Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 13 2019-10-31

ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI
KNOWLEDGE AND PERCEPTIONS OF SEVENTH GRADE STUDENTS ABOUT PLANT AND ANIMAL SPECIES

Ela Ayşe KÖKSAL [1] , Zeynep GELEBEK [2]


Günümüzde biyolojik çeşitliliğin azalması ve yok olması tehlikesi Avrupa’da bu konudaki eğitim çalışmalarını hızlandırmış, öğrencilerin çevrelerindeki biyoçeşitliliği tanımaları için öğrenme ortamları düzenlenmeye başlanmıştır. Çevrelerindeki türlere yönelik tanımlamalarının belirlenmesi öğrencilerin biyoçeşitliliğe yönelik bilgi ve algılarını kavramamızı sağlayacaktır. Ayrıca fen dersleri sonrasında çevrelerindeki canlılara yönelik algılarının incelenmesi öğrencilere verdiğimiz eğitim hakkında bir durum tespiti yapmamıza olanak verecektir. Niğde ili Yeşilgölcük beldesindeki ortaokulun 7. sınıfına devam eden 20 öğrenciyle yapılan bu çalışmada çevredeki canlılara yönelik bilgi ve algıları belirlemek amacıyla fenomenoloji modeli kullanılmıştır. Nates ve ark. (2010) tarafından hazırlanan soru formu kültürümüze adapte edilmiş, bazı sorularda yanıtların açıklanması da istenmiştir. Formun basılı hali öğrencilere dağıtılarak yanıtlamaları istenmiştir. Doküman analiziyle toplanan verilerin betimsel analizi yapılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Öğrenciler sevdikleri türler için görünüş, fayda ve davranış (ya da koku) özelliklerini; sevmedikleri türler için ise zarar görme korkusu ileri sürmüşlerdir. Sevilen hayvan ve bitki türleri sayıca birbirlerine yakın olsa da sevilmeyen bitki türleri sevilmeyen hayvanlardan azdır. Öğrenciler kasabaya has (14 hayvan çeşidine karşı 21 bitki) ve faydalı (10 hayvan türüne karşı 17 bitki) olduğunu belirttiği bitki sayısı hayvanlardan çok olsa da okul yolunda hayvanlarla (13 hayvan çeşidine karşılık dört bitki) karşılaşmakta ve hayvanlara merak duymaktadır (19 hayvan ve 9 bitki).

Today, the danger of decrease and loss in biodiversity has accelerated education in Europe, learning environments have been organised to enable students to recognize biodiversity around them. Determination of students' definitions of species will enable us to understand their knowledge and perceptions of biodiversity. In addition, examining the students' perceptions of living things around them after the science lessons will enable us to make an assessment of the education we provide them. In this study, conducted with 20 seventh grade students of Yeşilgölcük town in Niğde city, phenomenology model was used to determine knowledge and perceptions. The questionnaire developed by Nates et al. (2010) was adapted to our culture and in some questions students were asked to explain their response. The form was distributed to the students and they were asked to answer. Descriptive analysis of data collected by document analysis was performed and the results were interpreted. Students stated their favorite species according to appearance, benefit and behavior (or smell); and unpopular species because of fear of damage. The number of loved animals and plant species are close to each other; unpopular plant species are less than unpopular animals. Although the number of plants that students say is unique to the town (21 plants against 14 animals) and useful (17 plants against 10 animal species) are higher than those of animals; they encounter more animals (four plants versus 13 types of animals) and are more curious about animals (19 animals and 9 plants).
 • Alao, J. S., 2009. Need for biodiversity conservation in Nasarawa State, Nigeria. Biological Diversity and Conservation. 2 (1), 14-20.
 • Atay, E., 2012. Hatay Faunasına Bakış. In: Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı. 22 - 23 Mayıs, Ramada Plaza, Ankara.
 • Aypay, A., 2015. Araştırma Yöntemleri ve Desen Analizi. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Balmford, A., Clegg, L., Coulson, T., & Taylor, J., 2002. Science. 295 (5564), 2367b. Tuesday, September 3, 2002.
 • Bastı, K., Doğan, N., Bahar, M. ve Nartgün, Z., 2011. İlköğretim 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin biyoçeşitlilik konusunda farkındalıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Bolu ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (2), 239-256.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F., 2010. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem A, Ankara.
 • Civelek, S., 2012. Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeyleri: Trabzon ili örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, 73 sayfa.
 • Cora, A., Bregaglio, M. N., & Coirini, R. O., 2005. Short communication. Goat preferences for native woody shrubs in the Chaco Árido region of Córdoba, Argentina. Spanish Journal of Agricultural Research. 3 (2), 243-247.
 • Derman, M., Çakmak, M. Yaşar, M. D., Kızılaslan, A. ve Gürbüz, H., 2013. Biyoçeşitlik konusunda yapılan çalışmalar ve öğretim programlarında biyoçeşitliliğin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2 (3), 57-66.
 • Drissner, J., Haase, H. Martin, Nikolajek, M., & Hille, K., 2011. Environmental education in a 'Green Classroom'. Resonance. February 2011, 180-187.
 • Dunning, J. B., 1997. The missing awareness, Part 2: Teaching students what a billion people looks like. Conservation Biology. February 2011, 11 (1), 6-10.
 • Emre, F. E. ve Erten, S., 2012. İlköğretim öğrencilerinin bitki ve hayvanlara karşı ilgileri ve bu ilgileri belirleyen uyarıcı faktörler. In: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran, Niğde Üniversitesi, Niğde. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2411-30_05_2012-16_43_11.pdf (Ziyaret tarihi:06 /02/ 2019).
 • Erten, S., 2004. Uluslararası düzeyde yükselen bir değer olarak biyolojik çeşitlilik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 98-105.
 • Fritsch, E. M., & Dreesmann, D. C., 2015, Secondary school students’ and their parents’ knowledge and interest in crop plants: Why should we care? International Journal of Environmental & Science Education. 10 (6), 891-904.
 • Gür, E., 2012. Niğde’nin Biyolojik Çeşitliliği. In: Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı. 22 - 23 Mayıs, Ramada Plaza, Ankara.
 • Karasar, N., 1986. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Bilim Yayınları, Ankara.
 • Kassas, M., 2002. Environmental education: Biodiversity. The Environmentalist. 22 (4), 345-351.
 • Kurumlu, M. S., Atik, A. D. ve Erkoç, F., 2010. Biyoçeşitliliğin önemi ve koruma stratejileri üzerine biyoloji öğretmenlerinin yeterliklerinin araştırılması. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 3 (2): 75-82.
 • Lindemann-Matthies, P., 1999. Project: Children’s Perception of Biodiversity in Everyday Life and Their Preferences for Species. Dissertation Universität Zürich. http://www.uwinst.uzh.ch/homepages/perception (Ziyaret tarihi:06 /02/ 2019).
 • Lindemann-Matthies, P., 2005. “Loveable” mammals and “lifeless” plants: How children’s interest in common local organisms can be enhanced through observation of nature. International Journal of Science Education. 27 (6), 655–677.
 • Milli Eğitim Bakanlığı., 2010. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kitabı. Bediralp Matbaacılık, İstanbul.
 • Murat, M., Kanadlı, S. ve Ünişen, A., 2011. Yedinci sınıf öğrencilerinin hayvanların üremesi, büyümesi ve gelişmesi konusundaki kavram yanılgıları ve olası kaynakları. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 8 (1), 179-197.
 • Nates, J., Campos, C., & Lindemann-Matthies, P., 2010. Students’ perception of plant and animal species: A case study from rural Argentina. Applied Environmental Education and Communication. 9 (2), 131–141.
 • Randler, C., & Bogner, F. X., 2006. Cognitive achievements in identification skills. Biological Education. 40 (4), 161-165.
 • Taşkın-Can, B. T., Yaşadı, G., Sönmezer, D. ve Kesercioğlu, T., 2006. Fen öğretiminde kavram haritaları ve senaryolar kavram yanılgılarını giderebilir mi?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31, 133-146. Uçar, İ., 2013. “Kavram-Çağrışım-Kelime” bağlamında bitki adlarına anlam bilimsel bir yaklaşım. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8 (1), 2671-2683.
 • Ulucanlı, F. H., 2009. İlköğretim öğrencilerinin yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeyleri: Bolu ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, 73 sayfa.
 • Wildscreen Arkive 2018. Schinopsis. https://www.arkive.org/schinopsis/schinopsis-haenkeana/image-G102102.html#biology (Ziyaret tarihi:06 /02/ 2019).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2005. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7309-1458
Yazar: Ela Ayşe KÖKSAL (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-6119-2371
Yazar: Zeynep GELEBEK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ejatd640541, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1 - 13}, doi = {10.31451/ejatd.640541}, title = {ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI}, key = {cite}, author = {KÖKSAL, Ela Ayşe and GELEBEK, Zeynep} }
APA KÖKSAL, E , GELEBEK, Z . (2019). ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI. Avrasya Terim Dergisi , 7 (2) , 1-13 . DOI: 10.31451/ejatd.640541
MLA KÖKSAL, E , GELEBEK, Z . "ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI". Avrasya Terim Dergisi 7 (2019 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/49967/640541>
Chicago KÖKSAL, E , GELEBEK, Z . "ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI". Avrasya Terim Dergisi 7 (2019 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI AU - Ela Ayşe KÖKSAL , Zeynep GELEBEK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31451/ejatd.640541 DO - 10.31451/ejatd.640541 T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 7 IS - 2 SN - -2147-7507 M3 - doi: 10.31451/ejatd.640541 UR - https://doi.org/10.31451/ejatd.640541 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI %A Ela Ayşe KÖKSAL , Zeynep GELEBEK %T ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI %D 2019 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 7 %N 2 %R doi: 10.31451/ejatd.640541 %U 10.31451/ejatd.640541
ISNAD KÖKSAL, Ela Ayşe , GELEBEK, Zeynep . "ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI". Avrasya Terim Dergisi 7 / 2 (Ekim 2019): 1-13 . https://doi.org/10.31451/ejatd.640541
AMA KÖKSAL E , GELEBEK Z . ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI. Avrasya Terim Dergisi. 2019; 7(2): 1-13.
Vancouver KÖKSAL E , GELEBEK Z . ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI. Avrasya Terim Dergisi. 2019; 7(2): 13-1.