
 • Timuçin, A. (2002). Ahlak değerlerinin bilgi temeli. Ş. Yalçın (Ed.), Bilgi ve Değer-Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Bildirileri, Ankara: Vadi Yay.
 • Wringe, C. (2006). Moral education beyond the teaching of right and wrong. The Netherlands: Springer.
 • Ziebertz, H. G. (2007). Çok kültürlü bir toplumda değerler eğitimi modelleri. R Kaymakcan vd. (Eds.). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Dem Yay.

Education of Children’s Moral Values in the Preschool Period

Yıl 2010, Sayı: 2, 37 - 60, 23.07.2016

Öz

One of the main problems that the school or educational systems face is that of the development and education of moral and moral values in teaching that were made intense debates throughout historical process. A lot of developments such as globalization, scientific progress and communication changed the aims, expectations and values of every person almost in any type of society. Unfortunately such developments have affected the moral values education and transferring of value in negative aspects, thus this caused a much important issue, which builds children’s character by teaching those morals and values for daily life. When this new situation brought about new efforts in the global context, at the same time, it caused a new educational problem. In this context, this article examines moral development and education of moral values in the preschool period

Kaynakça

 • Afdal, G. (2007). Ahlak eğitiminin analizi: Bir tipoloji. R Kaymakcan vd. (Eds.). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Dem Yay.
 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6/16.
 • Arslan, Z. Ş., & Yaşar, F. T. (2007). Yükselen ‘değer’ kavramı üzerine eleştirel bir yaklaşım. Dem Dergi, 1/1.
 • Aydın, M. Z. (2005). Ahlak öğretiminde örnek olay incelemesi. Ankara: Nobel.
 • Ayhan, H. & Hökelekli, H. &Mehmedoğlu, Y. &Öcal, M. & Ekşi, H. (2004). Din ve ahlak eğitim öğretimine yeni yaklaşımlar. İstanbul: Dem Yay.
 • Barrow, R. (2007). An introduction to moral philosophy and moral education. NY: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Bayraklı, B. (1999). Mukayeseli eğitim felsefesi sistemleri. İstanbul: İfav. Yay.
 • Bıçak, A. (2004). Modern devletin oluşumu ve sorunları. Kutadgubilig, 5.
 • Blum, L. (1994). Moral perception and particularity. Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge.
 • Brandt, R. B. (1996). Facts, values, and morality. Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İçimizdeki biz “kalite bilincinin temeli”. İstanbul: Sistem .
 • Çiftçi, N. (2003). Kohlberg’in bilişsel ahlak gelişimi teorisi: Ahlak ve demokrasi eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1).
 • Çileli, M. (1986). Ahlak psikolojisi ve eğitimi. Ankara: Verso Yay.
 • Dewey, J. (1920). Reconstruction in philosophy. New Jersey: Henry Hold.
 • Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1).
 • Emling, J. F. (1977). Value perspectives today. New Jersey: University Press.
 • Erdem, H. (2003). Ahlak felsefesi. Konya: Hü-Er Yay.
 • Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton & Company.
 • Fowler, J. W. (2004). Faith development at 30: Naming the challenges of faith in a new millennium. Religious Education, 99/4.
 • Fromm, E. (2003). Man for himself: An inquiry into the psychology of ethics. London: Routledge.
 • Fromm, E. (2001). The fear of freedom. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Gaus, G. F. (2000). Value and justification-the foundations of liberal theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gazali, E. H. (2004). İhya-u ulumid’d-din. Beyrut: Daru’s-Sadr.
 • Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. California: Stanford University Press.
 • Gray, J. (1996). Post-liberalism studies in political thought. London: Routledge.
 • Grünberg, L. (2000). The mystery of values-studies in axiology. Amsterdam: Rodopi B.V.
 • Güngör, E. (2000a). Ahlak psikolojisi ve sosyal ahlak. İstanbul: Ötüken Yay.
 • Güngör, E (2000b). Değerler psikolojisi üzerine araştırmalar. İstanbul: Ötüken.
 • Habermas, J. (1999). Moral consciousness and communicative action. Massachusetta Institute of Technology.
 • Habermas, J. (2003). Fundamentalism and Terror. G. Borradori (Ed.), Philosophy In A Time Of Terror-Dialogues With Jurgan Habermas And Jacques Derrida, London: The University of Chicago Press.
 • Halstead, J. M. (2007). Islamic values: A distinctive framework for moral education. Journal of Moral Education, 36(3).
 • Hildebrandt, C. & Zan, B. (2008). Constructivist Approaches to Moral Education in Early Childhood. L. P. Nucc i & P. Narvaez (Eds.), Handbook of moral and character education, New York: Taylor&Francis Inc.
 • Hill, B. V. (2004). Values education in schools: Issues and challenges. Primary & Middle Years Educator, 2(2).
 • Hökelekli, H. (2007). Çocukta ahlak gelişimi ve eğitimi. R. Kaymakcan & M. Uyanık (Eds.), Teorik ve pratik yönleriyle ahlak, İstanbul: Dem Yay.
 • Kant, I. (2005). Groundwork for the metaphysics. Canada: True to Type Inc.
 • Kaymakcan, R. (2007). Bir değer olarak hoşgörü ve eğitimi. R. Kaymakcan vd. (Eds.) Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Dem Yay.
 • Kenan, S. (2007). Modern eğitimin oluşum sürecinde değerler eğitimi nasıl zayıfladı? R. Kaymakcan vd. (Eds.) Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Dem Yay.
 • Kerschensteiner, G. (1954). Karakter kavramı ve terbiyesi. H. F. Kanad (Çev.). Ankara: Örnek Matbaası.
 • Kohlberg, L. (1984). The psychology of moral development. London: Harper&Row.
 • Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive developmental approach to socialization. D. A. Goslin (Ed.), Handbook of Socialization Theory And Research, Chicago: Rand McNally.
 • Komarnicki, J. W. (2005). How to teach toward character development. Westconshohocken: Infinity Publishing.
 • Köylü, M. (2007). Küresel bağlamda değerler eğitimine duyulan ihtiyaç. R. Kaymakcan vd. (Eds.) Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Dem Yay.
 • Kuçuradi, İ. (1998). İnsan ve değerleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Kuşdil, M. E. & Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45).
 • Laming, M. M. (2009). Education as a metod of re-orienting values. J. Zajda & H. Daum (Eds.) Global values education-teaching democracy and peace. London: Springer.
 • Leenders, H. & Veugelers, W. (2009). Different perspective on values and citizenship education. J. Zajda & H. Daum (Eds.) Global values education-teaching democracy and peace. London: Springer.
 • Lovecky, D. V. (1994). Exceptionally gifted children: Different minds. Roeper Review, 17(2), 1-15.
 • Maslow, A. (1996). Dinler, değerler, doruk deneyimler, H. K. Sönmez (Çev.). İstanbul: Kuraldışı Yay.
 • Massey, C. P. (1988). Preschooler moral development. D. Ratcliff (Ed.), Handbook of preschool religious education, Alabama: Religious Education Press.
 • Montagu, A. (2000). Çocuklarınıza ahlaki değerleri nasıl kazandırabilirsiniz? R. Öncül (Çev.), İstanbul: MEB Yay.
 • Naagarazan, R. S. (2006). A textbook on professional ethics and human values, New Delhi: New Age International Publishers.
 • Öner, N. (1999). Felsefe yolunda düşünceler. Ankara: Akçağ Yay.
 • Özden, Y. (2008). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegema Yay.
 • Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Oxford: Oxford University Press.
 • Piaget, J. (2002). Judgement and reasoning ın the child. Routledge.
 • Piaget, J. (1972). The moral judgement of the child, London.
 • Poole, R. (2005). Morality and modernity. London: Taylor&Francis Group.
 • Roth, K. (2009). Peace education as cosmopoliten and deliberative pedagogy. J. Zajda, & H. Daum (Eds.), Global values education-teaching democracy and peace, London: Springer.
 • Schwartz, S. H. & Bilsky, W. (1987). Towards a psychological structure of human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1-15.
 • Snarey, J. & Samuelson, P. (2008). Moral education in the cognitive developmental: Lawrence Kohlberg’s revolutionary ıdeas. L. P. Nucci & P. Narvaez (Eds.), Handbook of moral and character education, New York: Taylor & Francis Inc.
 • Tepe, H. (2002). Değerler ve değer bilgisi. Ş. Yalçın (Ed.), Bilgi ve Değer-Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Bildirileri, Ankara: Vadi Yay.
 • Thornberg, R. (2008). Values education as the daily fostering of school rules. Research in Education, 80.
 • Tillman, D. & Hsu, D. (2000). Living values activities for children ages 3-7, New York: Health Communications Inc.
 • Timuçin, A. (2002). Ahlak değerlerinin bilgi temeli. Ş. Yalçın (Ed.), Bilgi ve Değer-Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Bildirileri, Ankara: Vadi Yay.
 • Wringe, C. (2006). Moral education beyond the teaching of right and wrong. The Netherlands: Springer.
 • Ziebertz, H. G. (2007). Çok kültürlü bir toplumda değerler eğitimi modelleri. R Kaymakcan vd. (Eds.). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Dem Yay.

Ayrıntılar

Diğer ID JA58BG43CP
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemil ORUÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 23 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ORUÇ, C. (2016). Okul Öncesi Dönem Çocuğunda Ahlaki Değerler Eğitimi. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama(2), 37-60.