Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Mülteci Öğrencilerin Türkiye Algısının Görsel Olarak İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 22, 277 - 295, 31.12.2020

Öz

Özet
Mülteci öğrencilerin Türkiye algısının görsel olarak incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada betimsel tarama modeline göre nitel araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak merkezde bulunan üç ilkokul ve üç ortaokulda öğrenim gören Afganistan, Irak, İran ve Suriye’den gelen 33 mülteci öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere resimler belirlenen temalara göre çizdirilmiştir. Öğrencilerin resimleri doküman analizi yapılarak incelenmiştir. Mülteci öğrencilerin Türkiye’de eğitim öğretimle ilgili sorunlarını ortaya koymamıştır. Mülteci öğrenciler eğitim açısından Türkiye topraklarını geleceğe açılan bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Mülteci öğrenciler kendi ülkelerinde yaşadıkları ve travmaya neden olan yaşantılarını ortaya koymuştur. Kendi ülkelerini anlatan resimlerinin dışında kalan tüm resimlerinde Türk Bayrağını ve kurucu lider olarak Atatürk’ü çizmişlerdir. Türkiye’yi güvenilir ve sığınılacak bir ülke olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ahi, B., Cingi, M. A., Kıldan, A. O. (2016). 48-60 Aylık çocukların öğretmen kavramına yönelik algılarının çizimler aracılığıyla incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 77-90. Akalın, T. ve Üstündağ, A. (2012). 10-12 Yaş danışmanlık hizmeti alan çocukların durumlarının belirlenmesinde resmin önemi. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (3) 73-86. Alkan, V. İçen, M. (2019) Iranian asylum seeker and refugee pupils’ experiences at a Turkish primary school International Journal of Eurasian Education and Culture 4 (7) 266-280
 • Altınköprü, T. (1980). Genel Karakter Bilim ve İnsanı Tanımada Testler. Altınköprü Yayınları. (7). İstanbul: Gül Matbaası. Arabacı, İ. B., Başar, M., Akan, D., Göksoy, S. (2014). An analysis about educational problemsin camps in which Syrian refugess stay: Conditionanaliysis, İnternational Journal of Social Sciences&Education 4 (3) 80-94 Arslan Cansever, B (2017). The children's perceptions of the teacher: an analysis of the drawings created by the children, İnönü University Journal of the Faculty of Education Vol 18, No 1, 2017 pp. 281-291 DOI: 10.17679/inuefd.306625 Avara, S. (2019). Savaş Nedeniyle Göçe Maruz Kalmış 9-12 Yaş Arası Suriyeli Mülteci Çocuk Resimlerinin Psikolojik ve Plastik Açıdan Yorumlanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Avcı, A. (2020). 9-14 Yaş Çocukların resimsel Anlatımlarında Göç ve Göçmenlik Algısı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Başar, M., Akan, D., Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme öğretme süreci, Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5) 1571-1578 Cengiz, D. (2015 )Zorunlu göçün mekânsal etkileri ve yerel halkın algısı; Kilis örneği, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/2 Winter 2015, p. 101-122 Cohen, L., Monion, L., Morrison, K. (2007). Rsearch Methods in Education, Six Edition, Publishing Taylor&Francis e-Library Dilmaç, O. (2018). Çocuk Sanatının Tarihi. Ankara: Pegem Akademi. 1. Baskı. Dağlıoğlu, E. H. (2011). 5-7 yaş grubu çocukların resimlerine yansıyan öğretmen figürünün karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 36 (160) 144-157
 • Doğanay Ü ve Çoban Keneş H (2016). Yazılı basında Suriyeli ‘mülteciler’: ayrımcı söylemlerin rasyonel ve duygusal gerekçelerinin inşası. Mülkiye Dergisi, 40 (1), 143-184. Doğutaş, A. (2018). Turkish teachers and schools in the eyes of refugee students, Border Crossing, 8 (2) 379-392 Döş, B., Teres, M. ve Gürbüz, Ç. (2019). Çok kültürlü sınıf ortamında Türk ve Suriyeli öğrencilerin davranışlarının incelenmesi, Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 1(1), 1-17
 • Dündar, A (2019). Impact of physical education lesson on adaptation of syrian Refugee school age children in Turkey World Journal of Education 9 (1) 266-273.
 • Halmatov, S. (2017). Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri. Pegem Akademi. 4.baskı Ankara.(8).
 • Kazu, H., Deniz, E. (2019). Kapsayıcı eğitim bağlamında öğretmenlerin mülteci öğrencilere ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Uluslararası Toplum araştırmaları Dergisi 14 (20) 1337-1368 Küçükşen, K (2017). Suriyeli sığınmacı kadınlarda sosyal dışlanma algısı üzerine nitel bir çalışma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (5) 2399-2413 Malchiodi, C A (2005). Çocukların Resimlerini Anlamak, Çeviri, T.Yurtbay İstanbul: Epsilon Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994) Qualitive Data Analysis, California: Sage Pub
 • O’neal, C R., Gosnell, N M., Sheng Ng, W., Ong, E. (2018). Refugee-teacher-train-refugee-teacher ıntervention research in Malaysia: promoting classroom management and teacher self-care Journal of Educational and Psychological Consultation 28 (1) 43-69 Özdemir, E. (2017). Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki algıları, Savunma Bilimleri Dergisi, 16 (1) 116-136 Özenç, E G., Saat, F (2020) Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitiminde karşılaştığı sorunlar, International Journal of Active Learning, 4(2), 2019, 61-75 Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri resim aracılığıyla incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (2) 1-24 Palaz, T, Çepni, O., Kılcan, B (2019). Ortaokul öğrencilerinin mülteci öğrencilere yönelik düşüncelerinin ve tutumlarının belirlenmesi, Türkish Studies 14 (3) 1661-1684 Solak E., Bal Gezegin, B. (2019). Counter-effect of refugee movement in culturally and linguistically diverse classrooms World Journal of Education 9 (2) 22-30
 • Tatlıcıoğlu, O. (2019). Suriyeli Çocukların İyi Olma Hallerinin İncelenmesi: Altındağ Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tut, E, Kıroğlu, K., Bayraktar, G. (2018). Suriyeli ve Türk öğrencilerin öğretmen ve okul kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (56) 676-694 Yenilmez, K, Çöplü, F. (2019). Göçmen öğrencilerin eğitiminde öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 8 (3) 16-36 Zengin, M., Ataş-Akdemir, Ö (2020). Teachers’ views on parent ınvolvement for refugee children’s education, Journal ofComputer and Education Rsearch 8 (15) 75-85.

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 22, 277 - 295, 31.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Ahi, B., Cingi, M. A., Kıldan, A. O. (2016). 48-60 Aylık çocukların öğretmen kavramına yönelik algılarının çizimler aracılığıyla incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 77-90. Akalın, T. ve Üstündağ, A. (2012). 10-12 Yaş danışmanlık hizmeti alan çocukların durumlarının belirlenmesinde resmin önemi. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (3) 73-86. Alkan, V. İçen, M. (2019) Iranian asylum seeker and refugee pupils’ experiences at a Turkish primary school International Journal of Eurasian Education and Culture 4 (7) 266-280
 • Altınköprü, T. (1980). Genel Karakter Bilim ve İnsanı Tanımada Testler. Altınköprü Yayınları. (7). İstanbul: Gül Matbaası. Arabacı, İ. B., Başar, M., Akan, D., Göksoy, S. (2014). An analysis about educational problemsin camps in which Syrian refugess stay: Conditionanaliysis, İnternational Journal of Social Sciences&Education 4 (3) 80-94 Arslan Cansever, B (2017). The children's perceptions of the teacher: an analysis of the drawings created by the children, İnönü University Journal of the Faculty of Education Vol 18, No 1, 2017 pp. 281-291 DOI: 10.17679/inuefd.306625 Avara, S. (2019). Savaş Nedeniyle Göçe Maruz Kalmış 9-12 Yaş Arası Suriyeli Mülteci Çocuk Resimlerinin Psikolojik ve Plastik Açıdan Yorumlanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Avcı, A. (2020). 9-14 Yaş Çocukların resimsel Anlatımlarında Göç ve Göçmenlik Algısı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Başar, M., Akan, D., Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme öğretme süreci, Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5) 1571-1578 Cengiz, D. (2015 )Zorunlu göçün mekânsal etkileri ve yerel halkın algısı; Kilis örneği, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/2 Winter 2015, p. 101-122 Cohen, L., Monion, L., Morrison, K. (2007). Rsearch Methods in Education, Six Edition, Publishing Taylor&Francis e-Library Dilmaç, O. (2018). Çocuk Sanatının Tarihi. Ankara: Pegem Akademi. 1. Baskı. Dağlıoğlu, E. H. (2011). 5-7 yaş grubu çocukların resimlerine yansıyan öğretmen figürünün karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 36 (160) 144-157
 • Doğanay Ü ve Çoban Keneş H (2016). Yazılı basında Suriyeli ‘mülteciler’: ayrımcı söylemlerin rasyonel ve duygusal gerekçelerinin inşası. Mülkiye Dergisi, 40 (1), 143-184. Doğutaş, A. (2018). Turkish teachers and schools in the eyes of refugee students, Border Crossing, 8 (2) 379-392 Döş, B., Teres, M. ve Gürbüz, Ç. (2019). Çok kültürlü sınıf ortamında Türk ve Suriyeli öğrencilerin davranışlarının incelenmesi, Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 1(1), 1-17
 • Dündar, A (2019). Impact of physical education lesson on adaptation of syrian Refugee school age children in Turkey World Journal of Education 9 (1) 266-273.
 • Halmatov, S. (2017). Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri. Pegem Akademi. 4.baskı Ankara.(8).
 • Kazu, H., Deniz, E. (2019). Kapsayıcı eğitim bağlamında öğretmenlerin mülteci öğrencilere ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Uluslararası Toplum araştırmaları Dergisi 14 (20) 1337-1368 Küçükşen, K (2017). Suriyeli sığınmacı kadınlarda sosyal dışlanma algısı üzerine nitel bir çalışma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (5) 2399-2413 Malchiodi, C A (2005). Çocukların Resimlerini Anlamak, Çeviri, T.Yurtbay İstanbul: Epsilon Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994) Qualitive Data Analysis, California: Sage Pub
 • O’neal, C R., Gosnell, N M., Sheng Ng, W., Ong, E. (2018). Refugee-teacher-train-refugee-teacher ıntervention research in Malaysia: promoting classroom management and teacher self-care Journal of Educational and Psychological Consultation 28 (1) 43-69 Özdemir, E. (2017). Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki algıları, Savunma Bilimleri Dergisi, 16 (1) 116-136 Özenç, E G., Saat, F (2020) Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitiminde karşılaştığı sorunlar, International Journal of Active Learning, 4(2), 2019, 61-75 Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri resim aracılığıyla incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (2) 1-24 Palaz, T, Çepni, O., Kılcan, B (2019). Ortaokul öğrencilerinin mülteci öğrencilere yönelik düşüncelerinin ve tutumlarının belirlenmesi, Türkish Studies 14 (3) 1661-1684 Solak E., Bal Gezegin, B. (2019). Counter-effect of refugee movement in culturally and linguistically diverse classrooms World Journal of Education 9 (2) 22-30
 • Tatlıcıoğlu, O. (2019). Suriyeli Çocukların İyi Olma Hallerinin İncelenmesi: Altındağ Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tut, E, Kıroğlu, K., Bayraktar, G. (2018). Suriyeli ve Türk öğrencilerin öğretmen ve okul kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (56) 676-694 Yenilmez, K, Çöplü, F. (2019). Göçmen öğrencilerin eğitiminde öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 8 (3) 16-36 Zengin, M., Ataş-Akdemir, Ö (2020). Teachers’ views on parent ınvolvement for refugee children’s education, Journal ofComputer and Education Rsearch 8 (15) 75-85.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice Nilüfer SÜZEN
PAMUKKALE UNIVERSITY
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 17 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 11 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA
SÜZEN, H. N. (2020). Mülteci Öğrencilerin Türkiye Algısının Görsel Olarak İncelenmesi. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 11(22), 277-295.