Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kültür Aktarımı Üzerine Öğrenci Görüşü Merkezli Bir İnceleme

Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 17, 1 - 22, 26.07.2018

Öz

Yabancı dil olarak Türkçe öğretirken kültürün nasıl ve ne seviyede aktarılması gerektiği başlı başına bir tartışma konusu iken bunun Türkiye dışında nasıl yapılacağı ayrı bir problem alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada bu problemin çözümüne katkı sağlamak hedefiyle yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kültür aktarımı hakkındaki görüş- leri incelenmiştir. Nitel araştırma metotlarından vaka çalışmasının kullanıldığı araştırmaya amaçlı örnekleme yoluyla seçilmiş ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Sırbistan Novi Pazar Belediyesi Türk Kültürü Merkezinde eğitim-öğretim sürecine devam eden 13 öğrenci dâhil edilmiştir. Öğrencilerin seçilmesi sürecinde, Türkçeye hâkim olmanın ve Türk kültürü hakkında fikir sahibi olacak kadar bu dille vakit geçirmiş olmanın gerekli olduğu düşünülerek B1 seviyesindeki 13 öğrenciden veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılarak yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kültür aktarımına dair görüşleri ortaya konmuştur. Öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken Türk kültürünü de öğrenmeyi bir ihtiyaç olarak gördükleri ve Türkiye dışındaki Türkçe öğretiminin bu konuda tek başına yeterli olmadığı, araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan bazılarıdır. 

Kaynakça

  • Creswell, J. W. (2014). A concise introduction to mixed methods research. California: Sage publications.
  • Çiftçi, M., Batur, Z. ve Keklik, S. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür. Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: 365-379. Grafiker yayınları.
  • Demirel, Ö. (2007). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem.
  • Miles, M. B. ve Huberman M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. California: Sage publications.
  • Okur, A. ve Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel öğelerin aktarımı. The journal of academic social science. Elazığ: 6(2), 1619-1640.
  • Škaljić, A. (1966). Turcizmi u Srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost izdavačko preduzeće.
  • Tomalin, B. ve Stempleski, S. (1993). Cultural awareness. Oxford: Oxford university press.
  • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri: Ankara: Seçkin yayıncılık.
  • Yıldız, C. (2012). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Ankara: Yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığı.
  • Yin, R. K. (2003). Applications of case study research second edition (applied social research methods series volume 34). California: Sage publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin YAYLA>

0000-0001-5726-884X

Yayımlanma Tarihi 26 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi 10 Kasım 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Yayla, Y. (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kültür Aktarımı Üzerine Öğrenci Görüşü Merkezli Bir İnceleme . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 9 (17) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/38615/447979