Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜKETİCİLERİN ÇEVRİMİÇİ UYGULAMALAR KULLANARAK İKİNCİ EL SATIN ALMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 85 - 101, 30.12.2023

Öz

Günümüzde ikinci el alışveriş tüketiciler tarafından yaygın ve hızlı bir şekilde benimsenmiştir. Çevrimiçi ikinci el alışveriş sitelerinin artmasıyla alışveriş hacminin yükseleceği tahmin edilmektedir. İkinci el çevrimiçi pazarın büyümesinde önemli bir etken olan tüketici davranışlarının incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışma, tüketicilerin çevrimiçi uygulamalar kullanarak satın alma davranışlarını açıklamaya çalışmaktadır. Çalışmanın amacı, ikinci el ürün satın alma motivasyonu ve İkinci el ürün satan internet sitelerinden satın alma düzeyi arasında ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmanın temel varsayımı, tüketicilerin demografik özelliklerine göre ikinci el ürün satınalma motivasyonlarının ve İkinci el ürün satan internet sitelerini kullanma düzeylerinin faklılık gösterdiğidir. Çalışma da anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler IBM SPSS Version 26 ile değerlendirilmiştir. Anket verilerinin analizinde frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Çalışma modeline uygun olarak geliştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Bağımsız Örneklem T Testi ile test edilmiştir.

Kaynakça

 • Bozoğlu, G. (2019). Elektronik Ticarette Tüketicinin Davranış ve Seçimlerini Etkileyen Faktörler: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çakır, İ. ve Dedeoğlu A. Ö. (2020). İkinci El Giyim Sitelerinde Algılanan Risklerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi, Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, (27), 55-72.
 • Cevahir, E. (2020). SPSS ile Nicel Veri Analizi rehberi. Kibele Yayınları.
 • Deniz, E. (2020). Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 9 (2). 1487-1519.
 • Fidanlıgül, C. (2006). Elektronik Ticaretin Gelişen Bir Pazarlama Ve Dağıtım Kanalı Olarak Mal Ve Hizmet Piyasalarına Etkisi, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Guiot, D. ve Roux, D. (2010). A Second-Hand Shoppers Motivation Scale: Antecedents, Consequences, And Implications For Retailers, Journal of Retailing, 86(4), 383-399.
 • Kılıç, S. (2020). Pazarlama karması stratejileri (4 p) açısından ikinci el giyim ürünleri satan web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(74), 1020-1032.
 • Özkaya, B. ve Kazançoğlu İ. (2021). Y Kuşağının İkinci El Tüketim Motivasyonlarının Ve Engellerinin Belirlenmesine İlişkin Nitel Bir Araştırma, Journal of Business in The Digital Age, 4(1), 1-20.
 • Pektaş, H ve Dengin, S. (2011). İkinci El Giysi Pazarları ve Türkiye’deki Durumu, Akdeniz Sanat Dergisi, 4(8), 109-112.
 • Telli S. G., Aydın S. ve Şen Gezmişoğlu D. (2021). Covid-19 Sürecinde Çevrimiçi İkinci El Ürün Alışverişine Yönelik Tutum Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Bir Araştırma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), 11-22.
 • Urk, T .V. (2019). The Effect Of Review Valence, Seller Type and Product İnvolvement On The Formationof Online Trust, Risk And İntentions When Buying Second-Hand Products Online,(Master Thesis), Unıversıty of Twente: Faculty of Behavioural, Management And Social Sciences(BMS).
 • Yağcı, S. (2017). Eski elbiseyi internette satmak moda oldu, Erişim Tarihi: 05.10.2022. https://www.dunya.com/sektorler/eski-elbiseyi-internette-satmak-moda-oldu-haberi-370784
 • Yüksekbilgili, Z. (2018). İkinci El Ürün Tüketimi Motivasyonu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(4), 692-703.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Pazarlama Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kübra Müge ÇAKARÖZ

Berna AYDIN Bu kişi benim 0009-0002-7176-6591

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 21 Aralık 2023
Kabul Tarihi 28 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÇAKARÖZ, K. M., & AYDIN, B. (2023). TÜKETİCİLERİN ÇEVRİMİÇİ UYGULAMALAR KULLANARAK İKİNCİ EL SATIN ALMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 85-101.