Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

SOSYAL ARAŞTIRMALARDAKİ ÖLÇEK BULGULARINA ÖRNEKLEM ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 11, 1 - 10, 30.04.2017

Öz

Tarama modeline göre yürütülen bu araştırmada sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan ölçek bulgularına örneklemin etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla farklı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş üç ayrı ölçek yükseköğretim kurumlarından mezun 226 kişiye uygulanarak bulgular karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlerde ölçekler arası korelasyon değerlerinin yüksek, Cronbach Alpha güvenirlik katsayılarının kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın cinsiyet ve mezun olunan yükseköğretim kurumu açısından yapılan karşılaştırmalarda birbirinden oldukça farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bulgulara örneklemin etkisinin olup olmadığı araştırılmış, ölçek bulgularının örneklemden etkilendiği yönünde güçlü kanıtlara ulaşılamamıştır. Buna karşın tutum gibi zaman içinde değişebilen özelliklerin ölçülmesinde kullanılacak araçların veri toplama sürecinden önce yeniden gözden geçirilmesi gerektiği görülmüştür. Araştırma bulgularına dayalı olarak araştırmacılara ölçek geliştirme çalışmalarında sadece açımlayıcı faktör analizi ile yetinmeyip doğrulayıcı faktör analizini de yapmaları önerilmektedir. 

Kaynakça

  • Altun, A. (2003). Teacher trainees’ attitudes toward the internet. Educationand Science, Vol 28, No 127, 3-9. Aşan, Z., Ayhan, Ö., Terlemez, L. ve Şentürk, S. (2008). Comparasion of two different respondent with web based questionnaire survey. Anadolu University Journal Of Social Sciences, 8(1), 15-24. Azaltun, M. (2008). Ölçme ve ölçek geliştirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 104-105. Bahar, H. H., Uludağ, E. ve Kaplan, K. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet tutumlarının incelenmesi (Kars ili örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 67-83. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları Birişçi, S., Metin, M. ve Demiryürek, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi: Artvin ili örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4). Bozyiğit, E.,Ağbuba, B. ve Uysal, U. (2012). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin internet kullanımına yönelik tutumları ve interneti kullanım amaçları. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 3(1), 32-44. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum.Ankara: PegemA Yayıncılık. Dinç, E. ve Keçe, M. (2012). Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi ödevlerine yönelik tutumlarının ölçülmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1),15-34. Erdemir, E. (2008). Yönetim ve örgüt araştırmalarında ölçek kullanımı: Yönetim organizasyon kongre bildirileri örneği. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 397-403. Erdoğan, A.T. (2008). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. Fidancıoğlu, H., Beydağ, K.D., Özer, F.G. ve Kızılkaya, M. (2009).University school for health sciences students' opinions about internet using. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(1), 3-9. Gillaspy, J. A. Jr. (1996). A Primer on Confirmatory Factor Analysis. Austin, Texas. New Orleans, LA.http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED395040.pdf Kahn, J. H. (2006). Factor Analysis in Counseling Psychology Research, Training andPractice: Principles, Advances and Application. The Counseling Psychologist, 34(5), 684-718. Karagöz, Y. ve Ekici, İ.(2004). Statistical techniques, and scales which are used in practical research in social Sciences. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1),25-43. Karasar, N.(2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Nickell, G. S. ve Pinto, J. N. (1986). The computer attitude scale. Computers in Human Behavior, 2, 301-306. Rennie, K. M. (1997). Exploratory and Confirmatory Rotation Strategies in Exploratory Factor Analysis. http://eric.ed.gov/PDFS/ED406446.pdf Stapleton, C. D. (1997). Basic concepts in exploratory factor analysis as a tool to evaluates core validity: A right-brained approach. http://ericae.net/ft/tamu/Efa.htm. Tabachnick, G. B. ve Fidell, S. L. (2001). Using Multivariate Statistics, Fourth Edition, Allyn and Bacon, A Pearson Education Company. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Tavşancıl, E. ve Keser, H. (2002). Development of a likert type attitude scale towards internet usage. Educational Sciencesand Practice, 1 (1), 79-100. Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları. Tuncer, M. (2012).Investigation of effects of computer anxiety and internet attitudes on computer self-efficacy. Journal of Academic Social Science Studies, 5(4), 205-222. Tuncer, M. ve Özüt, A. (2012). Self-efficacy perception of preservice class teachers to educational internet usage. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, Volume 7/2 Spring 2012, p.1079-1091. Tuncer, M. (2011). Adaptation of adolescent future expectations Scale. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3 Summer 2011, p. 1265-1275. Usta, E., Bozdoğan, A.E. ve Yıldırım, K.(2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 209-222. Wilson, P. M ve Muon, S. (2008). Psychometric properties of the exercise identity scale in a university sample. http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2008_Wilson%20Muon_IJSEP.pdf Yıldırım, S. ve Bahar, H. H. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin internete karşı tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, 653-663.

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 11, 1 - 10, 30.04.2017

Öz

Kaynakça

  • Altun, A. (2003). Teacher trainees’ attitudes toward the internet. Educationand Science, Vol 28, No 127, 3-9. Aşan, Z., Ayhan, Ö., Terlemez, L. ve Şentürk, S. (2008). Comparasion of two different respondent with web based questionnaire survey. Anadolu University Journal Of Social Sciences, 8(1), 15-24. Azaltun, M. (2008). Ölçme ve ölçek geliştirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 104-105. Bahar, H. H., Uludağ, E. ve Kaplan, K. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet tutumlarının incelenmesi (Kars ili örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 67-83. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları Birişçi, S., Metin, M. ve Demiryürek, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi: Artvin ili örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4). Bozyiğit, E.,Ağbuba, B. ve Uysal, U. (2012). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin internet kullanımına yönelik tutumları ve interneti kullanım amaçları. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 3(1), 32-44. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum.Ankara: PegemA Yayıncılık. Dinç, E. ve Keçe, M. (2012). Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi ödevlerine yönelik tutumlarının ölçülmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1),15-34. Erdemir, E. (2008). Yönetim ve örgüt araştırmalarında ölçek kullanımı: Yönetim organizasyon kongre bildirileri örneği. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 397-403. Erdoğan, A.T. (2008). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. Fidancıoğlu, H., Beydağ, K.D., Özer, F.G. ve Kızılkaya, M. (2009).University school for health sciences students' opinions about internet using. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(1), 3-9. Gillaspy, J. A. Jr. (1996). A Primer on Confirmatory Factor Analysis. Austin, Texas. New Orleans, LA.http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED395040.pdf Kahn, J. H. (2006). Factor Analysis in Counseling Psychology Research, Training andPractice: Principles, Advances and Application. The Counseling Psychologist, 34(5), 684-718. Karagöz, Y. ve Ekici, İ.(2004). Statistical techniques, and scales which are used in practical research in social Sciences. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1),25-43. Karasar, N.(2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Nickell, G. S. ve Pinto, J. N. (1986). The computer attitude scale. Computers in Human Behavior, 2, 301-306. Rennie, K. M. (1997). Exploratory and Confirmatory Rotation Strategies in Exploratory Factor Analysis. http://eric.ed.gov/PDFS/ED406446.pdf Stapleton, C. D. (1997). Basic concepts in exploratory factor analysis as a tool to evaluates core validity: A right-brained approach. http://ericae.net/ft/tamu/Efa.htm. Tabachnick, G. B. ve Fidell, S. L. (2001). Using Multivariate Statistics, Fourth Edition, Allyn and Bacon, A Pearson Education Company. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Tavşancıl, E. ve Keser, H. (2002). Development of a likert type attitude scale towards internet usage. Educational Sciencesand Practice, 1 (1), 79-100. Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları. Tuncer, M. (2012).Investigation of effects of computer anxiety and internet attitudes on computer self-efficacy. Journal of Academic Social Science Studies, 5(4), 205-222. Tuncer, M. ve Özüt, A. (2012). Self-efficacy perception of preservice class teachers to educational internet usage. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, Volume 7/2 Spring 2012, p.1079-1091. Tuncer, M. (2011). Adaptation of adolescent future expectations Scale. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3 Summer 2011, p. 1265-1275. Usta, E., Bozdoğan, A.E. ve Yıldırım, K.(2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 209-222. Wilson, P. M ve Muon, S. (2008). Psychometric properties of the exercise identity scale in a university sample. http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2008_Wilson%20Muon_IJSEP.pdf Yıldırım, S. ve Bahar, H. H. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin internete karşı tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, 653-663.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Nisan 2017
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Murat TUNCER>
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9136-6355


Hasan BERKANT Bu kişi benim
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Melih DİKMEN>
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 11

Kaynak Göster

APA Tuncer, M. , Berkant, H. & Dikmen, M. (2017). SOSYAL ARAŞTIRMALARDAKİ ÖLÇEK BULGULARINA ÖRNEKLEM ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (11) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/28994/310017