Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 19, Sayfalar 87 - 105 2019-07-24

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Muhammet Hanifi Ercoşkun [1]


Öğretmen adaylarını bilimsel araştırmaya yönelik olarak yetiştirmek üniversitelerin görevleri arasındadır. Bu nedenle bu araştırma öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 2016-2017 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin çeşitli anabilim dallarında eğitimini sürdüren öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi evrenden seçilen 4 anabilim dalında eğitimini sürdüren 381 öğrenciden oluşmaktadır. Verileri elde etmek için, Korkmaz, Şahin ve Yeşil (2011) tarafından geliştirilen “Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, her bir alt boyutun aritmetik ortalamaları “Araştırmacılara Yardımcı Olmaya İsteksizlik” için 2.69, “Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum” için 2.28, “Araştırmalara Yönelik Olumlu Tutum” için 4.08 ve “Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum” için 3.98’dir. Cinsiyet, sınıf seviyesi ve yerleşim yeri değişkenleri açısından öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Mezun olunan lise değişkeni açısından öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları arasında genel olarak genel lise mezunları lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Gelir ve lisans başarı ortalaması ile öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. 

Bilimsel araştırma, bilimsel araştırmaya yönelik tutum, öğretmen adayları
 • Abraham, J. (2003). Positive attitude. Retrieved from http://www.thedominican.net/articles/ attitude.htm 13.08.2018.
 • Aşiroğlu, S. (2016). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları ile bilimsel araştırma dersindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 72-84. DOI: 10.29065/usakead.232429
 • Auger, W. & Wideman, R. (2000). Using action research to open the door to lifelong professional learning. Education. 121(1), 120-127.
 • Aydın, R., Şahin, H. ve Topal, T. (2008). Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 120-142.
 • Bahtiyar, A. ve Can, B. (2016). Fen öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ile bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 47-58. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/deubefd/ issue/35757/399518
 • Bennett, C. K. (1994). Promoting teacher reflection through action research: What do teachers think?. Journal of Staff Development. 15(1), 34-38.
 • Benton, S. E. & Jerrolds, B. W. (1983). The relationship of graduate education students’ achievement in educational research to their reading attitudes, attitudes toward educational research, GPAs, and national teacher examinations. Paper presented at the Annual Meeting of the American Reading Forum. (Sarasota, FL, Dec 10, 1983) (ERIC ED283929).
 • Bibi, F., Lqbal, H. M. & Majid, N. (2012). Attitude of prospective teachers towards research: Implications for teacher education in Pakistan. Contemporary Educational Researches Journal, 1, 8-14.
 • Biçer, N, Bozkırlı, K. ve Er, O. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 50, 327-341. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunitaed/ issue/2889/40071
 • Bolin, B. L., Lee, K. H, GlenMaye, L. F. & Yoon, D. P. (2012) Impact of research orientation on attitudes toward research of social work students, Journal of Social Work Education, 48(2), 223-243, DOI: 10.5175/JSWE.2012.200900120
 • Bordens, K. S., & Horowitz, I. A. (2002). Social psychology (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Incorporated.
 • Bozdoğan, A.E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2), 83-97.
 • Broekkamp, H., & van Hout-Wolters, B. (2007). The gap between educational research and practice: A literature review, symposium, and questionnaire. Educational Research and Evaluation, 13(3), 203-220.
 • Butt, I. H. & Shams, J. A. (2013). Master in education student attitudes towards research: A comparison between two public sector universities in Punjab, A Research Journal of South Asian Studies, 28(1), 97-105.
 • Büyüköztürk, Ş. (1996). Türk yüksek öğretiminde araştırma eğitimi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Cooke, N. L. & others. (1993). Teachers’ opinion of research and instructional analysis in the classroom. Teacher Education and Special Education. 16(4), 319-29.
 • Çakır, Ö. (2005). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliği lisans programı ve eğitim fakülteleri İngilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 27-42.
 • Çakır, Ö., Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Çakmak, Z., Taşkıran, C. ve Bulut, B. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 266-287.
 • Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Çelik, S., Önder, G., Durmaz, K., Yurdusever, Y. ve Uysal, N. (2014). Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Kaygı Ve Tutumlarının Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(2), 23-31. DOI: 10.17681/hsp.46332
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19(2), 207-237.
 • Çepni, S. ve Küçük, M. (2002). Fen bilgisi öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına ilişkin görüşleri. V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kongre Kitabı, 282-287.
 • Demir, M. K. (2012). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 343-358.
 • Demircioğlu, E. ve Özdemir, M. (2014). Fen ve edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 110-122.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Dombaycı, M. A. ve Ercan, O. (2017) Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri ve Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1265-1284.
 • Ekici, F. Y. (2017). Examination of the Attitudes of Preschool Teacher Candidates and Teacher Candidates in Other Branches towards Scientific Research in Terms of Some Variables. European Journal of Educational Research, 6(1), 1-13. DOI:10.12973/eu-jer.6.1.1
 • Ekiz, D. (2006). Primary school teachers’ attitudes towards educational research. Educational Sciences: Theory and Practice. 6(2), 395-402.
 • Geban, Ö., Çiçek, F. F., Başaran, S., Demirbaş, A. ve Maden, C. (2001). 21. yüzyıla girerken Türk eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu çağdaş öğretmen profili. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Gürgan, U. ve Er, K. O. (2008). Öğretmen adaylarının internet kullanımına ve araştırmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi. 17. Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya.
 • Hren, D., Lukic, I. K., Marusic, A., Vodopivec, I., Vujaklija, A., Hrabak, M., & Marusic, M. (2004). Teaching research methodology in medical schools: Students’ attitudes towards and knowledge about science. Medical Education, 38(1), 81-86.
 • İlhan, A., Çelik, H. C. ve Aslan, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 141-156. DOI: 10.17679/iuefd.17218132
 • Karasar, N. (1985). Araştırma eğitimi: Türk üniversitelerinde bir tarama. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayını.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.
 • Konokman, G. Y., Tanrıseven, I. ve Karasolak, K. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 141-158.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 961-973.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011a). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumları, International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), 1169- 1194.
 • Kürşad, M. Ş. (2015). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ve epistemolojik inanç arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 217-246.
 • Lambie, G. W., Hayes, B. G., Griffith, C., Limberg, D. & Mullen, P. R. (2014). An exploratory investigation of the research self-efficacy, interest in research, and research knowledge of Ph.D.in education students. Innovative Higher Education, 39(2), 139-153.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 45, 79-121.
 • Nartgün, Z., Uluman, M., Akın, Ç., Çelik, T. ve Çevik, C. (2008). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterliklerinin incelenmesi. XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Sakarya.
 • Önen, S. A. (2011). Öğretmen adaylarının eğitime yönelik inançları ile epistemolojik inançlarının mesleklerine yönelik tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 293-301.
 • Öztürk, M. A. (2010). An exploratory study on measuring educators’ attitudes toward educational research. Educational Research and Reviews, 5(12), 758-769.
 • Polat, M. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90.
 • Salgueira, A.P., Costa, P., Gonçalves, M., Magalhães, E. & Costa, M.J. (2012). Individual characteristics and student’s engagement in scientific research: a cross-sectional study. BMC medical education, 12, 95-104. DOI:10.1186/1472-6920-12-95
 • Saracaloğlu, A. (2005). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının araştırmaya yönelik tutumları ve deneyimleri ile araştırma başarıları arasındaki ilişki. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(4), 13-32. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gbesbd/issue/27986/305015
 • Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları Ve Tutumları İle Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 179-208. Retrieved from http://dergipark. gov.tr/yyuefd/issue/13714/166039
 • Saracaloğlu, S, Varol, S, R. ve Ercan, İ. E. (2005). Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kaygıları Araştırma Ve İstatistiğe Yönelik Tutumları İle Araştırma Yetenekleri Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 187-199. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/deubefd/issue/25433/268360
 • Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1). 137-146.
 • Subotnik, R. F. (1988). The Motivation to Experiment: A Study of Gifted Adolescents’ Attitudes toward Scientific Research, Journal for the Education of the Gifted, 11(3), 19- 35.
 • Swindoll, C. R. (2012). Quotable quotes. Retrieved from https://www.goodreads.com/ quotes/595630-attitude-is-more-important-than-facts-it-is-more-important. 13.08.2018
 • Şahin Kürşad, M. (2015). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ve epistemolojik inanç arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 217-246.
 • Şenol, S. (2012). Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları. Walker, C. A. & Cousins, J. B. (1994). Influences on Teachers’ Attitudes toward Applied Educational Research. Paper presented at the Annual Meeting of the American Evaluation Association. Boston, MA, Nov, 1994, (ERIC ED378155).
 • Wayne, P.M., Hammerschlag, R., Savetsky-German, J. & Chapman, T.F. (2010). Attitudes and interests toward research among students at two colleges of acupuncture and Oriental medicine. Explore, 6(1), 22-8.
 • Winans, K. S. & Madhavan, S. (1992). Some Factors Influencing Undergraduate Pharmacy Students’ Perception of and Attitudes toward Research Related Activities. American Journal of Pharmaceutical Education, 56(1), 29-35.
 • Yaşar, M. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 109-129.
 • Yenilmez, K. ve A. Ata, (2012). “Matematik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının incelenmesi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e-Kitabı, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9932-3659
Yazar: Muhammet Hanifi Ercoşkun (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { eibd598144, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, eissn = {2667-4645}, address = {EĞİTİM-BİR-SEN}, publisher = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {87 - 105}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Ercoşkun, Muhammet Hanifi} }
APA Ercoşkun, M . (2019). ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 10 (19) , 87-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/47395/598144
MLA Ercoşkun, M . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 10 (2019 ): 87-105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/47395/598144>
Chicago Ercoşkun, M . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 10 (2019 ): 87-105
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ AU - Muhammet Hanifi Ercoşkun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 105 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-8659-2667-4645 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ %A Muhammet Hanifi Ercoşkun %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ %D 2019 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659-2667-4645 %V 10 %N 19 %R %U
ISNAD Ercoşkun, Muhammet Hanifi . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 10 / 19 (Temmuz 2019): 87-105 .
AMA Ercoşkun M . ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2019; 10(19): 87-105.
Vancouver Ercoşkun M . ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2019; 10(19): 105-87.