Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 2, 14 - 20, 31.10.2019
https://doi.org/10.31451/ejatd.640555

Öz

Bu çalışmanın amacı, cumhuriyet tarihimizde “yoğunluk”, “öz kütle” ve “bağıl yoğunluk” ile aynı anlamlarda kullanılan terimlerin kullanım biçimlerinin belirlenmesi ve var olan anlam ayrımlarının nedenlerinin incelenmesidir. Bunu yaparken, 1940’lı yıllardan bu yana yayınlanmış ders kitapları ve diğer belgeler, doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Söz konusu kavramları ifade etmekte kullanılan terimler üzerinde durulmuştur. Araştırma bulguları, söz konusu kavramları ifade etmek için farklı terimlerin kullanıldığını ve bu terimlerin bazen birbirine karıştırıldığı veya anlamlarında sapmalar olduğunu göstermiştir. Bu karışıklığın bazen çevirilerdeki farklılıktan, bazen de kavramsal hatalardan kaynaklandığı görülmüştür. Bu karışıklığın ortadan kaldırılması için önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Avundukluoğlu, M. A. ve Turhan, Ş. 2007. Fizik Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Aydoğdu, M., Erkan, A. ve Gürgün, G. 1990. Ortaokullar için Fen Bilgisi III. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bağcı, N., Bahadır, Ö. Emik, C. Evecen, M. ve Güneş Koç, R. S. 2011. İlköğretim Fen ve Teknoloji 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı. (Ed. Gülşen Bağcı Kılıç), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bayın, Ö., Güney, Ş. ve Özgen, A. R. 1985. Ortaokul Fen Bilgisi 2. Sekizinci Baskı, Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • Bueche, F. J. ve Jerde, D. A. 2003. Fizik İlkeleri 1. (Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu). Altıncı Baskıdan Çeviri, Düzeltilmiş İkinci Türkçe Baskı. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Çağlayan, H. 1970. Fizik I. Lise Kitapları, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Erdik, E. 1964. Mekanik ve Maddenin Özellikleri. Tecrübi Fizik Serisi Cilt I. Birinci Baskı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları.
 • Giancoli, D. C. 2005. Physics Principles with Applications. Sixth Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International.
 • Grimsehl ve Tomaschek, R. 1945. Fizik Cilt I Mekanik. (Çev. Sadrettin Tunakan), Ankara Fen Fakültesi Yayınları, İstanbul: Kenan Matbaası.
 • Göktolga, O. 2004. Bilim Terimlerinin Türkçeleştirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 103-111.
 • Hewitt, P. G. 2006. Conceoptual Physics. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Kalyoncu, C. ve Çakmak, Y. 2002. Fizik Lise 1. Dördüncü Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kalyoncu, C. (Ed.) 2006. Ortaöğretim Fizik 9. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Kalyoncu, C., Tütüncü, A., Değermenci, A., Çakmak, Y. ve Pektaş, E. 2009. Ortaöğretim Fizik 9. (Ed. Salih Çepni) İkinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Kitapları, İstnbul: Kelebek Matbaacılık.
 • Karaca, F. ve Ertaş, C. 1998. Lise 1 Fizik Ders Kitabı. Ankara: Paşa Yayıncılık.
 • Knight, R. D. 2008. Physics for Sc,entists and Engineers A strategic Approach. Second Edition. San Francisco, CA: Pearson Education.
 • Landau, L. D. ve Kitaygorodskiy, A. İ. 1996. Herkes İçin Fizik. (Çev. Niftali Goca ve Yusuf Şahin) İstanbul: Kültür Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Nasuhoğlu, R., Bingöl, G., Gür, H., İnan, D. ve Ünal, N. 1983. Fizik Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Özcan, E. 2018. Sözlükbilim ve Sözlükçülük Terimlerinin Kullanımı Üzerine. Yıldız Journal of Educational Research, 3(2), 1-13.
 • Petrucci, R. H., Harwood, W. S. ve Herring, F. G. 2002. Genel Kimya 1 İlkeler ve Modern Uygulamalar. (Çev. Ed. Tahsin Uyar ve Serpil Aksoy). Sekizinci Baskından Çeviri, Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Pilav, S. 2008. Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 267-276.
 • Richards, J. A., Seras, F. W. Jr., Wehr, M. R. ve Zemansky, M. W. 1974. Modern Üniversite Fiziği. (Çev. Domaniç, F., Erdik, E. ve Zengin, N.), İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
 • Timurtaş, F. K. 1966. Terimlerin Türkçeleştirilmesi. Türk Dili, TK.44.
 • Sami, Ş. 2012 Kâmûs-ı Türkî: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük. (Ed. Gündoğdu, R., Adıgüzel, N. ve Önal, E. F.). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Serway, R. A. 1995. Fen ve mühendislik için Fizik. Üçüncü Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Simon, G. ve Dognon, A. 1944. Denel Fizik, Cilt I, Mekanik. (Çev. Kürkçüoğlu, N. ve Saraç, C.) Ankara: Ankara Fen Fakültesi Yayınları.
 • Şansan, T. 1988. Dictionary of Science. (Fen Terimleri Sözlüğü). İstanbul: Kitap yayın Pazarlama Ltd. Şti.
 • Şenvar, C., Yıldız, A. Cambazoğlu, Ö., Alpaut, O., Soylu, H. ve Dinçer, A. 1985. Fen I. Onbirinci Baskı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Taşar, M. F. ve Orbay, M. (Ed.) 2008. Genel Fizik I. Ankara: Pagem Akademi.
 • Young, H. D. ve Freedman, R. A. 2012. Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics. Thirteen Edition. San Francisco, CA: Pearson Education.
 • Zitzewitz, P. W., Elliott, T. G., Haase, D. G., Harper, K. A., Herzog, M. R., Nelson, J. B., Nelson, J., Schuler, C. A. ve Zorn, M. K. 2005. Physics Principles and Problems. Glencoe Science Columbus, OH: McGraw Hill.
 • Zülfikar, H. 1991. Terim sorunları ve terim yapma yolları. Ankara: TDK Yayınları.

AN EVALUATION ON TERMS OF DENSITY AND RELATIVE DENSITY IN PHYSICS EDUCATION

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 2, 14 - 20, 31.10.2019
https://doi.org/10.31451/ejatd.640555

Öz

The aim of this study is to determine the use of terms used in same meaning density, mass density and relative density in history of Turkish Republic and to examine the reasons of existing meaning distinctions. Textbooks and other documents published since the 1940s have been examined by document analysis. The terms used to express these concepts are examined. The research findings show that different terms are used to express these concepts and these terms are sometimes confused or changed in their meaning. It was seen that this confusion sometimes stemmed from the differences in translations and sometimes from conceptual errors. Suggestions have been made for the elimination of this confusion

Kaynakça

 • Avundukluoğlu, M. A. ve Turhan, Ş. 2007. Fizik Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Aydoğdu, M., Erkan, A. ve Gürgün, G. 1990. Ortaokullar için Fen Bilgisi III. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bağcı, N., Bahadır, Ö. Emik, C. Evecen, M. ve Güneş Koç, R. S. 2011. İlköğretim Fen ve Teknoloji 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı. (Ed. Gülşen Bağcı Kılıç), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bayın, Ö., Güney, Ş. ve Özgen, A. R. 1985. Ortaokul Fen Bilgisi 2. Sekizinci Baskı, Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • Bueche, F. J. ve Jerde, D. A. 2003. Fizik İlkeleri 1. (Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu). Altıncı Baskıdan Çeviri, Düzeltilmiş İkinci Türkçe Baskı. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Çağlayan, H. 1970. Fizik I. Lise Kitapları, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Erdik, E. 1964. Mekanik ve Maddenin Özellikleri. Tecrübi Fizik Serisi Cilt I. Birinci Baskı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları.
 • Giancoli, D. C. 2005. Physics Principles with Applications. Sixth Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International.
 • Grimsehl ve Tomaschek, R. 1945. Fizik Cilt I Mekanik. (Çev. Sadrettin Tunakan), Ankara Fen Fakültesi Yayınları, İstanbul: Kenan Matbaası.
 • Göktolga, O. 2004. Bilim Terimlerinin Türkçeleştirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 103-111.
 • Hewitt, P. G. 2006. Conceoptual Physics. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Kalyoncu, C. ve Çakmak, Y. 2002. Fizik Lise 1. Dördüncü Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kalyoncu, C. (Ed.) 2006. Ortaöğretim Fizik 9. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Kalyoncu, C., Tütüncü, A., Değermenci, A., Çakmak, Y. ve Pektaş, E. 2009. Ortaöğretim Fizik 9. (Ed. Salih Çepni) İkinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Kitapları, İstnbul: Kelebek Matbaacılık.
 • Karaca, F. ve Ertaş, C. 1998. Lise 1 Fizik Ders Kitabı. Ankara: Paşa Yayıncılık.
 • Knight, R. D. 2008. Physics for Sc,entists and Engineers A strategic Approach. Second Edition. San Francisco, CA: Pearson Education.
 • Landau, L. D. ve Kitaygorodskiy, A. İ. 1996. Herkes İçin Fizik. (Çev. Niftali Goca ve Yusuf Şahin) İstanbul: Kültür Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Nasuhoğlu, R., Bingöl, G., Gür, H., İnan, D. ve Ünal, N. 1983. Fizik Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Özcan, E. 2018. Sözlükbilim ve Sözlükçülük Terimlerinin Kullanımı Üzerine. Yıldız Journal of Educational Research, 3(2), 1-13.
 • Petrucci, R. H., Harwood, W. S. ve Herring, F. G. 2002. Genel Kimya 1 İlkeler ve Modern Uygulamalar. (Çev. Ed. Tahsin Uyar ve Serpil Aksoy). Sekizinci Baskından Çeviri, Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Pilav, S. 2008. Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 267-276.
 • Richards, J. A., Seras, F. W. Jr., Wehr, M. R. ve Zemansky, M. W. 1974. Modern Üniversite Fiziği. (Çev. Domaniç, F., Erdik, E. ve Zengin, N.), İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
 • Timurtaş, F. K. 1966. Terimlerin Türkçeleştirilmesi. Türk Dili, TK.44.
 • Sami, Ş. 2012 Kâmûs-ı Türkî: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük. (Ed. Gündoğdu, R., Adıgüzel, N. ve Önal, E. F.). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Serway, R. A. 1995. Fen ve mühendislik için Fizik. Üçüncü Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Simon, G. ve Dognon, A. 1944. Denel Fizik, Cilt I, Mekanik. (Çev. Kürkçüoğlu, N. ve Saraç, C.) Ankara: Ankara Fen Fakültesi Yayınları.
 • Şansan, T. 1988. Dictionary of Science. (Fen Terimleri Sözlüğü). İstanbul: Kitap yayın Pazarlama Ltd. Şti.
 • Şenvar, C., Yıldız, A. Cambazoğlu, Ö., Alpaut, O., Soylu, H. ve Dinçer, A. 1985. Fen I. Onbirinci Baskı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Taşar, M. F. ve Orbay, M. (Ed.) 2008. Genel Fizik I. Ankara: Pagem Akademi.
 • Young, H. D. ve Freedman, R. A. 2012. Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics. Thirteen Edition. San Francisco, CA: Pearson Education.
 • Zitzewitz, P. W., Elliott, T. G., Haase, D. G., Harper, K. A., Herzog, M. R., Nelson, J. B., Nelson, J., Schuler, C. A. ve Zorn, M. K. 2005. Physics Principles and Problems. Glencoe Science Columbus, OH: McGraw Hill.
 • Zülfikar, H. 1991. Terim sorunları ve terim yapma yolları. Ankara: TDK Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Şahin KIZILCIK>

0000-0001-8622-0765


Volkan DAMLI Bu kişi benim

0000-0003-3381-9621

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ejatd640555, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2019}, volume = {7}, number = {2}, pages = {14 - 20}, doi = {10.31451/ejatd.640555}, title = {FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Kızılcık, Hasan Şahin and Damlı, Volkan} }
APA Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2019). FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Avrasya Terim Dergisi , 7 (2) , 14-20 . DOI: 10.31451/ejatd.640555
MLA Kızılcık, H. Ş. , Damlı, V. "FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Avrasya Terim Dergisi 7 (2019 ): 14-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/49967/640555>
Chicago Kızılcık, H. Ş. , Damlı, V. "FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Terim Dergisi 7 (2019 ): 14-20
RIS TY - JOUR T1 - FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Hasan ŞahinKızılcık, VolkanDamlı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31451/ejatd.640555 DO - 10.31451/ejatd.640555 T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 20 VL - 7 IS - 2 SN - -2147-7507 M3 - doi: 10.31451/ejatd.640555 UR - https://doi.org/10.31451/ejatd.640555 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Hasan Şahin Kızılcık , Volkan Damlı %T FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 7 %N 2 %R doi: 10.31451/ejatd.640555 %U 10.31451/ejatd.640555
ISNAD Kızılcık, Hasan Şahin , Damlı, Volkan . "FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Terim Dergisi 7 / 2 (Ekim 2019): 14-20 . https://doi.org/10.31451/ejatd.640555
AMA Kızılcık H. Ş. , Damlı V. FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Terim Dergisi. 2019; 7(2): 14-20.
Vancouver Kızılcık H. Ş. , Damlı V. FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Terim Dergisi. 2019; 7(2): 14-20.
IEEE H. Ş. Kızılcık ve V. Damlı , "FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Avrasya Terim Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 14-20, Eki. 2019, doi:10.31451/ejatd.640555


 

ISSN: 2147-7507

Avrasya Terim Dergisi